Ανακοίνωση επανάληψης δημοπρασίας παραχώρησης-εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου

 

Ορθή Επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κόρινθος, 01-03-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ. 7550

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                          

Τηλ.  27413 61021, 61099                                          

Fax:  27413 61038                                           

Πληρ.  Χουρσαλά Ειρήνη                          

email: i.choursala@korinthos.gr  

       

                                                                                                                                                       

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση επανάληψης δημοπρασίας για παραχώρηση – εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη της πόλης της Κορίνθου.

 

 

  Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 59/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Κορινθίων περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εν θέματι εκμίσθωση και λόγω του άγονου της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 27-02-2018 και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 5999/15-02-2018 διακήρυξη δημοπρασίας του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 6 «Επανάληψις δημοπρασίας» του Π.Δ. 270/81, ανακοινώνουμε ότι:

    Τάσσεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας για την παραχώρηση- εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη της πόλης της Κορίνθου, η 8η Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30-10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών)

     Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 5999/15-02-2018 αναλυτικής Διακήρυξης Δημάρχου Κορινθίων.

     Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτονται η υπ’ αριθμ. 5999/15-02-2018 αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας και η σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 6000/15-02-2018 περίληψη αυτής.

 

Ο

Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                              

 

Κόρινθος, 15-02-2018   

   Αρ. Πρωτ. 5999

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη της πόλης της Κορίνθου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81), όπως ισχύει

β) το Ν.3852/2010, όπως ισχύει

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), όπως ισχύει

δ) την αριθ. 1/20/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη για τοποθέτηση παιχνιδιών την περίοδο των Απόκρεω έως το Πάσχα

ε) την αριθμ. 5/59/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση – εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη όπως  παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 

1) Περιγραφή δημοτικού κοινόχρηστου χώρου

Κοινόχρηστος χώρος εμβαδού 400τ.μ. επί της πλατείας Παναγή Τσαλδάρη στην πόλη της Κορίνθου για την τοποθέτηση παιχνιδιών.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας – Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ορισθείσα με την παρούσα διακήρυξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα.  Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 27/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:03 – 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, Κόρινθος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος) από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας.

4) Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – δικαιολογητικά – Εγγύηση συμμετοχής

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της, φάκελο που θα απευθύνεται προς το Δήμο Κορινθίων και θα φέρει ένδειξη για την δημοπρασία της παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και το πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου.

β.  Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 10% του  ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εξήντα ευρώ (60,00€).  Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, την εγγυητική επιστολή.

γ. Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο  υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

ε. Φορολογική ενημερότητα.

στ. Ασφαλιστική ενημερότητα.

ζ. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για μη οφειλές προς το Δήμο Κορινθίων του ιδίου και του εγγυητή του.

η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι: 1. έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 2.έλαβε γνώση της κατάστασης του κοινόχρηστου χώρου, του εξοπλισμού που διαθέτει και την πρόθεσή του για τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη την θέση του Δήμου για τοποθέτηση παιχνιδιών την περίοδο των Απόκρεω έως το Πάσχα.

θ. Στην περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξιών θα πρέπει να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις (γ), (δ), (ε) και (στ) για όλα τα φυσικά πρόσωπα που συστήνουν την εταιρεία.

5) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

6) Υπογραφή της σύμβασης

 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται κι οι δυο για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από τον μισθωτή όλο το μίσθωμα.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του, το είδος και η χρήση και το καταβλητέο αντάλλαγμα.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του Μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

7) Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις 16-04-2018.

8) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εξακοσίων ευρώ (600,00€), πλέον χαρτοσήμου 3,6%, με αναλογική αύξηση του μισθώματος εάν η εκμίσθωση είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μήνα ανά ημέρα και ανά τετραγωνικό μέτρο της έκτασης του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.

9)Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα καταβάλλεται εξολοκλήρου στον Δήμο κατά την υπογραφή της σύμβασης.

10)Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής οφείλει να έχει όλες τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεών του, οι οποίες θα πληρούν τους τεχνικούς όρους ασφαλείας, θα πάρει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για την καταβολή του αντιτίμου του ηλεκτρικού ρεύματος και θα έχει την πλήρη ευθύνη του χώρου.  Επίσης η έδραση της εγκατάστασης να είναι επιφανειακή χωρίς κανενός είδους θεμελίωση.

Ο μισθωτής θα πρέπει να μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου και θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ευπρεπή παρουσία του χώρου και οφείλει να συμμορφώνεται σε τυχόν υποδείξεις του Δήμου και της υπηρεσίας ελέγχου κοινοχρήστων χώρων.

11)Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, να φροντίσει για την άρση κάθε είδους παρέμβασης στο χώρο, τον καθαρισμό του και την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης.

12)Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.  Τυχόν διαπίστωση θα επιφέρει αποβολή από το μίσθιο.

13)Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος.

14)Δημοσίευση διακήρυξης

Η διακήρυξη, καθώς και περίληψη αυτής, θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 270/1981, όπως και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

15) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής, αυτός δεν προσέλθει εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

        Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

12) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αντίγραφα της διακήρυξης  παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, τηλ. 27413 61021, φαξ  27413 61038, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορθή επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Κόρινθος, 15-02-2018

   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 6000

  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

 

    Εκτίθεται σε φανερή πρoφoρική πλειoδoτική δημoπρασία η παραχώρηση – εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη της πόλης της Κορίνθου.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις 16-04-2018.

   Η δημoπρασία θα γίvει εvώπιov της αρμόδιας επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κορινθίων την 27/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:03 – 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, Κόρινθος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος).  

Θα εκμισθωθεί κοινόχρηστος χώρος εμβαδού 400τ.μ. επί της πλατείας Παναγή Τσαλδάρη στην πόλη της Κορίνθου με σκοπό την τοποθέτηση παιχνιδιών.

   Οι συμμετέχοντες πρέπει vα καταθέσoυv στηv επιτρoπή εγγυητική επιστoλή συμμετοχής πoσoύ 60,00€ και vα έχoυv αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπoγράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας.  Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. 5999/2018 αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων.

    Ως μίσθωμα εκκίvησης oρίσθηκε τo πoσό τωv εξακοσίων ευρώ (600,00€).

Το μίσθωμα καταβάλλεται εξολοκλήρου στον Δήμο κατά την υπογραφή της σύμβασης.

   Για περισσότερες πληρoφoρίες και αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης oι εvδιαφερόμεvoι μπoρoύv vα απευθύvovται στη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, τηλ.: 27413 61021, fax: 27413 61038, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία).

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