Απόφαση αριθμ. 6/76/2018

 Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-02-2018

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 6135/16-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οχτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Φαρμάκης Γεωρ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  Στη συζήτηση του θέματος παρευρίσκονται οι υπάλληλοι του Δήμου και μέλη της επιτροπής αξιολόγησης κ.κ. Καραΐσκος Ιωάννης και Κακάβας Νικόλαος, εκπρόσωποι των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ΜΑ.CON.STRUCTION TAEAE, Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε., καθώς κι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χασικίδης Χρ., Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, και Πανταζής Βασ..

  ΑΠΟΦΑΣΗ 76η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ  προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€»,  υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ. 30/411/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 71/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του  εν  λόγω έργου και καθορίστηκαν  οι όροι διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις  28-11-2017 και ημερομηνία  αποσφράγισης των προσφορών στις 05-12-2017.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 66752.  Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 31/445/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  συγκροτήθηκε επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το εν θέματι έργο.  Τέλος, με την αριθμ. 36/525/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 21-12-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και κλήθηκαν οι οικονομικοί φορείς που προσέφεραν μέση έκπτωση πάνω από το μέσο όρο των εκπτώσεων των 13 αποδεκτών προσφορών, δηλαδή πάνω από 44,58 %, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και έως τις 19-01-2018 Αιτιολόγηση των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών.

    Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 09-02-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και το οποίο ο κ. Καραΐσκος διαβάζει μεγαλόφωνα στους παρόντες, σύμφωνα με το οποίο και οι οκτώ οικονομικοί φορείς που κλήθηκαν να υποβάλλουν αιτιολόγηση των προσφορών τους, το έκαναν εμπρόθεσμα μέσω της επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.  Συγκεκριμένα υπέβαλλαν στοιχεία οι ακόλουθοι διαγωνιζόμενοι κατά σειρά μειοδοσίας:

Σειρά Μειοδοσίας

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

1ος

MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ

63,17

2ος

Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

61,21

3ος

Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

52,00

4ος

Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.

51,26

5ος

SOLIS ΑΤΕ

50,48

6ος

P&C DEVELOPMENT S.A.

50,21

7ος

Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

46,63

8ος

Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

45,95

 

Σχετικά με τον οικονομικό φορέα MA.CON.STRUCTION TAEAE η επιτροπή σημειώνει ότι στον πίνακα οικονομικής ανάλυσης έργου παρατίθενται όλες οι εργασίες του έργου με την αντίστοιχη δαπάνη προσφοράς  και  την δαπάνη κόστους. Μετά την σύγκριση των δαπανών προσφοράς – κόστους, προέκυψε κέρδος στο σύνολο του έργου που αντιστοιχεί σε 6.343,05€. Μελετώντας την αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα MA.CON.STRUCTION TAEAE, η επιτροπή αξιολόγησης συμπεραίνει ότι η αιτιολόγηση του εν λόγω οικονομικού φορέα δεν εξηγεί κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους του έργου που προτείνεται από αυτόν, με αποτέλεσμα η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού να θεωρεί την συγκεκριμένη προσφορά ως απορριπτέα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 09-02-2018 πρακτικό της.

Σχετικά με τον οικονομικό φορέα Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ η επιτροπή σημειώνει ότι στον πίνακα οικονομικής ανάλυσης έργου παρατίθενται όλες οι εργασίες του έργου με την αντίστοιχη δαπάνη προσφοράς  και  την δαπάνη κόστους. Μετά την σύγκριση των δαπανών προσφοράς – κόστους, προέκυψε κέρδος στο σύνολο του έργου που αντιστοιχεί σε 9.210,05€. Μελετώντας την αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, η επιτροπή αξιολόγησης συμπεραίνει ότι η αιτιολόγηση του εν λόγω οικονομικού φορέα δεν εξηγεί κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους του έργου που προτείνεται από αυτή, με αποτέλεσμα η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού να θεωρεί την συγκεκριμένη προσφορά ως απορριπτέα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 09-02-2018 πρακτικό της.

