Απόφαση αριθμ. 2/8/2018

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-01-2018

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιανουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 2686/19-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1) Κορδώσης Χρ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 8η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 24/291/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης κι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 58/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 05-10-2017.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 27/345/2017 απόφασή της, με τη οποία παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας κατά πέντε ημέρες, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία του εν λόγω διαγωνισμού διαμορφώθηκε στις 10-10-2017.  

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής αρχικά το από 16-10-2017 πρακτικό αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο σε διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 25-10-2017, και το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν έξι φάκελοι προσφορών, των: 1)ALPHA GREEN ABEE, με α/α προσφοράς συστήματος 76898, 2)ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ Α.Ε., με α/α προσφοράς συστήματος 76372, 3)ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., με α/α προσφοράς συστήματος 74235,  4)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΕΒΕ, με α/α προσφοράς συστήματος 76867, 5)W.A.T.T. A.E., με α/α προσφοράς συστήματος 74874 και 6)TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε., με α/α προσφοράς συστήματος 75041.  Στη συνέχεια και σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 της σχετικής διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών, οι ως άνω συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υπέβαλαν εμπροθέσμως και νομοτύπως σύμφωνα με το οριζόμενα στη διακήρυξη στο πρωτόκολλο του Δήμου, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν.4250/2014.  Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού προέβη σε καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής και περιεχομένου τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και καταχώρηση αυτών στον Πίνακα 2 του από 16-10-2017 πρακτικού και στη συνέχεια στην αποσφράγιση των φακέλων που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες στο πρωτόκολλο του Δήμου και καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής και περιεχομένου τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν στους ενσφράγιστους φακέλους και καταχώριση αυτών στον Πίνακα 3 του από 16-10-2017 πρακτικού.  Σύμφωνα με την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν προσφορές για τις Ομάδες της σχετικής μελέτης ως εξής:

 

 

Οικονομικός φορέας

Υποβληθείσα προσφορά

1

ALPHA GREEN ABEE

Για την Ομάδα Β

2

ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E.

Για την Ομάδα Γ

3

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Για την Ομάδα Β

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

Για την Ομάδα Ε

5

W.A.T.T. A.E.

Για την Ομάδα Β

6

TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε.

Για την Ομάδα Β

 

  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης επισημαίνει ότι για τις Ομάδες Α και Δ της σχετικής μελέτης δεν κατατέθηκε καμία προσφοράς και συνεπώς ο διαγωνισμός είναι άγονος για τις Ομάδες αυτές και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την επανάληψη του διαγωνισμού για τις Ομάδες Α και Δ της μελέτης. 

  Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 01-11-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα Β των ειδών της σχετικής μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο σε διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 19-01-2018 και το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε διαδικασία ελέγχου της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των ως άνω συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής είναι έγκυρες.  Εν συνεχεία η επιτροπή αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθ. 58/2017 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων, την υπ. αριθ. 38066/30-8-2017 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», τις διευκρινήσεις της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης των εγγράφων με αρ. 43992/28-9-2017 και 44098/29-9-2017, το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, καθώς και το Πρακτικό Αρ.1 και τους αναφερόμενους σε αυτό Πίνακες, προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης, καθώς και σε αξιολόγηση/βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν (κατά περίπτωση) σε έντυπη μορφή, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλλαν σωστά τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ως εκ τούτου η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού προτείνει την πρόκριση όλων των οικονομικών φορέων στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού αυτό της αξιολόγησης/βαθμολόγησης των τεχνικών τους προσφορών. 

  Η επιτροπή αξιολόγησης, προχωρώντας στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, αξιολόγησε τις τεχνικές προσφορές ως προς την πληρότητα τους σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού με το αρ. 44098/29-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων.  Από τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1.Για τον οικονομικό φορέα ΑLPHA GREEN ABEE:

Η τεχνική προσφορά δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής μελέτης, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 01-11-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.  Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης, προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 «Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» της διακήρυξης, η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Ως εκ τούτου η προσφορά της ALPHA GREEN δεν δύναται να βαθμολογηθεί με λιγότερους από 100 βαθμούς, εφόσον η προσφορά της δεν ικανοποιεί ακριβώς όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και συνεπώς απορρίπτεται και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών.

2. TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε.

Η τεχνική προσφορά δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής μελέτης, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 01-11-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.  Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης, προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 «Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» της διακήρυξης, η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Ως εκ τούτου η προσφορά της TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε δεν δύναται να βαθμολογηθεί με λιγότερους από 100 βαθμούς, εφόσον η προσφορά της δεν ικανοποιεί ακριβώς όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και συνεπώς απορρίπτεται και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών.

3.W.A.T.T. A.E.

Η τεχνική προσφορά δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής μελέτης, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 01-11-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.  Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης, προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.  Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 «Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» της διακήρυξης, η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  Ως εκ τούτου η προσφορά της WATT Α.Ε δεν δύναται να βαθμολογηθεί με λιγότερους από 100 βαθμούς, εφόσον η προσφορά της δεν ικανοποιεί ακριβώς όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και συνεπώς απορρίπτεται και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών.

4. ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. είναι πλήρης ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 58/2017. 

  Έτσι η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εν λόγω εταιρείας βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2.3.1 «Κριτήρια ανάθεσης» της διακήρυξης και, αφού αξιολόγησε τον διαγωνιζόμενο ανά κριτήριο, υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών βαρύτητας του Πίνακα 1 του από 01-11-2017 πρακτικού της.  Το εύρος της βαθμολογίας κυμαίνεται από 100 έως 120, όπου 100 σημαίνει ότι οριακά και επαρκώς καλύπτονται οι απαιτήσεις των τευχών, ενώ η μεγαλύτερη βαθμολογία σημαίνει ότι υπερκαλύπτονται.

Στον ακόλουθο πίνακα υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης:

Πίνακας 3. Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

 

Κριτήριο (i)

Συντελεστής βαρύτητας (σi)

Βαθμός (Ki)

Βαθμός ανά κριτήριο

i X Kί)

Κ1

10%

100

10

Κ2

50%

103

51.5

Κ3

10%

100

10

Κ4

2%

100

2

K5

8%

110

8.8

K6

5%

100

5

K7

10%

100

10

K8

5%

115

5.75

Σύνολο

100%

 

103.05

 

  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή (Α) τον αποκλεισμό των προσφορών των οικονομικών φορέων APLHA GREEN A.E., TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε. και WATT A.E. για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο από 01-11-2017 πρακτικό της, και (Β) την προώθηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς.

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των: 1)από 16-10-2017, που σε διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 25-10-2017, πρακτικού αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών, την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τις Ομάδες Α και Δ της σχετικής μελέτης, η επανάληψη του οποίου για τις ομάδες αυτές θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς επί του παρόντος ο δημοτικός προϋπολογισμός έτους 2018 είναι υπό έγκριση, και 2)από 01-11-2017, που σε διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 19-01-2018, πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα Β των ειδών της σχετικής μελέτης, τον αποκλεισμό των προσφορών των οικονομικών φορέων α)ALPHA GREEN ABEE, β)TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε. και γ)W.A.T.T. A.E., από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό και την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., η οποία προχωράει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς.

