Απόφαση αριθμ. 3/13/2018

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-02-2018

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 3743/29-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.    

     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος, διότι υπάρχει ανάγκη άμεσης εκτέλεσης της προμήθειας κι ως εκ τούτου η διαδικασία του διαγωνισμού πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό.

     Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 13η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 24/291/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης κι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 58/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 05-10-2017.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 27/345/2017 απόφασή της, με τη οποία παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας κατά πέντε ημέρες, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία του εν λόγω διαγωνισμού διαμορφώθηκε στις 10-10-2017.  Τέλος, υπενθυμίζει την αριθμ. 2/8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα: α)από 16-10-2017, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 25-10-2017, πρακτικό αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και β)από 01-11-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη των Ομάδων Α και Δ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τα είδη αυτά, απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων 1)ALPHA GREEN ABEE, με αριθμό προσφοράς συστήματος 76898, 2)W.A.T.T. A.E., με αριθμό προσφοράς συστήματος 74874 και 3)TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος 75041, διότι οι τεχνικές τους προσφορές δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 58/2017 μελέτης, και έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος 74235, για τα είδη της Ομάδας Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, η οποία προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, που ορίστηκε για τις 29-01-2018.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 29-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος 74235, ενώ επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων ALPHA GREEN ABEE, W.A.T.T. A.E. και TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε παρέμειναν σφραγισμένες, καθώς οι προσφορές αυτών αποκλείστηκαν κατά το στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.  Ως προς το περιεχόμενό της η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. έχει ως εξής:

 

Α/Α

Είδος

Είδος μονάδας

Ποσότητα

Τιμή προϋπολο-γισμού

Τιμή προσφοράς €

Σύνολο €

1

Σύστημα διάνοιξης σάκων με ενσωματωμένο κόσκινο

τεμ

1

290.000,00

278.000,00

278.000,00

2

Γραμμή χειροδιαλογής δέκα (10) θέσεων

τεμ

1

210.000,00

187.000,00

187.000,00

3

Τεμαχιστής κλαδεμάτων

τεμ

1

170.000,00

158.000,00

158.000,00

4

Αναστροφέας κόμποστ

τεμ

1

310.000,00

285.000,00

285.000,00

5

Σύστημα ραφιναρίας κόμποστ

τεμ

1

110.000,00

97.000,00

97.000,00

6

Κόσκινο κλασματικού διαχωρισμού κόμποστ

τεμ

1

80.000,00

76.000,00

76.000,00

7

Σύστημα ενσάκισης

τεμ

1

75.000,00

73.000,00

73.000,00

8

Πρέσα ανακυκλώσιμων υλικών

τεμ

1

100.000,00

96.000,00

96.000,00

9

Μεμβράνη κάλυψης σειραδιών κομποστοποίησης

τεμ

1

22.000,00

19.000,00

19.000,00

10

Εξοπλισμός μετρήσεων κομποστοποίησης

τεμ

1

15.000,00

14.000,00

14.000,00

11

Δοκιμαστική εξάμηνη λειτουργία

τεμ

1

90.000,00

85.000,00

85.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

1.472.000,00

 

1.368.000,00

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

   353.280,00

 

   328.320,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

1.825.280,00

 

1.696.320,00

 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας για τα είδη της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 29-01-2018 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας για τα είδη της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.696.320,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο οποίος θα κληθεί με ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών (παρ. 3.2 άρθρ. 3 της αριθμ. 38066/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην παρ. 2.2.9.2 άρθρ. 2 της αριθμ. 38066/30-08-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 3.2 αρθρ. 3 της αριθμ. 38066/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμού.  Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας στον προσωρινό μειοδότη.

