Απόφαση αριθμ. 5/63/2018

 Αριθμός Πρακτικού 5

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-02-2018

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5229/09-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 63η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί απευθείας ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) προϋπολογισμού 19.008,70€», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 524/2017 απόφασή της περί της απευθείας ανάθεσης με το κατεπείγον της εν θέματι προμήθειας, με την οποία, λόγω εξαιρετικά επειγουσών αναγκών, που:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

εγκρίθηκε το από 19-12-2017 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την ως άνω προμήθεια, ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι ανά είδος οι οικονομικοί φορείς: α) GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., για ορισμένα είδη, με συνολικό ποσό προσφοράς 4.415,44€ (προ ΦΠΑ) και β)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., για ορισμένα είδη, με συνολικό ποσό προσφοράς 312,00€ (προ ΦΠΑ), κλήθηκαν οι οικονομικοί φορείς GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην αριθμ. 57915/07-12-2017 πρόσκληση του Δήμου και στην αριθμ. 76/2017 σχετική μελέτη της εν θέματι ανάθεσης, τάχθηκε ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης στις 05-01-2018 και κλήθηκαν κι οι λοιποί συμμετέχοντες στην ως άνω διαδικασία να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων.  Επίσης, υπενθυμίζει την αριθμ. 2/9/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 05-01-2018 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την εν θέματι απευθείας ανάθεση, απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων 1)GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και 2)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., διότι ως προσωρινοί ανάδοχοι της εν λόγω προμήθειας δεν υπέβαλλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον προκαθορισμένο χρόνο, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος της ανωτέρω απευθείας ανάθεσης ο οικονομικός φορέας ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ με συνολικό ποσό προσφοράς 6.899,36€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), κλήθηκε ο οικονομικός φορέας ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ να υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην αριθμ. 57915/07-12-2017 πρόσκληση του Δήμου και στην αριθμ. 76/2017 σχετική μελέτη της εν θέματι ανάθεσης, τάχθηκε ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης την 01-02-2018 και κλήθηκαν οι λοιποί συμμετέχοντες στην ως άνω διαδικασία, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

  Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 01-02-2018 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών περί της εν θέματι προμήθειας, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.3

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια λιπαντικών (έτους 2017-κατεπείγον)»

 

 

Στην Κόρινθο, την 1η -02 -2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 2/7/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 57915/07-12-2017  σχετικής πρόσκλησης του Δήμου προς τις  εταιρείες, οι οποίες είχαν υποβάλλει προσφορές στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ο οποίος διενεργήθηκε στις 20/10/2017, η διαδικασία του οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί,   προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.008,70€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

Η επιτροπή αφού παρέλαβε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,  τα οποία παραδόθηκαν στα μέλη της Επιτροπής, κατά την ώρα  που ορίζεται στο  υπ’ αριθμ. 3533/26-01-2018 έγγραφο πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, δηλαδή στις 10:00 π.μ., διαπίστωσε ότι ο φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης υποβλήθηκε σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην  με αρ. 57915/07-12-2017  πρόσκλησης του Δήμου  και προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

-Αντίγραφο αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου Ιωάννη Ζουγανέλη, 2847/04-01-2018

-Αντίγραφο αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου Αθανασίου Φλουρουσιώτη, 95/03-01-2018

-Αντίγραφο αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου Χαράλαμπου Κοντογιάννη, 184/05-01-2018

-Υπεύθυνη δήλωση περί υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού και περί ακρίβειας κατατεθειμένων εγγράφων.

-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ για ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΒΕ (606574/29-12-2017), ισχύος έως 28/06/2018

– Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ για Φλουρισιώτη Αθανάσιο (220185/11-2-2016

-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για Ζουγανέλη Ιωάννη (432/061/Υ/351/2017/24-08-2017) ισχύος έως 23/08/2018)

-Το υπ’ αριθμ. 107085/2003/07-08-2003 έγγραφο Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί Απονομής συντάξεως για τον κ. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ.