  Ο κ. Νανόπουλος, παίρνοντας το λόγο, λέει πως εάν στους επόμενους δύο – τρεις μήνες το Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει και προχωρήσει η κεντρική από την Περιφέρεια διαχείριση, τα μηχανήματα της εν θέματι προμήθειας θα είναι αχρησιμοποίητα και θα έχει γίνει περιττό έξοδο από το Δήμο.  Προτείνει να μη γίνει παραγγελία, σύμβαση ή οικονομική δέσμευση από το Δήμο πριν την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Δημητρόπουλου Κ., με αρνητική ψήφο, διότι θεωρούν πως εάν στους επόμενους δύο – τρεις μήνες το Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει και προχωρήσει η κεντρική από την Περιφέρεια διαχείριση, τα μηχανήματα της εν θέματι προμήθειας θα είναι αχρησιμοποίητα και θα έχει γίνει περιττό έξοδο από το Δήμο, και προτείνουν να μη γίνει παραγγελία, σύμβαση ή οικονομική δέσμευση από το Δήμο πριν την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου)

 

   Α.- Εγκρίνει τα: α)από 16-10-2017, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 25-10-2017, πρακτικό αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και β)από 01-11-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα.

 

  Β.- Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για τα είδη των Ομάδων Α και Δ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τα είδη αυτά, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 16-10-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.  Σε επόμενη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής θα συζητηθεί η επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη αυτά, καθώς επί του παρόντος ο δημοτικός προϋπολογισμός έτους 2018 είναι υπό έγκριση.

 

  Γ.- Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων:

1)ALPHA GREEN ABEE, με α/α προσφοράς συστήματος 76898, 2)W.A.T.T. A.E., με α/α προσφοράς συστήματος 74874 και 3)TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε., με α/α προσφοράς συστήματος 75041, διότι οι τεχνικές τους προσφορές δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 58/2017 μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 01-11-2017 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

 

  Δ.- Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., με α/α προσφοράς συστήματος 74235, για τα είδη της Ομάδας Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, η οποία προχωράει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 01-11-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού στις 29-01-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/8/2018.-

        

 

Επισυνάπτονται τα από 16-10-2017 και 01-11-2017 πρακτικά επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

 

Στην Κόρινθο, την 16-10-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 45530 ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοιχτό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 38066/30-08-2017 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθ. 58/2017 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων, την υπ. αριθ. 38066/30-8-2017 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 10-10-2017 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 16-10-2017 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 45530 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στον Πίνακα 1, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικού φορείς:

 

Πίνακας 1. Υποβολή προσφορών

 

Οικονομικός φορέας

Ημ/νία &ώρα Υποβολής προσφοράς

1

ALPHA GREEN ABEE

09-10-2017 15:36:25

2

ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E.

10-10-2017 12:26:02

3

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

10-10-2017 12:34:23

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

10-10-2017 13:27:16

5

W.A.T.T. A.E.

10-10-2017 13:30:22

6

TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε.

10-10-2017 13:38:15

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

Οικονομικός φορέας

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

ALPHA GREEN ABEE

76898

2

ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E.

76372

3

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

74235

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

76867

5

W.A.T.T. A.E.

74874

6

TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε.

75041

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν.4250/2014.

Σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή:

 

Α/Α

Οικονομικός φορέας

Αριθμός πρωτοκόλλου

1

ALPHA GREEN ABEE

46459/11-10-2017

2

ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E.

46837/12-10-2017

3

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

46838/12-10-2017

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

46836/12-10-2017

5

W.A.T.T. A.E.

46457/11-10-2017

6

TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε.

46807/12-10-2017

 

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Σε επόμενες, διαδοχικές συνεδριάσεις έως και την 25/10/2017, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε καταγραφή των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες και καταχώριση αυτών στους Πίνακες 2 και 3.

 

Πίνακας 2. Καταγραφή δικαιολογητικών συμμετοχής και περιεχόμενου τεχνικών  προσφορών

υποβληθέντων στο ΕΣΗΔΗΣ

 

Α/Α

Οικονομικός φορέας

Δικαιολογητικά συμμετοχής και περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς

1

ALPHA GREEN ABEE

·   Αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου Χρήστου Αγγελή.

·   Αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου Δημητρίου Αγγελή.

·   Αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου Βασιλείου Κεφάλα.

·   Αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου Δημητρίου Φινίτση.

·   Αντίγραφο ποινικού μητρώου τις κας Αικατερίνης Χελιώτη.

·   Αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου Στέφανου Φουρτουνίδη.

·   Αντίγραφο ποινικού μητρώου τις κας Φανής Αγγελή.

·      Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με αρ. πρ.: 430201/29-9-2017.

·      Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη τις το Δημόσιο με αρ. πρ.: 63860077/29-9-2017.

·   Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης περί λύσεως εταιρείας του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρ.: 29077/27-7-2017.

·      Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρ.: 29079/27-7-2017.

·      Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης  του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρ.: 29080/27-7-2017.

·      Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρ.: 29083/27-7-2017.

·      Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρ.: 7079/04-8-2017.

·      Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρ.: 16685/31-7-2017.

·      Υπεύθυνες Δηλώσεις του κου Δημητρίου Αγγελή (Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου τις  ALPHA GREEN ABEE

·      Μετοχολόγιο

·      Πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ με αρ. πρ.: 435914.618735/07-8-2017

·      Γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με αρ. πρ.: 435914.618734/03-8-2017

·      Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με αρ. πρ.: 144/04-1-2017.

·      Υπεύθυνη Δήλωση περί με αποκλεισμού τις εταιρίας από διαγωνισμούς

·      Ισολογισμός 2014

·      Οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2015, 2016

·      Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001 με ισχύ έως 14-9-2018

·      Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 με ισχύ έως 14-9-2018

·      Πιστοποιητικό κατά OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 με ισχύ έως 13-5-2018

·   Έγγραφα νομιμοποίησης τις εταιρίας

·      Καταστάσεις προσωπικού

·      Κατάλογος προσωπικού

·      Πτυχία, άδειες, διπλώματα προσωπικού

·      Αδειοδοτήσεις τις  ALPHA GREEN ABEE.

·      Αποδεικτικό καταχώρησης στο μητρώο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (Α.Μ.0072).

·      Γνωστοποίηση καταχώρησης στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων.

·      Υπεύθυνη Δήλωση του κου Δημητρίου Φινίτση (απόφοιτου τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου).

·      Συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης

·      Εγγυητική επιστολή υπ’ αρ. 850ILG1741925/28-9-2017 τις Τράπεζας Πειραιώς.

·      Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ).

·      Τεχνική περιγραφή – Προφίλ τις εταιρίας

·   Φύλλα συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

·   Έντυπο τεχνικής προσφοράς

·   Τεχνική προσφορά συστήματος

 

2

ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E.

 

 

·       Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) της ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ Α.Ε.

·      Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) τρίτου φορέα (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ)

·      Υπεύθυνη Δήλωση της ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ Α.Ε. χρήσης των πόρων και μέσων της εταιρείας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

·      Υπεύθυνη Δήλωση της ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την διάθεση των πόρων και μέσων προς την ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ Α.Ε.

