Απόφαση αριθμ. 4/48/201

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  06-02-2018

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 4418/02-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας συζήτησης του 8ου θέματος ημερησίας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5) Μπάκουλης Δημ., 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 48η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΑΡΓΟΥΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00€», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 31/457/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 74/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου, στους οποίους ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις στον Ν. 4412/2016, που επήλθαν με τον Ν. 4497/2017, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις  23-01-2018, και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 30-01-2018. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 68290.

    Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 30-01-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των οκτώ (8) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν εγκαίρως στο Δήμο Κορινθίων τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που, κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου, διαπιστώθηκε η εγκυρότητά τους.  Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας.  Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων κατά τη σειρά της μειοδοσίας, από τον οποίο προέκυψε ότι όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς διαθέτουν το απαιτούμενο πτυχίο, υπέβαλλαν το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ A.E με μέση έκπτωση 59,20%.

     Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 30-01-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΠΙΣΤΕΥΟΣ A.E.» ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 59,20%.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 30-01-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΑΡΓΟΥΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 68290.

   Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 58003 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 26604 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης με μέση έκπτωση  59,20% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 30-01-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

   Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/48/2018.-

 

 

Επισυνάπτεται το από 30-01-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

 

Ελληνική Δημοκρατία    

Δήμος Κορινθίων           

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος  1/02/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 60417/27-12-17

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 17PROC002494272

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ :  68290

 

 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

            Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων»,  προϋπολογισμού 350.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο  την 30/01/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  οι πιο κάτω:

1. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός, κλάδου ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος,

2. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος &

3. Νικόλαος Βενετσάνος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 2/4/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 60417/27-12-2017 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” .

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων σφραγισμένους φακέλους των συμμετεχόντων με τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που έγκαιρα κατατέθηκαν , σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης , καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

Αριθμός συστήματος

Επωνυμία Προσφέροντα

Αριθμός Πρωτοκόλλου

58003

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

55876

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

57419

ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

3185/24-1-18

55921

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

58177

ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

58065

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ. ΕΛ.ΤΕ. ΕΠΕ

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

58150

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

58207

Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

 

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και κατά τη σειρά μειοδοσίας καταχωρούνται στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

58003

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

59,20

55876

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

56,53

57419

ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

54,13

55921

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ

53,53

58177

ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

50,00

58065

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ. ΕΛ.ΤΕ. ΕΠΕ

44,07

58150

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

36,07

58207

Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

33,47

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Αριθμός Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥΔ

Εγγύηση Συμμετοχής

58003

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

26604

2η Οδοποιίας

Χ

Χ

55876

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ

28277

2η Οδοποιίας

 

Χ

X

57419

ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

18615

4η Οδοποιίας

Χ

X

55921

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ

9020

1η Οδοποιίας

 

Χ

X

58177

ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

29606

Α2 Οδοποιίας

Χ

Χ

58065

ΕΛ.ΤΕ. ΕΠΕ

21305

2η Οδοποιίας

Χ

Χ

58150

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

9734

2η Οδοποιίας

Χ

Χ

58207

Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

30487

2η Οδοποιίας

Χ

Χ

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές είναι έγκυρες. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α

Διαγωνιζόμενος

Εγγυητική Επιστολή

Εκδότης

Έλεγχος Εγκυρότητας

1

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

e-7716/17-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3914/30-01-2018

2

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ

e-7712/17-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3915/30-01-2018

3

ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

e-7625/17-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3916/30-01-2018

4

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ

e-6761/05-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3918/30-01-2018

5

ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

 e-7680/17-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3919/30-01-2018

6

ΕΛ.ΤΕ. ΕΠΕ

e-8050/22-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3921/30-01-2018

7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

e-7602/16-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3924/30-01-2018

8

Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

e-7910/19-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3923/30-01-2018

 

 
Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 59,20%. 

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

 

Κακάβας Νικόλαος                                Καραΐσκος Ιωάννης                     Βενετσάνος Νικόλαος