 - Φορολογική Ενημερότητα (64304755/09-1-2018)

– Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών (1747/2018) περί λύσης της Εταιρείας,

-Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών (1748/-2018) περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης και μη έκδοσης απόφασης περί  Συνδιαλλαγής –Εξυγίανσης

-Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών (1746/2018) περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων και πτωχευτικού συμβιβασμού.

– Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών-ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (87/2018) περί μη θέσεως δε αναγκαστική διαχείριση

– Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, (1749/2018) περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής    εκκαθάρισης,

-Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου (1750/2018) περί κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού

-Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών (36/2018) περί μη  κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και πτωχευτικού συμβιβασμού., παύσης εργασιών.

– Ένορκη Βεβαίωση-Δήλωση

– Πιστοποιητικό Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ (514329/731670/11-1-2018)

-Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ  (944022/10-10-2017)

– Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ (514329/731672/11-1-2018) καθώς και αναπόσπαστο μέρος αυτού – Ανακοίνωση Καταχώρισης πρακτικού Δ.Σ., 

-Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 514329.731671/12-01-2018

-ΦΕΚ,

ISO 9001-2008

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινού αναδόχου ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ και  διαπίστωσε ότι κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως ορίζει η 57915/07-12-2017  σχετικής πρόσκλησης του Δήμου.

Τα ανωτέρω  υποβληθέντα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά από την Επιτροπή και ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε:

Την κατακύρωση  της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών (έτους 2017-κατεπείγον)» στην ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ως κάτωθι πίνακας:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθμός τεμαχίων

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Προύπολογισθείαα τιμή ανά lt

Δαπάνη πρ/σθείσα

ELVIGRO Α.Β.Ε Προσφερόμενη τιμή € ανά λίτρο

Α.1.1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

6

lt

1.248

6,20

7.737,60

2,00

Α.1.2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

2

lt

416

4,00

1.664,00

1,70

Α.1.3

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208lt)

5

lt

1.040

2,75

2.860,00

1,15

Α.1.4

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208lt)

1

lt

208

10,15

2.111,20

3,80

Α.1.5

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Βαρέλι 208lt)

1

lt

208

4,60

956,80

1,80

Σύνολο προσφοράς  προ ΦΠΑ

5.564,00

Σύνολο προσφοράς με ΦΠΑ 24%

6.899,36

 

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

ο Πρόεδρος προτείνει την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ως αναδόχου της εν λόγω προμήθειας και την ανάθεσή της σε αυτόν, με την εξαιρετική διαδικασία του κατεπείγοντος, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 6.899,36€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικότερα ως εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθμός τεμαχίων

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Προύπολογισθείαα τιμή ανά lt

Δαπάνη πρ/σθείσα

ELVIGRO Α.Β.Ε Προσφερόμενη τιμή € ανά λίτρο

Α.1.1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

6

lt

1.248

6,20

7.737,60

2,00

Α.1.2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

2

lt

416

4,00

1.664,00

1,70

Α.1.3

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208lt)

5

lt

1.040

2,75

2.860,00

1,15

Α.1.4

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208lt)

1

lt

208

10,15

2.111,20

3,80

Α.1.5

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Βαρέλι 208lt)

1

lt

208

4,60

956,80

1,80

Σύνολο προσφοράς  προ ΦΠΑ

5.564,00

Σύνολο προσφοράς με ΦΠΑ 24%

6.899,36

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 76/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις αριθμ. 524/2017 και 9/2018 αποφάσεις της, το από 01-02-2018 γνωμοδοτικό πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, τον συνολικό φάκελο για την εν θέματι προμήθεια, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

     Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) προϋπολογισμού 19.008,70€, λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΒΙΓΚΡΟ (ELVIGRO) ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Κορυτσάς 17, Ν. Χαλκηδόνα Αττικής, ΑΦΜ 999643952 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με συνολικό ποσό προσφοράς τις έξι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (6.899,36€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% έναντι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 19.008,70€., για τα είδη που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης, η οποία κατέθεσε στο Δήμο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2018 ως εξής:

 

20

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

4.926,27

 

30

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

4.758,62

 

20

6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων

3.817,22

 

30

6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων

4.797,31

 

35

6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων

709,28

 

 

(Α.Ο.Ε. 3/18/2018).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/63/2018.-