Απόφαση αριθμ. 9/66/2017

 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 22-12-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 22α Δεκεμβρίου ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59367/18-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώρ. Μουρούτσος, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Κων. Ζήμος, 5)Μιχ. Χατζής, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Μαρ. Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Στ. Κεφάλας.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 66η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Βοσπόρου 4 στην Κόρινθο », θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 55634/28-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «εξέταση αίτησης Μιχαήλ Αθ. Μαυροειδή για αποκλειστική θέση στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Βοσπόρου με αρ. 4 στην Κόρινθο»

 

Κατόπιν της αρ. 52880/15-11-2017 σχετικής αίτησης, ο κος Μιχαήλ Μαυροειδής του Αθανασίου, αιτείται την χορήγηση άδειας θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (ΑΜΕΑ) επί της οδού Βοσπόρου με αρ. 4 στην Κόρινθο .

Ο αιτών κατέθεσε έγγραφο της πιστοποίησης του ΙΚΑ (αρ. 09905/2014/8974/ 2014 απόφαση ΚΕΠΑ ) αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του και λοιπά δικαιολογητικά.

Η Τεχνική Υπηρεσία κατόπιν των ανωτέρω λαμβάνοντας υπ’ όψη την ιδιαιτερότητα της αίτησης (άτομο με τετραπληγία,) και μετά από αυτοψία στην άνω θέση, εισηγείται τη χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Βοσπόρου με αρ. 4 στην Κόρινθο με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  1. να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου : ΚΡΝ 4402 και ο αριθμός απόφασης της Δημοτικής Αρχής κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με δαπάνες του αιτούντος

  2. στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, πεντέμισι μέτρα (5,5) μήκος επί δύο (2) μέτρα πλάτος με δαπάνες του αιτούντος

  3. η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Σας αποστέλλουμε την αίτηση του ενδιαφερομένου και τα συνημμένα (δύο υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό, Ε1 κλπ).

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την αποδοχή του ως άνω αιτήματος για αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ, και επομένως, θετική ως προς το ως άνω αίτημα, εισήγηση της Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τον σχετικό φάκελο του αιτούντος, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Βοσπόρου 4 στην Κόρινθο κατόπιν της υπ’ αριθμ.πρωτ. 55634/28-11-2017 αίτησης του κ. Μιχαήλ Αθ. Μαυροειδή, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου : ΚΡΝ 4402 και ο αριθμός απόφασης της Δημοτικής Αρχής, κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με δαπάνες του αιτούντος

2. Στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, πεντέμισι μέτρα (5,5) μήκος επί δύο (2) μέτρα πλάτος με δαπάνες του αιτούντος

3. Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/66/2017.-

 

 

Leave a Comment