Απόφαση αριθμ. 4/43/2018

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 06-02-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 4418/02-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας συζήτησης του 8ου θέματος ημερησίας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.,(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5) Μπάκουλης Δημ., 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έγκριση πρακτικού Αρ.2 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών των εν λόγω ειδών, ώστε να καλυφούν οι ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, το συντομότερο δυνατόν.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 43η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού Αρ.2 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€» (συμπ/μένου Φ.Π.Α.) υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 25/312/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 61/2017 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 10-10-2017.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 2/7/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 10-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, έγιναν δεκτές οι προσφορές , για την προμήθεια ανταλλακτικών, της Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ και για την προμήθεια ελαστικών, της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, σύμφωνα με τους σχετικούς Πίνακες του εν λόγω Πρακτικού, και προωθήθηκαν στο επόμενο στάδιο Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με σχετικους πίνακες ειδών, ορίστηκε δε η αποσφράγιση να γίνει από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη, 01-02-2018.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, θέτει υπ’ όψιν των μελών το από 01-02-2018 Πρακτικό Αρ.2 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διαγωνισμού κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλων οικονομικών προσφορών, από όπου προέκυψαν τα εξής:

Α) Η οικονομική προσφορά του Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ περιλαμβάνει τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD), καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών είναι τριάντα (30) % .

Β) Η οικονομική προσφορά της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ περιλαμβάνει τιμοκατάλογο των προσφερομένων ελαστικών και λαμβάνοντας υπόψη την χαμηλότερη τιμή ανά τύπο ελαστικού προέκυψαν τα εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Α/Α

A/A

Μελέτης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

 

10/6671.0001

 

 

 

 

 

1

1

KHY 5108

DAIHATSU

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60-15

ΝΑΙ

52,00

 

 

20/6671.0001

 

 

 

 

 

2

12

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

322,58

3

13

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

322,58

4

14

ΚΗΥ 2219

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

322,58

5

15

ΚΗΥ 2244

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

322,58

6

16

ΚΗΗ 2940

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*70R22.5

ΝΑΙ

385,30

7

17

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

315*80R22.5

ΝΑΙ

330

8

18

KHI 5499

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

9

19

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205-16

ΝΑΙ

75

10

20

YOX 1104

SCANIA

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80 22.5

ΝΑΙ

330

11

22

Α.Α.Κ

(ΙΝΡ-9315).

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

ΝΑΙ

50

12

23

ΚΗΙ 5514

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

ΝΑΙ

190

13

24

ΚΗΙ 5515

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

ΝΑΙ

190

14

25

ΚΗΙ 5516

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

15

26

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

ΝΑΙ

322,58

16

27

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

11*22.5

ΝΑΙ

275

17

28

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

18

29

ΚΗΗ 5452

VOLVO

ΑΠΟΡΡΙΜ

265*70-19.5

ΝΑΙ

190

19

30

ΚΗΙ 5501

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*70*22.5

ΝΑΙ

385,30

20

31

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

ΝΑΙ

322,58

21

32

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

22

33

ΚΗΗ 5465

MΙΤSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

23

34

KHH 2950

IVECO

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

24

35

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

25

36

ΚΗΥ 2240

RENAULT

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

26

37

ΚΗΥ 5136

RENAULT

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

27

38

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

ΜΙΝΙ BUS

195*70*15

ΝΑΙ

65

28

39

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

13*22.5

ΝΑΙ

380

29

40

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

30

41

ΚΗΗ 5467

ΜΕRCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

31

42

ΚΗΗ 2916

CITROEN

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

ΝΑΙ

52

32

43

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205*16

ΝΑΙ

75

 

 

20/6672.0001

 

 

 

 

 

33

45

ΜΕ 92449

DULEVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

ΝΑΙ

190

34

46

ΜΕ 37392

IVECO

ΣΚΟΥΠΑ

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

35

47

ΜΕ 92404

IVECO

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

ΝΑΙ

190

36

48

ΜΕ 70089

MAN

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

ΝΑΙ

190

37

49

ΜΕ 117488

VOLVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

38

50

ΜΕ 117487

BUCHER

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

ΝΑΙ

190

39

55

ΜΕ 113702

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

40

56

ΜΕ 129346

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

41

57

ΜΕ 117491

PIAGGIO

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

175*70*13

ΝΑΙ

50

 