Σχετικά με τον οικονομικό φορέα Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. η επιτροπή σημειώνει ότι στον πίνακα οικονομικής ανάλυσης έργου παρατίθενται όλες οι εργασίες του έργου με την αντίστοιχη δαπάνη προσφοράς  και  την δαπάνη κόστους. Μετά την σύγκριση των δαπανών προσφοράς – κόστους, προέκυψε κέρδος στο σύνολο του έργου που αντιστοιχεί σε 2.267,69€. Μελετώντας την αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., η επιτροπή αξιολόγησης συμπεραίνει ότι η αιτιολόγηση του εν λόγω οικονομικού φορέα δεν εξηγεί κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους του έργου που προτείνεται από αυτή, με αποτέλεσμα η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού να θεωρεί την συγκεκριμένη προσφορά ως απορριπτέα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 09-02-2018 πρακτικό της.

Σχετικά με τον οικονομικό φορέα Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. η επιτροπή σημειώνει ότι στον πίνακα οικονομικής ανάλυσης έργου παρατίθενται όλες οι εργασίες του έργου με την αντίστοιχη δαπάνη προσφοράς  και  την δαπάνη κόστους. Μετά την σύγκριση των δαπανών προσφοράς – κόστους, προέκυψε κέρδος στο σύνολο του έργου που αντιστοιχεί σε 132.713,57€. Μελετώντας την αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε., η επιτροπή αξιολόγησης συμπεραίνει ότι η αιτιολόγηση του εν λόγω οικονομικού φορέα εξηγεί κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους του έργου που προτείνεται από αυτή, με αποτέλεσμα η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού να κάνει αποδεκτή την αιτιολόγησή της και, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016, να την κρίνει ως αποδεκτή, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 09-02-2018 πρακτικό της.

Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού σημειώνει πως δεν προέβη στην αξιολόγηση των αιτιολογήσεων των συμμετεχόντων SOLIS ΑΤΕ, P&C DEVELOPMENT S.A., Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, & Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τέλος, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη του οικονομικού φορέα Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε., ως προσωρινού αναδόχου του έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 51,26%, καθώς η αιτιολόγηση της προσφοράς του εν λόγω οικονομικού φορέα εξηγεί με τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους του έργου που προτείνεται, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 09-02-2018 πρακτικό της.

Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως έχει ενοχληθεί από αυτά που διαδίδονται στο διαδίκτυο και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.  Λέει πως το εν λόγω πρακτικό έχει σταλεί από μέρες σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τα οποία, επιπλέον, κλήθηκαν να ενημερωθούν σχετικά από τον κ. Καραΐσκο εάν το επιθυμούσαν.  Επίσης αναφέρει πως θέλει να καταγραφούν σήμερα οι απόψεις όλων, διότι είναι ένα έργο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης και του Δήμου, είναι έργο υψίστης σημασίας κι αν κάτι δεν πάει καλά στην εξέλιξη και την ολοκλήρωσή του, θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα για όλους και για τη δημοτική αρχή ειδικότερα.  Αναφέρει πως κλήθηκαν οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων εταιρειών για να εκθέσουν τις απόψεις τους και πως ως Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να χειριστούν το θέμα με μεγάλη υπευθυνότητα.  Επίσης, αναφέρει πως ενοχλείται πολύ όταν ακούει σχόλια περί σκανδάλου και λοιπά.  Λέει πως σκάνδαλο θα είναι να μην τελειώσει το έργο της πλατείας.  Πως σκάνδαλο είναι να μην υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα του Δήμου ως δημοτική αρχή.  Λέει πως η παρούσα δημοτική αρχή υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Δήμου και πως όλα αυτά που λέγονται δεν τον αγγίζουν.  Επισημαίνει πως η σημερινή συνεδρίαση είναι δημόσια κι ότι παρευρίσκονται μέσα ενημέρωσης κι ότι ίσως θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό και σε επόμενες συνεδριάσεις της επιτροπής.  Ακολούθως καλεί τον εκπρόσωπο της εταιρείας MA.CON.STRUCTION TAEAE, η οποία είναι πρώτη στη σειρά μειοδοσίας, να εκφράσει την άποψη της εταιρείας.

