Απόφαση αριθμ. 1/1/2018

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-01-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Ιανουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 60812/29-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, αντιπρόεδρος, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πνευματικό Αλέξανδρο), 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.),

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ.Πνευματικού Αλέξανδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος κ.Νανόπουλος Βασίλειος.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1η: Ο Προεδρεύων, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Επίσης, από 01-01-2017 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», το οποίο ορίζει ότι ο χρόνος έκδοσης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης τοποθετείται μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής Δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

Στην συνέχεια ο Προεδρεύων, θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (Α’ 129). Ειδικότερα προβλέπεται ιδιαίτερος τρόπος ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου β) τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

 

10

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

1.133.292,12

 

15

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

505.492,80

 

20

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

1.422.441,48

 

30

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

713.252,64

 

35

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

247.811,04

 

40

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας

286.703,04

 

45

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

76.122,00

 

10

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

254.386,44

 

10

6041.0001

Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

5.282,40

 

10

6041.0003

Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής

5.230,00

 

10

6051.0001

ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

50.369,79

 

10

6051.0002

ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

6.175,75

 

10

6051.0004

ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

36.434,69

 

10

6051.0005

ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

1.769,88

 

10

6051.0006

ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ.Εργοδοτικές εισφορές κύριας σύνταξης δημοσίου) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

81.787,85

 

10

6051.0007

ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ.19 παρ 191 Ν.3918/11)

2.333,83

 

10

6054.0002

ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ) προσωπικού πρακτικής άσκησης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

303,30

 

10

6054.0003

Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής,Οικονομικής

2.500,00

 

10

6021.0003

Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρ. 300 Ν.1188/81)

15.000,00

 

15

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

333.829,20

 

15

6051.0001

ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

14.526,22

 

00

 

 

6031.0001

Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συνεργατών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

74.484,00

 

00

 

6031.0003

Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

27.276,00

 

00

6053.0001

ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ Εργοδότη) υπαλλήλων ειδικών θέσεων

11.476,54

 

00

6053.0002

Εργοδοτικές εισφορές (τ. ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη) μισθοδοσίας υπαλλήλων ειδικών θέσεων

9.975,45

 

00

6121.0001

Αντιμισθία Δημάρχου

41.040,00

 

00

6121.0002

Αντιμισθία αντιδημάρχων (Ν.4093/12 ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α΄)

155.667,37

 

00

6121.0003

Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

8.640,00

 

00

6122.0001

Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)

38.475,00

 

00

6123.0001

Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)

94.200,00

 

00

6126.0001

Εργοδοτικές εισφορές αιρετών

20.109,25

 

15

6051.0002

ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ. Εργοδοτικές εισφορές κύριας σύνταξης δημοσίου) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

31.723,65

 

15

6051.0003

ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

11.006,00

 

15

6051.0004

ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

5.640,60

 

15

6051.0005

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

7.989,48

 

15

6051.0006

ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής (αρ.19 παρ. 191 Ν.3918/11)

7.363,68

 

15

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

88.868,33

 

20

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

144.823,56

 

20

6021.0003

Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81) Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

15.000,00

 

20

6051.0001

ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

72.505,04

 

20

6051.0002

ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

11.995,50

 

20

6051.0003

Εργοδοτικές εισφορές (τ. ΤΣΜΕΔΕ) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

4.649,52

 

20

6051.0004

ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ.Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης δημοσίου) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

84.886,96

 

20

6051.0006

ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη ) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

49.892,92

 

20

6051.0007

ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

494,76

 

20

6051.0008

ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ.Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν. 3918/11)

830,59

 

20

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

49.076,99

 

20

6041.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

157.848,00

 

20

6054.0001

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

46.580,94

 

35

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου

29.274,00

 

35

6051.0001

ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ.Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) Υπηρεσίας Πρασίνου

11.248,19

 

35

6051.0003

ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδότη) Υπηρεσίας Πρασίνου

7.787,64

 

35

6051.0004

ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ. Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης) μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου

20.573,32

 

35

6051.0006

ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ.Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Υπηρεσίας Πρασίνου (αρ.19 παρ.1Ν.3918/11)

836,61

 

35

6051.0007

ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΕΑΔΥ Δημοσίου) Υπηρεσίας Πρασίνου

643,55

 

35

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου

8.421,23

 

30

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

28.636,08

 

30

6041.0002

Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

5.282,40

 

30

6041.0003

Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

17.770,00

 

30

6051.0001

ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ.Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

18.950,00

 

30

6051.0002

ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

4.817,52

 

30

6051.0003

Εργοδοτικές εισφορές (τ. ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

55.397,59

 

40

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας

43.360,32

 

30

6051.0005

ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

13.828,48

 

40

6051.0001

ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ.Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας

4.036,07

 

30

6051.0007

ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ. Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης δημοσίου) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

29.789,27

 

30

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

7.977,52

 

30

6054.0002

ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ) προσωπικού πρακτικής άσκησης Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

303,30

 

30

6054.0003

Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

8.500,00

 

40

6051.0002

ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ εργοδότη) υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας

3.734,43

 

40

6051.0003

ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εργοδότη) υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας

1.362,38

 

40

6051.0004

Εργοδοτική εισφορά (τ. ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας

32.394,31

 

40

6051.0005

ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ. Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης) μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας

6.418,61

 

40

6051.0006

ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Τμήματος Πολεοδομίας (αρ.19 παρ.1Ν. 3918/11)

3.935,51

 

40

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας

12.147,65

 

45

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

14.380,44

 

45

6051.0001

ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) Υπηρεσίας Νεκροταφείων

3.717,46

 

45

6051.0002

ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ. Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης δημοσίου) μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας νεκροταφείων

4.771,58

 

45

6051.0003

ΕΤΕΑΕΠ (τ. Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Εργοδότη) Υπηρεσίας Νεκροταφείων

2.731,01

 

45

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

4.899,15

 

10

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

66.358,77

 

15

6021.0003

Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81) αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

15.000,00

 

60

6041.0002

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών

41.208,00

 

60

6054.0002

Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών

10.386,72

 

10

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

2.000,00

 

10

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

400,00

 

20

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

30.000,00

 

20

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

3.000,00

 

30

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

3.000,00

 

35

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

1.400,00

 

35

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου

300,00

 

40

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας

2.000,00

 

40

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας

2.000,00

 

45

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

1.600,00

 

45

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

400,00

60

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων(ΚΑ Εσόδου 1328.0008)

4.294,56

20

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

15.931,84

30

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

2.000,00

45

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

3.000,00

35

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

3.000,00

10

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

3.000,00

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, όπως ακριβώς και αναλυτικά αυτές αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/1/2018.-

 

 

 

Leave a Comment