 

30/6671.0001

 

 

 

 

 

42

58

ΚΗΙ 5483

ΜΑΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ

12*22.5

ΝΑΙ

290

43

59

ΚΗΥ 2143

FORD

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

44

60

ΚΗΥ 2226

VW

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

45

61

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

ΓΕΡΑΝΟΣ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

46

62

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

47

63

ΚΗI 5479

MAZDA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

48

64

KHI 5498

HYUNDAI

MINI BUS

195*70*15

ΝΑΙ

65

49

65

ΚΗΗ 2928

ΤΟΥΟΤA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

50

66

A.A.K.

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

ΝΑΙ

50

51

67

ΚΗΗ 2946

ΜΕRCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

295*80*22.5

ΝΑΙ

322,58

52

68

ΚΗΗ 2914

OPEL

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

ΝΑΙ

52

53

69

KHY 2208

HYUNDAI

EΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

ΝΑΙ

52

 

 

30/6672.0001

 

 

 

 

 

54

72

ME 80518

NISSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

 

 

35/6671.0001

 

 

 

 

 

55

78

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

56

79

ΚΗH 2919

MERCEDES

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

57

80

KHI 5506

TOYOTA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

58

81

KHH 2949

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

59

82

KHH 2942

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

60

83

KHH 2911

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

61

84

KHI 5517

SCANIA

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

62

85

KHI 4148

MAZDA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

63

86

KHI 5487

ΝΙSSAN

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

ΝΑΙ

52

64

87

KHI 5484

FORD

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

 

 

35/6672.0001

 

 

 

 

 

65

88

ΜΕ 113688

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*15

ΝΑΙ

95

66

89

ME 104409

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*15

ΝΑΙ

95

67

90

ME 107054

LOADSTAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

68

91

ME 109636

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

69

92

Α.Α.Κ.

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

70

93

NEO Α.Α.Κ.

DODGE DACOTA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

71

94

ME 109644

NISSAN

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

 

 

45/6671.0001

 

 

 

 

 

72

95

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

185*60*15

ΝΑΙ

52

 

Ακολούθως η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α) Για την προμήθεια ανταλλακτικών η προσφορά του οικονομικού φορέα: Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης,

Β) Για την προμήθεια ελαστικών η προσφορά του οικονομικού φορέα: ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης,

Εισηγείται:

α) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα: Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, με ποσοστό έκπτωσης για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών, σύμφωνα με την 61/2017 μελέτη, τριάντα (30) %.

β) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα: ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ως ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑΣ 1 και σύμφωνα με την 61/2017 μελέτη,

γ) την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη ως ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Α/Α

A/A

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

 

10/6671.0001

 

 

1

2

KHI 5477

RENAULT

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

2

3

ΕΗΜ 1231

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

3

4

ΕΗΜ 1233

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

4

5

ΕΗΜ 1492

LUOVANE

ΔΙΚΥΚΛΟ

5

6

ΕΗΜ 1494

DAYANG

ΔΙΚΥΚΛΟ

6

7

ΥΡ 9200

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

7

8

ΡΒΗ 592

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

(Αρ. Πλ:81158605)

 

8

9

ΡΒΗ 595

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

(Αρ. Πλ:81158597)

9

10

ΥΡ 9200

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

10

11

ΕΗΜ 4853

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

 

 

20/6671.0001

 

 

11

21

ΚΗΥ 2178

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

 

 

20/6672.0001

 

 

12

44

ΜΕ 107063

JCB

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

13

51

ΜΕ 68280

RAM

ΤΣΑΠΑ

14

52

ΜΕ 68558

CATERPILLAR 963

EΡΠΥΣΤΡΙΑ

(Aρ. Πλ: 21Ζ 0372)

15

53

ΜΕ 95964

HYUNDAI

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

16

54

ME 122529

LIEBHERR

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

 

 

30/6672.0001

 

 

17

70

ΜΕ 26846

JCB

TΣΑΠΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

18

71

ME 117492

BOBCAT

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

19

73

ME 88755

JCB

TΣΑΠΑ

20

74

ME 54933

CATERPILLAR

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

21

75

ΜΕ 45017

KOMATSU

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

22

76

ME 128150

JCB

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

23

77

Α.Α.Κ.

