Απόφαση αριθμ. 7/93/2018

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-02-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 6879/23-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Φαρμάκης Γεωρ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 93: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 52.622,75€», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 29/400/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 63/2017 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις 09-11-2017.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το αρχόμενο από 09-11-2017, που ολοκληρώθηκε μετά από συνεχείς συνεδριάσεις στις 20-02-2018, πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκαν έξι (6) φάκελοι, ισάριθμων συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και ακολούθησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, η αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών και ο έλεγχος δειγμάτων ειδών, που ολοκληρώθηκε μετά από συνεχείς συνεδριάσεις στις 20-02-2018. Ολοκληρώνοντας, η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:

Α. Την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων:

ΣΥΝΕΡΓΟ, NO LIMIT ΜΕΠΕ, ΧΟΥΝΤΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ , ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

 

Β. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού – αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, για τα είδη ως ΠΙΝΑΚΑΣ 1, των οικονομικών φορέων:

 

 1. Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου

 2. Ζηνοβία Μίχου

Πινακας 1

 

α/α

Οικονομικός φορέας

ΣΥΝΕΡΓΟ ΕΠΕ

ΝΟ LIMIT ΜΕΠΕ

Χουντής Β. Μιχαήλ

Παπαθανασίου Κων/νος

 

ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ

ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

8

ΝΑΙ

ΟΧΙ

9

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

10

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

11

12

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

13

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

14

ΝΑΙ

ΟΧΙ

15

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

16

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

17

18

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

19

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

20

ΝΑΙ

ΟΧΙ

21

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

Γ. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη:

1) με α/α 11 ωτοβύσματα και για το είδος με α/α 17– ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο για τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά &

2) με α/α 3– κράνος

με α/α 8 γάντια ηλεκτρολόγου

Για το είδος με α/α 12– νιτσεράδες

με α/α 13-κώνοι δεν πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

με α/α 14-ασπίδιο

με α/α 15-καπέλο προστασίας

με α/α 16-γιλέκο ανακλαστικό

με α/α 18 γάντια συγκολλητή

με α/α 19– ποδιά συγκολλητή

με α/α 20- μάσκα συγκόλλησης

με α/α 21 – γυαλιά goggles

για τα οποία κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών δεν έγιναν αποδεκτές οι προσφορές.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του αρχόμενου από 09-11-2017, που ολοκληρώθηκε μετά από συνεχείς συνεδριάσεις στις 20-02-2018, Πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια, την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων: ΣΥΝΕΡΓΟ, NO LIMIT ΜΕΠΕ, ΧΟΥΝΤΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ, ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ για τους λόγους που αναφέρονται στο εν λόγω Πρακτικό, την πρόκριση των οικονομικών φορέων: 1.Παπαθανασίου Κω/νος του Νικολάου και 2.Ζηνοβία Μίχου στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, αυτή της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, για τα είδη που περιγράφονται στον σχετικό πίνακα του πρακτικού και την κήρυξη ως άγονου του εν λόγω διαγωνισμού για τα λοιπά είδη που περιγράφονται στο εν λόγω πρακτικό.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το αρχόμενο από 09-11-2017, που ολοκληρώθηκε μετά από συνεχείς συνεδριάσεις στις 20-02-2018, Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 52.622,75€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

 

Β.- Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων: ΣΥΝΕΡΓΟ, NO LIMIT ΜΕΠΕ, ΧΟΥΝΤΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ, ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο εν λόγω Πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

 

Γ.- Προκρίνει στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού τους οικονομικούς φορείς : 1.Παπαθανασίου Κω/νος του Νικολάου και 2.Ζηνοβία Μίχου για τα είδη ως Πίνακας 1 που ακολουθεί :

 

 

Πινακας 1

 

α/α

Οικονομικός φορέας

ΣΥΝΕΡΓΟ ΕΠΕ

ΝΟ LIMIT ΜΕΠΕ

Χουντής Β. Μιχαήλ

Παπαθανασίου Κων/νος

 

ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ

ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

8

ΝΑΙ

ΟΧΙ

9

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

10

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

11

12

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

13

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

14

ΝΑΙ

ΟΧΙ

15

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

16

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

17

18

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

19

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

20

ΝΑΙ

ΟΧΙ

21

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο εν λόγω Πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

 

Δ.- Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό για τα είδη :

με α/α 11ωτοβύσματα

με α/α 17– ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο

με α/α 3– κράνος

με α/α 8γάντια ηλεκτρολόγου

με α/α 12– νιτσεράδες

με α/α 13– κώνοι

με α/α 14– ασπίδιο

με α/α 15– καπέλο προστασίας

με α/α 16– γιλέκο ανακλαστικό

με α/α 18– γάντια συγκολλητή

με α/α 19– ποδιά συγκολλητή

με α/α 20- μάσκα συγκόλλησης

με α/α 21 – γυαλιά goggles .

 

Σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα συζητηθεί η επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη αυτά.

 

Ε.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/93/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 02-03-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Επισυνάπτεται το αρχόμενο από 09-11-2017, που ολοκληρώθηκε στις 20-02-2018, Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Στην Κόρινθο, την 09-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/7/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 48897/25-10-2017 και την με αρ.63/2016 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου» προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.622,75 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού παρέλαβε τους φακέλους με τις προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων από το Πρωτόκολλο, με τη συμπλήρωση της ώρας που ορίζει η υπ’ αριθμ. 48897/25-10-2017 διακήρυξη, δηλαδή στις 10:00 π.μ., άρχισε την καταγραφή των φακέλων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

α/α

Προμηθευτής

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

ΣΥΝΕΡΓΟ ΕΠΕ

51698/08-11-2017

2

ΝΟ LIMIT ΜΕΠΕ

51711/08-11-2017

3

Χουντής Β. Μιχαήλ

51762/08-11-2017

4

Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου

51767/09-11-2017

5

Ζηνοβία Μίχου

51870/09-11-2017

6

Τζουανάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

51872/09-11-2017

 

Παρόντες στο διαγωνισμό ήταν οι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων:

1. Χουντής Β. Μιχαήλ (αυτοπροσώπως)

2. Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου (αυτοπροσώπως)

3. Ζηνοβία Μίχου (Μιχαήλ Μίχος, εκπροσώπηση σύμφωνα με το ΤΕΥΔ).

 

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι οι προσφορές των:

 

ΣΥΝΕΡΓΟ ΕΠΕ

ΝΟ LIMIT ΜΕΠΕ

Χουντής Β. Μιχαήλ

Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου

Ζηνοβία Μίχου

Τζουανάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

 

υποβλήθηκαν σε φακέλους καλά σφραγισμένους και ότι αναγράφονται σε αυτούς εξωτερικά τα οριζόμενα από το άρθρο 2.4.2.2 της διακήρυξης, προχώρησε στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου προσφοράς, του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.

 

Κατά την καταγραφή και τον έλεγχο του περιεχομένου της κάθε προσφοράς διαπιστώθηκαν τα εξής:

 

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων:

 

ΣΥΝΕΡΓΟ

ΝΟ LIMIT ΜΕΠΕ

Χουντής Β. Μιχαήλ

Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου

Ζηνοβία Μίχου

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς τους συνοδεύονταν από αίτηση υποβολής προσφοράς και κατατέθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.3. της διακήρυξης.

 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα

Τζουανάκης Ιωάννης δεν κατατέθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.3. διότι ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιείχε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τεχνικής προσφοράς, ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς και διαφανή φάκελο – σακούλα δικαιολογητικών συμμετοχής όχι σφραγισμένο.

 

Οι φάκελοι όλων των Οικονομικών Προσφορών μονογράφησαν από την Επιτροπή και δεν αποσφραγίστηκαν, προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους υποψήφιους προμηθευτές.

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό:

 

 1. Για την ΣΥΝΕΡΓΟ ΕΠΕ

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ, ωστόσο δεν έφερε μονογραφές ανά φύλλο ούτε φυσική υπογραφή/υπογραφές του/των νομίμου/νομίμων εκπροσώπου/εκπροσώπων της ΣΥΝΕΡΓΟ ΕΠΕ στην τελευταία σελίδα του.

