Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                       

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                             

Κόρινθος, 06-03-2018

Αριθμ. Πρωτ.: 8098  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει

  Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.

   Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτήριου συμφωνητικού.  Σαv μηvιαίo μίσθωμα oρίζεται και θα καταβάλεται τo πoσό της πρoσφoράς τoυ τελευταίoυ μειοδότη χωρίς αναπροσαρμογή.

Το ακίνητο πρέπει να περικλείεται από τις οδούς: Κ. Παλαμά (από τον αιγιαλό μέχρι τη συμβολή της με την Απ. Παύλου)- Απ. Παύλου (από την συμβολή της με την Κ. Παλαμά μέχρι την συμβολή της με την Γ. Παπανδρέου)- Γ. Παπανδρέου (από την συμβολή της με την Αποστόλου Παύλου μέχρι την συμβολή της με τη Λεωφ. Πατρών) – Λεωφ. Πατρών (από την συμβολή της με την Γ. Παπανδρέου έως την συμβολή της με την Πηγάσου) – Πηγάσου (από την συμβολή της με την Λεωφ. Πατρών μέχρι την συμβολή της με την Μεγ.  Αλεξάνδρου) – Μεγ. Αλεξάνδρου (από την συμβολή της με την Πηγάσου μέχρι την συμβολή της με την Κ. Παλαμά), σύμφωνα με την Φ.2/1683/31-5-2006 απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας περί ορισμού περιφερειών των νηπιαγωγείων της Κορίνθου.

Το ακίνητο θα πρέπει:

– να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο συνολικής εσωτερικής επιφάνειας τουλάχιστον 100τ.μ., να είναι σε άριστη κατάσταση και να πληροί τους όρους υγιεινής, να διαθέτει κεντρική ή ατομική θέρμανση, να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκής φωτισμός, μέσων σκιάσεως, θερμάνσεως, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π.),

– να διαθέτει ακάλυπτο- αύλειο χώρο τουλάχιστον 100 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος παιχνιδιού και δραστηριοτήτων των νηπίων, με δυνατότητα πρόσβασης από το ισόγειο στον ακάλυπτο- αύλειο χώρο,

– να είναι διαρρυθμισμένο ανάλογα ή να έχει δυνατότητα διαρρύθμισης σε αίθουσες διδασκαλίας και με τους βοηθητικούς χώρους που προβλέπονται για τη στέγαση και λειτουργία του Νηπιαγωγείου ούτως ώστε να καλύψει τις ανάγκες του εν λόγω Νηπιαγωγείου

– να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία σε αυτό εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στην αριθμ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων,

– να έχει ασφαλή πρόσβαση – διέλευση για τα νήπια και να μη γειτνιάζει με οχλούσες δραστηριότητες της περιοχής,

– το κτίριο προς μίσθωση θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εξετάζονται και τα εξής:

·                     Η στατική επάρκεια του κτιρίου

·                     Η νομιμότητα της κατασκευής του ή η αιτιολογημένη εξαίρεση της από τις οικίες πολεοδομικές διατάξεις.

·                     Η τήρηση των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. του 1985 και του Κτιριοδομικού Κανονισμού του Π.Δ. 71/1998(ΦΕΚ32/Α/17-2-1988) για την Πυροπροστασία, του Π.Δ. του 1991(ΦΕΚ164/Δ/11-4-1991) για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και η νομοθεσία που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας Α.με Α.

·                     Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία, όπως αμίαντο.

   Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη και Κότσαλου Βενετία, τηλ.: 27413 61021, 61099 και  φαξ: 27413 61038.

   Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι και τις 30-03-2018, προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