Απόφαση αριθμ. 7/92/2018

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-02-2018

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 6879/23-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Φαρμάκης Γεωρ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 92η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 24/291/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης κι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 58/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 05-10-2017.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 27/345/2017 απόφασή της, με τη οποία παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας κατά πέντε ημέρες, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία του εν λόγω διαγωνισμού διαμορφώθηκε στις 10-10-2017.  Επίσης, υπενθυμίζει την αριθμ. 2/8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα: α)από 16-10-2017, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 25-10-2017, πρακτικό αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και β)από 01-11-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη των Ομάδων Α και Δ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τα είδη αυτά, απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων 1)ALPHA GREEN ABEE, με αριθμό προσφοράς συστήματος 76898, 2)W.A.T.T. A.E., με αριθμό προσφοράς συστήματος 74874 και 3)TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος 75041, διότι οι τεχνικές τους προσφορές δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 58/2017 μελέτης, και έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος 74235, για τα είδη της Ομάδας Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, η οποία προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, που ορίστηκε για τις 29-01-2018.  Στη συνέχεια με την αριθμ. 3/13/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 29-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε  προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74235, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.696.320,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Τέλος, με την αριθμ. 5/58/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διατυπώθηκαν οι απόψεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως αναθέτουσας αρχής της προμήθειας, επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με δ.τ. W.A.T.T. A.E..

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 29-01-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για τις Ομάδες Γ΄ και Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο σε διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 14-02-2018 και το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε διαδικασία ελέγχου της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των ως άνω συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής είναι έγκυρες.  Εν συνεχεία η επιτροπή αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθ. 58/2017 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων, την υπ. αριθ. 38066/30-8-2017 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», τις διευκρινήσεις της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης των εγγράφων με αρ. 43992/28-9-2017 και 44098/29-9-2017, το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, καθώς και το Πρακτικό Αρ.1 και τους αναφερόμενους σε αυτό Πίνακες, προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης, καθώς και σε αξιολόγηση/βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν (κατά περίπτωση) σε έντυπη μορφή, διαπιστώθηκε ότι: α)η προσφορά του οικονομικού φορέα ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ Α.Ε. αποκλείεται από τον διαγωνισμό, διότι η προσφορά δεν υποβλήθηκε με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στην παράγραφο 2.4.3 της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης και επιπλέον παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της σχετικής διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται το από 29-01-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, και β)ο οικονομικός φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ υπέβαλε σωστά τα δικαιολογητικά συμμετοχής κι ως εκ τούτου προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αξιολόγησης/βαθμολόγησης της τεχνικής της προσφοράς.

  Η επιτροπή αξιολόγησης, προχωρώντας στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ, αξιολόγησε την τεχνική προσφορά ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού με το αρ. 44098/29-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων.  Από τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ:

Η τεχνική προσφορά της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ είναι πλήρης ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 58/2017 για την Ομάδα Ε «Φορτηγά Οχήματα» της εν λόγω μελέτης. 

  Έτσι η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εν λόγω εταιρείας βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2.3.1 «Κριτήρια ανάθεσης» της διακήρυξης και, αφού αξιολόγησε τον διαγωνιζόμενο ανά κριτήριο, υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών βαρύτητας του Πίνακα 1 του από 29-01-2018 πρακτικού της.  Το εύρος της βαθμολογίας κυμαίνεται από 100 έως 120, όπου 100 σημαίνει ότι οριακά και επαρκώς καλύπτονται οι απαιτήσεις των τευχών, ενώ η μεγαλύτερη βαθμολογία σημαίνει ότι υπερκαλύπτονται.

Στον ακόλουθο πίνακα υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης:

Πίνακας 3. Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

 

Κριτήριο (i)

Συντελεστής βαρύτητας (σi)

Βαθμός (Ki)

Βαθμός ανά κριτήριο

i X Kί)

Κ1

10%

100

10

Κ2

50%

100

50

Κ3

10%

100

10

Κ4

2%

100

2

K5

8%

100

8

K6

5%

100

5

K7

10%

100

10

K8

5%

100

5

Σύνολο

100%

 

100

 

