Απόφαση αριθμ. 2/3/2018

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-01-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιανουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 2686/19-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ., 8)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ.,

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 3η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Επίσης, από 01-01-2017 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», το οποίο ορίζει ότι ο χρόνος έκδοσης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης τοποθετείται μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής Δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την από 10-01-2018, σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ – ν. 3463/2006, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«1.Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, μόνον ως προς την πληρωμή:

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 ορίζεται ότι η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (Α’ 129). Ειδικότερα προβλέπεται ιδιαίτερος τρόπος ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου β) τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 :

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

 

10

6231.0001

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

100,00

 

10

6232.0001

Μισθώματα κτιρίων

9.710,40

 

10

6232.0002

Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ

18.836,64

 

15

6236.0002

Μισθώματα σχολικών κτιρίων

164.345,82

 

15

6236.0004

Μισθώματα κτιρίου ΠΡΟΝΟΙΑΣ (μεταφερόμενες υπηρεσίες του ν.3852/2010)

5.940,00

 

20

6231.0001

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

32.400,00

 

20

6232.0001

Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων

4.800,00

 

30

6231.0001

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

2.592,00

 

30

6232.0001

Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων

2.640,00

 

40

6232.0001

Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων

12.432,00

 

40

6236.0001

Μισθώματα κτιρίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (μεταφερόμενες υπηρεσίες του ν.3852/2010)

15.668,16

 

60

6232.0002

Μίσθωση Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών

4.656,00

 

60

6232.0003

Μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016

20.000,00

 

00

 

6711.0001

Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές

495.040,00

 

00

 

6331.0001

Λοιποί φόροι και τέλη

15.000,00

 

00

 

6715.0019

Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων (ΚΑΠ 2018)

937.000,00

 

00

 

6715.0019

Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ)

100.000,00

 

00

 

6715.0019

Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Β΄ ΔΟΣΗ ΑΔΣ 258/2017)

364.000,00

 

00

 

6715.0020

Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού,Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΚΑΠ 2018)

80.631,00

 

00

 

6715.0020

Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού,Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ)

956.608,00

 

 

00

 

6515.0001

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.

20.000,00

 

00

 

6726.0002

Εισφορά Δήμου Κορινθίων ως μέλος του ΣΠΟΑΚ”Ο Αρίων “.

8.410,80

 

00

 

6056.0001

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66).

95.084,59

 

20

6056.0001

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

40.037,52

 

45

6056.0001

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

2.666,44

 

00

 

6311.0001

Φόροι τόκων

40.000,00

 

00

 

6312.0004

Φόρος εισοδήματος

155.000,00

 

00

 

6718.0002

Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για τους σχολικούς τροχονόμους

14.080,00

 

00

 

6726.0004

Εισφορά στο σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

1.500,00

 

00

 

6521.0001

Τόκοι δανείων εσωτερικού.

49.540,34

 

00

 

6526.0001

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

185.085,03

 

00

 

6718.0027

Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων από ΟΑΕΔ

370.000,00

 

00

8211.0001

Υπέρ Δημοσίου 6,67%

400.000,00

 

00

 

8211.0002

Υπέρ Δημοσίου 10% (έξοδα παράστασης Δημάρχου)

6.000,00

 

00

8211.0003

ΤΣΚΥ 8%

200,00

 

00

8212.0001

Υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)

2.000,00

 

00

8221.0001

Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

360.000,00

 

00

8222.0001

Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων.

22.000,00

 

00

8223.0001

Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20%

35.000,00

 

00

8223.0002

Φόρος εργολάβων 3%

75.000,00

 

00

8223.0003

Φόρος 4% επί προμηθειών

55.000,00

 

00

8223.0004

Φόρος 1% επί προμηθειών (καύσιμα)

7.000,00

 

00

8223.0005

Φόρος 4% επί μελετών

4.000,00

 

00

8223.0006

Φόρος αμοιβών τρίτων

3.000,00

 

00

8223.0007

Φόρος 8% επί παροχής υπηρεσιών

65.000,00

 

00

8223.0008

Φόρος τόκων

5.000,00

 

00

8223.0009

Φόρος τόκων 15%

7.000,00

 

00

 

8223.0010

Φόρος 10% μελετών

1.000,00

 

00

8224.0001

Υγειονομική περίθαλψη

40.000,00

 

00

8224.0002

Χαρτόσημο 3% (ενοικίων)

19.824,18

 

00

8224.0003

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ενοικίων

3.964,84

 

00

8224.0005

Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου

2.000,00

 

00

8224.0007

Απόδοση οφειλόμενων φόρων εργολάβων, προμηθευτών κλπ στις ΔΟΥ.

10.000,00

 

00

8224.0008

Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου θαλασσίων εκτάσεων

2.199,40

 

00

8224.0011

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ.2 α.ν.3986/2011)

100.000,00

 

00

8224.0013

Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (Φ.Π.Α.)

5.000,00

 

00

8224.0015

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1%(Ν.3986/2011 ΑΡ.29)

25.000,00

 

00

8224.0016

Χαρτόσημο τρίτων

2.000,00

 

00

8224.0017

Χαρτόσημο 3% επί κράτησης υπέρ Ε. Α. Α. Δ.Σ

2.000,00

 

00

8224.0018

ΟΓΑ 20% επί χαρτ. υπέρ Ε. Α. Α. Δ.

2.000,00

 

00

8224.0019

Χαρτόσημο 3% επί επιδικασθέντων τόκων υπερημερίας

3.000,00

 

00

8224.0020

ΟΓΑ χαρτοσήμου 3% επί επιδικασθέντων τόκων υπερημερίας

1.500,00

 

00

8231.0001

ΙΚΑ – ΤΕΑΜ

500.000,00

 

00

8231.0002

ΤΥΔΚΥ

300.000,00

 

00

8231.0004

ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας

260.000,00

 

00

8231.0005

ΤΣΜΕΔΕ Μελετών & Έργων

35.000,00

 

00

8231.0007

ΤΠΕΔΕ 1%

10.000,00

 

00

8231.0008

Τ.Ε.Α.Δ.Υ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ

23.000,00

 

00

8231.0010

Μ.Τ.Π.Υ

20.000,00

 

00

8231.0011

Τ.Π.Δ.Υ

22.000,00

 

00

8231.0014

Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

250.000,00

 

00

8231.0015

Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.

80.000,00

 

00

8231.0016

Υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (από πρόστιμα μισθοδοσίας)

800,00

 

00

8231.0017

Υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (από πρόστιμα μισθοδοσίας)

800,00

 

00

8231.0018

ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (Εξαγορά Προυπηρεσίας)

800,00

 

00

8231.0019

ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ(Εξαγορά Προυπηρεσίας)

500,00

 

00

8231.0023

Απόδοση οφειλόμενων εισφορών εργολάβων, προμηθευτών κλπ σε ασφαλιστικά ταμεία.

15.000,00

 

00

8231.0026

ΤΣΑΥ

1.000,00

 

00

8231.0027

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

1.000,00

 

00

8231.0028

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

1.000,00

 

00

8231.0032

ΤΑΥΤΕΚΩ

2.000,00

 

00

8241.0001

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

140.000,00

 

00

8242.0001

Τ.Υ.Δ.Κ 1%

10.000,00

 

00

8242.0003

Ε.Μ.Π. 1%

2.000,00

 

00

8242.0004

Ε.Μ.Π. 0,5%

15.000,00

 

00

8242.0006

ΓΕΩ ΤΕΕ

500,00

 

00

8242.0007

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

110.000,00

 

00

8242.0009

ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

22.000,00

 

00

8242.0010

Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ

25.000,00

 

00

8242.0011

Χαρτόσημο υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2,4%

1.000,00

 

00

8242.0012

Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

8.000,00

 

00

8242.0013

Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4412/2016 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

8.000,00

 

00

8242.0014

Κράτηση 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στο ν. 4412/2016 (υπέρ Α.Ε.Π.Π)

5.000,00

 

35

7135.0001

Προμήθεια εργαλείων για τη δράση:Αισθητική προστασία φυσικού περιβάλλοντος και αναβάθμιση της αισθητικής του αστικού τοπίου φυτεύσεις του Δήμου Κορινθίων, του προγράμματος “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους”

6.410,80

 

30

6662.0003

Προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τη δράση:Πλακόστρωση πεζοδρομίων του Δήμου Κορινθίων,του προγράμματος “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους”

49.175,55

 

10

6643.0002

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Κορίνθου

8.807,98

 

10

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου

309,68

 

20

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου

223895,12

 

30

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου

7.165,68

 

35

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου

4.473,60

 

45

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου

901,55

 

20

6644.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου

67.562,47

 

30

6644.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου

175,26

 

35

6644.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου

1.892,72

 

10

6273.0001

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

350.000,00

 

20

6151.0001

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

200.000,00

 

35

6273.0001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

18.000,00

 

35

6273.0002

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος από κατανάλωση αντλιοστασίων ύδρευσης(από βεβαιωτικό κατάλογο)

70.000,00

 

45

6273.0001

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

7.000,00

 

20

6211.0001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

1.350.000,00

 

20

6279.0001

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

5.000,00

 

00

6718.0001

Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ 15% από ΤΑΠ

63.750,00

 

30

7135.0028

Προμήθεια πινακίδων οδών

310,00

 

30

7135.0089

Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ.

3.943,20

 

15

6062.0001

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

1.000,00

 

10

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

1.000,00

 

10

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

200,00

 

20

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

15.000,00

 

20

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

1.500,00

 

30

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

2.200,00

 

35

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

700,00

 

35

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου

300,00

 

40

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας

1.000,00

 

40

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας

1.000,00

 

45

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

1.600,00

 

45

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

200,00

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, όπως ακριβώς και αναλυτικά αυτές αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/3/2018.-

 

 

 

Leave a Comment