Απόφαση αριθμ. 2/9/2018

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-01-2018

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιανουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 2686/19-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1) Κορδώσης Χρ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 9η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί απευθείας ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) προϋπολογισμού 19.008,70€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 524/2017 απόφασή της περί της απευθείας ανάθεσης με το κατεπείγον της εν θέματι προμήθειας, με την οποία, λόγω εξαιρετικά επειγουσών αναγκών, που:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

εγκρίθηκε το από 19-12-2017 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την ως άνω προμήθεια, ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι ανά είδος οι οικονομικοί φορείς: α) GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., για ορισμένα είδη, με συνολικό ποσό προσφοράς 4.415,44€ (προ ΦΠΑ) και β)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., για ορισμένα είδη, με συνολικό ποσό προσφοράς 312,00€ (προ ΦΠΑ), κλήθηκαν οι οικονομικοί φορείς GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην αριθμ. 57915/07-12-2017 πρόσκληση του Δήμου και στην αριθμ. 76/2017 σχετική μελέτη της εν θέματι ανάθεσης, τάχθηκε ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης στις 05-01-2018 και κλήθηκαν κι οι λοιποί συμμετέχοντες στην ως άνω διαδικασία να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων. 

  Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 05-01-2018 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών περί της εν θέματι προμήθειας, το οποίο έχει ως εξής:

Στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου 32, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή, 5/1/2018 και ώρα 09:00  η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την  υπ’ αριθμ.   2/7/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων για τα είδη ως  αυτά αναφέρονται και περιγράφονται στο από 19/12/2017 πρακτικό ως κάτωθι:

 

Α .        GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.   για την προμήθεια των ειδών:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθμός τεμαχίων

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μελέτης ανά lt

Δαπάνη πρ/σθείσα

Προσφερόμενη τιμή ανά λιτρο

Σύνολο προσφοράς

προ ΦΠΑ 24%

Α.1.1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

6

lt

1.248

6,20

7.737,60

1,85

2.308,80

Α.1.2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

2

lt

416

4,00

1.664,00

1,49

619,84

Α.1.3

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208lt)

5

lt

1.040

2,75

2.860,00

1,00

1.040,00

Α.1.4

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208lt)

1

lt

208

10,15

2.111,20

2,15

447,20

 

Β.   ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.  για  την προμήθεια:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθμός τεμαχίων

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μελέτης ανά lt

Δαπάνη πρ/σθείσα

Προσφερόμενη τιμή ανά λιτρο

Σύνολο προσφοράς

προ ΦΠΑ 24%

Α.1.5

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Βαρέλι 208lt)

1

lt

208

4,60

956,80

1,50

312,00

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :

1.      ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ, τακτικό μέλος,

2.      ΑΡΤΟΠΟΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, αναπληρωματικό μέλος,

3.      ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, τακτικό μέλος,

 

Στο πρωτόκολλο του Δήμου δεν κατατέθηκε κανείς φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους προσωρινούς αναδόχους έως τις 9:00π.μ. ούτε και ενώπιον της επιτροπής.  Συνεπώς η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 δεδομένου ότι  οι προσωρινοί ανάδοχοι δεν υπέβαλλαν τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 60872/29-12-2017  διαβιβαστικό της υπ’ αριθμ. 36/524/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής προς τους προσωρινούς  ανάδοχους, ήτοι την 5η /1/2018, εισηγείται:

 

Α. Την απόρριψη των προσφορών

1. της GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  και

2.της ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.  και

 

Β. Την ανάδειξη της ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ως προσωρινού αναδόχου για τα είδη της προμήθειας ως κάτωθι πίνακας:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθμός τεμαχίων

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Προύπολογισθείαα τιμή ανά lt

Δαπάνη πρ/σθείσα

ELVIGRO Α.Β.Ε Προσφερόμενη τιμή € ανά λίτρο

Α.1.1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

6

lt

1.248

6,20

7.737,60

2,00

Α.1.2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

2

lt

416

4,00

1.664,00

1,70

Α.1.3

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208lt)

5

lt

1.040

2,75

2.860,00

1,15

Α.1.4

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208lt)

1

lt

208

10,15

2.111,20

3,80

Α.1.5

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Βαρέλι 208lt)

1

lt

208

4,60

956,80

1,80

Σύνολο προσφοράς  προ ΦΠΑ

5.564,00

Σύνολο προσφοράς με ΦΠΑ 24%

6.899,36

 

Η Επιτροπή, συνέταξε το  παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την επικύρωση αυτού.

 

  Επίσης, ο Πρόεδρος λέει πως η επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή σφραγισμένο τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., με το αριθμ. 2602/19-01-2018 έγγραφό της, το οποίο έχει ως εξής:

  Θέμα: Διαβίβαση φακέλου.

  Σας διαβιβάζουμε φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ο οποίος περιήλθε στον Δήμο 9/1/2018 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1389/10-01-2018.

  Ο φάκελος δεν αποσφραγίσθηκε από την επιτροπή και το περιεχόμενο του φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης δεν εξετάζεται, ως εκπρόθεσμα κατατεθειμένος, διότι σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 60872/29-12-2017 διαβιβαστικό της υπ΄ αριθμ. 36/524/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής προς τους προσωρινούς αναδόχους η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γινόταν στις 5/1/2018 και ώρα 09:00 π.μ..

 

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 05-01-2018 γνωμοδοτικού πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την εν θέματι προμήθεια, την απόρριψη των προσφορών α)της GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και β)της ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., διότι ως προσωρινοί ανάδοχοι δεν υπέβαλλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον προκαθορισμένο χρόνο σύμφωνα με το αριθμ. 60872/29-12-2017 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων και την αριθμ. 524/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας, ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθμός τεμαχίων

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Προύπολογισθείαα τιμή ανά lt

Δαπάνη πρ/σθείσα

ELVIGRO Α.Β.Ε Προσφερόμενη τιμή € ανά λίτρο

Α.1.1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

6

lt

1.248

6,20

7.737,60

2,00

Α.1.2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

2

lt

416

4,00

1.664,00

1,70

Α.1.3

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208lt)

5

lt

1.040

2,75

2.860,00

1,15

Α.1.4

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208lt)

1

lt

208

10,15

2.111,20

3,80

Α.1.5

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Βαρέλι 208lt)

1

lt

208

4,60

956,80

1,80

Σύνολο προσφοράς  προ ΦΠΑ

5.564,00

Σύνολο προσφοράς με ΦΠΑ 24%

6.899,36

 

  Ο ως άνω προσωρινός ανάδοχος με την παρούσα θα πρέπει να κληθεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην αριθμ. 57915/07-12-2017 πρόσκληση του Δήμου και στην αριθμ. 76/2017 σχετική μελέτη της εν θέματι ανάθεσης, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας στον προσωρινό μειοδότη.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 524/2017 απόφασή της, την αριθμ. 76/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις προσφορές των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών, το από 05-01-2018 γνωμοδοτικό πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, το αριθμ. 2602/19-01-2018 έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις         

                                                                                                                                                                         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 05-01-2018 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την απευθείας ανάθεση ως κατεπείγουσας της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) προϋπολογισμού 19.008,70€.

  Β.- Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων 1)GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και 2)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., διότι ως προσωρινοί ανάδοχοι της εν λόγω προμήθειας δεν υπέβαλλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον προκαθορισμένο χρόνο σύμφωνα με το αριθμ. 60872/29-12-2017 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων και την αριθμ. 524/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της ανωτέρω απευθείας ανάθεσης τον οικονομικό φορέα ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ με συνολικό ποσό προσφοράς 6.899,36€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Δ.- Καλεί τον οικονομικό φορέα ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλει μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην αριθμ. 57915/07-12-2017 πρόσκληση του Δήμου και στην αριθμ. 76/2017 σχετική μελέτη της εν θέματι ανάθεσηςΤα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.  Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης την 01-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

  Ε.- Καλεί όσους υπέβαλαν προσφορές για την ως άνω απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/9/2018.-