Απόφαση αριθμ. 5/58/2018

 Αριθμός Πρακτικού 5

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-02-2018

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5229/09-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Απόψεις επί προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών περί του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος, διότι τάσσεται προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής για την διαβίβαση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής στην Α.Ε.Π.Π. κι ως εκ τούτου η Οικονομική Επιτροπή, ως αναθέτουσα αρχή, θα πρέπει άμεσα να διατυπώσει και να διαβιβάσει στην Αρχή τις απόψεις της για την εν θέματι προσφυγή.

     Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 58η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Απόψεις επί προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών περί του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 24/291/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης κι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 58/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 05-10-2017.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 27/345/2017 απόφασή της, με τη οποία παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας κατά πέντε ημέρες, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία του εν λόγω διαγωνισμού διαμορφώθηκε στις 10-10-2017.  Ακόμα, υπενθυμίζει την αριθμ. 2/8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα: α)από 16-10-2017, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 25-10-2017, πρακτικό αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και β)από 01-11-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη των Ομάδων Α και Δ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τα είδη αυτά, απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων 1)ALPHA GREEN ABEE, με α/α προσφοράς συστήματος 76898, 2)W.A.T.T. A.E., με α/α προσφοράς συστήματος 74874 και 3)TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε., με α/α προσφοράς συστήματος 75041, διότι οι τεχνικές τους προσφορές δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 58/2017 μελέτης, και έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., με α/α προσφοράς συστήματος 74235, για τα είδη της Ομάδας Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, η οποία προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, που ορίστηκε για τις 29-01-2018.   Τέλος, υπενθυμίζει την αριθμ. 3/13/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 29-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74235, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.696.320,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) του οικονομικού φορέα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με δ.τ. W.A.T.T. A.E., η οποία κατατέθηκε στις 05-02-2018 κι οποία στρέφεται κατά της αριθμ. 2/8/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα από 16-10-2017 και 01-11-2017 πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, καθώς και το από 07-02-2018 σχετικό έγγραφο της Α.Ε.Π.Π., με το οποίο, μεταξύ άλλων, ζητούνται οι απόψεις του Δήμου επί της ως άνω αναφερομένης προσφυγής.  Ακολούθως, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθμ. 5408/12-02-2018 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού επί της ως άνω αναφερόμενης προσφυγής, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας WATT A.E. στο διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων»

 

Αναφορικά με την Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας WATT Α.Ε. στο διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» σας υποβάλλουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για τα σημεία της Προδικαστικής Προσφυγής που άπτονται της αξιολόγησης των προσφορών των οικονομικών φορέων στον εν λόγω διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 38066/30-8-2017 και τις τεχνικές απαιτήσεις της Μελέτης με αρ. 58/2017 (Παράρτημα Ι της Διακήρυξης). 

 