ΤΥΠΟΥ BOBCAT

ΜΠΛΕ ΤΣΑΠΑΚΙ

(152763000000) (102991/400)

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την έγκριση του από 01-02-2018, Πρακτικού Αρ.2 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€, την ανάδειξη των οικονομικών φορέων: α. Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, με ποσοστό έκπτωσης τριάντα (30) % για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών της 61/2017 μελέτης, και β.ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ως ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑΣ 1, και την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τα είδη του ΠΙΝΑΚΑ 2 του εν λόγω πρακτικού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο Πρακτικό Αρ.2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι υπάρχει μόνο μια οικονομική προσφορά ανά κατηγορία, ενώ θεωρεί ότι θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, με την κατάλληλη δημοσιότητα.)

 

Α.- Εγκρίνει το από 01-02-2018 Πρακτικό Αρ.2 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€» (συμπ/μένου Φ.Π.Α.) το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

 

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού, τους οικονομικούς φορείς :

1.Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, με ποσοστό έκπτωσης τριάντα (30) % επί του προϋπολογισμού της μελέτης για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών της 61/2017 μελέτης, και

2.ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ως εξής :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Α/Α

A/A

Μελέτης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

 

10/6671.0001

 

 

 

 

 

1

1

KHY 5108

DAIHATSU

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60-15

ΝΑΙ

52,00

 

 

20/6671.0001

 

 

 

 

 

2

12

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

322,58

3

13

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

322,58

4

14

ΚΗΥ 2219

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

322,58

5

15

ΚΗΥ 2244

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

322,58

6

16

ΚΗΗ 2940

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*70R22.5

ΝΑΙ

385,30

7

17

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

315*80R22.5

ΝΑΙ

330

8

18

KHI 5499

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

9

19

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205-16

ΝΑΙ

75

10

20

YOX 1104

SCANIA

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80 22.5

ΝΑΙ

330

11

22

Α.Α.Κ

(ΙΝΡ-9315).

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

ΝΑΙ

50

12

23

ΚΗΙ 5514

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

ΝΑΙ

190

13

24

ΚΗΙ 5515

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

ΝΑΙ

190

14

25

ΚΗΙ 5516

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

15

26

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

ΝΑΙ

322,58

16

27

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

11*22.5

ΝΑΙ

275

17

28

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

18

29

ΚΗΗ 5452

VOLVO

ΑΠΟΡΡΙΜ

265*70-19.5

ΝΑΙ

190

19

30

ΚΗΙ 5501

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*70*22.5

ΝΑΙ

385,30

20

31

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

ΝΑΙ

322,58

21

32

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

22

33

ΚΗΗ 5465

MΙΤSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

23

34

KHH 2950

IVECO

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

24

35

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

25

36

ΚΗΥ 2240

RENAULT

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

26

37

ΚΗΥ 5136

RENAULT

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

27

38

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

ΜΙΝΙ BUS

195*70*15

ΝΑΙ

65

28

39

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

13*22.5

ΝΑΙ

380

29

40

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

30

41

ΚΗΗ 5467

ΜΕRCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

31

42

ΚΗΗ 2916

CITROEN

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

ΝΑΙ

52

32

43

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205*16

ΝΑΙ

75

 

 

20/6672.0001

 

 

 

 

 

33

45

ΜΕ 92449

DULEVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

ΝΑΙ

190

34

46

ΜΕ 37392

IVECO

ΣΚΟΥΠΑ

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

35

47

ΜΕ 92404

IVECO

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

ΝΑΙ

190

36

48

ΜΕ 70089

MAN

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

ΝΑΙ

190

37

49

ΜΕ 117488

VOLVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

38

50

ΜΕ 117487

BUCHER

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

ΝΑΙ

190

39

55

ΜΕ 113702

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

40

56

ΜΕ 129346

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

41

57

ΜΕ 117491

PIAGGIO

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

175*70*13

ΝΑΙ

50

 

 

30/6671.0001

 

 

 

 

 

42

58

ΚΗΙ 5483

ΜΑΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ

12*22.5

ΝΑΙ

290

43

59

ΚΗΥ 2143

FORD

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

44

60

ΚΗΥ 2226

VW

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

45

61

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

ΓΕΡΑΝΟΣ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

46

62

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

47

63

ΚΗI 5479

MAZDA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

48

64

KHI 5498

HYUNDAI

MINI BUS

195*70*15

ΝΑΙ

65

49

65

ΚΗΗ 2928

ΤΟΥΟΤA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

50

66

A.A.K.