·       Εγγυητική επιστολή υπ’ αρ. GRZ104801/04-10-2017 της ALPHA BANK.

·      Έντυπο τεχνικής προσφοράς

·   Φύλλα συμμόρφωσης με της Τεχνικές Προδιαγραφές

·      Υπεύθυνη Δήλωση της ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ Α.Ε. για την προμήθεια ανταλλακτικών και την τεχνική υποστήριξη

·      Δήλωση της ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ Α.Ε. για την τακτική συντήρηση του προσφερόμενου μηχανήματος

·      Δήλωση συμμόρφωσης CE

·      Prospectus κατασκευαστή

·      Έντυπο συστήματος (δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνική προσφορά)

 

3

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

·      Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

·      Εγγυητική επιστολή υπ’ αρ. 614/710435-9/03-10-2017 της Εθνικής Τράπεζας.

·      Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. για την έγκριση της συμμετοχής της εταιρίας στο διαγωνισμό και την έγκριση της παροχής στήριξης της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. εκ μέρους της GREENMEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ως προς την τεχνική και επαγγελματική της ικανότητα.

·      Πιστοποιητικό αναλυτικής εκπροσώπησης ΓΕΜΗ με αρ. 458055.650618/25-9-2017

·      Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ. 455921.647567/20-9-2017

·      Καταστατικό της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. καταχωρισμένο στο ΓΕΜΗ

·      Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) της GREENMEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

·      Νομιμοποιητικά έγγραφα της GREENMEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ: αντίγραφο καταστατικού καταχωρισμένο στο ΓΕΜΗ, γενικό πιστοποιητικό μεταβολών με αρ.460020.653406/25-9-2017, πιστοποιητικό περί κατάθεσης εταιρίας του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 8608/2047, πιστοποιητικό αναλυτικής εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ με αρ. 460020.653409/26-9-2017, πιστοποιητικό εγγραφής της GREENMEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στο ΓΕΜΗ με αρ. 460020.653410/26-9-2017, πιστοποιητικό ιστορικότητας του ΓΕΜΗ με αρ. 460020.653407/25-9-2017, πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ με αρ. 460020.653408/26-9-2017.

·      Απόφαση της GREENMEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ περί παροχής στήριξης της την ΗΛΕΚΤΩΡ A.E. για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό ως της την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

·      Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και της GREENMEDIA ΕΠΕ για την παροχή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.

·      Φύλλο συμμόρφωσης για την Ομάδα Β’

·      Τεχνική προσφορά – Κείμενα

·      Τεχνική προσφορά – Τεχνικά φυλλάδια

·      Υπεύθυνη Δήλωση της RAM EUROPE A.E. περί αποδοχής της εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., παροχής ανταλλακτικών για 15 χρόνια και παροχής εγγύησης για 2 χρόνια.

·      Υπεύθυνη Δήλωση της RAM EUROPE A.E. περί πιστότητας κατά CE του προσφερόμενου εξοπλισμού.

·      Υπεύθυνη Δήλωση της GREENMEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Περί αποδοχής της εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., παροχής ανταλλακτικών για 15 χρόνια και παροχής εγγύησης για 2 χρόνια.

·      Υπεύθυνη Δήλωση της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. για την ανάληψη της τακτικής συντήρησης για 3 έτη του προσφερόμενου εξοπλισμού.

·      Έντυπο τεχνικής προσφοράς

·      Δηλώσεις συμμόρφωσης CE της RAM EUROPE A.E.

·   Έντυπο συστήματος (δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνική προσφορά)

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (HELESI)

·       Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. για την έγκριση της συμμετοχής της εταιρίας στο διαγωνισμό.

·      Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης Νο.749789 του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

·      Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αρ. πρ.: 7816/ 27-9-2017.

·      Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Αχαΐας  με αρ. πρ.: 5367/26-9-2017

·      Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας

·       Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας: αντίγραφο καταστατικού καταχωρισμένο στο ΓΕΜΗ, γενικό πιστοποιητικό με αρ.465369.661072/04-10-2017, πιστοποιητικό εκπροσώπησης αρ. 465369.661073/05-10-2017, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ με αρ. 465369.661071/04-10-2017.

·      ΦΕΚ ανακοίνωσης καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών

·      Ισολογισμοί ετών 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

·      Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001 με ισχύ έως 09-11-2017

·      Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 με ισχύ έως 09-11-2017

·      Πιστοποιητικό κατά OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 με ισχύ έως 09-11-2017

·      Λίστα πωλήσεων ειδικών οχημάτων

·      Προφίλ της εταιρίας και τεχνικός εξοπλισμός

·      Καταστάσεις προσωπικού

·      Χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείου

·      Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρίας

·      Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή TECMEC AEBE της υπερκατασκευής του ανατρεπόμενου φορτηγού

·      Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) της HELESI

·      Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001 για την TECMEC AEBE με ισχύ έως 15-9-2018

·      Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 για την TECMEC AEBE με ισχύ έως 17-12-2017

·      Πιστοποιητικό κατά OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 για την TECMEC AEBE με ισχύ έως 17-12-2017

ERGOTRAK

·       Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. για την έγκριση της συμμετοχής της εταιρίας στο διαγωνισμό.

·      Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με αρ. 871231/22-8-2017

·       Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001 με ισχύ έως 15-9-2018

·      Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 με ισχύ έως 20-5-2018

·      Πιστοποιητικό κατά OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 με ισχύ έως 20-5-2018

·      Υπεύθυνες Δηλώσεις της FORD OTOSAN AS

·      Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001 για την FORD ΜΟΤΟR με ισχύ έως 09-12-2017

·      Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 για την FORD ΜΟΤΟR με ισχύ έως 20-5-2018

·      Ford Annual report 2016 – ετήσια αναφορά 2016 Ford

·      Ενδεικτικό πελατολόγιο φορτηγών οχημάτων 2014-2017

·      ISO 140001:2004 FORD CERTIFICATION

·      Άδεια νόμιμης λειτουργείας συνεργείου ERGOTRAK

·      Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ. 1200901000  3/10/2017

·      Γενικό Πιστοποιητικό μεταβολών  28/09/2017

·      Δήλωση δυνατοτήτων & εξοπλισμού

·      Δίκτυο τεχνικής υποστήριξης οχημάτων-συνεργαζόμενα συνεργεία

·      Φωτοαντίγραφα δημοσιεύσεων οχημάτων σε περιοδικό τύπο

·      Πελατολόγιο-Πίνακας κατακυρωμένων διαγωνισμών Ομίλου Σφακιανάκη

·      Πιστοποιητικό ισχύουσας  εκπροσώπησης

·      Προφίλ της εταιρείας

·      Υπεύθυνη δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας για την προμήθεια οχήματος στο διαγωνισμό του Δήμου Κορινθίων

·                      Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου  της εταιρείας για την προμήθεια οχήματος στο διαγωνισμό του Δήμου Κορινθίων