  Ο κ. Νανόπουλος, παίρνοντας το λόγο λέει πως συμφωνεί για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης αστικών αποβλήτων, αλλά όσον αφορά το κομμάτι του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, λέει πως κατά την άποψή του θα πρέπει να γίνει μετά από την αδειοδότησή του.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., με αρνητική ψήφο, διότι ενώ είναι σύμφωνος με την εκτέλεση της προμήθειας του εξοπλισμού, θεωρεί πως όσον αφορά το κομμάτι του Κ.Δ.Α.Υ. θα πρέπει να γίνει μετά από την αδειοδότηση)

 

   Α.- Εγκρίνει το από 29-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74235, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.696.320,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο οποίος θα κληθεί με ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών (παρ. 3.2 άρθρ. 3 της αριθμ. 38066/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην παρ. 2.2.9.2 άρθρ. 2 της αριθμ. 38066/30-08-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.  Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν (παρ. 3.2 άρθρ. 3 της αριθμ. 38066/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού).

   Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/13/2018.-

                          

Επισυνάπτεται το από 29-01-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.3

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

(ΟΜΑΔΑ Β’)

 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 29-01-2018

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 29-01-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ.02/6/2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 45530 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 38066/30-8-2017 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» και συγκεκριμένα για την Ομάδα Β’.

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2.

Τακτικό Μέλος

ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3.

Τακτικό Μέλος

ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΩΝΙΟΣ

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 38066/30-8-2017 σχετική διακήρυξη της «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Η οικονομική προσφορά που αποσφραγίστηκε ήταν του οικονομικού φορέα με μοναδικό α/α συστήματος : 

 

α/α

Υποψήφιος προμηθευτής

Αριθμός Συστήματος

1

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

74235

 

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων: ALPHA GREEN ABEE, W.A.T.T. A.E. και TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε παρέμειναν σφραγισμένες, καθώς οι προσφορές αυτών αποκλείστηκαν κατά το στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αρ.2).

Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε ενημέρωση των προμηθευτών έγινε στις 12:55 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Ως προς το περιεχόμενο της η οικονομική προσφορά της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. έχει ως εξής:

 

Α/Α

Είδος

Είδος μονάδας

Ποσότητα

Τιμή προϋπολο-γισμού

Τιμή προσφοράς €

Σύνολο €

1

Σύστημα διάνοιξης σάκων με ενσωματωμένο κόσκινο

τεμ

1

290.000,00

278.000,00

278.000,00

2

Γραμμή χειροδιαλογής δέκα (10) θέσεων

τεμ

1

210.000,00

187.000,00

187.000,00

3

Τεμαχιστής κλαδεμάτων

τεμ

1

170.000,00

158.000,00

158.000,00

4

Αναστροφέας κόμποστ

τεμ

1

310.000,00

285.000,00

285.000,00

5

Σύστημα ραφιναρίας κόμποστ

τεμ

1

110.000,00

97.000,00

97.000,00

6

Κόσκινο κλασματικού διαχωρισμού κόμποστ

τεμ

1

80.000,00

76.000,00

76.000,00

7

Σύστημα ενσάκισης

τεμ

1

75.000,00

73.000,00

73.000,00

8

Πρέσα ανακυκλώσιμων υλικών

τεμ

1

100.000,00

96.000,00

96.000,00

9

Μεμβράνη κάλυψης σειραδιών κομποστοποίησης

τεμ

1

22.000,00

19.000,00

19.000,00

10

Εξοπλισμός μετρήσεων κομποστοποίησης

τεμ

1

15.000,00

14.000,00

14.000,00

11

Δοκιμαστική εξάμηνη λειτουργία

τεμ

1

90.000,00

85.000,00

85.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

1.472.000,00

 

1.368.000,00

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

   353.280,00

 

   328.320,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

1.825.280,00

 

1.696.320,00

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

 

(Α) Την ανάδειξη της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» για την Ομάδα Β’, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών για την Ομάδα Β’, συνέταξε το  παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

 

Η Επιτροπή

Γιαβάση Άννα                   Σαββανού Ελένη               Σούκουλης Αντώνιος