Απόφαση αριθμ. 6/50/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 6

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 04-09-2017

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο  8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

            Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του,  υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του  Άρθρου 74 του Ν.3852/10,  παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνήλθε σήμερα την 4η Σεπτεμβρίου,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38419/31-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

            Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα  έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Παν. Λαμπρινός  5) Βασ. Νανόπουλος, 6) Μαρία Καραμαλίκη,

 Α π ό ν τ ε ς

 1)Χατζής Μιχ., 2)Κεφάλας Στ.,  3)Ανδρ. Σούκουλης.

 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Απόφαση 50η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης άδειας διέλευσης και στάθμευσης οχήματος σε πεζοδρομημένο τμήμα εντός του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου», θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ΄ αριθμ. 34836/08-08-2017 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ:        Εισήγηση περί  αιτούμενης άδειας διέλευσης και στάθμευσης οχημάτος σε

πεζοδρομημένο τμήμα  εντός του πολεοδομικού κέντρου  της πόλης της Κορίνθου

Σχετ.:     1. Το αρ. πρ. 31993/20-7-2017 έγγραφο

              2. Τα  αρ. πρ. 30386/10-07-2017  έγγραφο

              3.  Αρ. πρωτ. 26399/14-6-2017 αίτηση με τα συνημμένα

 

                                     

            Σε απάντηση του άνω αρ. 1 εγγράφου σας  και σε συνέχεια  του αρ. 2  σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας μας  κατόπιν αίτησης  δημότη (αρ. 3 σχετικό) , λαμβάνοντας υπόψη:

A. τον ΚΟΚ : Ν2696/23-3-99 (ΦΕΚ-57 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Νόµος 3542/2007) και ειδικότερα, το Άρθρο 34 ‘Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας’ παρ 3. : «H στάθμευση oχήματoς στo oδόστρωμα απαγoρεύεται και:  υποπαρ. ια) : Στις εισόδoυς και εξόδoυς των πεζόδρoμων ως και πάνω σ’ αυτoύς». άρθρο 2 ‘Ορισμοί’ παρ.1  : «Πεζόδρoμoς : Oδός η oπoία xρησιμoπoιείται απoκλειστικά από τoυς πεζoύς και για είσoδo – έξoδo oχημάτων πρoς και από ιδιωτικoύς xώρoυς στάθμευσης, παρoδίων ιδιοκτησιών ως και οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης»

Β. την  υπ΄ αριθµ. 52907/2009 Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β , 2621/31-12-2009) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», άρθρο  3 «Ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών-ελέυθερο ύψος» : «Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της». 

Γ.  την ισχύουσα  κανονιστική  απόφαση  με αριθ. 407/14-12-21009 περί ‘Καθορισμού όρων χρήσης πεζοδρομημένων τμημάτων Εμπορικού Κέντρου Κορίνθου’ του Δ.Σ. του Δημου Κορινθίων  «Απαγορεύεται η κυκλοφορία ΙΧ οχημάτων και μοτοποδηλάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου με εξαίρεση τους κατοίκους της ως άνω περιοχής των πεζοδρόμων οι οποίοι διαθέτουν νόμιμη θέση στάθμευσης του οχήματός τους. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται από την ΔΤΥ του Δ. Κορινθίων έγγραφο το οποίο θα κοινοποιείται στην Δ. Αστυνομία όπου θα εκδίδει  και άδεια για την διέλευση συγκεκριμένου τμήματος του πεζοδρόμου, από την είσοδο ως την θέση στάθμευσης.

Τα εμπορικά οχήματα τα οποία εξυπηρετούν τον εφοδιασμό των καταστημάτων του πεζοδρομημένου κέντρου θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν τροφοδοσία και εφοδιασμό από τις 05:30 το πρωί ως τις 9:30 το πρωί και 15:00 ως 17:00 το μεσημέρι καθημερινά και 05:30 το πρωί ως τις 9:30 το πρωί το Σάββατο, αργίες και εορτές.

Σε περιπτώσεις που θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες οικοδομικές ή μετακομίσεις θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του να ζητά την χρήση του πεζόδρομου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έκταση και οι Τ.Υ. του Δήμου θα χορηγούν την αντίστοιχη άδεια. Για τις οικοδομικές εργασίες θα υπάρχει καταβολή εγγυητικής επιστολής 30€/τ.μ.

Επιτρέπεται η κυκλοφορία ειδικών οχημάτων (χωρίς μηχανή) μεταφοράς προϊόντων ή ατόμων με άδεια της ΔΤΥ.»

 

Δ. την αρ. 223/13-06-2017 απόφαση  του Δ.Σ. του Δημου Κορινθίων  περί ‘αίτημα  χορήγησης άδειας διέλευσης οχήματος στα πεζοδρομημένα τμήματα του πολεοδομικού  κέντρου  της πόλης της Κορίνθου’,

 

η υπηρεσία μας εισηγείται:

 

αρνητικά, για τη χορήγηση άδειας διέλευσης και στάθμευσης οχήματος στο πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού  κέντρου της πόλης της Κορίνθου για την μεταφορά   ατόμου με ειδικές ανάγκες με σκοπό την διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση του σε φυσικοθεραπεύτηριο επί της οδού Πυλαρινού 74, διότι κατά τα προαναφερόμενα δεν προβλέπεται κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας εισόδου σε όχημα με σκοπό τη στάση ή στάθμευση σε πεζόδρομο.

Επίσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη ιδιαιτερότητα του εξεταζομένου θέματος με βάση τα προσκομιζόμενα με την υπ’ όψη αίτηση δικαιολογητικά πάθησης του μεταφερόμενου ατόμου (ιατρικά πιστοποιητικά, ιατρική γνωμάτευση) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πεζόδρομου στη συγκεκριμένη θέση ( επαρκές χώρος για στάση οχήματος εκτός της διαμορφωμένης στο πεζόδρομο ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης πλάτους 3,5 μέτρων) την αδυναμία εξυπηρέτησης του μεταφερομένου ατόμου με άλλο τρόπο, θεωρούμε ότι,  είναι στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δήμου η χορήγηση  άδειας διέλευσης οχήματος που μεταφέρει ατόμου με ειδικές ανάγκες.

           

  Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ιατρικές γνωματεύσεις του μεταφερόμενου ατόμου, την ιδιαιτερότητα του εξεταζόμενου θέματος, δεδομένου ότι πρόκειται για άτομο με ειδικές ανάγκες, και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πεζοδρόμου στη συγκεκριμένη θέση, καθώς και την αδυναμία εξυπηρέτησης του μεταφερόμενου ατόμου με άλλο τρόπο, ο Πρόεδρος προτείνει η Επιτροπή να εισηγηθεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για της χορήγηση άδειας διέλευσης του απαιτούμενου πεζοδρομημένου τμήματος του πολεοδομικού κέντρου της Κορίνθου, προκειμένου για τη μετάβαση ατόμου με ειδικές ανάγκες σε φυσικοθεραπευτήριο επί της οδού Πυλαρινού 74 και ολιγόλεπτης στάσης στο σημείο αυτό.

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις  του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

            Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση στον κ. Δημήτριο Ε. Ρουμελιώτη άδειας διέλευσης του οχήματός του από το απαιτούμενο πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου, προκειμένου για τη μετάβαση ατόμου με ειδικές ανάγκες σε φυσικοθεραπευτήριο επί της οδού Πυλαρινού 74 και ολιγόλεπτης στάσης του οχήματός του στο σημείο αυτό, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6/50/2017.-