Λειτουργία νέου ΚΕΠ στην Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου και συγκεκριμένα στον Συνοικισμό Κορίνθου.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 1/06-02-2018 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                          Αριθμός Απόφασης  6/2018
 
ΘΕΜΑ 6o Η.Δ.: Λειτουργία νέου ΚΕΠ στην Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου και συγκεκριμένα στον Συνοικισμό Κορίνθου.
 Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, σήμερα την  06 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε για πρώτη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 4291/02-02-2018 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5.   Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
6. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
7. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
4. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
 
 
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου  και για το  ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών  του τα κατωτέρω:
Ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του έτους 2011 ανέρχεται σε 30.176 κατοίκους και οι οποίοι εξυπηρετούνται σήμερα από ένα ΚΕΠ  που βρίσκεται επί  της οδού Κωστή Παλαμά 53 της πόλης της Κορίνθου.
Η Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου καλύπτει χωροταξικά μεγάλη γεωγραφική έκταση με πολλούς οικισμούς όπως τον Συνοικισμό με μεγάλο πληθυσμό κατοίκων καθώς και εκείνους τους όμορους αυτού μεγάλους οικισμούς της Νεάπολης, της Καλλιθέας και της Ποσειδωνίας με συνολικό πληθυσμό πλέον των 5.000 κατοίκων, οι οποίοι ευρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το ΚΕΠ που λειτουργεί στην Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου και βρίσκεται επί της οδού Κωστή Παλαμά 53, με συνέπεια η μεγάλη απόσταση αυτού να έχει καταστήσει δυσχερή και σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη την εξυπηρέτηση των δημοτών κατοίκων των ανωτέρω οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
Για την εξυπηρέτηση των δημοτών κατοίκων των ανωτέρω οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου έχει καταστεί αναγκαία η ίδρυση και λειτουργία ενός νέου τμήματος ΚΕΠ, στον Συνοικισμό.
 
Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, την ίδρυση και λειτουργία ενός νέου τμήματος ΚΕΠ στον Συνοικισμό, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των  δημοτών  και των κατοίκων των ανωτέρω οικισμών (Συνοικισμού, Νεάπολης, Καλλιθέας και Ποσειδωνίας).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   1/6/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 09-02-2018
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