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

ΝΑΙ

50

51

67

ΚΗΗ 2946

ΜΕRCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

295*80*22.5

ΝΑΙ

322,58

52

68

ΚΗΗ 2914

OPEL

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

ΝΑΙ

52

53

69

KHY 2208

HYUNDAI

EΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

ΝΑΙ

52

 

 

30/6672.0001

 

 

 

 

 

54

72

ME 80518

NISSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

 

 

35/6671.0001

 

 

 

 

 

55

78

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

56

79

ΚΗH 2919

MERCEDES

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

57

80

KHI 5506

TOYOTA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

58

81

KHH 2949

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

59

82

KHH 2942

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

60

83

KHH 2911

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

61

84

KHI 5517

SCANIA

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

62

85

KHI 4148

MAZDA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

63

86

KHI 5487

ΝΙSSAN

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

ΝΑΙ

52

64

87

KHI 5484

FORD

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

 

 

35/6672.0001

 

 

 

 

 

65

88

ΜΕ 113688

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*15

ΝΑΙ

95

66

89

ME 104409

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*15

ΝΑΙ

95

67

90

ME 107054

LOADSTAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

68

91

ME 109636

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

69

92

Α.Α.Κ.

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

70

93

NEO Α.Α.Κ.

DODGE DACOTA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

71

94

ME 109644

NISSAN

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

 

 

45/6671.0001

 

 

 

 

 

72

95

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

185*60*15

ΝΑΙ

52

 

Γ. – Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό για τα είδη ως ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Α/Α

A/A

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

 

10/6671.0001

 

 

1

2

KHI 5477

RENAULT

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

2

3

ΕΗΜ 1231

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

3

4

ΕΗΜ 1233

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

4

5

ΕΗΜ 1492

LUOVANE

ΔΙΚΥΚΛΟ

5

6

ΕΗΜ 1494

DAYANG

ΔΙΚΥΚΛΟ

6

7

ΥΡ 9200

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

7

8

ΡΒΗ 592

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

(Αρ. Πλ:81158605)

 

8

9

ΡΒΗ 595

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

(Αρ. Πλ:81158597)

9

10

ΥΡ 9200

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

10

11

ΕΗΜ 4853

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

 

 

20/6671.0001

 

 

11

21

ΚΗΥ 2178

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

 

 

20/6672.0001

 

 

12

44

ΜΕ 107063

JCB

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

13

51

ΜΕ 68280

RAM

ΤΣΑΠΑ

14

52

ΜΕ 68558

CATERPILLAR 963

EΡΠΥΣΤΡΙΑ

(Aρ. Πλ: 21Ζ 0372)

15

53

ΜΕ 95964

HYUNDAI

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

16

54

ME 122529

LIEBHERR

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

 

 

30/6672.0001

 

 

17

70

ΜΕ 26846

JCB

TΣΑΠΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

18

71

ME 117492

BOBCAT

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

19

73

ME 88755

JCB

TΣΑΠΑ

20

74

ME 54933

CATERPILLAR

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

21

75

ΜΕ 45017

KOMATSU

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

22

76

ME 128150

JCB

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

23

77

Α.Α.Κ.

ΤΥΠΟΥ BOBCAT

ΜΠΛΕ ΤΣΑΠΑΚΙ

(152763000000) (102991/400)

 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο εν λόγω Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα συζητηθεί η επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη αυτά.

