Απόφαση αριθμ. 9/62/2017

 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 22-12-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 22α Δεκεμβρίου ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59367/18-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώρ. Μουρούτσος, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Κων. Ζήμος, 5)Μιχ. Χατζής, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Μαρ. Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Στ. Κεφάλας.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 62η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας για είσοδο -έξοδο οχημάτων στην οδό Αγίας Άννης με αρ.3 στην Κόρινθο», θέτει υπ ‘όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 57955/07-12-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση περί αιτούμενης χορήγησης άδειας για είσοδο -έξοδο οχημάτων στην οδό Αγίας Άννης με αρ.3 στην Κόρινθο »

ΣΧΕΤ. : 1.αρ. 55444/28-11-2017 αίτηση

 

Κατόπιν της άνω σχετικής του θέματος αίτησης, η κα Ελένη Ροθώνη του Ιωάννη αιτείται την χορήγηση άδειας εισόδου–εξόδου στην οικία της που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Άννας με Αρ.3 στην περιοχή της Αγίας Άννας της πόλης της Κορίνθου.

Η ανωτέρω, κατέθεσε σχετικά υπεύθυνη δήλωση (χορηγούμενη από την υπηρεσία), αντίτυπα σχεδίων ήτοι τοπογραφικό σχέδιο και διάγραμμα κάλυψης του ακινήτου (οικόπεδο με κτίσματα με αρ. Οικοδομικής άδειας: 205/1956 και 636/1976) στην υπόψη οδό καθώς και συμβολαιογραφικό έγγραφο (αρ. 7834/01-11-1994 συμβόλαιο) φερόμενης ιδιοκτησίας της ιδίας και του Νικολάου Βασιλείου κατά ποσοστό 1/2 κυριότητας ο καθένας.

Έπειτα από αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι στην είσοδο-έξοδο του υπόψη ακινήτου έχει διαμορφωθεί το πεζοδρόμιο της οδού με απότμηση του κρασπέδου σε πλάτος δύο και μισό (2,5) μέτρων.

Η υπηρεσία μας κατόπιν των ανωτέρω συναινεί να δοθεί άδεια για την είσοδο–έξοδο οχημάτων στην εξεταζόμενη θέση, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η δημιουργούμενη είσοδος-έξοδος δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων, σύμφωνα με της πιο κάτω προϋποθέσεις:

 

1.Θα τοποθετηθεί μια απαγορευτική πινακίδα στάθμευσης (Ρ-39) παντός οχήματος, καθώς και μια πρόσθετη πινακίδα (Πρ-3γ) η οποία θα τοποθετηθεί συμπληρωματικά της (Ρ-39) και θα ορίζει το τέλος ισχύος της. Η ισχύς της απαγορευτικής αρχικής πινακίδας θα εκτείνεται για 2,5 μ. από τη θέση τοποθέτησής τους και προς την κατεύθυνση του βέλους.

2.Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά και ανακαλείται εφόσον από μελλοντικό έλεγχο προκύψει ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά.

Η απαγόρευση στάθμευσης επί του οδοστρώματος ισχύει και για τα οχήματα των ιδιοκτητών ή των εχόντων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης του χώρου στάθμευσης.

3.Οι δύο πινακίδες θα τοποθετηθούν σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ., όπως προβλέπεται στην σχετική διάταξη.

Η πινακίδα (Ρ-39) θα αναγράφει τη φράση: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Αποφ. Δήμου……………………». Οι δύο πινακίδες (Ρ-39) και (Πρ-3γ) προμηθεύονται και τοποθετούνται με έξοδα της ενδιαφερόμενης κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

4.Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσης, η ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.

5.Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Συνημμένα: 1.αρ. 55444/28-11-2017 αίτηση με τα συνημμένα

2. Απόσπασμα δορυφορ. Χάρτη της θέσης.

 

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει θετική ως προς το ως άνω αίτημα, εισήγηση της Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, όμως θεωρεί ότι θα πρέπει να αναγραφεί ρητά στην απόφαση χορήγησης της άδειας, πως αποκλείεται η χορήγηση δεύτερης άδειας εισόδου–εξόδου οχημάτων για το ίδιο ακίνητο.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τον σχετικό φάκελο της αιτούσας, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην οδό Αγίας Άννης με αρ.3 στην Κόρινθο, κατόπιν της υπ’ αριθμ.πρωτ. 55444/28-11-2017 σχετικής αίτησης της κ.Ελένης Ροθώνη του Ιωάννη, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Να τοποθετηθεί μια απαγορευτική πινακίδα στάθμευσης (Ρ-39) παντός οχήματος, καθώς και μια πρόσθετη πινακίδα (Πρ-3γ) η οποία να τοποθετηθεί συμπληρωματικά της (Ρ-39) και να ορίζει το τέλος ισχύος της. Η ισχύς της απαγορευτικής αρχικής πινακίδας να εκτείνεται για 2,5 μ. από τη θέση τοποθέτησής τους και προς την κατεύθυνση του βέλους.

2. Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά και ανακαλείται εφόσον από μελλοντικό έλεγχο προκύψει ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά.

Η απαγόρευση στάθμευσης επί του οδοστρώματος ισχύει και για τα οχήματα των ιδιοκτητών ή των εχόντων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης του χώρου στάθμευσης.

3. Οι δύο πινακίδες να τοποθετηθούν σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ., όπως προβλέπεται στην σχετική διάταξη. Η πινακίδα (Ρ-39) να αναγράφει τη φράση: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Αποφ. Δήμου……………………».

Οι δύο πινακίδες (Ρ-39) και (Πρ-3γ) προμηθεύονται και τοποθετούνται με έξοδα της ενδιαφερόμενης κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

4. Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσης, η ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.

5. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

6. Αποκλείεται η χορήγηση δεύτερης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων για το ίδιο ακίνητο.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/62/2017.-

 

 

Leave a Comment