  Παίρνοντας το λόγο ο εκπρόσωπος της εταιρείας MA.CON.STRUCTION TAEAE κ. Παγιώπουλος Γιώργος, Τεχνικός Δ/ντής της εταιρείας, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η εταιρεία που εκπροσωπεί είναι μειοδότης του διαγωνισμού και βάσει του νόμου.  Αναφέρει πως η εταιρεία κλήθηκε να αιτιολογήσει μια προσφορά, στην οποία κλήση για αιτιολόγηση όμως, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου δεν έβαζε τους όρους της αιτιολόγησης, με βάση ποια άρθρα θα έπρεπε να γίνει αυτή, με ποιες προϋποθέσεις και λοιπά.  Αναφέρει πως ως εταιρεία είναι εδώ έτοιμοι να κατασκευάσουν το έργο με την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.  Αναφέρει πως λόγω της ομαλότητας που επιβάλλεται, σαφώς και συμπαρασύρονται οι τιμές και κάποια έκπτωση μπορεί να είναι μεγαλύτερη.  Θέτει το ερώτημα αν προβλέπει ο νόμος ρητά τη δυνατότητα να πάει το έργο από τον μειοδότη στον επόμενο και στον επόμενο και να χάνει το ελληνικό δημόσιο ποσοστό 10% έκπτωσης, και λέει πως αν προβλέπεται κάτι τέτοιο, θέλει να το διαβάσουν.  Αναφέρει πως η εταιρεία τους, λόγω του μεγάλου μεγέθους των εργασιών της, αυτή τη στιγμή έχει 16 εργοτάξια, πετυχαίνει πάντα 10-15% καλύτερη τιμή από τις αρχικές προσφορές.  Αναφέρει πως αυτή τη στιγμή η εταιρεία εκτελεί έργο στο Δήμο Σικυωνίων με την ίδια έκπτωση και το έργο εξελίσσεται ομαλότατα.  Αναφέρει επίσης πως αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που κινείται η αγορά, οι εκπτώσεις κυμαίνονται σε αυτά τα επίπεδα.  Λέει πως η θέση της εταιρείας τους είναι πως το έργο θα εκτελεστεί με την καλύτερη δυνατή ποιότητα, στην ώρα του και βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων και πως η εταιρεία δίνει εγγυήσεις γι΄ αυτό.

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Καραΐσκο, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και μέλος της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το εν λόγω έργο, ο οποίος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως δεν έχει ακόμα εκδοθεί εγκύκλιος που να ορίζει τι σημαίνει ομαλότητα και είναι στη διάθεση της υπηρεσίας το πώς θα κάνει τον έλεγχο ομαλότητας και πως η υπηρεσία δεν κάνει υπολογισμούς πάνω στα χαρτιά που καταθέτουν οι συμμετέχουσες εταιρείες και πως όλες οι προσφορές είναι αξιόπιστες για την υπηρεσία.

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Σταυρέλη, ο οποίος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το μέλος της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το εν θέματι έργο κ. Παπασταμόπουλος του είπε πως μέλη της επιτροπής αξιολόγησης επικοινώνησαν με τις τρεις πρώτες στη σειρά μειοδοσίας εταιρείες και τους είπαν πως θα πάρουν πίσω την εγγυητική συμμετοχής, εάν δε έφεραν αντίρρηση στον να πάει το έργο στον τέταρτο.  Ρωτάει τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των εταιρειών-οικονομικών φορέων MA.CON.STRUCTION TAEAE, πρώτη στη σειρά μειοδοσίας, και Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, δεύτερη στη σειρά μειοδοσίας, εάν είχαν κάποια επαφή με μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, που τους πρόσφεραν να πάρουν πίσω την εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό, εάν η εταιρείες τους δεν είχαν αντίρρηση να πάει το έργο στον τέταρτο.

  Ο εκπρόσωπος της εταιρείας MA.CON.STRUCTION TAEAE κ. Παγιώπουλος απαντά πως όχι, σε καμία περίπτωση, ρητά και κατηγορηματικά όχι.  Αναφέρει πως ως εταιρεία θέλουν να πάρουν το έργο και να το κατασκευάσουν.

  Ο εκπρόσωπος της Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ κ. Παπαδόπουλος απαντά πως ρητά και κατηγορηματικά όχι.

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Φαρμάκη, ο οποίος ρωτάει τον εκπρόσωπο της εταιρείας MA.CON.STRUCTION TAEAE ποια έργα έχει σε εξέλιξη η εταιρεία αυτή τη στιγμή, εκτός από αυτό του Δήμου Σικυωνίων.