 

Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/43/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 02-03-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

Επισυνάπτεται το από 01-02-2018 πρακτικό Αρ.2 της Επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2017)»

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Στην Κόρινθο, την 01-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/7/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την διακήρυξη 43136/25-09-2017 και την με αρ. 61/2017 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για την «Προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

Η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών με την εξής σειρά:

α/α

Προμηθευτής

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

46169/10-10-2017

2

ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ

46179/10-10-2017

 

Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών δεν παρέστη εκπρόσωπος των οικονομικών φορέων.

 

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι οι κατατεθείσες οικονομικές προσφορές υποβλήθηκαν σε φάκελο καλά σφραγισμένο και ότι αναγράφονται σε αυτόν εξωτερικά τα οριζόμενα από την διακήρυξη, προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλων οικονομικών προσφορών, όπου προκύπτουν τα εξής:

 

Α) Η οικονομική προσφορά του

 

Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ περιλαμβάνει τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD), καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών είναι τριάντα (30) % .

 

Β) Η οικονομική προσφορά του

ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ περιλαμβάνει τιμοκατάλογο των προσφερομένων ελαστικών και λαμβάνοντας υπόψη την χαμηλότερη τιμή ανά τύπο ελαστικού προκύπτουν τα εξής :

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Α/Α

A/A

Μελέτης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

 

10/6671.0001

 

 

 

 

 

1

1

KHY 5108

DAIHATSU

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60-15

ΝΑΙ

52,00

 

 

20/6671.0001

 

 

 

 

 

2

12

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

322,58

3

13

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

322,58

4

14

ΚΗΥ 2219

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

322,58

5

15

ΚΗΥ 2244

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

322,58

6

16

ΚΗΗ 2940

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*70R22.5

ΝΑΙ

385,30

7

17

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

315*80R22.5

ΝΑΙ

330

8

18

KHI 5499

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

9

19

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205-16

ΝΑΙ

75

10

20

YOX 1104

SCANIA

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80 22.5

ΝΑΙ

330

11

22

Α.Α.Κ

(ΙΝΡ-9315).

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

ΝΑΙ

50

12

23

ΚΗΙ 5514

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

ΝΑΙ

190

13

24

ΚΗΙ 5515

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

ΝΑΙ

190

14

25

ΚΗΙ 5516

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

15

26

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

ΝΑΙ

322,58

16

27

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

11*22.5

ΝΑΙ

275

17

28

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

18

29

ΚΗΗ 5452

VOLVO

ΑΠΟΡΡΙΜ

265*70-19.5

ΝΑΙ

190

19

30

ΚΗΙ 5501

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*70*22.5

ΝΑΙ

385,30

20

31

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

ΝΑΙ

322,58

21

32

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

22

33

ΚΗΗ 5465

MΙΤSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

23

34

KHH 2950

IVECO

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

24

35

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

25

36

ΚΗΥ 2240

RENAULT

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

26

37

ΚΗΥ 5136

RENAULT

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

27

38

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

ΜΙΝΙ BUS

195*70*15

ΝΑΙ

65

28

39

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

13*22.5

ΝΑΙ

380

29

40

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

30

41

ΚΗΗ 5467

ΜΕRCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

31

42

ΚΗΗ 2916

CITROEN

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

ΝΑΙ

52

32

43

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205*16

ΝΑΙ

75

 

 

20/6672.0001

 

 

 

 

 

33

45

ΜΕ 92449

DULEVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

ΝΑΙ

190

34

46

ΜΕ 37392

IVECO

ΣΚΟΥΠΑ

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

35

47

ΜΕ 92404

IVECO

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

ΝΑΙ

190

36

48

ΜΕ 70089

MAN

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

ΝΑΙ

190

37

49

ΜΕ 117488

VOLVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

190

38

50

ΜΕ 117487

BUCHER

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

ΝΑΙ

190

39

55

ΜΕ 113702

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

40

56

ΜΕ 129346

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

41

57

ΜΕ 117491

PIAGGIO

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

175*70*13

ΝΑΙ

50

 

 

30/6671.0001

 

 

 

 

 

42

58

ΚΗΙ 5483

ΜΑΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ

12*22.5

ΝΑΙ

290

43

59

ΚΗΥ 2143

FORD

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

44

60

ΚΗΥ 2226

VW

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

45

61

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

ΓΕΡΑΝΟΣ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

46

62

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

47

63

ΚΗI 5479

MAZDA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

48

64

KHI 5498

HYUNDAI

MINI BUS

195*70*15

ΝΑΙ

65

49

65

ΚΗΗ 2928

ΤΟΥΟΤA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

50

66

A.A.K.

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

ΝΑΙ

50

51

67

ΚΗΗ 2946

ΜΕRCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

295*80*22.5

ΝΑΙ

322,58

52

68

ΚΗΗ 2914

OPEL

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

ΝΑΙ

52

53

69

KHY 2208

HYUNDAI

EΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

ΝΑΙ

52

 

 

30/6672.0001

 

 

 

 

 

54

72

ME 80518

NISSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

 

 

35/6671.0001

 

 

 

 

 

55

78

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

56

79

ΚΗH 2919

MERCEDES

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

57

80

KHI 5506

TOYOTA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

58

81

KHH 2949

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

59

82

KHH 2942

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

60

83

KHH 2911

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

61

84

KHI 5517

SCANIA

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

330

62

85

KHI 4148

MAZDA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

75

63

86

KHI 5487

ΝΙSSAN

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

ΝΑΙ

52

64

87

KHI 5484

FORD

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

ΝΑΙ

65

 

 

35/6672.0001

 

 

 

 

 

65

88

ΜΕ 113688

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*15

ΝΑΙ

95

66

89

ME 104409

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*15

ΝΑΙ

95

67

90

ME 107054

LOADSTAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

68

91

ME 109636

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

69

92

Α.Α.Κ.

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

70

93

NEO Α.Α.Κ.

DODGE DACOTA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

71

94

ME 109644

NISSAN

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

75

 

 

45/6671.0001

 

 

 

 

 

72

95

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

185*60*15

ΝΑΙ

52

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α) Για την προμήθεια ανταλλακτικών η προσφορά του οικονομικού φορέα: Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης

Β) Για την προμήθεια ελαστικών η προσφορά του οικονομικού φορέα: ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης

 

Εισηγείται:

 

α) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα: Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, με ποσοστό έκπτωσης για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών, σύμφωνα με την 61/2017 μελέτη, τριάντα (30) %.

β) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα: ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ως ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑΣ 1 και σύμφωνα με την 61/2017 μελέτη,

γ) την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη ως ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Α/Α

A/A

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

 

10/6671.0001

 

 

1

2

KHI 5477

RENAULT

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

2

3

ΕΗΜ 1231

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

3

4

ΕΗΜ 1233

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

4

5

ΕΗΜ 1492

LUOVANE

ΔΙΚΥΚΛΟ

5

6

ΕΗΜ 1494

DAYANG

ΔΙΚΥΚΛΟ

6

7

ΥΡ 9200

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

7

8

ΡΒΗ 592

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

(Αρ. Πλ:81158605)

 

8

9

ΡΒΗ 595

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

(Αρ. Πλ:81158597)

9

10

ΥΡ 9200

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

10

11

ΕΗΜ 4853

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

 

 

20/6671.0001

 

 

11

21

ΚΗΥ 2178

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

 

 

20/6672.0001

 

 

12

44

ΜΕ 107063

JCB

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

13

51

ΜΕ 68280

RAM

ΤΣΑΠΑ

14

52

ΜΕ 68558

CATERPILLAR 963

EΡΠΥΣΤΡΙΑ

(Aρ. Πλ: 21Ζ 0372)

15

53

ΜΕ 95964

HYUNDAI

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

16

54

ME 122529

LIEBHERR

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

 

 

30/6672.0001

 

 

17

70

ΜΕ 26846

JCB

TΣΑΠΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

18

71

ME 117492

BOBCAT

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

19

73

ME 88755

JCB

TΣΑΠΑ

20

74

ME 54933

CATERPILLAR

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

21

75

ΜΕ 45017

KOMATSU

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

22

76

ME 128150

JCB

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

23

77

Α.Α.Κ.

ΤΥΠΟΥ BOBCAT

ΜΠΛΕ ΤΣΑΠΑΚΙ

(152763000000) (102991/400)

 

δ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.2 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

 

 

Η Επιτροπή

 

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος