Απόφαση αριθμ. 5/65/2018

 Αριθμός Πρακτικού 5

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-02-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5229/09-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2) Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας συζήτησης του 6ου θέματος ημερησίας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ., 6)Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 65η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε.ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00 €» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 31/458/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 50/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου, στους οποίους ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις στον Ν.4412/2016, που επήλθαν με τον Ν.4497/2017, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 24-01-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 31-01-2018. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 68279.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 07-02-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των επτά (7) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν εγκαίρως στο Δήμο Κορινθίων τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που, κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου, διαπιστώθηκε η εγκυρότητά τους. Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας. Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων κατά τη σειρά της μειοδοσίας, από τον οποίο προέκυψε ότι όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς διαθέτουν το απαιτούμενο πτυχίο, υπέβαλλαν το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα «Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα» με μέση έκπτωση 53,00%.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 07-02-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα» ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 53,00 %.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 07-02-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00 € (συμπ/νου του ΦΠΑ), ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 68279.

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα «Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα» με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 58297 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 5795 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 53,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 07-02-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/65/2018.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 27-02-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Επισυνάπτεται το από 07-02-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

Ελληνική Δημοκρατία

Δήμος Κορινθίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος 7/02/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 60407/27-12-17

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 17PROC002494750

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ :68279

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» προϋπολογισμού 100.000,00€ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο την 31/01/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

1. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός, κλάδου ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος,

2. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

3. Βενετσάνος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 2/4/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 60407/27-12-17 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” .

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων τους σφραγισμένους φακέλους των συμμετεχόντων με τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που έγκαιρα κατατέθηκαν, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης , καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

Αριθμός συστήματος

Επωνυμία Προσφέροντα

Αριθμός Πρωτοκόλλου

58297

Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα

3311/25-1-2018

57552

Καλαντζής Ηλίας και ΣΙΑ Ε.Ε.

3208/24-1-2018

57955

Γιάννης Τσήρος & ΣΙΑ Ε.Ε.

3431/26-1-2018

58022

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

3012/23-01-2018

58250

Σύριος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

e – εγγυητική ΤΜΕΔΕ

58342

Γεώργιος Βασ. Καψής

e – εγγυητική ΤΜΕΔΕ

58352

Κ. Αγγελόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.

3313/25-01-2018

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα

53,00

Καλαντζής Ηλίας και ΣΙΑ Ε.Ε.

51,00

Γιάννης Τσήρος & ΣΙΑ Ε.Ε.

50,00

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

48,00

Σύριος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

41,00

Γεώργιος Βασ. Καψής

40,00

Κ. Αγγελόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.

33,00

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Αριθμός Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥΔ

Εγγύηση Συμμετοχής

58297

Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα

5795

2η Οικοδομικά

Χ

Χ

57552

Καλαντζής Ηλίας και ΣΙΑ Ε.Ε.

30583

1η Οικοδομικά

Χ

Χ

57955

Γιάννης Τσήρος & ΣΙΑ Ε.Ε.

21740

1η Οικοδομικά

Χ

Χ

58022

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

26604

2η Οικοδομικά

Χ

Χ

58250

Σύριος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

21712

Οικοδομικά

Χ

Χ

58342

Γεώργιος Βασ. Καψής

29775

Α2 Οικοδομικά

Χ

Χ

58352

Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.

30487

2η Οικοδομικά

Χ

Χ

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές είναι έγκυρες,. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α

Διαγωνιζόμενος

Εγγυητική Επιστολή

Εκδότης

Έλεγχος Εγκυρότητας

1

Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα

121797/17-1-18

ΤΜΕΔΕ

V/4300/05-02-18

2

Καλαντζής Ηλίας και ΣΙΑ Ε.Ε.

2583/18-1-18

ΤΠ&Δ

-/06-02-18

3

Γιάννης Τσήρος & ΣΙΑ Ε.Ε.

3757007213/18

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

-/06-02-18

4

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

e-7717/17-1-18

ΤΜΕΔΕ

V/4304/05-02-18

5

Σύριος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

e-8098/23-01-18

ΤΜΕΔΕ

V/4306/05-02-18

6

Γεώργιος Καψής

e-8174/24-01-18

ΤΜΕΔΕ

V/4307/05-02-18

7

Κ. Αγγελόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.

e-7909/19-01-18

ΤΜΕΔΕ

V/4309/05-02-18

 

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα» με μέση έκπτωση 53,00 %.

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Κακάβας Νικόλαος

 

 

Καραΐσκος Ιωάννης

 

 

Βενετσάνος Νικόλαος