TECMEK AEBE

·       ΦΕΚ εταιρείας

·      Τεχνικός εξοπλισμός-Διασφάλιση ποιότητας

·      ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ

TEXNIKA DS PART 1

·      Δήλωση Συμόρφωσης  CE  TECMEC  AEBE

·      F110A  active & F110A e active

·      F110A Τεχνικά χαρακτηριστικά γερανοφόρου οχήματος

·      Ερωτηματολόγιο

·      Προσπέκτους κινητήρα FORD TRUCKS

·      Έγκριση τύπου πλαισίου  FORD TRUCKS

·      Εγχειρίδιο συντήρησης FORD TRUCKS

·      Ενδεικτικό πρόγραμμα συντήρησης FORD TRUCKS

·      Λίστα ανταλλακτικών FORD TRUCKS

ΤΕΧΝΙΚΑ DS PART 2

·      Tεχνικό φυλλάδιο πλαισίου FORD  TRUCKS 3542D

·      ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ πλαισίου FORD TRUCKS 3542D

·      Τεχνική περιγραφή πλαισίου  FORD TRUCKS 3542D

·      Σχέδιο πλαισίου  FORD TRUCKS 3542D

·      Πλάνο εκπαίδευσης ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό

·      Πρόγραμμα  τακτικής συντήρησης  υπερκατασκευής ανατρεπόμενου  οχήματος με γερανό και αρπαγή

·      Προσπέκτους οχημάτων HELESI

·      Σειρά φορτηγών FORD TRUCKS

·      Φυλλάδιο  ERGOTRAK

·      Τεχνική προσφορά συστήματος

 

5

W.A.T.T. A.E.

·      Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) της WATT A.E.

·      Εγγυητική επιστολή υπ’ αρ. 614/710434-9/03-10-2017 της Εθνικής Τράπεζας.

·      Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) της Komptech GmbH

·      Επαλήθευση αυστριακής ψηφιακής υπογραφής της Komptech GmbH

·      Υπεύθυνη Δήλωση της WATT A.E. περί του χρόνου παράδοσης του προσφερόμενου εξοπλισμού

·      Υπεύθυνη Δήλωση της WATT A.E. περί του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του  προσφερόμενου εξοπλισμού

·      Έντυπο τεχνικής προσφοράς

·      Τεχνική έκθεση

·      Πιστοποιητικό ασφάλειας εργαζομένων κατά OHSAS 18001:2007 ισχύος έως 30-01-2020

·      Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004, ισχύος έως 15-9-2018

·      Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008, ισχύος έως 15-9-2018

·      Φύλα συμμόρφωσης

·      Τεχνικά φυλλάδια 1

·      Τεχνικά δυλλάδια 2

CE ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

·      Δήλωση συμμόρφωσης NETPLASMAK για την οριζόντια  πρέσα δεματοποίησης 60τ

·      Δήλωση συμμόρφωσης  NETPLASMAK για την κλειστή καμπίνα διαλογής στερεών αστικών αποβλήτων

·      Δήλωση συμμόρφωσης NETPLASMAK για τον ταινιοδρόμο μεταφοράς,ταινίες καουτσούκ επιπέδου τύπου

·      Δήλωση συμμόρφωσης της NETPLASMAK  για το ΝΡ σύστημα ενσάκισης

·      Δήλωση συμμόρφωσης της PEZZOLATO SPA με την Οδηγία 2006/42/CE

·      Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 98/37/ΕΚ Παράρτημα ΙΙ Α  4/10/2017 Komptech GmbH για την κινητή μηχανή κοσκίνησης με τύμπανο κοσκίνησης

·      Δήλωση συμμόρφωσης 2006/42/ΕC annex II  1A Komptech GmbH για τον αυτοκινούμενο μεταφορέα κοσμπόστ

·      •Δήλωση συμμόρφωσης 2006/42/ΕC annex II  1A Komptech GmbH  για το κινητό μηχάνημα διαχωρισμού CRIBUS

·      Δήλωση συμμόρφωσης 2006/42/ΕC annex II  1A Komptech GmbH  για το κινητό μηχάνημα διαχωρισμού HURRIFEX

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

·      ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-CV DR Κων/νου Χασάπη

·      Βιογραφικό σημείωμα –CV Γιαβρόγλου Εμμανουήλ

·      Πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανικού του Γιαβρόγλου Εμμανουήλ

·      Πτυχίο του τμήματος Χημείας του DR Κων/νου Χασάπη

·      Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Πασχάλη Βούλτσιου

·      Βιογραφικό σημείωμα Υπεύθυνου Εργοδηγού Ζαφειρίου Απόστολου

·      Βιογραφικό σημείωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Βεργανελάκη Κων/νου

·      Άδεια οδήγησης του Λαχανά Κων/νου

·      Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Λύρα Ιωάννη

·      Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Βεργανελάκη Κων/νου

Στοιχεία εμπειρίας

·      Συμφωνιτικό της Watte AE με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

·      Παράταση σύμβασης Watte AE με το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

·      Πιστοποιητικό Καλής Εκτέλεσης από το Κράτος της Παλαιστίνης

·      Περιγραφή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα του DR Χασάπη Κων/νο

·      Υπεύθυνη Δήλωση Επιστημονικού Υπεύθυνου DR Χασάπη Κων/νο

Έντυπο συστήματος (δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνική προσφορά)

 

6

TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε.

·   Έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρίας

·   Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρίας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση της εταιρίας, υποβολή προσφοράς, υπογραφής δικαιολογητικών και απoδοχής συνεργασίας της εταιρίας με την SCIROCCO A.E. και την MENART s.p.r.l

·   Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αρ. πρ.: 755/18-9-2017

·   Υπεύθυνη Δήλωση περί ισχύος της προσφοράς

·   Υπεύθυνη Δήλωση περί ταύτισης των τεχνικών φυλλαδίων με τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

·   Υπεύθυνη Δήλωση περί ορισμού του κου Κανακόπουλου Δημήτριου ως επιστημονικού υπευθύνου για την εξάμηνη λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης

·   Εγγυητική επιστολή υπ’ αρ. GRZ 104765/09-10-2017 της Τράπεζας Alpha Bank.

·   Έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρίας SCIROCCO A.E.

·   Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρίας SCIROCCO A.E. για την έγκριση παροχής δάνειας εμπειρίας TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε και τον ορισμοί νόμιμου εκπροσώπου.

·   Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών της SCIROCCO A.E. με αρ. πρ.: 7990/04-10-2017

·   Υπεύθυνη Δήλωση της SCIROCCO Α.Ε. (ISO 9001, 18μηνη εμπειρία, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό για τη λειτουργία της μονάδας)

·   Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών της SCIROCCO A.E. με αρ. πρ.: 7990/04-10-2017

·   Πιστοποιητικό επιμελητηρίου για την MENART s.p.r.l

·   Δήλωση παροχής δάνειας εμπειρίας από την MENART s.p.r.l ισχύος 18 μηνών (μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών, επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία στν προμήθεια μηχανημάτων εξοπλισμού.

·   Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών της SCIROCCO A.E.

·   Υπεύθυνες Δηλώσεις του κου Κανακόπολου Δημητρίου

·   Βεβαιώσεις εμπειρίας του επιστημονικού υπεύθυνου

·      Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) της MENART s.p.r.l.

·   Έγγραφα νομιμοποίησης της MENART s.p.r.l

·      Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) της TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε.

·   Υπεύθυνη Δήλωση της TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε  περί εγγύησης καλής λειτουργίας

·   Υπεύθυνη Δήλωση της TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε  περί της τεχνικής υποστήριξης. λειτουργίας

·   Βεβαιώσεις προμήθειας εγκατάστασης ανάλογου εξοπλισμού

·      Τεχνική Προσφορά της TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε

·      Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) της SCIROCCO A.E.

·      Τεχνική Προσφορά του συστήματος

 

 

Η Επιτροπή αποσφράγισε τους ενσφράγιστους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, μονογράφησαν όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο και καταχωρήθηκαν αυτά στον Πίνακα 3

 

Πίνακας 3. Καταγραφή δικαιολογητικών και περιεχόμενου τεχνικών  προσφορών

υποβληθέντων υποβληθέντων στους ενσφράγιστους φακέλους

 

Α/Α

Οικονομικός φορέας

Δικαιολογητικά συμμετοχής και περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς

1

ALPHA GREEN ABEE

·   Εγγυητική επιστολή υπ’ αρ. 850ILG1741925/28-9-2017 της Τράπεζας Πειραιώς.

·    Αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου Χρήστου Αγγελή.

·    Αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου Δημητρίου Αγγελή.

·    Αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου Βασιλείου Κεφάλα.

·    Αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου Δημητρίου Φινίτση.

·    Αντίγραφο ποινικού μητρώου της κας Αικατερίνης Χελιώτη.

·    Αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου Στέφανου Φουρτουνίδη.

·    Αντίγραφο ποινικού μητρώου της κας Φανής Αγγελή.

·    Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης περί λύσεως εταιρείας του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρ.: 29077/27-7-2017.

·      Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρ.: 29079/27-7-2017.

·      Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης  του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρ.: 29080/27-7-2017.

·      Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρ.: 29083/27-7-2017.

·      Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρ.: 7079/04-8-2017.

·      Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρ.: 16685/31-7-2017.

·      Υπεύθυνη Δήλωση του κου Δημητρίου Φινίτση (απόφοιτου τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου).

·      Υπεύθυνες Δηλώσεις του κου Δημητρίου Αγγελή (Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της  ALPHA GREEN ABEE

·      Πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ με αρ. πρ.: 435914.618735/07-8-2017

·      Γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με αρ. πρ.: 435914.618734/03-8-2017

·      Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με αρ. πρ.: 144/04-1-2017.

·      Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με αρ. πρ.: 430201/29-9-2017.

·      Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ. πρ.: 63860077/29-9-2017.

·      Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ).

·      Μετοχολόγιο

·      Καταστατικό της  ALPHA GREEN ABEE

·      Κατάλογος και καταστάσεις προσωπικού

·      Πιστοποιητικό κατά ISO9001:2008 με ισχύ έως 14-9-2018

·      Πιστοποιητικό κατά ISO14001:2004 με ισχύ έως 14-9-2018

·      Πιστοποιητικό κατά OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 με ισχύ έως 13-5-2018

·      Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τα έτη: 2016, 2015

·      Πτυχία, άδειες, διπλώματα προσωπικού

·      Συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης

·      Αποδεικτικό καταχώρησης στο μητρώο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (Α.Μ.0072).

·      Γνωστοποίηση καταχώρησης στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων.

·      Αδειοδοτήσεις της  ALPHA GREEN ABEE.

 

Τεχνική Προσφορά:

·   Συνοπτική περιγραφή επιχείρησης

·   Τεχνική Περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού και της δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας κομποστοποίησης

·   Μέτρα για την Ποιότητα των υπηρεσιών της εταιρίας

·   Φύλλα συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές

·   Έντυπο Τεχνικής Προσφορά

·   Κατάλογος εξοπλισμού της  ALPHA GREEN ABEE

 

2

ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E.

·   Έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς από 11/10/17

·   Εγγυητική Νο GRΖ104801 1000€ ALPHA BANK (υποκ.0185)

·   Δήλωση συμβατικότητας (JCB) στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη από δικηγόρο

·   Δήλωση συμβατικότας (JCB) στην αγγλική γλώσσα επικυρωμένη από δικηγόρο

·   Τεχνική προσφορά:

·         φωτογραφικό υλικό

·         τεχνικές λεπτομέρειες

·   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο προμήθειας (ΕΕΕΠ)

 

3

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

·   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) ΤΡΊΑ(3) αντίτυπα

·   Τεχνική μελέτη

·         Περιγραφή λειτουργίας-γενικά χαρακτηριστικά

·         Περιγραφή εξοπλισμού ομάδας 2 -Ειδικά χαρακτηριστικά

·         Λειτουργία μονάδας

·         Yγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων

·         Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης

·         Τεχνική υποστήριξη 

 

·   Διαβιβαστικό υποβολής προσκομιζόμενων εγγράφων σε έντυπη μορφή

·         περιεχόμενα φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά”

·         Εγγύηση συμμετοχής Νο 614/710435-9 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

·         Καταστατικό εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

·         Καταστατικό σύστασης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Περιβαντολλογική χορηγία ενημέρωση ευαισθητοποίησης” και το διακριτικό τίτλο “GREENMEDIA”

·         Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για τη μονοπρόσωπη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο GREENMEDIA

·         Γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού &Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών που πιστοποιεί την εγγραφή της Μονοπρόσωπης εταιρείας με  διακριτικό τίτλο GREENMEDIA στο Τμήμα του Εμπορικού Μητρώου ΓΕΜΗ, και βεβαιώνει την εύρυθμη λειτουργία της.   

·         Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών που βεβαιώνει την καταχώρηση με αρ. κατάθεσης 16260/2003 και  Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:  4962 της μονοπρόσωπης εταιρείας με διακριτικό τίτλο GREENMEDIA και τις μεταβολές που προκύπτουν.

·         Πιστοποιητικό του Εμπορικού &Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών από το οποίο προκύπτει η καταχώρηση εκπροσώπησης της μονοπρόσωπης εταιρείας με διακριτικό τίτλο GREENMEDIA στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. ΓΕΜΗ 5559601000 

·         Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας του καταστατικού της μονοπρόσωπης εταιρείας με διακριτικό τίτλο GREENMEDIA από το Εμπορικό &Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

·         Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών που βεβαιώνει την καταχώρηση με αρ. κατάθεσης 16260/2003 και  Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:  4962 της μονοπρόσωπης εταιρείας με διακριτικό τίτλο GREENMEDIA και τις μεταβολές που προκύπτουν.

·         Πιστοποιητικό του  Εμπορικού &Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών  που αφορά στη  μονοπρόσωπη εταιρεία  με διακριτικό τίτλο GREENMEDIA,  βεβαιώνει την εγγραφή  της στο Τμήμα του Εμπορικού Μητρώου ΓΕΜΗ και πιστοποεί τα στοιχεία της.

·         Χορήγηση άδειας λειτουργείας (ανανέωση) μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό του Μηχανουργείου συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στη θέση “ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗ” στο δήμο Μαγούλας Αττικής, από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α’ με συνοδεία σκαριφήματος και επιστολή συναίνεσης των συμβαλλόμενων εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

·         Βιογραφικό σημείωμα, Δίπλωμα ΕΜΠ του τμήματος Χημικού Μηχανικού, άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,  Βεβαίωση σε απάντηση αίτησης με αρ. πρωτ. ΕΔΣΝΑ 9187/14-09-2017  και Υ.Δ.  του Παπαδόπουλου Δημήτριου δυνητικό συνεργάτη της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος του έργου η παραπάνω εταιρεία.