 

 1. Για τη ΝΟ LIMIT ΜΕΠΕ

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ σε κάθε φύλλο του.

 

 1. Για την Χουντής Β. Μιχαήλ

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ σε κάθε φύλλο του.

 

 1. Για την Παπαθανασίου Κων/νος

Ο φάκελος δικαιολογητικών περιείχε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ σε κάθε φύλλο του, καθώς και Υπεύθυνη δήλωση περί οφειλών σε ασφαλιστικούς φορείς, ισχύος υποβαλλόμενης προσφοράς και παράδοσης των προσφερόμενων ειδών.

 

 1. Για την Ζηνοβία Μίχου

Ο φάκελος δικαιολογητικών περιείχε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ σε κάθε φύλλο του, καθώς και Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

 

6. Για την Τζουανάκης Ιωάννης

Ο φάκελος δικαιολογητικών περιείχε

– συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο στην τελευταία σελίδα του και δεν έφερε μονογραφή σε κάθε φύλλο του, καθώς και

– Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών και υποβολής δειγμάτων.

– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Τζουανάκη Ιωάννη.

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Για την ΣΥΝΕΡΓΟ ΕΠΕ

1.1 Δείγματα για τα είδη με α/α: 2,4,5,10

1.2 Υπεύθυνη δήλωση περί υποχρέωσης επίδειξης των προσφερόμενων ειδών στο προσωπικό του Δήμου

1.3 Υπεύθυνη δήλωση περί παράδοσης των προσφερόμενων ειδών βάση καταστάσεων.

1.4 Υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με τους όρους διακήρυξης

1.5 περιγραφή των προσφερομένων ειδών με αναφορά του τύπου καθώς και του εργοστασίου κατασκευής.

Τεκμηριωτικά στοιχεία για

 • RICOTEST no 17714172/TE γαλότσες

 • Mercator medical γάντια μιας χρήσης

 • SS1021 γάντια 551021 POLROK

 • CIOP PIB No WE/S/1823/2011 πιστοποίηση μάσκα μια χρήσης με βαλβίδα

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 2-γαλότσα κνήμης .

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της OXYLINE για το είδος με α/α 10- μάσκες μιας χρήσης .

Για το είδος με α/α 4 – γάντια μιας χρήσης δεν κατατέθηκε πιστοποιητικό και τα έγγραφα – τεκμηριωτικά στοιχεία δεν είναι στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα

Για το είδος με α/α 5-γάντια δερματοπάνινα γάντια εργοστασίου POLROK ΠΟΛΩΝΙΑΣ, τύπος SS 1021, ως αυτό αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του, κατατέθηκε πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την SPONA SPORTS & όχι για την POLROK.

Τα κατατεθειμένα Τεχνικά φυλλάδια δεν φέρουν υπογραφή του εκδότη (κατασκευαστή), ούτε έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα, στην οποία δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

 

Ελεγχος δειγμάτων

Για το είδος με Α/Α 2- γαλότσα κνήμης πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 4- γάντια μιας χρήσης πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 5- γάντια δερματοπάνινα πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 10- μάσκα απλή (σκόνης) πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

Τα δείγματα έχουν κατατεθεί σε συσκευασία ξεχωριστή, όχι συσκευασμένα ανά είδος και χωρίς να φέρουν αυτοκόλλητο ταμπελάκι σύμφωνα με τις λοιπές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.

 

2. Για τη ΝΟ LIMIT ΜΕΠΕ

1.1 Δείγματα για τα είδη με α/α: 1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,15,16,18 και 19

1.5 περιγραφή των προσφερομένων ειδών με αναφορά του τύπου ανά είδος.

Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενων ειδών:

 • Άρβυλα, 9AGAH

 • Γαλότσες 9DESA

 • Κράνη 65100

 • γάντια μιας χρήσης (κουτί 100τεμ.) 5910

 • γάντια δερματοπάνινα 0150

 • γάντια νιτριλίου 5530

 • γάντια PVC 3636

 • μάσκες μιας χρήσης 23106

 • νιτσεράδες 50510

 • κώνοι 70300

 • καπέλα 57160

 • γιλέκα 70212

 • γάντια συγκολλητή 2630

 • ποδιά συγκολλητή 56600

 

Στον φάκελο Τεχνικής προσφοράς δεν περιέχονται :

Υπεύθυνη δήλωση περί υποχρέωσης επίδειξης των προσφερόμενων ειδών στο προσωπικό του Δήμου

Υπεύθυνη δήλωση περί παράδοσης των προσφερόμενων ειδών βάση καταστάσεων

Υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με τους όρους διακήρυξης

Το εργοστασίο κατασκευής παρότι δεν αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα , προκύπτει από τα κατατεθειμένα τεχνικά φυλλάδια.

Για όλα τα προσφερόμενα είδη δεν έχουν κατατεθεί δηλώσεις συμμόρφωσης CE ή πιστοποιητικά συμμόρφωσης.

 

Ελεγχος δειγμάτων

Για το είδος με Α/Α 1- άρβυλα πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 2- γαλότσα κνήμης πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 3- κράνος προστασίας πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 4- γάντια μιας χρήσης πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 5- γάντια δερματοπάνινα πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 6- γάντια νιτριλίου πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 7- γάντια PVC πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 10- μάσκα απλή (σκόνης) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ

Για το είδος με Α/Α 12- νιτσεράδες δεν πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης διότι αναφέρεται ΕΝ 340 και όχι ΕΝ 343, καθώς επίσης δεν προκύπτουν οι ζητούμενες προδιαγραφές αδιαβροχοποίηση 3, διαπνοή 3.

Για το είδος με Α/Α 13- κώνοι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ

Για το είδος με Α/Α 15- καπέλο προστασίας από ηλιακή ακτιβολία δεν πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 16- γιλέκο ανακλαστικό το υλικό κατασκευής δεν πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ως προς την σύνθεση του υλικού κατασκευής.

Για το είδος με Α/Α 18- γάντια συγκολλητή πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 19- ποδιά συγκολλητή πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

3. Για την Χουντής Β. Μιχαήλ

1.1 Δείγματα για τα είδη με α/α: 1,5,7, 13,16 Υπεύθυνη δήλωση περί δειγμάτων

1.2 Υπεύθυνη δήλωση περί υποχρέωσης επίδειξης των προσφερόμενων ειδών στο προσωπικό του Δήμου

1.3 Υπεύθυνη δήλωση περί παράδοσης των προσφερόμενων ειδών βάση καταστάσεων.

1.4 Υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με τους όρους διακήρυξης

1.5 περιγραφή των προσφερομένων ειδών με αναφορά του τύπου χωρίς αναφορά του εργοστασίου κατασκευής.

Υπεύθυνη δήλωση περί κατάθεσης πιστοποιητικών για τα προσφερόμενα είδη

Yπεύθυνη Δήλωση περί χρόνου παράδοσης

Υπεύθυνη δήλωση περί χρόνου ισχύος της προσφοράς

 

Τεχνικά φυλλάδια για

 • για άρβυλα vivaldi s3

 • PORTWEST A-210 γάντια δερματοπάνινα,

 • τεχνικά χαρακτηριστικά γαντιών PVC

 • Materials Testing Service για ανακλαστικό γιλέκο

 • Roadhog gone για κώνο

 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 1-αρβυλα για την GIASCO .

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 5 – γάντια δερματοπάνινα ( SATRA number 3237)

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 7 – γάντια PVC

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 16-γιλέκο ανακλαστικό

Για το είδος με α/α 13 – κώνοι δεν κατατέθηκε πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Τα κατατεθειμένα Τεχνικά φυλλάδια δεν φέρουν υπογραφή του εκδότη (κατασκευαστή) ούτε έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα στην οποία δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

 

Ελεγχος δειγμάτων

Για το είδος με Α/Α 1- άρβυλα πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 5- γάντια δερματοπάνινα πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

Για το είδος με Α/Α 7 – γάντια PVC πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

Για το είδος με Α/Α 16- ανακλαστικό γιλέκο πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

Για το είδος με Α/Α 13- κώνοι στη βάση του κώνου αναγράφεται ο κατασκευαστής όχι ο αριθμός έγκρισης.