  Επίσης, ο κ. Δημητρόπουλος, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο της εταιρείας MA.CON.STRUCTION TAEAE, λέει πως είπε ότι εφόσον πληρώσει η εταιρεία τους προμηθευτές μετρητά, έχει επιπλέον έκπτωση ποσοστού 8%.  Τον ρωτάει για ποιο λόγο δεν έγραψαν στην αιτιολόγησή τους ότι έτσι θα είναι, χωρίς το «εφόσον».

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον εκπρόσωπο της εταιρείας MA.CON.STRUCTION TAEAE κ. Παγιώπουλο, ο οποίος λέει πως η εταιρεία αυτή τη στιγμή έχει σε εξέλιξη έργα στη Ν. Προποντίδα, προϋπολογισμού 637.000€, στη Σιάτιστα, προϋπολογισμού 1.150.000€, στη ΔΕΥΑΛ Λάρισας, στο Π. Φάληρο, προϋπολογισμού 1.865.000€, στο Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, προϋπολογισμού 150.000€, στο Δήμο Σικυωνίων, προϋπολογισμού 1.000.000€, στη ΔΕΗ Κρήτης, προϋπολογισμού 385.000€ και λοιπά.

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ κ. Παπαδόπουλο, ο οποίος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι όσον αφορά την προηγούμενη αναφορά που έγινε στην επιστροφή των εγγυητικών, εάν κάποιες εταιρείες βρεθούν εκτός διαγωνισμού με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η υπηρεσία έτσι κι αλλιώς υποχρεούται να επιστρέψει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των συμμετεχόντων που αποκλείονται.  Συνεχίζοντας, αναφέρει πως το συγκεκριμένο έργο είναι εμβληματικό για το Δήμο Κορινθίων, αφορά στην ταυτότητα της πόλης και στο σύνολο των δημοτών.  Συμφωνεί με το αίτημα της υπηρεσίας για αιτιολόγηση των προσφορών, την οποία θεωρεί επιβεβλημένη στο παρόν έργο.  Αναφέρει πως θεωρεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν το εν λόγω έργο.  Αναφέρει επίσης πως ο χρόνος για την αιτιολόγηση προσφοράς είναι λίγος εκ των πραγμάτων κι επιπλέον δεν υπάρχουν και σαφείς κανόνες αιτιολόγησης.  Λέει, μεταξύ άλλων, πως δεν είναι αυτονόητο το ότι όταν μια εταιρεία θέλει προσφορά, μπορεί να πάρει προσφορά, διότι ο Δήμος έχει και αυτεπιστασία, επομένως συνεργάζεται με προμηθευτές, κι οι προμηθευτές δεν είναι πάντα πρόθυμοι να δώσουν προσφορά και δεν «ανοίγουν» την τιμολογιακή τους πολιτική.  Αναφέρει πως η εταιρεία έχει συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία στην περιοχή εδώ και δέκα χρόνια, με πέντε ενεργά εργοτάξια στην περιοχή αυτή τη στιγμή και πως έχει συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων.  Λέει πως η εταιρεία τους εξετάσεις αξιοπιστίας απέναντι στο Δήμο έχει δείξει και πως την αιτιολόγηση της προσφοράς την κατέθεσαν συνειδητά και με μεγάλη προσοχή και πως αν είχαν περισσότερο χρόνο, θα ήταν σαφώς πληρέστερη.  Ολοκληρώνοντας λέει πως οποιαδήποτε διευκρίνιση θελήσει ο Δήμος, εννοείται πως θα την έχει.

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. κ. Αθανασόπουλο, ο οποίος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το διάστημα των δέκα ημερών για την αιτιολόγηση προσφοράς από την εταιρεία, θεωρείται εύλογο από την εταιρεία τους, διότι τα απαιτούμενα στοιχεία ήδη υπάρχουν, για να διαμορφώσει και να καταθέσει προσφορά σε κάποιο διαγωνισμό έργου μια εταιρεία.

  Ο κ. Κορδώσης, μεταξύ άλλων που αναφέρει σχετικά, ρωτάει τον εκπρόσωπο της Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. κ. Αθανασόπουλο εάν η εταιρεία του έχει ενοχληθεί από το Δήμο Κορινθίων για το έργο των πεζοδρόμων της Κορίνθου.

  Ο κ. Αθανασόπουλος απαντά πως όχι.

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Νανόπουλο, ο οποίος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο ίδιος πήγε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κι ενημερώθηκε σχετικά.  Επίσης, αναφέρει πως μίλησε με την πρώτη σε σειρά μειοδοσίας εταιρεία MA.CON.STRUCTION TAEAE και πληροφορήθηκε πως έχουν εμπειρία σε έργα κατασκευής πλατειών.  Επίσης, από επαφές που είχε και με άλλους εργολάβους, του είπαν πως κατασκευάζουν έργα με μεγάλες εκπτώσεις χωρίς πρόβλημα.  Αναφέρει πως η παράταξή τους δε μίλησε για σκάνδαλα, ούτε προεξόφλησε τη σημερινή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  Αναφέρει πως η θέση της παράταξής τους είναι από την αρχή να γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το εν λόγω έργο και να υπάρξουν 3-4 προτάσεις.  Επίσης, αναφέρει πως ο νόμος 4412/2016 έχει αδυναμία σχετικά με τα κριτήρια αιτιολόγησης των προσφορών και πως οι εγγυητικές επιστολές που καταθέτουν οι εργολάβοι κι οι επιτροπές παραλαβής των έργων εξασφαλίζουν την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του έργου.  Αναφέρει πως όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες είναι τεχνικά ικανές για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και πως υπάρχουν διαδικασίες και δικλείδες ασφαλείας στην περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου δεν κινηθεί όπως πρέπει, για παράδειγμα έκπτωση εγγυητικών επιστολών κι ανάθεση του έργο στον επόμενο μειοδότη.  Λέει πως η θέση της παράταξής τους είναι να δοθεί κανονικά το έργο στην πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία και να ξεκινήσει η κατασκευή του.  Εναλλακτικά προτείνει να ξαναγίνει διαγωνισμός με περισσότερες λεπτομέρειες στη μελέτη και τη διακήρυξη του έργου.

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Κορδώση, ο οποίος συγχαίρει τον Πρόεδρο για την κάλυψη της σημερινής συνεδρίασης από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ευχαριστεί τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων για την παρουσία τους και τη βοήθειά τους.  Παρατηρεί πως η διαδικασία διαλόγου που έγινε προγενέστερα της μελέτης για την πλατεία, δεν ήταν δημόσια διαβούλευση, αλλά παρουσίαση της πρότασης της δημοτικής αρχής για την ανάπλαση της πλατείας.  Επίσης αναφέρει πως έχει την απορία ότι αφού φτάσαμε στον τέταρτο κατά σειρά μειοδοσίας μειοδότη, τότε γιατί κάναμε την δημοπρασία.

  Ο Πρόεδρος, στα πλαίσια της σχετικής διαλογικής συζήτησης που γίνεται, αναφέρει πως η εκτέλεση του έργου της κατασκευής των πεζοδρόμων στο κέντρο της Κορίνθου από την εταιρεία ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ υπήρξε υποδειγματική κι όσον αφορά στην ποιότητα κατασκευής κι όσον αφορά στο χρόνο περαίωσης του έργου.

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μπάκουλη, ο οποίος θέτει το ερώτημα του ποιος από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να κρίνει τα ζητήματα αυτά.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως είναι αξιέπαινες οι υπηρεσίες για τη δουλειά που κάνουν και πως ο ίδιος εμπιστεύεται τις υπηρεσίες και την άποψη που έχουν.

  Ο κ. Δημητρόπουλος, στα πλαίσια της σχετικής διαλογικής συζήτησης που γίνεται, λέει πως ο ίδιος ψηφίζει όχι στην ανάδειξη της εταιρείας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ ως μειοδότη.

  Ο κ. Σταυρέλης ζητά να μάθει ποια είναι η πρόταση του Προέδρου επί του θέματος, προκειμένου να τοποθετηθούν ως μέλη της Επιτροπής.

  Ο Πρόεδρος απαντά πως περιμένει να ακούσει την άποψη όλων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να διαμορφωθεί η πρότασή του.