·         Βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο του Διπλώματος Χημικού Μηχανικού του ΕΜΠ, άδεια άσκησης επαγγέλματος από το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας, Βεβαίωση σε απάντηση της αίτησης με αρ. πρωτ. ΕΔΣΝΑ 9187/14-09-2017 και Υ.Δ.  του Στασινού Σωτήρη δυνητικό συνεργάτη της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος του έργου η παραπάνω εταιρεία.

·          Πιστοποιητικό που αξιολογεί το σύστημα  διαχείρισης  της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  έχει αξιολογηθεί και καλύπτει τις απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων διαχείρησης συστημάτων ISO  9001:2015

·         Πιστοποιητικό που αξιολογεί το σύστημα  διαχείρισης  της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  έχει αξιολογηθεί και καλύπτει τις απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων διαχείρησης συστημάτων ISO  14001:2015

·         Λίστα αναφοράς “S10000” της κατασκευάστριας εταιρείας  PEZZOLATO SPA μηχανημάτων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

·         Υπεύθυνη Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας  IWK Mettal-und Maschinenbau GmbH σχετικά με “Δήλωση Συμμόρφωσης CE”. Αναφέρεται στα κατασκευαστικά πρότυπα του μηχανήματος κοσμπόστ RP 5000 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

·         Δήλωση CE της κατασκευάστριας εταιρείας  IWK Mettal-und Maschinenbau GmbH,  για τις μηχανές σύμφωνα με την  οδηγία για τα μηχανήματα της ΕΕ για το μηχανοκίνητο όχημα RP 5000 H. Oι Tεχνικές προδιαγραφές:  ISO 11684  1995. Διαθέσιμα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

·         Επιστολή Εξουσιοδότησης &Επίσημης Δήλωσης της  εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ στην εταιρεία  IWK Mettal-und Maschinenbau GmbH για να κατασκευάσει και προμηθεύσει τον αυτόματο κομποστοποιητή RP 5000 H με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Φωτοαντίγραφα  διαθέσιμα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

·         Δήλωση αποδοχής προμήθειας, σύμφωνα με την ηλεκτρονική διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων στις 05/10/2017, “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” Προσφορά Re No.: 38066/3D-013-2017 της εταιρείας GREENMEDIA LTD η οποία  προμηθεύει στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 3600τμ μεμβράνη κάλυψης σειραδίων κομποστοποίησης. Φωτοαντίγραφα  διαθέσιμα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

·         Επιστολή Εξουσιοδότησης &Επίσημης Δήλωσης της εταιρείας PAM ENDUSTRI ve GERI DON. GEMI. INS.ITH.SANTIC.LTD.STI, για την κατασκευή και προμήθεια αυτόματου δεματοποιητή τύπου SUPER 75 ES στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ μέσω της εταιρείας GREENMEDIA ΕΠΕ. Φωτοαντίγραφα  διαθέσιμα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

·         Δήλωση συμμόρφωσης CE οδηγία 2006/42/CE της κατασκευάστριας εταιρείας PEZZOLATO SPA για τον τεμαχιστή αποβλήτων και τις μετρήσεις εκπομπών θορύβου. Φωτοαντίγραφα  διαθέσιμα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

·         Επιστολή Εξουσιοδότησης & Επίσημης Δήλωσης της εταιρείας PEZZOLATO SPA  για την κατασκευή και προμήθεια (1) τύπος S 10000m με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ μέσω της εταιρείας GREENMEDIA ΕΠΕ. Φωτοαντίγραφα  διαθέσιμα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

·         Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας PEZZOLATO SPA  αρ. πιστ. CERT-10879-2002-AQ-TRI-SINCERT.  Φωτοαντίγραφα  διαθέσιμα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

·         Πιστοποιητικό για ISO 9001: 2015 Φωτοαντίγραφα  διαθέσιμα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

·         Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με “Δήλωση Συμμόρφωσης CE” της εταιρείας PEZZOLATO SPA  S10000m που θα προσφερθεί στο διαγωνισμό “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” 38066/30-08-2017 είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις ΕΕ. Φωτοαντίγραφα  διαθέσιμα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

·         Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με “Δήλωση Συμμόρφωσης CE” στον τύπο πρέσας SUPER 75 ES  είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις ΕΕ. Φωτοαντίγραφα  διαθέσιμα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

·         “Δήλωση Συμμόρφωσης CE” οριζόντιας πρέσας δεματοποίησης μοντέλο SPR-75ES. Φωτοαντίγραφα  διαθέσιμα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

·         “Δήλωση Συμμόρφωσης CE” για τον Μεταφορέα SPR-75ES. Φωτοαντίγραφα  διαθέσιμα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

·         Yπεύθυνη Δήλωση του  Αντρέα Ρέντζου εκπροσώπου της εταιρείας RAM EUROPE AE πως  θα  προμηθεύσει στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ κατασκευαστές και συναρμολογητές μηχανημάτων

·         Yπεύθυνη Δήλωση του  Αντρέα Ρέντζου εκπροσώπου της εταιρείας RAM EUROPE AE πως  ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα  προμηθεύσει στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις ΕΕ.

·         “Δήλωση Συμμόρφωσης CE” της εταιρείας RAM EUROPE AE για το μηχάνημα ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΩΝ.

·         “Δήλωση Συμμόρφωσης CE” της εταιρείας RAM EUROPE AE για το μηχάνημα  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

·         “Δήλωση Συμμόρφωσης CE” της εταιρείας RAM EUROPE AE για το μηχάνημα ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ

·         “Δήλωση Συμμόρφωσης CE” της εταιρείας RAM EUROPE AE για το μηχάνημα  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ

·         “Δήλωση Συμμόρφωσης CE” της εταιρείας RAM EUROPE AE για το μηχάνημα  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ

·         “Δήλωση Συμμόρφωσης CE” της εταιρείας RAM EUROPE AE για το μηχάνημα  ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΗΝΙΕΡΑΣ COMPOST

·         “Δήλωση Συμμόρφωσης CE” της εταιρείας RAM EUROPE AE για το μηχάνημα  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΓΙΑ COMPOST

 

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

·   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο προμήθειας (ΕΕΕΠ)

·   Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά

·         Πρακτικό αρ.2949 της εταιρείας μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της, με θέμα “προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων” για το Δήμο Κορινθίων (αρ. διακήρυξης 38066/30-08-2017)

·         Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης Νο 749787, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

·         Πιστοποιητικό για  το σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004

·         παράρτημα Α’ Πιστοποιητικού No. 20 104 151433398

·         Πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 

·         Παράρτημα Α’ Πιστοποιητικού Νο 20 116 151433399

·         Πιστοποιητικό SQ/2358-B  ISO 9001:2008 (3σελιδο) κατατέθηκε στην αγγλική γλώσσα και με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

·         Πιστοποιητικό  No TR003288-1 για ISO 14001:2004 δισέλιδο κατατέθηκε στην αγγλική και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

·         Βεβαίωση νόμιμης λειτουργείας  συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων από την Περιφέρεια Αττικής Γεν. δ/νση μεταφορών και επικοινωνιών, Δ/νση μεταφορών και επικοινωνιών περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής, τμήμα τεχνικό.

