Γνωμοδότηση κατόπιν ελέγχου της δυνατότητας μετατόπισης περιπτέρου ευρισκόμενου στη συμβολή των οδών

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 14/01-12-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                               Αριθμός Απόφασης  46/2017
 
ΘΕΜΑ 1o Η.Δ.: Γνωμοδότηση κατόπιν ελέγχου της δυνατότητας μετατόπισης περιπτέρου ευρισκόμενου στη συμβολή των οδών Κολιάτσου και Ερμού έναντι Δημαρχείου (έγγραφο 47360/2017 του τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών του Δήμου).
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 01 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 συνήλθε για δεύτερη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 56214/30-11-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4.  Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
5.   Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
 
 
 
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
5. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
6.  Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
 
 
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου το αριθμ. 28982/27-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που μας γνωρίζει ότι σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση συμβουλίου δημοτικής κοινότητας διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2690/1999. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση το συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από είκοσι τέσσερις ώρες (24), στον ίδιο τόπο με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή υπάρχει απαρτία αν μετέχει αριθμός τακτικών η αναπληρωματικών μελών τουλάχιστον ίσος προς το ένα τρίτο του συνόλου των μελών του και πάντως όχι λιγότερα των τριών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία καθ΄ όλο της περιεχόμενο έχει ως εξής:
«Θέμα: «Γνωμοδότηση κατόπιν ελέγχου της δυνατότητας μετατόπισης περιπτέρου ευρισκόμενου στη συμβολή των οδών Κολιάτσου και Ερμού, έναντι Δημαρχείου»
Σας γνωρίζουμε ότι,
 
Με την αριθμ. πρωτ.:3740/29-12-2010 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας είχε χορηγηθεί στην κα Ουλή Σωτηρία, πολύτεκνη, άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου  στη συμβολή των οδών Κολιάτσου και Ερμού, έναντι  Δημαρχείου.
Με την αριθμ. 5/67/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχε αποφασιστεί η μετατόπιση περιπτέρου στην συμβολή Αράτου και Απ. Παύλου, επί της Αράτου, έναντι  του Μητροπολιτικού Ναού Απ. Παύλου στην πλευρά της αδόμητης ιδιοκτησίας.
Με το αριθμ. πρωτ.: 27894/22-6-2017 έγγραφό μας αποστείλαμε στη τεχνική υπηρεσία να γνωμοδοτήσει για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
Με το αριθμ. πρωτ.:33037/27-7-2017 έγγραφό της η τεχνική υπηρεσία μας απάντησε ότι δεν είναι εφικτή η μετατόπιση του περιπτέρου στην συγκεκριμένη θέση.  
Βάση της ΑΔΣ 112/2016 αλλά και της ισχύουσας νομοθεσίας το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου της κας Σωτηρίας Ουλή δεν θίγεται.
Παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε κατόπιν ελέγχου την δυνατότητα μετατόπισης του περιπτέρου σε κοινόχρηστο χώρο μικρής απόστασης από την αρχική θέση αφού ληφθεί υπόψη η αποδοτικότητα της νέας θέσης.
Η νέα θέση, θα πρέπει να είναι ανάλογης ή ίσης αποδοτικότητας και να πληρεί τους όρους της ΑΔΣ 112/2016 (άρθρο 5,14) και της ισχύουσας νομοθεσίας.
Συν: το με αριθμ. πρωτ.:33037/27-7-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών».
 
Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και  μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Γνωμοδοτεί στην μετατόπιση του περιπτέρου ευρισκόμενου στη συμβολή των οδών Κολιάτσου και Ερμού, έναντι Δημαρχείου της κας Ουλή Σωτηρίας.
Η μετατόπιση του περιπτέρου να γίνει σε κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στην αριθμ. 112/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (τύπος – διαστάσεις περιπτέρου – εξασφάλιση ελάχιστου ελεύθερου χώρου πλάτους 1,50 μέτρων για τη διέλευση των πεζών), ο οποίος θα αποτυπωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και δεν θα θίγεται  η αποδοτικότητά της νέας θέσης.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   14/46/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 15-12-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