Απόφαση αριθμ. 6/46/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 6

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 04-09-2017

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο  8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

            Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του,  υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του  Άρθρου 74 του Ν.3852/10,  παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνήλθε σήμερα την 4η Σεπτεμβρίου,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38419/31-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

            Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα  έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Παν. Λαμπρινός  5) Βασ. Νανόπουλος, 6) Μαρία Καραμαλίκη,

 Α π ό ν τ ε ς

 1)Χατζής Μιχ., 2)Κεφάλας Στ.,  3)Ανδρ. Σούκουλης.

 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Απόφαση 46η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης άδειας απογόρευσης στάσης – στάθμευσης για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Κολοκοτρώνη 39 στην Κόρινθο», θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ΄ αριθμ. 34842/08-08-2017 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «εισήγηση επί αιτούμενης  άδειας απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης για είσοδο-έξοδο οχημάτων σε  ιδιωτικό  χώρο στάθμευσης στην οδό  Κολοκοτρώνη 39  στην Κόρινθο»

ΣΧΕΤ. : αρ. 34469/4-8-2017  αίτηση

 

            Κατόπιν  της άνω σχετικής αίτησης του κ. Ιωάννη Δημ. Ρουστέμη  ζητείται η χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης σε  ακίνητο (οικόπεδο με διώροφη οικοδομή) ιδιοκτησίας κατά το 1/3  (γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 280551813015)  που βρίσκεται  στην οδό  Κολοκοτρώνη 39  και Αράτου στην Κόρινθο.

             Ο αιτών την υπ’ όψη άδεια κατέθεσε, υπεύθυνες δηλώσεις (χορηγούμενες από την υπηρεσία) των τριών φερόμενων συνιδιοκτητών του άνω ακινήτου, τεχνική έκθεση και σχέδιο της αιτούμενης εισόδου-εξόδου συνταχθέντα από τον  μηχανικό Κων/νο Λάμπρου,  την  αρ. 43414/5-4-1986 Δημόσια Διαθήκη, αντίγραφα των εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο των δικαιωμάτων των συνιδιοκτητών του ακίνητου, ληξιαρχική πράξη θανάτου της αρχικής δουλειούχου σύμφωνα με τις άνω εγγραφές  στο άνω ακίνητο, έντυπο οριστικής υπαγωγής του ισόγειου ορόφου στο υπόψη ακίνητου.    

Έπειτα, από επί τόπου αυτοψία  της τεχνικής υπηρεσίας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη απότμησης του διαμορφωμένου πεζοδρομίου με δημιουργία ράμπας πλάτους τεσσάρων μέτρων και υποβιβασμός της στάθμης του πεζοδρομίου στην υπ’ όψη θέση καθώς και η ύπαρξη διαγράμμισης στο οδόστρωμα της οδού πλάτους τριών μέτρων και ογδόντα πέντε εκατοστών του μέτρου περίπου έμπροσθεν της αιτούμενης εισόδου –εξόδου.

  Η υπηρεσία μας συναινεί να δοθεί άδεια απαγόρευσης στάσης –στάθμευσης έμπροσθεν της υφιστάμενης εισόδου –εξόδου  στην οδό Κολοκοτρώνη 39  στην Κόρινθο με  τις πιο κάτω προϋποθέσεις :

·         να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-40) απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης  στις οποίες θα αναγράφεται  ο αριθμός της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας  κατόπιν  υποδείξεων  της αρμόδιας  δημοτικής υπηρεσίας

·          η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης  θα γίνει  με δαπάνες του ενδιαφερομένου   

·         η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

·         η χορηγούμενη άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

      

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

            Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

           

  Ο Πρόεδρος προτείνει η Επιτροπή να εισηγηθεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για της χορήγηση της εν θέματι άδειας απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης.

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις  του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

            Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση της αιτούμενης από τον Ιωάννη Δημ. Ρουστέμη άδειας απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν της υφιστάμενης εισόδου – εξόδου στην οδό Κολοκοτρώνη 39 στην Κόρινθο με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

·           να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-40) απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης  στις οποίες θα αναγράφεται  ο αριθμός της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας  κατόπιν  υποδείξεων  της αρμόδιας  δημοτικής υπηρεσίας

·          η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης  θα γίνει  με δαπάνες του ενδιαφερομένου   

·         η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

·         η χορηγούμενη άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6/46/2017.-