 

Στο σύνολό της η προσφορά και συγκεκριμένα τα Τεχνικά φυλλάδια δεν φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα.

 

4. Για την Παπαθανασίου Κων/νος

1.1 Υπεύθυνη δήλωση -Δείγματα για τα είδη με α/α: 1,4,5,6 και 7

1.2 Υπεύθυνη δήλωση περί υποχρέωσης επίδειξης των προσφερόμενων ειδών στο προσωπικό του Δήμου

1.3 Υπεύθυνη δήλωση περί παράδοσης των προσφερόμενων ειδών βάση καταστάσεων.

1.4 Υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με τους όρους διακήρυξης

1.5 Αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων ειδών με αναφορά του εργοστασίου κατασκευής.

 

Τεχνικά φυλλάδια για:

 • άρβυλα ασφαλείας CH/2C0163/3

 • ICOGUANTI spa τεχνικά χαρακτηριστικά για τα γάντια μίας χρήσης Νο 0465

 • PORTWEST A835 για γάντια διπλής όψης PVC

 • CTC τεχνικό φυλλάδιο για γάντια νιτριλίου

 • Nitrile gloves 0056 τεχνικά χαρακτηριστικά

 • PORTWEST γάντια δερματοπάνινα Α220΄

Τα τεχνικά φυλλάδια φέρουν υπογραφή και είναι μεταφρασμένα

 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 1-άρβυλα για την TALAN GROUP .

Δήλωση συμμόρφωσης για το είδος με α/α 4 γάντια μιας χρήσης για την ICOGUANTI

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 5-γάντια δερματοπάνινα

Δήλωση συμμόρφωσης για το είδος με α/α 6– γάντια νιτριλίου

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 7-γάντια pvc

Τα τεχνικά φυλλάδια και Πιστοποιητικά είναι υπογεγγραμμένα.

Υπεύθυνη δήλωση περί ταύτισης των αναγραφόμενων στοιχείων των εγχειριδίων (prospectus) – τεχνικών φυλλαδίων με αυτά των κατασκευαστικών οίκων.

 

 

Ελεγχος δειγμάτων

Για το είδος με Α/Α 1- άρβυλα πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 4- γάντια μιας χρήσης πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 5- γάντια δερματοπάνινα πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 6- γάντια νιτριλίου πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 7- γάντια pvc πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

Τα δείγματα είναι κατατεθειμένα σε συσκευασία ξεχωριστά ανά είδος και φέρουν αυτοκόλλητο ταμπελάκι με τον προμηθευτή και τον αύξοντα αριθμό του προσφερόμενου είδους.

 

5. Για την ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ

1.1 Υπεύθυνη δήλωση -Δείγματα για τα είδη με α/α: 1,2,4,5,6, 7,9,10, και 16

1.2 Υπεύθυνη δήλωση περί υποχρέωσης επίδειξης των προσφερόμενων ειδών στο προσωπικό του Δήμου

1.3 Υπεύθυνη δήλωση περί παράδοσης των προσφερόμενων ειδών βάση καταστάσεων.

1.4 Υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με τους όρους διακήρυξης

1.5 Αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων ειδών με αναφορά του εργοστασίου κατασκευής.

 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 1-άρβυλα.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 2 γαλότσα

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 4 ελαστικά γάντια μιας χρήσης για την Comfort Rubber Gloves Industries Sdn. Bhd.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 5-γάντια δερματοπάνινα

Δήλωση συμμόρφωσης για το είδος με α/α 6 – γάντια νιτριλίου

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 7-γάντια pvc

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 9-φιλτρομάσκα Α1Ρ1

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 10- μάσκα απλή (σκόνης)

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 16- γιλέκο ανακλαστικό

Τα ανωτέρω τεκμηριωτικά στοιχεία έχουν κατατεθεί ως ακριβή φωτοαντίγραφα θεωρημένα από δικηγόρο.

Έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα στην οποία δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία στην Τεχνική προσφορά ταυτίζονται με τα στοιχεία των prospectus των κατασκευαστικών οίκων.

 

Ελεγχος δειγμάτων

Για το είδος με Α/Α 1- άρβυλα πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 2- γαλότσα πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 4- γάντια μιας χρήσης: ως κατασκευαστής από την σήμανση του δείγματος δεν προκύπτει η κατασκευάστρια εταιρεία και επίσης ο κωδικός προϊόντος που δηλώνεται στην τεχνική προσφορά και στο δείγμα δεν ταυτίζεται με τον αναφερόμενο κωδικό προϊόντος στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει υποβληθεί για αυτό το είδος.

Για το είδος με Α/Α 5- γάντια δερματοπάνινα πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 6- γάντια νιτριλίου πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 7- γάντια pvc πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 9 φιλτρόμασκα Α1Ρ1 πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με α/Α 10- μάσκα απλή (σκόνης) πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με α/α 16-γιλέκο ανακλαστικό δεν πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ως προς την σύνθεση του υλικού κατασκευής.

 

Τα δείγματα είναι κατατεθειμένα σε συσκευασία ξεχωριστά και φέρουν αυτοκόλλητο ταμπελάκι με τον προμηθευτή και τον αύξοντα αριθμό του προσφερόμενου είδους.

 

 1. Για την Τζουανάκης Ιωάννης

1.1 Υπεύθυνη δήλωση – Δείγματα για τα είδη με α/α: 1,2,3,4,5,6 7,8, 9,10, 12,13, 14,15, 16,18,19,20,21

1.2 Υπεύθυνη δήλωση περί υποχρέωσης επίδειξης των προσφερόμενων ειδών στο προσωπικό του Δήμου

1.3 Υπεύθυνη δήλωση περί παράδοσης των προσφερόμενων ειδών βάση καταστάσεων.

1.4 Υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με τους όρους διακήρυξης για τα προσφερόμενα είδη εκτός των ειδών με α/α 12-νιτσεράδες και 13- κώνοι, χωρίς αναφορά του εργοστασίου κατασκευής,

1.5 Αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων ειδών.

 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 1-άρβυλα για την Part shoes ενώ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και το δείγμα αναφέρεται προσφερόμενο είδος της ERGOSHOES.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 2-γαλότσα για την M.A CRI S.R.L.

Δήλωση συμμόρφωσης για το είδος με α/α 4 ελαστικά γάντια μιας χρήσης της comfort rubber gloves.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 5-γάντια δερματοπάνινα της Suzhou Reton Garmentw Limited

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 6 – γάντια νιτριλίου

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το είδος με α/α 20 –μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης για την CERTOTTICA scrl

Δήλωση συμμόρφωσης για το είδος με α/α 21 –γυαλιά τύπου gogles για την SACIT.

 

Έγγραφο εξέτασης τύπου για το είδος με α/α 3- κράνος μοντ. SM904- της SAFETY HELMET και όχι πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Έγγραφο εξέτασης τύπου για το είδος 8- γάντια ηλεκτρολόγου της REGELTEX και όχι πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Έγγραφο εξέτασης τύπου για το είδος 9- φιλτρόμασκα Α1Ρ1 της ERGO SAFETY και όχι πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Έγγραφο εξέτασης τύπου για το είδος 14-ασπίδιο της CRITT SPORTS LOISIRS και όχι πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Έγγραφο εξέτασης τύπου για το είδος 16-γιλέκο μοντ. HV014 και όχι πιστοποιητικό συμμόρφωσης

 

Για το είδος με α/α 7- γάντια PVC δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή δήλωση συμμόρφωσης

Για το είδος με α/α 10-μάσκα απλή (σκόνης) δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή δήλωση συμμόρφωσης

Για το είδος με α/α 12-νιτσεράδες δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή δήλωση συμμόρφωσης

Για το είδος με α/α 13- κώνοι δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή δήλωση συμμόρφωσης

Για το είδος με α/α 15- καπέλο προστασίας δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή δήλωση συμμόρφωσης

Για το είδος με α/α 18- γάντια συγκολλητών δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή δήλωση συμμόρφωσης

Για το είδος με α/α 19- ποδιά συγκολλητή δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή δήλωση συμμόρφωσης

 

Ελεγχος δειγμάτων

Για το είδος με Α/Α 1- άρβυλα ως κατασκευαστής από την σήμανση του δείγματος προκύπτει άλλο εργοστάσιο κατασκευής από αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει κατατεθεί για αυτό το είδος και δεν πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 2- γαλότσα ως κατασκευαστής από την σήμανση του δείγματος προκύπτει άλλο εργοστάσιο κατασκευής από αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει κατατεθεί για αυτό το είδος Για το είδος με α/α 3- κράνος –δεν εξετάζεται λόγω μη κατάθεσης πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Για το είδος με Α/Α 4- γάντια μιας χρήσης ως κατασκευαστής από την σήμανση του δείγματος προκύπτει άλλο εργοστάσιο κατασκευής από αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει κατατεθεί για αυτό το είδος (M.A CRI S.R.L)

Για το είδος με Α/Α 5- γάντια δερματοπάνινα πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 6- γάντια νιτριλίου πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με Α/Α 7- γάντια pvc δεν εξετάζεται

Για το είδος με Α/Α 8 γάντια ηλεκτρολόγου δεν έχει κατατεθεί δείγμα

Για το είδος με Α/Α 9 φιλτρόμασκα δεν εξετάζεται λόγω μη κατάθεσης πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Για το είδος με α/α 10 – μάσκα απλή σκόνης δεν εξετάζεται λόγω μη κατάθεσης πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Για το είδος με α/α 12- νιτσεράδες δεν εξετάζεται λόγω μη κατάθεσης πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Για το είδος με α/α 13-κώνοι δεν πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με α/α 14-ασπίδιο δεν εξετάζεται λόγω μη κατάθεσης πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

 

Για το είδος με α/α 15-καπέλο προστασίας πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για το είδος με α/α 16-γιλέκο ανακαστικό δεν εξετάζεται λόγω μη κατάθεσης πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Για το είδος με α/α 18 γάντια συγκολλητή δεν εξετάζεται λόγω μη κατάθεσης πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Για το είδος με α/α 19- ποδιά συγκολλητή δεν εξετάζεται λόγω μη κατάθεσης πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Για το είδος με α/α 20- μάσκα συγκόλλησης πληροί τις απαιτήσεις- τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

Για το είδος με α/α 21 γυαλιά goggles πληροί τις απαιτήσεις- τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

 

Τα δείγματα είναι κατατεθειμένα σε συσκευασία ξεχωριστά φέρουν αυτοκόλλητο ταμπελάκι με τον αύξοντα αριθμό του προσφερόμενου είδους.

Το σύνολο της Τεχνικής Προσφοράς φέρει σφραγίδα δεν φέρει υπογραφή του οικονομικού φορέα

 

Στο σημείο αυτό οι παρόντες εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων έλαβαν γνώση των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους λοιπούς συμμετέχοντες. Τέλος, η Επιτροπή έκλεισε τη συνεδρίαση και σε επόμενες συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν την 20-02-2017, διεξήγαγε τον αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στην διακήρυξη από την επιτροπή:

 

Α. δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων:

1. ΣΥΝΕΡΓΟ διότι η προσφορά δεν έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4 διότι το ΤΕΥΔ ως δικαιολογητικό συμμετοχής δεν έφερε μονογραφές ανά φύλλο ούτε φυσική υπογραφή/υπογραφές του/των νομίμου/νομίμων εκπροσώπου/εκπροσώπων της ΣΥΝΕΡΓΟ ΕΠΕ στην τελευταία σελίδα του, και σύμφωνα με το άρθρο 2.4.7. α) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς στο σύνολό της.