  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή (Α) τον αποκλεισμό της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E. για την Ομάδα Γ «Μηχανήματα φόρτωσης» της αρ. 58/2017 σχετικής μελέτης, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο από 29-01-2018 πρακτικό της, (Β) την προώθηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, αυτής της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς για την Ομάδα Ε της σχετικής μελέτης και (Γ)  την επανάληψη του διαγωνισμού για την Ομάδα Γ των ειδών της αρ. 58/2017 μελέτης.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση του από 21-01-2018, που σε διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 14-02-2018, πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για τις Ομάδες Γ και Ε των ειδών της σχετικής μελέτης, β)τον αποκλεισμό της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E. για την Ομάδα Γ «Μηχανήματα φόρτωσης» της αρ. 58/2017 σχετικής μελέτης, από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό, γ)την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ για την Ομάδα Ε των ειδών της σχετικής μελέτης, η οποία προχωράει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς, δ)την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για την Ομάδα Γ των ειδών της σχετικής μελέτης, η επανάληψη του οποίου για την ομάδα αυτή θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

  Ο κ. Νανόπουλος, παίρνοντας το λόγο, λέει πως θεωρεί πως πρέπει ως Δήμος να περιμένουμε να αποσαφηνισθεί με τον ΦΟΔΣΑ και την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο ρόλος του Δήμου.  Αναφέρει πως κατά την άποψή του πρέπει να δούμε πρώτα το περιεχόμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί με το Δήμο και μετά να προχωρήσουμε σε ενέργειες σχετικά με την εν λόγω προμήθεια.

  Ο Πρόεδρος απαντά πως η κομποστοποίηση, η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή είναι αρμοδιότητες του Δήμου και πρέπει να προχωρήσουμε με τις σχετικές διαδικασίες.  Αναφέρει πως κανείς δεν μπορεί να πάρει τις αρμοδιότητες αυτές από τους Δήμους.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., με αρνητική ψήφο, διότι θεωρεί πως πρέπει να περιμένουμε να αποσαφηνισθεί με τον ΦΟΔΣΑ και την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο ρόλος του Δήμου και να δούμε πρώτα το περιεχόμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί με το Δήμο και μετά να προχωρήσουμε σε ενέργειες σχετικά με την εν λόγω προμήθεια)

 

   Α.- Εγκρίνει το από 29-01-2018, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 14-02-2018, πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για τις Ομάδες Γ και Ε των ειδών της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Αποκλείει από τον διαγωνισμό την προσφορά του οικονομικού φορέα ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ Α.Ε., με α/α προσφοράς συστήματος 76372, για την Ομάδα Γ των ειδών της αρ. 58/2017 μελέτης, διότι η προσφορά του δεν υποβλήθηκε με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στην παράγραφο 2.4.3 της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης και επιπλέον παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της σχετικής διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 29-01-2018, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 14-02-2018, πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για τα είδη της Ομάδας Γ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, διότι αποκλείστηκε η μοναδική κατατεθείσα προσφορά για τα είδη αυτά, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 29-01-2018, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 14-02-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.  Σε επόμενη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής θα συζητηθεί η επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη αυτά.

  Δ.- Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ, με α/α προσφοράς συστήματος 76867, για τα είδη της Ομάδας Ε της αριθμ. 58/2017 μελέτης, η οποία προχωράει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 29-01-2018, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 14-02-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Ε.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/92/2018.-

                          

 

Επισυνάπτεται το από 29-01-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.4

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Γ ΚΑΙ Ε

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

 

Στην Κόρινθο, την 29-01-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 45530 ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοιχτό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 38066/30-08-2017 διακήρυξης του Δήμου για τα είδη των Ομάδων Γ και Ε.

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 38066/30-8-2017 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, επικοινώνησε με τους φορείς που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες για τις Ομάδα Γ και Ε, ώστε να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016). Τα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών έχουν ως εξής:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Οι εγγυητικές επιστολές που υποβλήθηκαν είναι:

  • H με αρ. GRZ104801/04-10-2017 υπέρ της «ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E.E.», εκδόσεως της Τράπεζας ALPHA BANK (υποκατάστημα Ασπροπύργου). Για την ανωτέρω εγγυητική επιστολή ζητήθηκε η εγκυρότητα αυτής με το αρ. 5033/08-02-2018 έγγραφο του Δήμου και εκδόθηκε η από 09-02-2018 βεβαίωση εγκυρότητας από την Τράπεζα.
  • To αρ. 749789/05-10-2017 υπέρ της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης, εκδόσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών). Για το γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης ζητήθηκε η εγκυρότητα αυτού με το αρ. 5032/08-02-2018 έγγραφο του Δήμου και επιβεβαιώθηκε αυτή επί του εγγράφο του Δήμου.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθ. 58/2017 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων, την υπ. αριθ. 38066/30-8-2017 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», τις διευκρινήσεις της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης των εγγράφων με αρ. 43992/28-9-2017 και 44098/29-9-2017, το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, καθώς και το Πρακτικό Αρ.1 και τους αναφερόμενους σε αυτό Πίνακες, προέβη σε διαδοχικές συνεδριάσεις έως και την 14-2-2018 σε έλεγχο των δικαιολογητικών για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης, καθώς και σε αξιολόγηση/βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων.

 

Α. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν (κατά περίπτωση) σε έντυπη μορφή, διαπιστώθηκε τα κάτωθι:

 

Α. Για την ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E.

Α.1. Στην παράγραφο «Β’ Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια» του ΕΕΕΠ και συγκεκριμένα:

 

  • στο πεδίο «Ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών» (Σελ.19-20 του ΕΕΕΠ) η ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E. αναγράφει τον ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτει η σύμβαση για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης ως εξής:

Για το έτος 2012, ποσό: 172.100 €

Για το έτος 2013, ποσό: 258.860 €

Για το έτος 2014, ποσό: 150.290 €

Για το έτος 2015, ποσό:   73.800 €

Για το έτος 2016, ποσό:   49.000 €

 

  • Στο πεδίο «Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών» (Σελ. 20-21 του ΕΕΕΠ) η ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E.E. αναγράφει τον ειδικό μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον επιχειρηματικό που καλύπτει η σύμβαση για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης ως εξής:

Αριθμός ετών: 5, Μέσος κύκλος εργασιών: 140.810 €

 

Α.2. Στην παράγραφο «Γ’ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» του ΕΕΕΠ και συγκεκριμένα:

 

  • στο πεδίο «Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου τύπου» (Σελ.19-20 του ΕΕΕΠ) η ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E.E. αναγράφει τις κυριότερες παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου ως εξής:

 

Έτος 2017 :

  1. ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 417 HT T4F, Ποσό: 86.500 €, Αποδέκτης: ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ
  2. ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 417 HT T4F, Ποσό 86.500€, Αποδέκτης: ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ

 

Έτος 2016

  1. ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 407 Τ4, Ποσό: 49.000 €, Αποδέκτης: ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΕ

 

Έτος 2013

  1. ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 437 ΖΧ Τ4, Ποσό: 118.500 €, Αποδέκτης: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΩΑΚΕΙΜ ΟΕ
  2. ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 427 ΖΧ Τ4, Ποσό: 96.360 €, Αποδέκτης: ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

Έτος 2012

1.   ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 426ΕΖ, Ποσό: 94.000 €, Αποδέκτης: RAKROM TIRANA sh.p.k.

 

 

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη με αρ. 38066/30-8-2017, Άρθρο 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια», οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: «γ) Μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα της δραστηριότητας, που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης, δηλαδή στη δραστηριότητα εμπορίας και προμήθειας μηχανημάτων και εξοπλισμού σχετικών με τα υπό προμήθεια είδη, κατά τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2014, 2015, 2016) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης προμήθεiας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την Ομάδα 1,3,4 & 5» (Βλ. Σελ.19 της Διακήρυξης). Σύμφωνα όμως με το σημείο Α.1 του παρόντος πρακτικού, o μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών της ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E. για τα έτη 2014, 2015 και 2016 υπολογίζεται σε 91.030€ [(150.290+73.800+49.000)/3] ο οποίος είναι μικρότερος από το 100% του προϋπολογισμού, ήτοι 100.000€. Η UNITRACK δηλώνει ως ειδικό μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών (140.810€), λαμβάνοντας υπόψη 5 έτη, από το 2012 έως και το 2016 και όχι μόνο τα έτη 2014, 2015 και 2016 που απαιτεί η διακήρυξη, αλλά και η διευκρίνιση με αρ. 13 του εγγράφου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρ. πρωτ.: 44098/29-9-2017.

 

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη με αρ. 38066/30-8-2017, Άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών (2014, 2015, 2016), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις προμηθειών (δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα) του συγκεκριμένου τύπου και για παρόμοια μηχανήματα ή είδη με τα υπό προμήθεια είδη, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου από το 100% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης προμήθείας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την Ομάδα 1,3,4 & 5» (Βλ. Σελ.19 της Διακήρυξης). Σύμφωνα όμως με το σημείο Α.2 του παρόντος πρακτικού για τα έτη 2014, 2015 και 2016 η ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E. δηλώνει μια σύμβαση ύψος 49.000€ του έτους 2016, η οποία είναι μικρότερη από το 100% του προϋπολογισμού, ήτοι 100.000€. Δηλώνει επιπλέον συμβάσεις παρόμοιου εξοπλισμού που αφορούν στα έτη 2017, 2013 και 2012, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη από την επιτροπή, αφού η διακήρυξη απαιτεί συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το χρονικό διάστημα 2014, 2015 και 2016.

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών», η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά η οποία:

(α) δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στην παράγραφο 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς)

(β) παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

Ως εκ τούτου η προσφορά της ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E. αποκλείεται από το διαγωνισμό.

 

 

Β. η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ υπέβαλλε σωστά τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Επομένως η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει την πρόκριση της προσφοράς της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (την αξιολόγηση/βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς).

 

 

Β. Αξιολόγηση/βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών

Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ Αξιολόγησε την τεχνική προσφορά ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού με το αρ. 44098/29-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων.

 

Διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

Η τεχνική προσφορά της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ είναι πλήρης ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης με αρ.58/2017 για την Ομάδα Ε «Φορτηγά Οχήματα».

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στη συνέχεια προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής  προσφοράς της εταιρίας ΗΕLESI A.E.E. βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2.3.1 «Κριτήρια ανάθεσης» της διακήρυξης. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1:

 

Πίνακας 1. Κριτήρια βαθμολόγησης

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

Γενικά Χαρακτηριστικά

10%

Κ2

Ειδικά Χαρακτηριστικά

50%

Κ3

Λοιπά Στοιχεία

10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α:

70%

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κ4

Χρόνος παράδοσης

2%

Κ5

Εγγύηση καλής λειτουργίας

8%

Κ6

Εκπαίδευση

5%

Κ7

Τεχνική υποστήριξη

10%

 

Εμπειρία (προμήθεια, ή

 

 

Κ8

εγκατάσταση και θέση σε

 

5%

λειτουργία ανάλογου εξο­πλισμού)

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β:

30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ:

100%

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού αξιολόγησε την προσφορά του διαγωνιζόμενου ανά κριτήριο, υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών βαρύτητας του Πίνακα 1.

Το εύρος της βαθμολογίας κυμαίνεται από 100 έως 120, όπου 100 σημαίνει ότι οριακά και επαρκώς καλύπτονται οι απαιτήσεις των τευχών, ενώ η μεγαλύτερη βαθμολογία σημαίνει ότι υπερκαλύπτονται.

Η τεχνική προσφορά καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις. Η αναλυτική βαθμολογία ανά κριτήριο για τον διαγωνιζόμενο, παρουσιάζονται στον  Πίνακα 2:

 

Πίνακας 2. Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

 

Κριτήριο βαθμολόγησης

Τεχνική Προσφορά

Τεχνικές απαιτήσεις

Κ1

Γενικά χαρακτηριστικά

 

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ1 : 100

 

Κ2

Ειδικά χαρακτηριστικά

 

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ2: 100

 

 

Κ3

Λοιπά στοιχεία

 

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ3: 100

 

Τεχνική Υποστήριξη

Κ4

Χρόνος παράδοσης

 

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ4: 100

 

Κ5

Εγγύηση καλής λειτουργίας

 

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ5: 100

 

Κ6

Εκπαίδευση

 

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ6: 100

 

Κ7

Τεχνική υποστήριξη

 

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ7: 100

 

Κ8

Εμπειρία (προμήθεια, ή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ανάλογου εξοπλισμού)

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ8: 100

 

 

Στον Πίνακα 3 υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ. λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της Διακήρυξης Σελίδα 28  και 29).

 

Πίνακας 3. Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

 

Κριτήριο (i)

Συντελεστής βαρύτητας (σi)

Βαθμός (Ki)

Βαθμός ανά κριτήριο

i X Kί)

Κ1

10%

100

10

Κ2

50%

100

50

Κ3

10%

100

10

Κ4

2%

100

2

K5

8%

100

8

K6

5%

100

5

K7

10%

100

10

K8

5%

100

5

Σύνολο

100%

 

100

 

Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:

 

(Α)        τον αποκλεισμό της  ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ A.E. για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν πρακτικό για την Ομάδα Γ «Μηχανήματα φόρτωσης».

 

(Β)        την προώθηση της προσφοράς της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕE. στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς για την Ομάδα Ε.

 

(Γ)        την επανάληψη του διαγωνισμού για την Ομάδα Γ

 

(Δ)        την έγκριση του παρόντος πρακτικού

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.4 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος