Απόφαση αριθμ. 9/63/2017

 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 22-12-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 22α Δεκεμβρίου ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59367/18-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώρ. Μουρούτσος, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Κων. Ζήμος, 5)Μιχ. Χατζής, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Μαρ. Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Στ. Κεφάλας.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 63η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας για είσοδο -έξοδο οχημάτων στην οδό Νοταρά 17, στην Κόρινθο», θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 51233/06-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση περί αιτούμενης χορήγησης άδειας για είσοδο -έξοδο οχημάτων στην οδό Νοταρά 17 στην Κόρινθο »

ΣΧΕΤ. : 1.αρ. 39570/05-09-2017 αίτηση

 

Κατόπιν της άνω σχετικής του θέματος αίτησης, η Παναγιώτα Μαρδίκη του Δημητρίου, διαχειρίστρια της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Νοταρά 17 στην Κόρινθο, αιτείται την χορήγηση άδειας εισόδου–εξόδου οχημάτων σε χώρους στάθμευσης στο υπόγειο πολυκατοικίας στην άνω διεύθυνση.

Η ανωτέρω, κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση (χορηγούμενη από την υπηρεσία), αντίγραφο πρακτικού συνέλευσης της πολυκατοικίας στην άνω διεύθυνση, αντίγραφο της κάτοψης υπογείου θεωρημένης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή του ακινήτου, σχέδιο κάτοψης και τομής της αιτούμενης εισόδου-εξόδου συνταχθέντα από την μηχανικό Ν.Γιάννου, αντίγραφο της αρ. 60/2008 οικοδομικής άδειας καθώς και συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης (αρ. 5556/11-04-2008) των ιδιόκτητων χώρων στάθμευσης του άνω ακινήτου.

Έπειτα από αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας, η υπηρεσία μας συναινεί να δοθεί άδεια για την είσοδο–έξοδο οχημάτων σε συγκεκριμένο υπόγειο χώρο στάθμευσης στην οδό Νοταρά 17 στην Κόρινθο, εντός των ορίων της πρόσοψης του άνω ακινήτου, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η δημιουργούμενη είσοδος-έξοδος δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων, σύμφωνα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1.Θα γίνει προσαρμογή του υπάρχοντος κρασπέδου του πεζοδρομίου σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας και την επίβλεψη της υπηρεσίας.

Επίσης απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου(π.χ., εκσκαφή, υπερύψωση ) πλην της άνω απότμησης του πεζοδρομίου.

2.Θα τοποθετηθεί μια απαγορευτική πινακίδα στάθμευσης (Ρ-39) παντός οχήματος, καθώς και μια πρόσθετη πινακίδα (Πρ-3γ) η οποία θα τοποθετηθεί συμπληρωματικά της (Ρ-39) και θα ορίζει το τέλος ισχύος της. Η ισχύς της απαγορευτικής αρχικής πινακίδας θα εκτείνεται για 3,5 μ. από τη θέση τοποθέτησής τους και προς την κατεύθυνση του βέλους.

Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά και ανακαλείται εφόσον από μελλοντικό έλεγχο προκύψει ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά.

Η απαγόρευση στάθμευσης επί του οδοστρώματος ισχύει και για τα οχήματα των ιδιοκτητών ή των εχόντων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των θέσεων στάθμευσης.

3.Οι δύο πινακίδες θα τοποθετηθούν σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ., όπως προβλέπεται στην σχετική διάταξη.

Η πινακίδα (Ρ-39) θα αναγράφει τη φράση: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Αποφ. Δήμου……………………». Οι δύο πινακίδες (Ρ-39) και (Πρ-3γ) προμηθεύονται και τοποθετούνται με έξοδα των ενδιαφερόμενων κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

4.Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσης, η ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.

5.Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συνημμένα: αρ.39570/05-09-2017 αίτηση

Ο Πρόεδρος ακολούθως, αφού εξέτασε τον φάκελο με τα συνημμένα στην σχετική αίτηση έγγραφα, παρατηρεί ότι σε αυτά δεν περιλαμβάνεται τοπογραφικό σχέδιο του εν λόγω ακινήτου, ενώ στην εισήγηση της υπηρεσίας δεν διευκρινίζεται αν έχει χορηγηθεί έτερη άδεια εισόδου–εξόδου οχημάτων για το ίδιο ακίνητο. Προτείνει δε την αναβολή συζήτησης του θέματος, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος, να διευκρινιστεί από την αρμόδια υπηρεσία ότι δεν έχει χορηγηθεί έτερη άδεια εισόδου–εξόδου οχημάτων για το ίδιο ακίνητο, καθώς και να επανεξεταστεί το πλάτος της προτεινόμενης από την υπηρεσία, εισόδου-εξόδου καθότι, προκειμένου για την είσοδο-έξοδο Ι.Χ. οχημάτων σε οικιακό χώρο στάθμευσης, είναι επαρκές πλάτος 2,5 μ. .

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τον σχετικό φάκελο της αιτούσας, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αναβάλει την συζήτηση του θέματος, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος με τοπογραφικό σχέδιο του εν λόγω ακινήτου, να διευκρινιστεί από την αρμόδια υπηρεσία ότι δεν έχει χορηγηθεί έτερη άδεια εισόδου–εξόδου οχημάτων για το ίδιο ακίνητο και να επανεξεταστεί το πλάτος της προτεινόμενης από την υπηρεσία, εισόδου-εξόδου καθώς, προκειμένου για την είσοδο-έξοδο Ι.Χ. οχημάτων σε οικιακό χώρο στάθμευσης, είναι επαρκές πλάτος 2,5 μ. .

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/63/2017.-