Απόφαση αριθμ. 3/14/2018

 Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-02-2018

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 3743/29-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.    

     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.360.000,00€» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος, διότι υπάρχει ανάγκη άμεσης εκτέλεσης του έργου κι ως εκ τούτου η διαδικασία του διαγωνισμού πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό.

     Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 14η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  προϋπολογισμού μελέτης 2.360.000,00€», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 33/490/2017 απόφασή της, με την οποία ματαιώθηκε ο ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 66968 για την εκτέλεση του ως άνω έργου, ορίστηκε επανάληψή του με επανακαθορισμό των όρων της διακήρυξης, στους οποίους ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις στον Ν.4412/2016, που επήλθαν με τον Ν.4497/2017, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 68/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις  02-01-2018, ημέρα Τρίτη και ημερομηνία  αποσφράγισης των προσφορών στις 10-01-2018, ημέρα Τετάρτη, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 31/446/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 67743.

    Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 10-01-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των δέκα εννέα (19) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν εγκαίρως στο Δήμο Κορινθίων τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που, κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου, διαπιστώθηκε η εγκυρότητά τους.  Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, απ΄ τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας.  Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων κατά τη σειρά της μειοδοσίας, από τον οποίο προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς με τις επωνυμίες «ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ», «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ», «ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ» και «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων κι ως εκ τούτου οι προσφορές τους δεν γίνονται δεκτές.  Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη των προσφορών των ανωτέρω συμμετεχόντων και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E.» ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 55,59%.

     Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 10-01-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο, την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων «ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ», «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ», «ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ» και «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», διότι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων, και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «GEOGENESIS A.E.» ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 55,59%, ο οποίος με την παρούσα και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της υπ’ αριθμ.  57441/05-12-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού,  θα πρέπει να κληθεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της ως άνω αναλυτικής διακήρυξης, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών αυτών.  Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση του έργου στον προσωρινό ανάδοχο.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 10-01-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 2.360.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 67743.

   Β.- Απορρίπτει τις προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων:

1)ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 55513,

2)ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 55472,

3)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ Ε.Π.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 54718,

4)ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 53806,

5)Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 55293,

6)ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 55563,

διότι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 10-01-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 53696 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης με μέση έκπτωση  55,59% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 10-01-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

   Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/14/2018.-

 

 

Επισυνάπτεται το από 10-01-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

 

Ελληνική Δημοκρατία         

Δήμος Κορινθίων 

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος  30/01/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 57441/5-12-2017

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 17PROC002362531

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 67743

 

 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

                Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών στερεών Αποβλήτων» προϋπολογισμού 2.360.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο  την 10η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

1. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός, κλάδου ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος, πρόεδρος της Ε.Δ.

2. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

3. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

4. Βενετσάνος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

5. Καμπούρης Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, εκπρόσωπος ΟΤΑ, τακτικό μέλος

6. Τσιλιμπάρης Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ, τακτικό μέλος &

7. Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ, τακτικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 31/446/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 57441/5-12-17 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” .

Έχοντας παραλάβει ο Πρόεδρος της Ε.Δ. από το πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων τους σφραγισμένους φακέλους των συμμετεχόντων με τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής , που έγκαιρα κατατέθηκαν , σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης , καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

Αριθμός συστήματος

Επωνυμία Προσφέροντα

Αριθμός Πρωτοκόλλου

53696

GEOGENESIS A.E.

273/3-1-18

54160

ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

536/4-1-18

55520

Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

48/2-1-18

55513

ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ

179/3-1-18

54455

ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ

60244/27-12-17

55472

ALPHADELTA  CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

22/2-1-18

55517

MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

25/2-1-18

54718

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ

358/4-1-18

53806

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

252/3-1-18

54839

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.

356/4-1-18

55544

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΤΚΕΕ

769/5-1-18

55293

Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ

527/4-1-18

55327

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ Δ.Τ. “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ”

354/4-1-18

55576

ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Δ.Τ. Ε-ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

138/3-1-18

53939

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ.:Τ.Η.Κ. Α.Ε.

544/4-1-18

53647

ΗΚΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

43/2-1-18

55563

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

776/5-1-18

54174

ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. “ΤΕΚΑ Α.Ε.”

243/3-1-18

54825

ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

60143/22-12-17

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

 

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και κατά τη σειρά μειοδοσίας καταχωρούνται στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

53696

GEOGENESIS A.E.

55,59%

54160

ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

54,00%

55520

Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

52,20%

55513

ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ

51,37%

54455

ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ

51,35%

55472

ALPHADELTA  CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

50,86%

55517

MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

50,68%

54718

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ

50,65%

53806

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

49,05%

54839

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.

47,74%

55544

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΤΚΕΕ

47,30%

55293

Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ

46,06%

55327

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ Δ.Τ. “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ”

45,41%

55576

ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Δ.Τ. Ε-ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

41,00%

53939

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ.:Τ.Η.Κ. Α.Ε.

40,58%

53647

ΗΚΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

39,00%

55563

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

38,00%

54174

ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. “ΤΕΚΑ Α.Ε.”

36,87%

54825

ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

34,00%

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε  τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Αριθμός Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥΔ

Εγγύηση Συμμετοχής

53696

GEOGENESIS A.E.

19462

3η Οικοδομικά &

3η Η/Μ

Χ

Χ

54160

ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

18921

4η Οικοδομικά &

4η Η/Μ

Χ

X

55520

Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

19237

3η Οικοδομικά &

3η Η/Μ

Χ

X

55513

ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ

29206

2η Οικοδομικά &

2η Η/Μ

Χ

X

54455

ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ

11099

5η Οικοδομικά &

4η Η/Μ

Χ

Χ

55472

ALPHADELTA  CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

28334

2η Οικοδομικά &

2η Η/Μ

Χ

Χ

55517

MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

25827

3η Οικοδομικά &

3η Η/Μ

Χ

Χ

54718

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ

24801

2η Οικοδομικά &

2η Η/Μ

Χ

Χ

53806

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11537

2η Οικοδομικά &

2η Η/Μ

 

Χ

Χ

54839

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.

10600

4η Οικοδομικά &

4η  Η/Μ

Χ

Χ

55544

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΤΚΕΕ

18721

3η Οικοδομικά &

3η Η/Μ

 

Χ

Χ

55293

Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ

29974

2η Οικοδομικά &

2η Η/Μ

Χ

Χ

55327

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ Δ.Τ. “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ”

20599

4η Οικοδομικά &

3η Η/Μ

Χ

Χ

55576

ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Δ.Τ. Ε-ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

20363

3η Οικοδομικά &

2η Η/Μ

Χ

Χ

53939

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ.:Τ.Η.Κ. Α.Ε.

19353

4η Οικοδομικά &

4η Η/Μ

Χ

Χ

53647

ΗΚΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

19464

6η Οικοδομικά

6η Η/Μ

Χ

Χ

55563

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

26604

2η Οικοδομικά &

2η Η/Μ

Χ

Χ

54174

ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. “ΤΕΚΑ Α.Ε.”

14496

5η Οικοδομικά &

5η Η/Μ

Χ

Χ

54825

ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

13137

4η Οικοδομικά &

4η Η/Μ

Χ

Χ

 

Ο συμμετέχοντας «ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ» με αριθμό Προσφοράς 55513 δεν διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων και η προσφορά ης δεν γίνεται δεκτή .

Ο συμμετέχοντας «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Προσφοράς 55472 δεν διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων και η προσφορά της δεν γίνεται δεκτή .

Ο συμμετέχοντας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ» με αριθμό Προσφοράς 54718 δεν διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων και η προσφορά της δεν γίνεται δεκτή .

Ο συμμετέχοντας «ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με αριθμό Προσφοράς 53806 δεν διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων και η προσφορά του δεν γίνεται δεκτή .

Ο συμμετέχοντας «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ» με αριθμό Προσφοράς 55293 δεν διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων και η προσφορά της δεν γίνεται δεκτή .

Ο συμμετέχοντας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με αριθμό Προσφοράς 55563 δεν διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων και η προσφορά της δεν γίνεται δεκτή .

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές είναι έγκυρες,. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α

Διαγωνιζόμενος

Εγγυητική Επιστολή

Εκδότης

Έλεγχος Εγκυρότητας

1

GEOGENESIS A.E.

1736918/11-12-17

ΤΜΕΔΕ

2917/16-1-18

2

ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

121695/15-12-17

ΤΜΕΔΕ

V/2895/16-1-18

3

Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

1737354/22-12-17

ΤΜΕΔΕ

2860/16-1-18

4

ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ

121732/27-12-17

ΤΜΕΔΕ

V/2794/16-1-18

5

ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ

121697/18-12-17

ΤΜΕΔΕ

V/2781/16-1-18

6

ALPHADELTA  CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1737303/22-12-17

ΤΜΕΔΕ

2850/16-1-18

7

MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1737370/27-12-17

ΤΜΕΔΕ

2851/16-1-18

8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ

e-6385/27-12-17

ΤΜΕΔΕ

V/2783/16-1-18

9

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

e-6484/29-12-17

ΤΜΕΔΕ

V/2896/16-1-18

10

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.

1737287/20-12-17

ΤΜΕΔΕ

5544/30-1-18

11

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΤΚΕΕ

e-6401/28-12-17

ΤΜΕΔΕ

V/2784/16-1-18

12

Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ

e-6443/28-12-17

ΤΜΕΔΕ

V/2798/16-1-18

13

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ Δ.Τ. “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ”

GRZ105610/29-12-17

ALPHA BANK

-/17-1-18

14

ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Δ.Τ. Ε-ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

1737360/22-12-17

ΤΜΕΔΕ

2920/16-1-18

15

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ.:Τ.Η.Κ. Α.Ε.

1737019/13-12-17

ΤΜΕΔΕ

2877/16-1-18

16

ΗΚΕΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

614/710769-2/15-12-17

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

-/17-1-18

17

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

e-6391/27-12-17

ΤΜΕΔΕ

V/2881/16-1-18

18

ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. “ΤΕΚΑ Α.Ε.”

e-6451/28-12-17

ΤΜΕΔΕ

V/2782/16-1-18

19

ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

171522/15-12-17

ΤΜΕΔΕ

V/2779/16-1-18

 
Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων:
(α) την απόρριψη των προσφορών των συμμετεχόντων

·        «ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ» με αριθμό Προσφοράς 55513, διότι δεν διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων

·        «ALPHADELTA  CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Προσφοράς 55472, διότι δεν διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων

·        «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ» με αριθμό Προσφοράς 54718, διότι δεν διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων

·        «ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με αριθμό Προσφοράς 53806 , διότι δεν διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων

·        «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ» με αριθμό Προσφοράς 55293, διότι δεν διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων &

·         «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με αριθμό Προσφοράς 55563, διότι δεν διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων

(β) την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «GEOGENESIS A.E.» με μέση έκπτωση 55,59%.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Κακάβας Νικόλαος

 

 

Καραΐσκος Ιωάννης

 

 

Θεοδοσίου Αναστασία

 

 

Βενετσάνος Νικόλαος

 

 

Καμπούρης Χαράλαμπος

 

 

Τσιλιμπάρης Ευθύμιος

 

 

Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος