Απόφαση αριθμ. 9/60/2017

 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 22-12-2017

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 22α Δεκεμβρίου ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59367/18-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώρ. Μουρούτσος, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Κων. Ζήμος, 5)Μιχ. Χατζής, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Μαρ. Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Στ. Κεφάλας.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 60η: Ο Πρόεδρος, αφού πρόταξε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως 1ο και το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως 2ο, εισηγείται το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητείται ως 4ο θέμα στην ημερήσια διάταξη «Επί εισηγήσεως περί καθορισμού τιμής μονάδας για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0604003 του ΟΤ. 758 στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του σχεδίου πόλης της Κορίνθου» και θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. 51763/4576/09-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.

Στο σημείο αυτό ο Προέδρος παρατηρεί ότι ο τίτλος της εισήγησης είναι εσφαλμένος ως προς την κατεύθυνση της προσκύρωσης και ως προς τον Αριθμό Κτηματογράφησης και Ο.Τ.. Τα μέλη συμφωνούν να διορθωθεί ο τίτλος στο ορθό, οπότε αυτός διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος από την ιδιοκτησία με αρ.κτ. 0513010 του ΟΤ. 666 στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του σχεδίου πόλης της Κορίνθου».

 

Ο Ριζόγιαννης Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Αθανασίας, με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 44999/3910/04-10-17 αίτησή του ζητά την αποζημίωσή του λόγω προσκύρωσης για τμήμα γης συνολικής έκτασης 72,84 τ.μ., το οποίο προσκυρώνεται από την ιδιοκτησία του με αριθμ.κτημ. 0513010 του Ο.Τ 666 (και αποτελεί την συνολική του αποζημίωση για τις ιδιοκτησίες του με αρ.κτ. 0513005, 0513006, 0513007, 0513009, 0513010 του Ο.Τ. 666) προς τον ΟΤΑ (για διαπλάτυνση προϋφιστάμενης οδού Αρχιμήδους), εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”.

Σύμφωνα με τον πίνακα της Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή 563/493) και συνοδεύεται από το αντίστοιχο διάγραμμα, κλίμακας 1:1000, το εδαφικό τμήμα που μέλλεται να προσκυρωθεί από την εν λόγω ιδιοκτησία στον προς διαπλάτυνση κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) είναι συνολικής επιφάνειας 72,84 τ.μ, και το αναλογούν τίμημα θα καταβληθεί από τον Δήμο Κορινθίων, υπέρ του αιτούντα ιδιοκτήτη.

Η τιμή μονάδος έχει καθοριστεί από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006, αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους Σταυρέλη Νικόλαο και Βορτελίνο Σπυρίδωνα και από την μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεοδοσίου Αναστασία με το από 24-10-2017 πρακτικό τους σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τ.μ.)

 

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε σύμφωνα με την παράγραφο Βii του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010 “νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” για τα ακόλουθα:

α) τον καθορισμό τιμής μονάδος για το προσκυρούμενο τμήμα γης, λαμβάνοντας υπόψη το από 24-10-2017 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής του Δήμου.

β) τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου να λάβει χώρα η εν λόγω προσκύρωση επιφανείας 72,84 τ.μ.

γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα υπογράψει τη συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά των ιδιοκτητών μετά την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Συνημμένα:

  1. Η με αριθμό πρωτ. 44999/3910/04-10-17 αίτηση του κου Ριζόγιαννη Κωνσταντίνου.

  2. Η με αριθμ.3920/15-05-2009 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής.

  3. Πίνακες της ανωτέρω Π. Εφαρμογής για το ΟΤ 666 του σχ. πόλεως Μπαθαρίστρας – Δέλτα Κορίνθου

  4. Απόσπασμα διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για το Ο.Τ 666 κλ.1:1000

  5. Το από 24-10-2017 πρακτικό της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τα δικαιολογητικά του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων:

α) τον καθορισμό τιμής μονάδος για το προσκυρούμενο τμήμα γης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το από 24-10-2017 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του 3463/2006 του Δήμου, ήτοι με τιμή μονάδος της προσκύρωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τ.μ), που θα καταβληθεί από τον Δήμο Κορινθίων, υπέρ του αιτούντα ιδιοκτήτη, κ.Ριζόγιαννη Κωνσταντίνου του Νικολάου και της Αθανασίας, για το εδαφικό τμήμα επιφάνειας 72,84 τ.μ.,το οποίο προσκυρώνεται από την ιδιοκτησία του με αριθμ.κτημ. 0513010 του Ο.Τ 666 (και αποτελεί την συνολική του αποζημίωση για τις ιδιοκτησίες του με αρ.κτ. 0513005, 0513006, 0513007, 0513009, 0513010 του Ο.Τ. 666) προς τον Δήμο Κορινθίων (για διαπλάτυνση προϋφιστάμενης οδού Αρχιμήδους), εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”.

β) την σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η εν λόγω προσκύρωση επιφανείας 72,84 τ.μ..

γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα υπογράψει την συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά του ιδιοκτήτη, μετά την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/60/2017.

 

 

 

Leave a Comment