·         Κατάλογος εφαρμορόμενων Π.Π.Δ. από την Περιφέρεια Αττικής Γεν. δ/νση μεταφορών και επικοινωνιών, Δ/νση μεταφορών και επικοινωνιών περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής, τμήμα τεχνικό.

·         Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της  Ανώνυμης Εταιρείας “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο ERGOTRAK από το εμπορικό βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών τη σύνθεση και διάρκεια του Δ.Σ.

·         Υπεύθυνη δήλωση στην αγγλική και μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα (?)

·         Υπεύθυνη δήλωση στην αγγλική και μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα (?)

·         Δήλωση Συμμόρφωσης CE

 

5

W.A.T.T. A.E.

·      Διαβιβαστικό με αρ.πρ.: 46457/11-10-2017 για το διαγωνισμό με λίστα των προσκομιζόμενων στοιχείων

·      Εγγυητική επιστολή υπ’ αρ. 614/710434-0 της Εθνικής Τράπεζας.

·      Δηλώσεις συμμόρφωσης CE των κατασκευαστών για τα προσφερόμενα είδη

·      Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής από τον επιστημονικό υπεύθυνο και βεβαίωσης ενεργών προγραμμάτων του.

·      Πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης σύμβασης για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

·      Συμβάσεις με Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για εργασίες κομποστοποίησης

·        Πιστοποιητικό κατά ISO9001:2008 με ισχύ έως 15-9-2018

·        Πιστοποιητικό κατά ISO14001:2004 με ισχύ έως 15-9-2018

·        Πιστοποιητικό κατά OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 με ισχύ έως 303-01-2020

·        Στοιχεία προσόντων προσωπικού: βιογραφικά σημειώματα, πτυχία, άδειες χειριστών, δίπλωμα οδήγησης

·        Στοιχεία (screenshots) αναφορικά με τη δυνατότητα επαλήθευσης της ψηφιακής υπογραφής του δανείζοντα εμπειρία από την αναθέτουσα αρχή.

·        Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

·        Τεχνική Έκθεση για την προμήθεια εξοπλισμού της ομάδας 2 για τη σχετική εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του εξοπλισμού

·        Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

 

6

TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε.

·   Η υπ. αρ. 46807/12-10-2017 αίτηση συμμετοχής.

·   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) της TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε.

·   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) της SCIROCCO Α.Ε.

·   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) της MENART s.p.r.l.

·   Εγγυητική επιστολή υπ’ αρ. GRΖ104765/09-10-2017 της Τράπεζας ALPHA BANK

TASK J&P –ΑΒΑΞ Α.Ε.

·   Γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με αρ. πρ.: 462108.656442/28-9-2017

·   Πιστοποιητικό Ανώνυμης Εταιρείας που απεγράφη στο ΓΕΜΗ αρ. πρωτ. ΕΜ-733/13 ημ. 17/01/2013

·   Ορθή επανάληψη της 06/07/2017 αρ. πρωτ. 837202 τροποποίησης του αρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας .

·   Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την 29-6-2017. (1)

·   Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας αρ. πρωτ. 421749.598130 ημ. 14/07/2017

·   Απάντηση σε αίτημα για τη χορήγηση πιστοποιητικού Ανώνυμης Εταιρείας που απεγράφη στο ΓΕΜΗ αρ. πρωτ.: ΕΜ-733/13,  ημ. 17/01/2013

·   Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την 29-6-2017. (2)

·   Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας αρ. Φύλλου 2239 24 Μαρτίου 2000

·   Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας αρ. Φύλλου 10566 16 Οκτωβρίου 2002

·   Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας αρ. Φύλλου 6986 23 Ιουνίου 2004

·   Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας αρ. Φύλλου 11556 20 Οκτωβρίου 2006

·   Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας αρ. Φύλλου 9104 8 Αυγούστου 2008

·   Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας αρ. Φύλλου 1357 18 Φεβρουαρίου 2009

·   Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας αρ. Φύλλου 2952 30 Απριλίου 2010

·   Πιστοποιητικό Αναλυτικής Εκπροσώπησης αρ. πρωτ.:656444 ημ. 28/09/2017

·   Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης αρ.πρωτ. 462108.656443 ημ. 28/09/2017

·   Ανακοίνωση Εμπορικού &Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αρ. πρωτ.: 102737.1/14 ημ. 30/09/2015

·   Ανακοίνωση Εμπορικού &Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αρ. πρωτ.: 69664/15 ημ. 18/02/2016

·   Ανακοίνωση Εμπορικού &Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αρ. πρωτ.: 837163 ημ.21/07/2017

                 SCIROCCO A.E.

·   Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας αρ. πρωτ.:404749.573521 ημ. 17/07/2017

·   Απάντηση σε αίτημα για χορήγηση πιστοποιητικού Α.Ε. αρ.πρωτ.:3132  ημ. 17/04/2015

·   Ανακοίνωση Εμπορικού &Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αρ. πρωτ.:78814 ημ. 10/05/2016 περί τροποποίησης των άρθρων 3,2, του καταστατικού.

·   Καταστατικό της Α.Ε.

·   Γενικό Πιστοποιητικό αρ.πρωτ.:404749.573520 ημ.17/07/2017

·   Απάντηση σε αίτημα για χορήγηση πιστοποιητικού Α.Ε. αρ.πρωτ.:3132 ημ.:17/04/2015

·   Γενικό Πιστοποιητικό περί σκοπών της Εταιρείας αρ. πρωτ.: 404749.573524 ημερ. 17/07/2017

·   Κααστατικό της Α.Ε.

·   Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης  αρ. πρωτ.: 4044749.573523 ημ. 17/07/2017

·   Ανακοίνωση Εμπορικού &Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αρ.πρωτ.:80930 ημ.:04/05/2016

·   Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης αρ. πρωτ.:404749.573522 ημ. 17/07/2017

·   Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας αρ. Φύλλου 501 ημ.: 10 Φεβρουαρίου 2011

·   Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας αρ. Φύλλου 510 ημ.: 10 Φεβρουαρίου 2011

·   Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας αρ. Φύλλου 10106 ημ.: 31 Αυγούστου  2010

       MENART s.p.r.l.

·   Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ημ.:03/10/2017

·   Απόσπασμα καταστατικού της εταιρείας στη Γαλλική Γλώσσα

·   Est A. Menart” Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στο Velaines, ΙΔΡΥΣΗ No2777 Μετάφραση από την Γαλλική Γλώσσα

·   Est A. Menart” Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, στο Velaines ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Νο 2778 Μετάφραση από τη Γαλλική γλώσσα

·   Est A. Menart” Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στο Velaines ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Νο 2110-6 Μετάφραση από τη Γαλλική γλώσσα

·   APOSTILLE-ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ,  Β 00121856 Μετάφραση από τη Γαλλική γλώσσα

        TASK J&P –ΑΒΑΞ Α.Ε.

·   Πρακτικό Δ.Σ.  περί απόφασης συμμετοχής σε μειοδοτικό διαγωνισμό στο Δήμο Κορινθίων Αρ. Διακήρυξης 38066/30-08-2017

        SCIROCCO A.E.

·   Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. της Α.Ε. στο οποίο αποφασίζεται η παροχή δάνειας εμπειρίας στην TASK J&P -ΑΒΑΞ Α.Ε. η οποία αποφάσησε τη  συμμετοχή της  σε μειοδοτικό διαγωνισμό στο Δήμο Κορινθίων Αρ. Διακήρυξης 38066/30-08-2017

·   Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της Α.Ε. για την υποχρέωση  δάνειας εμπειρίας στην TASK J&P -ΑΒΑΞ Α.Ε

       MENART s.p.r.l.

·   Δήλωση Παροχής Ικανοτήτων (Δάνεια Εμπειρία) στην εταιρεία TASK J&P -ΑΒΑΞ Α.Ε. Μετάφραση από την Αγγλική Γλώσσα ,

·   Declaration for Provides of Capacities (Loan Experience)

·   Πιστοποιητικό της εταιρείας TASK J&P -ΑΒΑΞ Α.Ε. όπου αναφέρονται  οι  ΚΑΔ δραστηριοτήτων  της.

·   Πιστοποιητικό της εταιρείας SCIROCCO A.E.. όπου αναφέρονται  οι  ΚΑΔ δραστηριοτήτων  της.

·   Αποδεικτικό Ύπαρξης του Εμπορικού &Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Hainaut Βελγίου  για την εταιρεία   MENART s.p.r.l., Μετάφραση από την αγγλική γλώσσακαι το πρωτότυπο

·   APOSTILLE-ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ Σύμβαση της Χάγης 5 Οκτωβρίου 1961.  Β 00124222

·   Τεχνική Έκθεση, Ομάδα 2: Παραγωγικός Εξοπλισμός

·   Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας TASK J&P -ΑΒΑΞ Α.Ε. που ορίζει τον  Κανακόπουλου Δημήτριου  Επιστημονικό Υπεύθυνο για την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων.

·   Υπεύθυνη Δήλωση του Κανακόπουλου Δημήτριου για την επαγγελματική του εμπειρία

·   Υπεύθυνη Δήλωση του Κανακόπουλου Δημήτριου για την αποδοχή της θέσης επιστημονικού υπευθύνου για τη δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης στο Δήμο Κορινθίων.

·   Βεβαίωση της εταιρείας Αγγελική Κατσούδα Ε.Ε. για την επαγγελματική εμπειρία του Κανακόπουλου Δημήτριου.

·   Βεβαίωση της εταιρείας ΑΒΑΚΟ Α.Ε. για την επαγγελματική εμπειρία του Κανακόπουλου Δημήτριου

·   Βεβαίωση του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ πως ο Κανακόπουλος Δημήτριος διατελεί πρόεδρος του Σωματείου με αρ. 29554

·   Βεβαίωση του προμηθευτή εξειδικευμένων μηχανημάτων της εταιρείας BIOCOMPOST για την ικανότητα εγκατάστασης και χειρισμού μονάδας κοσμποστοποίησης της εταιρείας Αγγελική Κατσούδα Ε.Ε και του επιστημονικού υπέυθυνου Κανακόπουλου Δημήτριου

·   Βεβαίωση της εταιρείας Αγγελική Κατσούδα Ε.Ε. για τη θέση επιστημονικού υπεύθυνου του Κανακόπουλου Δημήτριου που κατείχε όσο εργάζονταν στην εταιρεία.

·   Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Σύνδεσμος ΟΤΑ Ναυπακτίας, ανάδοχος έργου  SCIROCCO A.E.

·   Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α. Λήμνου ΑΕ ΟΤΑ, ανάδοχος έργου  SCIROCCO A.E. (2) φωτοαντίγραφα

·   Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 : 2004 ισχύει μέχρι 14-09-2018  SCIROCCO A.E.

·   Πιστοποιητικό ELOT EN ISO 9001 : 2008 ισχύει μέχρι 14-09-2018  SCIROCCO A.E.

·   ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δήμος Μπουργκάς Κοινοπραξία  Burgas Eko Depo 2012 για τη Menart sprl. Μετάφραση από την αγγλική γλώσσα + πρωτότυπο

·   Τελική βεβαίωση θέσης σε λειτουργία  της Menart sprl στην Πολωνία για λογαριασμό της F.H.U. BUDISTELl. Μετάφραση στην ελληνική από την αγγλική γλώσσα + το πρωτότυπο

·   Δήλωση Ικανοποίησης Απόδοσης  της SONADEZI CORPORATION από τη Menart sprl.  Μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα + το πρωτότυπο

·   Υπεύθυνη Δήλωση του Σακαντάνης Δημήτριος πως δεσμεύεται να κατασκευάσει σταθερό και κινητό εξοπλισμό, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και να προμηθεύσει την εταιρεία  TASK J&P -ΑΒΑΞ Α.Ε.

·   Υπεύθυνη Δήλωση του Παπαγεωργίου Γεώργιος Δ.Σ. και Ν.Ε. της εταιρείας  TASK J&P -ΑΒΑΞ Α.Ε. για την παροχή τακτικού σέρβις για διάστημα (3) τριών ετών.

·   Υπεύθυνη Δήλωση του Παπαγεωργίου Γεώργιος Δ.Σ. και Ν.Ε. της εταιρείας  TASK J&P -ΑΒΑΞ Α.Ε για την εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού και την παροχή πενθήμερης εκπαίδευσης στο προσωπικό του Δήμου.

·   Υπεύθυνη Δήλωση του Παπαγεωργίου Γεώργιος  Δ.Σ. και Ν.Ε. της εταιρείας  TASK J&P -ΑΒΑΞ Α.Ε. για την ταύτιση υποβαλλόμενων τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) σε ηλεκτρονική μορφή με τα αντίστοιχα του κατασκευαστικού οίκου.

·   Υπεύθυνη Δήλωση του Παπαγεωργίου Γεώργιος Δ.Σ. και Ν.Ε. της εταιρείας  TASK J&P -ΑΒΑΞ Α.Ε. δεσμεύει την εταιρεία για διάστημα έξι(6) μηνών από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν προσφορές για τις Ομάδες όπως αναγράφονται στον Πίνακα 4.

 

Πίνακας 4. Κατάθεση προσφορών ανά Ομάδα

 

 

Οικονομικός φορέας

Υποβληθείσα προσφορά

1

ALPHA GREEN ABEE

Για την Ομάδα Β

2

ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E.

Για την Ομάδα Γ

3

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Για την Ομάδα Β

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

Για την Ομάδα Ε

5

W.A.T.T. A.E.

Για την Ομάδα Β

6

TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε.

Για την Ομάδα Β

 

Για τις Ομάδες A και Δ δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και συνεπώς ο διαγωνισμός είναι άγονος για τις Ομάδες αυτές. Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την επανάληψη του διαγωνισμού για τις Ομάδες Α και Δ της μελέτης.

 

Σε επόμενες συνεδριάσεις η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, όπως αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης, καθώς και σε αξιολόγηση/βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.1 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος