Απόφαση αριθμ. 2/10/2018

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-01-2018

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιανουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 2686/19-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1) Κορδώσης Χρ..

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

     ΑΠΟΦΑΣΗ 10η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για τη συλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων», υπενθυμίζει στην Επιτροπή την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 29/401/2017 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την συλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, ορίστηκε δε ημερομηνία δημοπρασίας η 28-12-2017.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 28-12-2017 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο στη δημοπρασία συμμετείχαν πέντε εταιρείες, οι 1)Υιοί Θεοδ. Γκιώνη Ο.Ε., 2)Αθανασόπουλος Παν. Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε., 3)Λάγιος, 4)Ι. & Ε. Παπαλέξης Ι.Κ.Ε. και 5)Λαβδάρας Χρήστος & Υιοί Ο.Ε., από τις οποίες η εταιρεία με την επωνυμία «Αθανασόπουλος Παν. Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε.» απορρίφθηκε από τη συμμετοχή της στη δημοπρασία, διότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατέθεσε δεν ήταν σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 58570/2017 σχετικής διακήρυξης της δημοπρασίας.  Από τις ως άνω εναπομένουσες τέσσερις εταιρείες πλειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «Ι. & Ε. Παπαλέξης Ι.Κ.Ε.», η οποία σύμφωνα με το από 28-12-2017 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας κηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης για τη συλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, με τα εξής ποσά ανά κατηγορία οχήματος:

1. Το ποσό των 202,00€ ανά τεμάχιο για φορτηγά και γενικότερα βαρέα οχήματα (Φ.Ι.Χ.),

2. Το ποσό των 142,00€ ανά τεμάχιο για αυτοκίνητα Ι.Χ. (Ε.Ι.Χ.) και

3. Το ποσό των 31,00€ ανά τεμάχιο για δίκυκλα κάθε είδους (Δικ.).

       Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της ανωτέρω διαδικασίας, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 28-12-2017 πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας, την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «Αθανασόπουλος Παν. Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε.» και την ανάδειξη της εταιρείας «Ι. & Ε. Παπαλέξης Ι.Κ.Ε.» ως αναδόχου της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης με τα ως άνω ποσά ανά κατηγορία οχήματος.

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το από 28-12-2017 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας, τον φάκελο της εν θέματι δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 και αυτές του Π.Δ. 270/1981

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α.- Εγκρίνει το από 28-12-2017 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας για τη συλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.

  Β.- Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Αθανασόπουλος Παν. Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε.», διότι δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 58570/2017 αναλυτικής διακήρυξης για την εν θέματι δημοπρασία, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 28-12-2017 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας.

  Β.- Ανακηρύσσει πλειοδότη της ανωτέρω δημοπρασίας και ανάδοχο της σύμβασης για τη συλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων την εταιρεία με την επωνυμία Ι. & Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε. με τα εξής ποσά καταβολής στο Δήμο Κορινθίων ανά κατηγορία οχήματος:

1. Το ποσό των διακοσίων δύο ευρώ (202,00€) ανά τεμάχιο για φορτηγά και γενικότερα βαρέα οχήματα (Φ.Ι.Χ.),

2. Το ποσό των εκατόν σαράντα δύο ευρώ (142,00€) ανά τεμάχιο για αυτοκίνητα Ι.Χ. (Ε.Ι.Χ.) και

3. Το ποσό των τριάντα ενός ευρώ (31,00€) ανά τεμάχιο για δίκυκλα κάθε είδους (Δικ.).

  Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της και δύναται να επεκταθεί – ανανεωθεί για ένα (1) έτος επιπλέον, εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.  Η σύμβαση θα καταρτισθεί και σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 58570/2017 αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου Κορινθίων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/10/2018.-