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πανταζή, ο οποίος αναφέρει πως θεωρεί σωστή την κίνηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για αιτιολόγηση των προσφορών.  Λέει πως ενημερώθηκε σχετικά από τον κ. Καραΐσκο, είδε τους σχετικούς φακέλους των συμμετεχόντων και θεωρεί πως μάλλον κι ο ίδιος θα κατέληγε στο ίδιο αποτέλεσμα με την επιτροπή αξιολόγησης.  Λέει επίσης πως λόγω του ότι δεν υπάρχουν κριτήρια αντικειμενικά για την αιτιολόγηση των προσφορών, οδηγούμαστε σε αδιέξοδα και καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει εάν το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού είναι σωστό ή όχι.  Αναφέρει πως το δεκαήμερο της προθεσμίας για την αιτιολόγηση προσφορών είναι όντως λίγο, αλλά σήμερα δεν μπορεί να δοθεί παράταση επί της αιτιολόγησης και η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει επί του πρακτικού.  Αναφέρει πως είναι μικρή η διαφορά στην έκπτωση μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου κατά σειρά μειοδοσίας μειοδότη κι αυτό επιφέρει ερωτηματικά στο Δήμο, όπως περί σκανδάλων και λοιπά.  Λέει πως η τρίτη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία βέβαια δεν κατέθεσε σωστή αιτιολόγηση της προσφοράς της, λόγω απειρίας ίσως.  Λέει πως η άποψή του είναι σύμφωνη με αυτή της επιτροπής αξιολόγησης και πως η επιτροπή έκανε σωστά τη δουλειά της.

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Φαρμάκη, ο οποίος αναφέρει πως το κέντρο της Κορίνθου είναι αυτή η πλατεία και παρακαλεί όλους για τις ενέργειές τους, προκειμένου να μη βρεθεί ο Δήμος σε αδιέξοδο.  Λέει πως το αίτημα των Κορινθίων είναι να γίνει αυτή η πλατεία και είναι υποχρέωσή μας ως δημοτική αρχή να ξεκινήσει άμεσα το έργο και να ολοκληρωθεί.

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως υπήρξε ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την κατάρτιση της μελέτης, του διαγωνισμού, των αδειοδοτήσεων και λοιπά.  Λέει πως οι διαδικασίες που έχουν επιλεγεί είναι ανοιχτές, χωρίς καμία σκιά.  Αναφέρει πως πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να τελειώσει άμεσα αυτό το έργο, που μαζί με την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου πέριξ του δικαστικού μεγάρου, θα ολοκληρώσει την παρέμβαση αυτής της δημοτικής αρχής στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κορίνθου.  Λέει πως κάλεσαν όλους τους εμπλεκόμενους σήμερα εδώ, να παρίστανται και να πουν τις απόψεις τους, για να είναι διάφανη η διαδικασία.  Αναφέρει πως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει ήδη πάρει προσφορές για τα υλικά, προκειμένου να διαμορφώσει τη μελέτη του διαγωνισμού, πως έχει γίνει έρευνα αγοράς.  Καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να πάρουν όλοι μαζί την απόφαση σήμερα και λέει πως όποια κι είναι αυτή, είτε υπέρ είτε κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, έχει ρίσκα.  Απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο της εταιρείας MA.CON.STRUCTION TAEAE κ. Παγιώπουλο, λέει πως ανησύχησε όταν ο κ. Παγιώπουλος είπε πως η πλειοψηφία των έργων που εκτελεί η εταιρεία συμβασιοποιήθηκαν τον Δεκέμβρη του 2017, διότι οι νόμοι για τα ανεκτέλεστα συνήθως γίνονται για να θεραπεύσουν κάτι.  Επίσης, αναφέρει πως, παρότι έχει ενστάσεις για την πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία και μακάρι να ολοκληρωθεί το έργο εγκαίρως, παρά τις αμφιβολίες του, ζητά, κατόπιν των διαβεβαιώσεων που έδωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, να κατασκευαστεί το έργο από την εταιρεία MA.CON.STRUCTION TAEAE και καλεί την Οικονομική Επιτροπή να ψηφίσει.

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Νανόπουλο, ο οποίος λέει πως ως παράταξη είπαν από την αρχή, και χαίρεται που συμφωνεί κι ο Πρόεδρος, να δοθεί το έργο στον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας μειοδότη την εταιρεία MA.CON.STRUCTION TAEAE.

  Ο κ. Καραΐσκος, στα πλαίσια της σχετικής διαλογικής συζήτησης που γίνεται, επισημαίνει πως η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού δεν εξετάζει αν θα κερδίσει ο εργολάβος ή όχι από την κατασκευή του έργου, πως δεν ενδιαφέρει αυτό την επιτροπή.  Λέει πως ζητήθηκαν εξηγήσεις για τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής κι επαναλαμβάνει πως δεν ενδιαφέρει την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού το κέρδος του εργολάβου.

