Απόφαση αριθμ. 9/65/2017

 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 22-12-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 22α Δεκεμβρίου ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59367/18-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώρ. Μουρούτσος, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Κων. Ζήμος, 5)Μιχ. Χατζής, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Μαρ. Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Στ. Κεφάλας.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 65η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σισύφου 64 στην Κόρινθο », θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 51208/06-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση επί αιτούμενης χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σισύφου 64 στην Κόρινθο»

ΣΧΕΤ. : 1.αρ. 47739/18-10-2017 αίτηση

 

Με την άνω σχετική αίτηση του κ.Ηλία Δημ.Μανωλάκου ζητείται η χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Σισύφου 64 στην πόλη της Κορίνθου.

Ο αιτών κατέθεσε σχετικό του θέματος έγγραφο του ΚΕΠΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (αρ. Επιτροπής 09905/2017/8774), υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ότι πρόκειται για την μόνιμη κατοικία, την αρ. ΥΗΤ 1016 άδεια κυκλοφορίας οχήματος ιδιοκτησίας του ιδίου, το σχετικό δελτίο σε ισχύ στάθμευσης του άνω οχήματος, αντίγραφο του Ε1 και λοιπά δικαιολογητικά.

 

Η προαναφερόμενη θέση μετά από αυτοψία της υπηρεσίας που ζητείται η χορήγηση άδειας στάθμευσης είναι επί της οδού Σισύφου 64 επί της πρόσοψης κατοικίας εντός της πολεοδομικής ενότητας Κορίνθου.

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση της αιτούμενης άδειας λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, η δημιουργούμενη αποκλειστική θέση στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην υπ’ όψη οδό οχημάτων, σύμφωνα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) του ΚΟΚ στις οποίες να αναγράφονται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου : ΥΗΤ 1016 και ο “αριθμός απόφασης της έγκρισης του Δήμου ………………”. Οι δύο πινακίδες θα τοποθετηθούν η κάθε μία σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ., όπως προβλέπεται στην σχετική διάταξη.

Οι δύο πινακίδες (Ρ-72) προμηθεύονται και τοποθετούνται με έξοδα των ενδιαφερόμενων κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

  • Στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, πέντε μέτρα (5,0) μήκος επί δύο (2,0) μέτρα πλάτος τουλάχιστον κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

  • Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

  • Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά και ανακαλείται εφόσον από μελλοντικό έλεγχο προκύψει ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά.

  • Η παρούσα ισχύει έως τις 31-12-2019 σύμφωνα με το έγγραφο του ΚΕΠΑ.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

  1. Συνημμένα: 1.αρ. 47739/18-10-2017 αίτηση

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την αποδοχή του ως άνω αιτήματος για αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ, και επομένως, θετική ως προς το ως άνω αίτημα, εισήγηση της Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τον σχετικό φάκελο του αιτούντος, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σισύφου 64 στην Κόρινθο κατόπιν της υπ’ αριθμ.πρωτ.47739/18-10-2017 αίτησης του κ.Ηλία Δημ.Μανωλάκου με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) του ΚΟΚ στις οποίες να αναγράφονται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου : ΥΗΤ 1016 και ο “Αριθμός απόφασης της έγκρισης του Δήμου ………………”. Οι δύο πινακίδες θα τοποθετηθούν η κάθε μία σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ., όπως προβλέπεται στην σχετική διάταξη.

Οι δύο πινακίδες (Ρ-72) προμηθεύονται και τοποθετούνται με έξοδα των ενδιαφερόμενων κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

2. Στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, πέντε μέτρα (5,0) μήκος επί δύο (2,0) μέτρα πλάτος τουλάχιστον κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

3. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

4.Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά και ανακαλείται εφόσον από μελλοντικό έλεγχο προκύψει ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά.

5. Η παρούσα ισχύει έως τις 31-12-2019 σύμφωνα με το έγγραφο του ΚΕΠΑ.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/65/2017.-