 

2. ΝΟ LIMIT ΜΕΠΕ διότι στον φάκελο Τεχνικής προσφοράς δεν περιέχονται :

Υπεύθυνη δήλωση περί υποχρέωσης επίδειξης των προσφερόμενων ειδών στο προσωπικό του Δήμου

Υπεύθυνη δήλωση περί παράδοσης των προσφερόμενων ειδών βάση καταστάσεων

Υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με τους όρους διακήρυξης,

Και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης – 1.Β. Λοιπές απαιτήσεις αποτελούν δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού και ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.7.θ) απορρίπτεται προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

 

3. Χουντής Β. Μιχαήλ διότι στο σύνολό της η προσφορά – Τεχνικά φυλλάδια δεν φέρουν υπογραφή του οικονομικού φορέα, ως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2.4.2.6. και επίσης δεν έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα στην οποία δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία στην Τεχνική προσφορά ταυτίζονται με τα στοιχεία των prospectus των κατασκευαστικών οίκων, ως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης – 1.Β. Λοιπές απαιτήσεις, και κατά συνέπεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.7.θ) απορρίπτεται προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

 

4. Τζουανάκης Ιωάννης διότι η προσφορά δεν κατατέθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.3. διότι ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιείχε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τεχνικής προσφοράς, ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς και διαφανή φάκελο – σακούλα δικαιολογητικών συμμετοχής όχι σφραγισμένο.

 

Β. οι προσφορές των οικονομικών φορέων

 

1. Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου για τα είδη με α/α μελέτης : 1,4,5,6,7 πληροί τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι και γίνεται αποδεκτή και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

 

2. Ζηνοβία Μίχου για τα είδη με α/α μελέτης: 1,2,5,6,7,9 & 10 πληροί τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι και γίνεται αποδεκτή και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

 

Ενώ για τα είδη με α/α μελέτης 4 και 16 δεν πληροί και παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και συνεπώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.7.θ) η προσφορά απορρίπτεται Ειδικότερα :

Για το είδος με α/α 4- γάντια μιας χρήσης η προσφορά του δεν γίνεται δεκτή διότι ως κατασκευαστής από την σήμανση του δείγματος δεν προκύπτει η κατασκευάστρια εταιρεία και επίσης ο κωδικός προϊόντος που δηλώνεται στην τεχνική προσφορά και στο δείγμα δεν ταυτίζεται με τον αναφερόμενο κωδικό προϊόντος στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει υποβληθεί για αυτό το είδος.

Για το είδος με α/α 16-γιλέκο ανακλαστικό δεν πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ως προς την σύνθεση του υλικού κατασκευής.

 

Η επιτροπή εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή:

Α. Την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων:

ΣΥΝΕΡΓΟ,

NO LIMIT ΜΕΠΕ

ΧΟΥΝΤΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ

ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Β. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού – αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, για τα είδη ως ΠΙΝΑΚΑΣ 1, των οικονομικών φορέων:

 

1.Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου

2.Ζηνοβία Μίχου

 

Πινακας 1

 

α/α

Οικονομικός φορέας

ΣΥΝΕΡΓΟ ΕΠΕ

ΝΟ LIMIT ΜΕΠΕ

Χουντής Β. Μιχαήλ

Παπαθανασίου Κων/νος

 

ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ

ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

Κατάθεση προσφοράς

Αποδεκτή προσφορά

1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

8

ΝΑΙ

ΟΧΙ

9

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

10

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

11

12

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

13

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

14

ΝΑΙ

ΟΧΙ

15

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

16

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

17

18

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

19

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

20

ΝΑΙ

ΟΧΙ

21

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

Γ. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη:

1) με α/α 11 ωτοβύσματα και για το είδος με α/α 17– ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο για τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά &

 

2) με α/α 3– κράνος

με α/α 8 γάντια ηλεκτρολόγου

Για το είδος με α/α 12- νιτσεράδες

με α/α 13-κώνοι δεν πληροί τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

με α/α 14-ασπίδιο

με α/α 15-καπέλο προστασίας

με α/α 16-γιλέκο ανακλαστικό

με α/α 18 γάντια συγκολλητή

με α/α 19– ποδιά συγκολλητή

με α/α 20- μάσκα συγκόλλησης

με α/α 21 – γυαλιά goggles

για τα οποία κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών δεν έγιναν αποδεκτές οι προσφορές.

 

Δ. Την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρον Πρακτικό Αρ. 1 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

 

 

Η Επιτροπή

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος