Σχετικά με την Δημοτική Αγορά Κορίνθου.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 9/06-09-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                 Αριθμός Απόφασης  35/2017
 
ΘΕΜΑ 3o Η.Δ.: Σχετικά με την Δημοτική Αγορά Κορίνθου.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 06 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε για πρώτη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 38568/01-09-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
6.Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
7.Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
 
 
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
 
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου και   για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:
Ο Δήμος Κορινθίων έχει στην ιδιοκτησία του το ακίνητο της Δημοτικής αγοράς Κορίνθου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κύπρου και Περιάνδρου (Ο.Τ. 8) στην Κόρινθο.
Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού Ε=1.292,02Μ2 και περιλαμβάνει ισόγειο χώρο εμβαδού Ε(ισ.) = 839,58μ2 καθώς και αντίστοιχο υπόγειο χώρο εμβαδού Ε(υπ.) = 839,58μ2.
Το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Κορινθίων χρήζει πλήρους Ανακαίνισης και Ανακατασκευής ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και να αποφέρει έσοδα στον Δήμο από την πραγματοποίηση εκμίσθωσης  των είκοσι δύο (22) σημερινών καταστημάτων (με τους  αντίστοιχους  υπόγειους χώρους που υπάρχουν).
Κρίνεται αναγκαία η εκμίσθωση του κτιρίου της Δημοτικής αγοράς Κορίνθου με σκοπό να αξιοποιηθεί το ακίνητο και να μην υπάρχει απώλεια εσόδων και δημιουργία εξόδων από τον Δήμο.
Η εκμίσθωση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 1 του Ν. 3463/2006 με Δημοπρασία.
          Ο πλειοδότης μισθωτής θα Ανακαινίσει – Ανακατασκευάσει το κτίριο της Δημοτικής αγοράς με εργασίες που θα γίνουν στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του και με μελέτη που θα εγκριθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων, βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
          Ο πρώτος όροφος της Δημοτικής Αγοράς που χρησιμοποιείται από την Φιλαρμονική, θα επισκευαστεί εξωτερικά από τον πλειοδοτούντα επιχειρηματία, αλλά θα παραμείνει στην χρήση του Δήμου Κορινθίων και δεν θα εκμισθωθεί.
          Ο Δήμος Κορινθίων θα έχει το δικαίωμα να διοργανώνει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις στον αίθριο χώρο του κτιρίου, κάποιες ημέρες τον χρόνο και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
          Ο πλειοδότης μισθωτής, θα δικαιούται να υπομισθώσει τα καταστήματα και να διαρρυθμίσει τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν (συνένωση ή διαίρεση καταστημάτων). 
Η κα. Τσολάκου Μαρία μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι δεν συμφωνεί με την εκμίσθωση σε ιδιώτη ο οποίος στη συνέχεια θα υπεκμισθώνει τα καταστήματα.  Ο Δήμος θα πρέπει να προβεί στην αξιοποίηση  της Δημοτικής Αγοράς με ιδίους πόρους και να εκμισθώσει τα καταστήματα.
 
Το Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφήσαντος της κας Τσολάκου Μαρίας) 
 
Α) Την αναγκαιότητα εκμίσθωσης του κτιρίου της Δημοτικής αγοράς Κορίνθου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κύπρου και Περιάνδρου (Ο.Τ. 8), στην Κόρινθο, με σκοπό να αξιοποιηθεί το ακίνητο.
Β) Η εκμίσθωση του ακινήτου θα γίνει με δημοπρασία. Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών κλπ» με τους κατωτέρω όρους:
          Ο πλειοδότης μισθωτής θα Ανακαινίσει – Ανακατασκευάσει το κτίριο της Δημοτικής αγοράς με εργασίες που θα γίνουν στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του και με μελέτη που θα εγκριθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων, βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
          Ο πρώτος όροφος της Δημοτικής Αγοράς που χρησιμοποιείται από την Φιλαρμονική, θα επισκευαστεί εξωτερικά από τον πλειοδοτούντα επιχειρηματία, αλλά θα παραμείνει στην χρήση του Δήμου Κορινθίων και δεν θα εκμισθωθεί.
          Ο Δήμος Κορινθίων θα έχει το δικαίωμα να διοργανώνει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις στον αίθριο χώρο του κτιρίου, κάποιες ημέρες τον χρόνο και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
Ο πλειοδότης μισθωτής, θα δικαιούται να υπομισθώσει τα καταστήματα και να διαρρυθμίσει τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν (συνένωση ή διαίρεση καταστημάτων). 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   09/35/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 11-09-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