Γνωμοδότηση κατόπιν ελέγχου θέσεων μεταφοράς περιπτέρου επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών στον συνοικισμό

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 14/01-12-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                 Αριθμός Απόφασης  47/2017
 
ΘΕΜΑ 2o Η.Δ.: Γνωμοδότηση κατόπιν ελέγχου θέσεων μεταφοράς περιπτέρου επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών στον συνοικισμό Κορίνθου (έγγραφο 50513/2017 του τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών του Δήμου).
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 01 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 συνήλθε για δεύτερη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 56214/30-11-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4.  Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
5.   Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
 
 
 
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
5. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
6.  Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
 
 
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου το αριθμ. 28982/27-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που μας γνωρίζει ότι σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση συμβουλίου δημοτικής κοινότητας διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2690/1999. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση το συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από είκοσι τέσσερις ώρες (24), στον ίδιο τόπο με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή υπάρχει απαρτία αν μετέχει αριθμός τακτικών η αναπληρωματικών μελών τουλάχιστον ίσος προς το ένα τρίτο του συνόλου των μελών του και πάντως όχι λιγότερα των τριών.
Επίσης ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι με την αριθμ. 18/2017 απόφασή μας είχαμε γνωμοδοτήσει  για την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρο Αθηνών 130 έναντι του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου σε μικρή απόσταση από τη σημερινή θέση προκειμένου να μην θιγεί  η αποδοτικότητά του.
Η μετατόπιση του περιπτέρου να γίνει σε κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στην αριθμ. 112/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (τύπος – διαστάσεις περιπτέρου – εξασφάλιση ελάχιστου ελεύθερου χώρου πλάτους 1,50 μέτρων για τη διέλευση των πεζών), ο οποίος θα αποτυπωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία καθ΄ όλο της περιεχόμενο έχει ως εξής:
«Θέμα: «Γνωμοδότηση κατόπιν ελέγχου θέσεων μεταφοράς περιπτέρου επί της οδού Λεωφόρο Αθηνών στον συνοικισμό Κορίνθου»
Σας γνωρίζουμε ότι,
Με το αριθμ. πρωτ.: 36546/22-8-2017 έγγραφό μας αποστείλαμε στη τεχνική υπηρεσία να διερευνήσει τις προτάσεις (3) θέσεων περί μετατόπισης περιπτέρου που μας υπέβαλε η CUKOANA με αίτησή της .
Με το αριθμ. πρωτ.:47312/12-10-2017 έγγραφό της η τεχνική υπηρεσία μας απάντησε ότι δεν είναι εφικτή η μετατόπιση του περιπτέρου στις τρεις (3) προτεινόμενες θέσεις. 
Με το αριθμ. πρωτ.:35498/11-8-2017 έγγραφό μας αποστείλαμε στην τεχνική υπηρεσία και ζητήσαμε να μας υποδείξει κοινόχρηστους χώρους εντός των δύο πλατειών Νικομηδείας και Ηλιοπούλου στις οδούς Ερμού και Κωνσταντινουπόλεως και πλησίον πεζοδρομίου.
Κατόπιν του ανωτέρου σχετικού η τεχνική θεωρεί ότι είναι εφικτή η χωροθέτηση μετατόπισης του περιπτέρου στις σημειούμενες με ενδεικτικές διαστάσεις (1&2) στο συνημμένο σχεδιάγραμμα (πλατεία Ηλιοπούλου).
Παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε κατόπιν ελέγχου την δυνατότητα μετατόπισης του περιπτέρου στις θέσεις που θεωρεί η τεχνική υπηρεσία ως κατάλληλες.
Συν: : 1) το με αριθμ. πρωτ.: 47312/12-10-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών μαζί με το σχεδιάγραμμα
          2) το με αριθμ. πρωτ.: 36546/22-8-2017 έγγραφό μας
          3) το με αριθμ. πρωτ.: 35498/11-8-2017 έγγραφό μας».
 
Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και  μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εμμένει στην προηγούμενη απόφαση για την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρο Αθηνών 130 έναντι του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, σε μικρή απόσταση από τη σημερινή θέση προκειμένου να μην θιγεί  η αποδοτικότητά του.
Γνωμοδοτεί στην χωροθέτηση μετατόπισης του περιπτέρου στην πλατεία Ηλιοπούλου με προτεραιότητα τη θέση (2) όπως σημειώνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής υπηρεσίας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη θέση πιο κοντινή.  Επίσης να ελεγχθεί ότι δεν θίγεται η αποδοτικότητά στη νέα θέση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   14/47/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 15-12-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