Απόφαση αριθμ. 6/49/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 6

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 04-09-2017

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο  8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

            Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του,  υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του  Άρθρου 74 του Ν.3852/10,  παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνήλθε σήμερα την 4η Σεπτεμβρίου,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38419/31-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

            Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα  έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Παν. Λαμπρινός  5) Βασ. Νανόπουλος, 6) Μαρία Καραμαλίκη,

 Α π ό ν τ ε ς

 1)Χατζής Μιχ., 2)Κεφάλας Στ.,  3)Ανδρ. Σούκουλης.

 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Απόφαση 49η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας του Ν. Κορινθίας (Κτηματική Υπηρεσία) επί της οδού Αράτου 42 στην Κόρινθο», θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ΄ αριθμ. 34843/08-08-2017 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ « Εισήγηση περί χορήγησης αποκλειστικής  θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας του Ν. Κορινθίας (Κτηματική Υπηρεσία) επί της οδού  Αράτου 42  στην Κόρινθο»

Σχετ. 51354/15-12-2016 αίτηση

 

Κατόπιν του  αρ.  51354/15-12-2016  σχετικού του θέματος αιτήματος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας του Ν. Κορινθίας (Κτηματική Υπηρεσία) του Υπουργείου Οικονομικών ζητείται η χορήγηση μίας θέσης στάθμευσης για την ασφάλεια του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ-7202    επί της οδού Αράτου 42  στην Κόρινθο .

 Μετά από επί τόπου αυτοψία  της υπηρεσίας μας και λαμβάνοντας υπόψη, τα κυκλοφοριακά δεδομένα στην υπόψη οδό (οδός μονής κατεύθυνσης με μονόπλευρη στάθμευση) και το γεγονός ότι δεν έχει χορηγηθεί με απόφαση της Δημοτικής Αρχής άδεια απαγόρευσης στάσης-σταθμευσης επί της οδού Αράτου 42 ήτοι επί της πρόσοψης  του κτιρίου που στεγάζεται η ενδιαφερόμενη υπηρεσία , η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται :

·         να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-40) απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης   στις οποίες θα αναγράφεται ο

αριθμός  κυκλοφορίας του  οχήματος :  ΚΥ-7202    και ο αριθμός της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας  κατόπιν  υποδείξεων  της αρμόδιας  δημοτικής υπηρεσίας

Σε περίπτωση αλλαγής του οχήματος θα γραφτεί εκ’  νέου ο νέος αριθμός κυκλοφορίας, κατόπιν νέας αίτησης στο Δήμο

·          στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί ο χώρος διαστάσεων δύο επί έξι μέτρων  που θα οριοθετηθεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης

·         η τοποθέτηση της σήμανσης  θα γίνει  με δαπάνες της ενδιαφερόμενης  υπηρεσίας  

·         η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

·         η χορηγούμενη άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

            Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

           

  Ο Πρόεδρος προτείνει η Επιτροπή να εισηγηθεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για της χορήγηση της εν θέματι αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος.

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις  του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

            Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση της αιτούμενης από το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Ν. Κορινθίας (Κτηματική Υπηρεσία) αποκλειστικής θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος επί της οδού Αράτου 42 στην Κόρινθο με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

·         να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-40) απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός  κυκλοφορίας του  οχήματος: ΚΥ-7202 και ο αριθμός της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας  κατόπιν  υποδείξεων  της αρμόδιας  δημοτικής υπηρεσίας.  Σε περίπτωση αλλαγής του οχήματος θα γραφτεί εκ’  νέου ο νέος αριθμός κυκλοφορίας, κατόπιν νέας αίτησης στο Δήμο

·          στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί ο χώρος διαστάσεων δύο επί έξι μέτρων  που θα οριοθετηθεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης

·         η τοποθέτηση της σήμανσης  θα γίνει  με δαπάνες της ενδιαφερόμενης  υπηρεσίας  

·         η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

·         η χορηγούμενη άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6/49/2017.-