Απόφαση αριθμ. 33/488/2017

 Αριθμός Πρακτικού 33

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-12-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 56674/30-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου θέματος), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 488η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 5.542,80€», υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ.25/314/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 28-09-2017.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 28/351/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 29-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο “Αντώνιος Τσεμεντζής”, με αριθμό εγγραφής στο Νομαρχιακό Μητρώο 368, Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας, με έκπτωση 23% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και ως προσωρινός ανάδοχος, κλήθηκε να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον ανωτέρω διαγωνισμό. Ορίστηκε δε, ως ημερομηνία αποσφράγισης του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η 07-11-2017.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 07-11-2017 2ο Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση περί κατάθεσης Φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο, τον “Αντώνιο Τσεμεντζή”, με αριθμό εγγραφής στο Νομαρχιακό Μητρώο 368, Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας, με έκπτωση 23% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την επικύρωση του από 07-11-2017 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, στον “Αντώνιο Τσεμεντζή”, με αριθμό εγγραφής στο Νομαρχιακό Μητρώο 368, Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας, με έκπτωση 23% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ.72 του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 07-11-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 28-09-2017 για την εκτέλεση του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 5.542,80€» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον “Αντώνιο Τσεμεντζή”, με αριθμό εγγραφής στο Νομαρχιακό Μητρώο 368, Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας, (Πατρών 60, Κόρινθος, Τ.Κ.20131, Α.Φ.Μ.025805549, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), στον οποίο κατακυρώνει την σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου με έκπτωση 23% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με Κ.Α. 30/7331.0001 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», (Α.Ο. Ε. 25/294/2017, Α.Α.Υ.899/2017).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/488/2017.-