1.      Στη Μελέτη με αρ.58/2017, Ομάδα 2 «Αναστροφέας κόμποστ», παρ. 2.4 έχει αποτυπωθεί με σαφήνεια και χωρίς να επιδέχεται παρερμηνεία η απαίτηση: «Ο αναστροφέας θα φέρει κατάλληλο σύστημα για το άπλωμα και περιτύλιξη της υπό προμήθειας μεμβράνης κομποστοποίησης». Από κανένα σημείο της Τεχνικής Προσφοράς της WATT Α.Ε. (Βλ. αρχείο Τεχνική έκθεση v9_signed.pdf) δεν τεκμηριώνεται η συμμόρφωση του προαφερόμενου εξοπλισμού με την παραπάνω απαίτηση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 δίδεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να καλεί τους προσφέροντες/υποψηφίους κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, στο πλαίσιο ωστόσο τήρησης της αρχής της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, η δυνατότητα συμπλήρωσης/ διευκρίνισης που παρέχεται αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης. Η Επιτροπή δεν προέβη στην αναζήτηση διευκρινήσεων όσον αφορά στον αναστροφέα κομποστοποίησης, καθώς ήταν σαφές και πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η προσφορά της WATT A.E. σχετικά με τον αναστροφέα κομποστοποίησης, δε συμπεριλάμβανε το ειδικό εξάρτημα για την κάλυψη και αποκάλυψη των σειραδίων με μεμβράνη κομποστοποίησης., αφού δεν γινόταν σε αυτό καμία αναφορά ούτε στο αρχείο Τεχνικής Προσφοράς (βλ. αρχείο “Τεχνική έκθεση v9_signed”), αλλά ούτε στο ίδιο το prospectus της κατασκευάστριας εταιρείας (βλ. αρχείο “Prospectus Topturn_X4500.pdf”).  Στο Φύλλο Συμμόρφωσης, τα πεδία 1.1. και 2.4 έχουν συμπληρωθεί ορθώς με την ένδειξη «ΝΑΙ» και υπάρχει η σχετική παραπομπή στην παράγραφο 3.4 της υποβληθείας Τεχνικής Έκθεσης, ωστόσο στην παράγραφο 3.4 δεν υπάρχει καμία αναφορά στο συγκεκριμένο σύστημα για το άπλωμα και περιτύλιξη της μεμβράνης. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 (Σελ.32 της Διακήρυξης) η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, επομένως δεν αρκεί η απλή συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης με την ένδειξη «ΝΑΙ». Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες του εξοπλισμού στα πλαίσια της Προδικαστικής Προσφυγής προς την ΑΕΠΠ δεν αποτελούσαν μέρος της υποβληθείσας στο διαγωνισμό προσφοράς της WATT A.E., ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση αυτής. Τέλος, η Διακήρυξη και η Μελέτη έθετε τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου η έλλειψη αναφοράς ύπαρξης του συγκεκριμένου συστήματος, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές και κατά συνέπεια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 (θ) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

2.      Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, άρθρο 2.4.3.1 (Σελ.32) τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) και β) η εγγύηση συμμετοχής. Το
ΕΕΕΣ υποβάλλεται ως προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντας οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης. Στον διαγωνισμό υπέβαλλε προσφορά ο οικονομικός φορέας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., του οποίου το ΕΕΕΣ έλεγξε η Επιτροπή Διαγωνισμού. Στο πεδίο Γ. Πληροφορίες σχετικά με την στήριξη στις ικανοτήτες άλλων οντοτήτων η ΗΛΕΚΤΡΩΡ Α.Ε. δηλώνει με την ένδειξη «ΝΑΙ» ότι στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, χωρίς όμως να δηλώνει ως προς ποια κριτήρια. Από τον έλεγχο της προσφοράς του οικονομικού φορέα ως προς την ικανοποίηση των κριτηρίων των άρθρων 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» και 2.2.6 «Τεχνική και επαγγαλματική επάρκεια», προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας ικανοποιεί ο ίδιος τα εν λόγω κριτήρια. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων», η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας, γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα, το οποίο πράγματι διαπιστώθηκε στην Τεχνική Προσφορά του οικονομικού φορέα. 

3.      Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, Άρθρο 12 της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σελ. 105), «Λόγω της εξειδικευμένης φύσης της προμήθειας, οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους εάν έχουν δυνατότητα να αναλάβουν για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών την τακτική συντήρηση (σέρβις). Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή ανά έτος. Ο Δήμος Κορινθίων δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για τη σύναψη συμβολαίου συντήρησης». Επιπλέον, σύμφωνα με την διευκρίνιση με αρ.18 του Έγγράφου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρ. 44098/29-9-2017: «…οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο – δήλωση ότι έχουν ή δεν έχουν τη δυνατότητα (σέρβις) του προασφερόμενου εξοπλισμού και βέβαια αν έχουν τη δυνατότητα, θα πρέπει να αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο – δήλωση και η αντίστοιχη προσφερόμενη τιμή ανά έτος, ολογράφως και αριθμητικώς. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα ή όχι της ανάληψης της τακτικής συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού από τους διαγωνιζόμενους, θα ληφθεί υπόψη από την επιτροπή του διαγωνισμού στο στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης του κριτηρίου «Τεχνική Υποστήριξη»». Επομένως η αναγραφή από την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. της τιμής για την τακτική συντήρηση στην Υπεύθυνη Δήλωση δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς της.

