Απόφαση αριθμ.35/516/2017

 Αριθμός Πρακτικού 35

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-12-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 58997/14-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2), Βλάσσης Δημ., 3) Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 516η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 52659/4713/07-12-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το υπ’αριθμ.πρωτ. 52659/4713/14-11-2017 αίτημα της η κα Μαρκέλλου Καρανίκα Μαρίτσα ιδιοκτήτρια σε ποσοστό 100% του αρχικού γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0512005 και τώρα του τελικού οικοπέδου 04 στο Ο.Τ.643 (ΚΑΕΚ 28055_5002005) το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) με αρ.πρωτ. 3920/15-05-2009 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας και στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης της πόλης της Κορίνθου και στην διορθωτική πράξη αυτής η οποία κυρώθηκε με την αρ.πρωτ.771502012/12-9-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση της προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία αφορά 10,48 τμ μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

Η πρόταση τιμής μονάδος της αιτούσας ανέρχεται στην αξία των 120€/τμ. και συμφωνεί με τις 512/2013 και 82/2016 Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων έτσι κατά την πρότασή της θα πρέπει να εισφέρει στον Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των 10,48τμ*120€/τμ= 1.257,60€. Η πρόταση της αιτούσας είναι εύλογη και κατά τη γνώμη της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

 

Συνημμένα:

  1. Αντ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 52659/4713/2017 αίτημα της κας Μαρκέλλου Καρανίκα Μαρίτσας

  2. Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής

  3. Αντ/φο της 512/2013 και 82/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αναφερομένου αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0512005 στο Ο.Τ.643 του σχεδίου πόλης της περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου, την δικηγόρο Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει στο Δήμο Κορινθίων επί του ανωτέρω αιτήματος της κ.Μαρκέλλου Καρανίκα Μαρίτσας περί εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/516/2017.-