Απόφαση αριθμ. 35/515/2017

 Αριθμός Πρακτικού 35

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-12-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 58997/14-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2), Βλάσσης Δημ., 3) Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 515η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο Κορινθίων εγγράφου 53539/20-11-2017 από 13-11-2017 αίτηση θεραπείας της εταιρείας «Δ. Μαραβέας & Συνεργάτες Ε.Ε.» και επισημαίνει ότι για την αποστολή του φακέλου του Δήμου Κορινθίων προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εν λόγω υπόθεση τάσσεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων από το Δήμο Κορινθίων (ημερομηνία παραλαβής: 30-11-2017).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει προκειμένου να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άμεσων χειρισμών, και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.58561/12-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΩ9ΣΩΛ7-Γ5Ε) απόφαση Δημάρχου ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με την εντολή όπως άμεσα γνωμοδοτήσει επί της από 13-11-2017 αίτησης θεραπείας της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε.» κατά 1.της υπ΄ αριθμ. 17/334/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων, που απέρριψε ρητά την με αριθμ. πρωτ. 32930/26-07-2017 ένσταση της εν λόγω εταιρείας, 2.της φερόμενης παράλειψης της προϊσταμένης αρχής να αποφανθεί εμπροθέσμως, άλλως να της κοινοποιήσει εμπροθέσμως απόφαση επί της ως άνω ένστασης, 3.της φερόμενης παράλειψης της διευθύνουσας υπηρεσίας της μελέτης να συντάξει πρωτόκολλο νέας τιμής και σχετικό Σ.Π. τον καθορισμό της αποζημίωσης της εταιρείας λόγω φερόμενης λύσης της σύμβασης, 4.κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης, σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σαρωνικού».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, με αρ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο Κορινθίων εγγράφου 53539/20-11-2017 από 13-11-2017 αίτηση θεραπείας της εταιρείας «Δ. Μαραβέας & Συνεργάτες Ε.Ε.», την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 58561/12-12-2017 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 58561/12-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΩ9ΣΩΛ7-Γ5Ε) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με την εντολή όπως άμεσα γνωμοδοτήσει επί της από 13-11-2017 αίτησης θεραπείας της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε.» κατά 1.της υπ΄ αριθμ. 17/334/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων, που απέρριψε ρητά την με αριθμ. πρωτ. 32930/26-07-2017 ένσταση της εν λόγω εταιρείας, 2.της φερόμενης παράλειψης της προϊσταμένης αρχής να αποφανθεί εμπροθέσμως, άλλως να της κοινοποιήσει εμπροθέσμως απόφαση επί της ως άνω ένστασης, 3.της φερόμενης παράλειψης της διευθύνουσας υπηρεσίας της μελέτης να συντάξει πρωτόκολλο νέας τιμής και σχετικό Σ.Π. τον καθορισμό της αποζημίωσης της εταιρείας λόγω φερόμενης λύσης της σύμβασης, 4.κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης, σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σαρωνικού». Επισημαίνεται ότι για την αποστολή του φακέλου του Δήμου Κορινθίων προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εν λόγω υπόθεση τάσσεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων από το Δήμο Κορινθίων (ημερομηνία παραλαβής: 30-11-2017).

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/515/2017.-