Απόφαση αριθμ. 36/533/2017

 Αριθμός Πρακτικού 36

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-12-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 60180/22-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 533η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 60174/ οικ.5172 /22-12-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Πρόταση συμβιβασμού των κ.κ. Σωτήριου Κοντάρα του Χρήστου και Μαρίνας Κοντάρα του Χρήστου περί αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησιών στο σχέδιο πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

Σχετ.: – Το με αριθμ. πρωτ. 22050/31-08-2016 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων

– Το με αριθμ. πρωτ. 40739/05-10-2016 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων

– Η με αριθμ. πρωτ. 58298/11-12-2017 πρόταση συμβιβασμού των κ.κ. Σωτήριου και Μαρίνας

Κοντάρα

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων και κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 58298/11-12-2017 πρότασης συμβιβασμού των κ.κ. Σωτήριου Κοντάρα του Χρήστου και Μαρίνας Κοντάρα του Χρήστου, η Υπηρεσία μας έχει τις ακόλουθες απόψεις.

 

Α] Σχετικά με την αναφερόμενη γεώτρηση μετά του εξοπλισμού της στην ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0506007 εντός του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” σύμφωνα με τον πίνακα επικειμένων που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, για την οποία ζητείται συνολική αποζημίωση δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (10.500 €) με την αριθμ. πρωτ. 58298/11-12-2017 πρόταση συμβιβασμού, επικαλούμενοι την υπ΄ αριθμ. 253/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Υπηρεσία μας αναφέρει τα ακόλουθα.

Επίσης αιτούνται ετήσια απολήψιμη ποσότητα 4.340 κ.μ από Απρίλη μέχρι Οκτώβρη για άρδευση ελαιώνα 5,4 στρεμμάτων (άδεια χρήσης με αρ.πρωτ. 44285/2-10-2017 επ΄ονόματι της μισθώτριας Ευαγγελίας Τζώρτζη) με επιβάρυνσή τους 150,00 € ετησίως για κατανάλωση ρεύματος προς άρδευση.

 

Σχετικά με την εν λόγω γεώτρηση, σας υπενθυμίζουμε ότι στο με αριθμ. πρωτ. 40739/05-10-2016 έγγραφό μας με το οποίο είχαμε στείλει απόψεις και στοιχεία επί της υπ΄ αριθμ. 199/2016 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος των κ.κ. Σωτήριου & Μαρίνας Κοντάρα ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, αναφέραμε τα εξής.

Η Υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. 37402/14-09-2016 έγγραφο είχε αποστείλει ερώτημα στο Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σχετικά με το είδος, την ποιότητα κατασκευής και την αξία της.

Το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου με το αριθμ. πρωτ. 37402/28-09-2016 έγγραφό του, μας απάντησε ότι κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε, η γεώτρηση έχει βάθος 70 μέτρων και παροχή 15-20 κυβικά μέτρα την ώρα, έχει παροχή ρεύματος από τη ΔΕΗ και μοτέρ και εντοπίζεται με συντεταγμένες στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 Χ=406560,002 και Υ=4198113,424. Επίσης, εκτιμά την αξία της με 4000 ευρώ κατ΄ αποκοπή.

Όμως, διαπιστώσαμε ότι με βάση τις συντεταγμένες της θέσης της γεώτρησης στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 που κατέγραψαν, αφενός μεν η γεώτρηση αυτή εντοπίζεται εντός της ιδιοκτησίας με κ.α 0506006 της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Μαρίνας Κοντάρα, όπερ σημαίνει ότι στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων έχει λανθασμένα εγγραφεί στην ιδιοκτησία με κ.α 0506007 του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Σωτήριου Κοντάρα και αφετέρου βρίσκεται εντός του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ 709, οπότε δεν βρίσκεται εντός κοινοχρήστου χώρου, δεν είναι απαλλοτριωτέα και δεν οφείλεται γι΄ αυτήν αποζημίωση από το Δήμο.

Μάλιστα, έγινε σχετική επιβεβαίωση για τη θέση της γεώτρησης και από την Υπηρεσία Πολεοδομικών Εφαρμογών και μελετών του Δήμου, όπως αναφέρεται στο με αριθμ. πρωτ. 10613/9-3-2017 έγγραφο της.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διορθωθεί ο πίνακας επικειμένων που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

 

Β] Ζητούν να αποζημιωθούν για τα υπόλοιπα επικείμενα των ιδιοκτησιών τους με τις τιμές μονάδος που αναφέρουν στον πίνακα που επισυνάπτουν στην πρόταση συμβιβασμού που έχουν υποβάλει (ως σχετικό 3), ως τιμές μονάδος της εκτιμητικής επιτροπής του Δήμου.

 

Όμως, η Υπηρεσία μας τάσσεται με τις ακόλουθες τιμές μονάδος όπως περιγράφονταν στο με αριθμ. πρωτ. 40739/05-10-2016 έγγραφο μας λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 5/1986 και την πραγματική κατάσταση των κτισμάτων.

 • Για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0506005 στο Ο.Τ 709 με φερόμενους συνιδιοκτήτες τον κ. Σωτήριο Κοντάρα του Χρήστου με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εξ΄ αδιαιρέτου και την κα Μαρίνα Κοντάρα του Χρήστου με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εξ΄ αδιαιρέτου

 

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΜ. 0506005 ΣΤΟ Ο.Τ 709

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

 

 

ΚΤΙΣΜΑ 1/Κ

609,30 κμ

ΚΑΚΗ

18,00 €/κμ

10.967,40

 

 

ΚΤΙΣΜΑ 1/Λ

126,78 κμ

ΚΑΚΗ

15,00 €/κμ

1.901,70 €

 

 

ΕΛΙΕΣ

2

ΜΙΚΡΕΣ

100,00 €/τεμ

200,00 €

 

 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

5

ΜΕΓΑΛΕΣ

100,00 €/τεμ

500,00 €

 

 

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

54,00 μ.μ

ΜΕΤΡΙΑ

13,50 €/μμ

729,00 €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 0506005)

14.298,10

 

 • Για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0506006 στο Ο.Τ 709 με φερόμενη ιδιοκτήτρια την κα Μαρίνα Κοντάρα του Χρήστου και της Κων/νας

 

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΜ. 0506006 ΣΤΟ Ο.Τ 709

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

 

 

ΚΤΙΣΜΑ 1/Λ

417,12 κμ

ΚΑΚΗ

15,00 €/κμ

6.256,80 €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 0506006)

6.256,80 €

 

 • Για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0506007 στα Κ.Χ 711 & ΟΤ 712 με φερόμενο ιδιοκτήτη τον κ. Σωτήριο Κοντάρα του Χρήστου και της Κων/νας

 

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΜ. 0506007 ΣΤΑ Κ.Χ 711 & ΟΤ 712

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

 

 

ΚΤΙΣΜΑ 1/Π

240,00 κμ

ΚΑΚΗ

10,00 €/κμ

2.400,00 €

 

 

ΕΛΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

210,00 €/τεμ

210,00 €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 0506007)

2.610,00 €

 

Σας υπενθυμίζουμε, ότι στο προαναφερόμενο με αριθμ. πρωτ. 40739/05-10-2016 έγγραφό μας αναφέραμε, ότι κατόπιν αναζήτησης στο αρχείο οικοδομικών αδειών του Τμήματος Πολεοδομίας, δεν βρέθηκαν οικοδομικές άδειες που να αφορούν τα παραπάνω κτίσματα προς απαλλοτρίωση και επειδή με βάση την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία (άρθρο 12 του Ν.1337/1983 όπως ισχύει και εγκύκλιος 4/89 του ΥΠΕΧΩΔΕ) αποζημιώνονται τα νομίμως υφιστάμενα ρυμοτομούμενα επικείμενα, ζητούσαμε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου που θα οριζόταν να διερευνήσει και το θέμα αυτό.

Οπότε οι παραπάνω αποζημιώσεις για τα κτίσματα υπολογίζονται με την παραπάνω επιφύλαξη.

Σημειώνεται, ότι με τις υπ΄ αριθμ. 248/2016 και 251/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής έχει οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ. Παύλος Μάρκελλος, και για την υπ΄ αριθμ. 33/ΑΠ33/2016 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και για την υπ΄ αριθμ. 199/2016 αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

Με την αριθμ. πρωτ. 58298/11-12-2017 πρόταση συμβιβασμού των κ.κ. Σωτήριου Κοντάρα του Χρήστου και Μαρίνας Κοντάρα του Χρήστου που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, λάβαμε γνώση ότι εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 118/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου περί αναγνώρισης δικαιούχων την οποία επισύναψαν σε αυτήν και λάβαμε γνώση ότι έχει συζητηθεί την 03-05-2017 η αίτηση του καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου και εκκρεμεί η απόφαση.

Επισημαίνεται, ότι είχαν υποβάλει και προγενέστερα την με αριθμ. πρωτ. 42153/13-10-2016 αίτηση εξώδικου συμβιβασμού, η οποία είχε διαβιβαστεί στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου με το αριθμ. πρωτ. 42153/20-01-2017 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου.

 

Γ] Όσον αφορά τον αιτούμενο από τους κ.κ. Σωτήριο Κοντάρα του Χρήστου και Μαρίνα Κοντάρα του Χρήστου συμψηφισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων μεταξύ του Δήμου και των ιδίων όπως εκτέθηκαν, δηλαδή τον συμψηφισμό μεταξύ της αποζημίωσης των επικειμένων από το Δήμο και της οφειλόμενης εισφοράς τους σε χρήμα στο Δήμο, θα πρέπει να τελεσφορήσει η διαδικασία του καθορισμού και της έγκρισης της αποζημίωσης των επικειμένων, ώστε ακολούθως να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις περί του συμψηφισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Δ] Όσον αφορά την αποζημίωση των δικαστικών εξόδων και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους δεν μπορεί να εξεταστεί επί του παρόντος και μέχρι να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την αποζημίωση των επικειμένων.

 

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση και γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Παύλου Μάρκελλου επί του θέματος, την αποστολή της γνωμοδότησής του στην Υπηρεσία μας και τη λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

 

Συνημμένα (εις διπλούν):

 1. Η με αριθμ. πρωτ. 58298/11-12-2017 πρόταση συμβιβασμού των κ.κ. Σωτήριου Κοντάρα του Χρήστου και Μαρίνας Κοντάρα του Χρήστου μετά των τεσσάρων συνημμένων στοιχείων της:

– Την υπ΄ αριθμ. 118/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Σχετ.1)

– Την υπ΄ αριθμ. 253/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων (Σχετ.2)

– Πίνακας με προτεινόμενες αξίες των επικειμένων από τους ιδιοκτήτες (Σχετ.3)

 1. Η με αριθμ. πρωτ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί κύρωσης των πινάκων επικειμένων πολεοδομικής μελέτης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”

 2. Κυρωμένος πίνακας επικειμένων για τις ιδιοκτησίες με κ.α 0506005, κ.α 0506006 και κ.α 0506007

 3. Το με αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”

 4. Το με αριθμ. πρωτ. 37402/28-09-2016 έγγραφο του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου

 5. Το με αριθμ. πρωτ. 40739/05-10-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο σας είχαμε αποστείλει στοιχεία και απόψεις με συνημμένες φωτογραφίες από το Google Earth.

 6. Το με αριθμ. πρωτ. 42153/2016/20-01-2017 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου και η με αριθμ. πρωτ. 42153/13-10-2016 αίτηση εξώδικου συμβιβασμού

 7. Το με αριθμ. πρωτ. 10613/09-03-2017 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου.

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί της ως άνω αναφερομένης Πρότασης συμβιβασμού των κ.κ. Σωτήριου Κοντάρα του Χρήστου και Μαρίνας Κοντάρα του Χρήστου περί αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησιών στο σχέδιο πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων και για τον λόγο αυτόν προτείνει τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Μάρκελλο Παύλο –«Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου, Δικηγορική Εταιρεία».

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Μάρκελλο Παύλο – «Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου, Δικηγορική Εταιρεία», στον οποίο δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει στο Δήμο Κορινθίων επί της ως άνω αναφερομένης Πρότασης συμβιβασμού των κ.κ.Σωτήριου Κοντάρα του Χρήστου και Μαρίνας Κοντάρα του Χρήστου περί αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησιών στο σχέδιο πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

 

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου- δικηγορικής εταιρείας, θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/533/2017.-