4.      Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. δηλώνει στη Σελ. 142 της Τεχνικής Προσφοράς (Αρχείο: 12 ΤΕΧΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ_SIGNED.pdf) ότι η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας είναι 24 μήνες, υπερκαλύπτοντας την απαίτηση της Διακήρυξης για χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους (Άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, Σελ.105).

5.      Όσον αφορά τον προσφερόμενο εξοπλισμό: Σύστημα ραφιναρίας κόμποστ,  Μηχάνημα σχίστη σάκων και Γραμμή χειροδιαλογής, για τον οποίο παραθέτει τις παρατηρήσεις της η WATT Α.Ε., κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι η τεχνική περιγραφή των ειδών αυτών της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις τις Μελέτης με αρ. 58/2017.

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την διατύπωση απόψεων της αναθέτουσας αρχής κι εν προκειμένω της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, επί της ως άνω αναφερόμενης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. του οικονομικού φορέα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με δ.τ. W.A.T.T., σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα (προσφυγή, έγγραφο ΑΕΠΠ), την ως άνω αναφερόμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Διατυπώνει τις απόψεις της, ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€, επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με δ.τ. W.A.T.T. A.E., κι η οποία προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε στις 05-02-2018 και στρέφεται κατά της αριθμ. 2/8/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα από 16-10-2017 και 01-11-2017 πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530 για εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, ως κάτωθι:

 

  – Στη Μελέτη με αρ.58/2017, Ομάδα 2 «Αναστροφέας κόμποστ», παρ. 2.4 έχει αποτυπωθεί με σαφήνεια και χωρίς να επιδέχεται παρερμηνεία η απαίτηση: «Ο αναστροφέας θα φέρει κατάλληλο σύστημα για το άπλωμα και περιτύλιξη της υπό προμήθειας μεμβράνης κομποστοποίησης». Από κανένα σημείο της Τεχνικής Προσφοράς της WATT Α.Ε. (Βλ. αρχείο Τεχνική έκθεση v9_signed.pdf) δεν τεκμηριώνεται η συμμόρφωση του προαφερόμενου εξοπλισμού με την παραπάνω απαίτηση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 δίδεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να καλεί τους προσφέροντες/υποψηφίους κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, στο πλαίσιο ωστόσο τήρησης της αρχής της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, η δυνατότητα συμπλήρωσης/ διευκρίνισης που παρέχεται αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης. Η Επιτροπή δεν προέβη στην αναζήτηση διευκρινήσεων όσον αφορά στον αναστροφέα κομποστοποίησης, καθώς ήταν σαφές και πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η προσφορά της WATT A.E. σχετικά με τον αναστροφέα κομποστοποίησης, δε συμπεριλάμβανε το ειδικό εξάρτημα για την κάλυψη και αποκάλυψη των σειραδίων με μεμβράνη κομποστοποίησης, αφού δεν γινόταν σε αυτό καμία αναφορά ούτε στο αρχείο Τεχνικής Προσφοράς (βλ. αρχείο “Τεχνική έκθεση v9_signed”), αλλά ούτε στο ίδιο το prospectus της κατασκευάστριας εταιρείας (βλ. αρχείο “Prospectus Topturn_X4500.pdf”).  Στο Φύλλο Συμμόρφωσης, τα πεδία 1.1. και 2.4 έχουν συμπληρωθεί ορθώς με την ένδειξη «ΝΑΙ» και υπάρχει η σχετική παραπομπή στην παράγραφο 3.4 της υποβληθείσας Τεχνικής Έκθεσης, ωστόσο στην παράγραφο 3.4 δεν υπάρχει καμία αναφορά στο συγκεκριμένο σύστημα για το άπλωμα και περιτύλιξη της μεμβράνης. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 (Σελ.32 της Διακήρυξης) η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, επομένως δεν αρκεί η απλή συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης με την ένδειξη «ΝΑΙ». Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες του εξοπλισμού στα πλαίσια της Προδικαστικής Προσφυγής προς την ΑΕΠΠ δεν αποτελούσαν μέρος της υποβληθείσας στο διαγωνισμό προσφοράς της WATT A.E., ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση αυτής. Τέλος, η Διακήρυξη και η Μελέτη έθετε τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου η έλλειψη αναφοράς ύπαρξης του συγκεκριμένου συστήματος, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές και κατά συνέπεια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 (θ) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

  – Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, άρθρο 2.4.3.1 (Σελ.32) τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) και β) η εγγύηση συμμετοχής. Το
ΕΕΕΣ υποβάλλεται ως προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντας οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης. Στον διαγωνισμό υπέβαλλε προσφορά ο οικονομικός φορέας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., του οποίου το ΕΕΕΣ έλεγξε η Επιτροπή Διαγωνισμού. Στο πεδίο Γ. Πληροφορίες σχετικά με την στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. δηλώνει με την ένδειξη «ΝΑΙ» ότι στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, χωρίς όμως να δηλώνει ως προς ποια κριτήρια. Από τον έλεγχο της προσφοράς του οικονομικού φορέα ως προς την ικανοποίηση των κριτηρίων των άρθρων 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» και 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια», προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας ικανοποιεί ο ίδιος τα εν λόγω κριτήρια. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων», η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας, γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα, το οποίο πράγματι διαπιστώθηκε στην Τεχνική Προσφορά του οικονομικού φορέα. 

  – Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, Άρθρο 12 της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σελ. 105), «Λόγω της εξειδικευμένης φύσης της προμήθειας, οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους εάν έχουν δυνατότητα να αναλάβουν για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών την τακτική συντήρηση (σέρβις). Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή ανά έτος. Ο Δήμος Κορινθίων δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για τη σύναψη συμβολαίου συντήρησης». Επιπλέον, σύμφωνα με την διευκρίνιση με αρ.18 του Έγγράφου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρ. 44098/29-9-2017: «…οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο – δήλωση ότι έχουν ή δεν έχουν τη δυνατότητα (σέρβις) του προσφερόμενου εξοπλισμού και βέβαια αν έχουν τη δυνατότητα, θα πρέπει να αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο – δήλωση και η αντίστοιχη προσφερόμενη τιμή ανά έτος, ολογράφως και αριθμητικώς. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα ή όχι της ανάληψης της τακτικής συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού από τους διαγωνιζόμενους, θα ληφθεί υπόψη από την επιτροπή του διαγωνισμού στο στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης του κριτηρίου «Τεχνική Υποστήριξη»». Επομένως η αναγραφή από την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. της τιμής για την τακτική συντήρηση στην Υπεύθυνη Δήλωση δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς της.

  – Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. δηλώνει στη Σελ. 142 της Τεχνικής Προσφοράς (Αρχείο: 12 ΤΕΧΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ_SIGNED.pdf) ότι η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας είναι 24 μήνες, υπερκαλύπτοντας την απαίτηση της Διακήρυξης για χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους (Άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, Σελ.105).

  – Όσον αφορά τον προσφερόμενο εξοπλισμό: Σύστημα ραφιναρίας κόμποστ,  Μηχάνημα σχίστη σάκων και Γραμμή χειροδιαλογής, για τον οποίο παραθέτει τις παρατηρήσεις της η WATT Α.Ε., κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι η τεχνική περιγραφή των ειδών αυτών της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις τις Μελέτης με αρ. 58/2017.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/58/2018.-