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Σταυρέλη, ο οποίος αναφέρει πως επειδή αυτός μίλησε για επερχόμενο σκάνδαλο, έκανε μια επισήμανση κι είπε «ας τους φωτίσει ο Θεός».  Λέει πως είναι σύμφωνος με την εκτέλεση του έργου με το ελάχιστο κόστος για το Δήμο.  Λέει πως αντιπαρέρχεται το γεγονός ότι από την Υπουργική Απόφαση Περιβάλλοντος 26804/16-6-2011 (ΦΕΚ 1427Β/16-6-11) απαιτείται για τη μελέτη του έργου η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.  Λέει επίσης πως σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της ίδιας απόφασης δεν έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του ΣΧΟΠ της Περιφέρειας και η έγκριση του Δήμου για εξαίρεση του έργου από το χαρακτηρισμό του ως αξιόλογου που να μην απαιτεί αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.  Λέει πως το είχε αναφέρει προσωπικά στο Δήμαρχο, όταν το 2016 είχε θέσει για πρώτη φορά θέμα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασίλειος Πανταζής.  Αναφέρει επίσης ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα από το Υπουργείο η προβλεπόμενη εγκύκλιος που να διευκρινίζει τι είναι ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά (άρθρο 88 παρ. 6 Ν. 4412/16).  Λέει πως ψηφίζει υπέρ της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον πρώτο μειοδότη με μέση έκπτωση 63,17%.  Αναφέρει επίσης πως σε περίπτωση που γίνει δεκτή η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού δημιουργείται βέβαια ζημία σε βάρος του Δήμου και των δημοτών ύψους 494.265,00€ (4.150.000€ Χ 11,91% διαφορά ποσοστού έκπτωσης = 494.265€).  Λέει πως και βέβαια μίλησε για σκάνδαλο επερχόμενο σε περίπτωση που αποφασιζόταν η κατακύρωση στον τέταρτο κατά σειρά μειοδότη με ζημιά μισό εκατομμύριο και πως έλεγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «ας τους φωτίσει ο Θεός».  Λέει πως τελικά ο Θεός φώτισε το Δήμαρχο και προτείνει την κατακύρωση στον πρώτο μειοδότη.  Θέτει τα ερωτήματα: ποιος μίλησε στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο πρώτος και ο δεύτερος μειοδότης δεν μπορούν να εκτελέσουν το έργο λόγω μεγάλης έκπτωσης;   Ποιος μίλησε ότι θα διακινδυνεύσει την πρόβλεψη ότι οι δύο πρώτοι δεν θα μπορέσουν να φέρουν αιτιολόγηση προσφορών;  Δεν ήταν ο κύριος Δήμαρχος που είπε αυτά στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής;  Και σήμερα αλλάζει άποψη μετά την πίεση που ασκήθηκε από την ανάρτησή του (κ. Σταυρέλη) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;  Λέει επίσης, πως αφού βέβαια είδε ότι και οι τέσσερις πρώτοι μειοδότες έφεραν αιτιολόγηση προσφορών, άλλος λιγότερο κι άλλος περισσότερο και ανέφεραν στην Οικονομική Επιτροπή οι τρεις εξ αυτών που παραστάθηκαν και απέδειξαν ότι μπορούν να εκτελέσουν το έργο.  Λέει πως είναι αντίθετος με όποια πρόταση είναι αντίθετη προς τον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας μειοδότη και πως χαίρεται που ο Πρόεδρος άλλαξε γνώμη και πρότεινε τον πρώτο μειοδότη και συμφωνεί με αυτό.

  Ο κ. Φαρμάκης λέει πως ο ίδιος είναι υπέρ της πρότασης του Προέδρου για τον πρώτο μειοδότη.

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει θέση η «θεία φώτιση» και πως ως δημοτική αρχή θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων, όπως κάνουν από την αρχή της θητείας τους μέχρι σήμερα.  Η πρότασή του να απορριφθεί το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, διαμορφώθηκε και λόγω των εξηγήσεων που δόθηκαν σήμερα από τον πρώτο μειοδότη, αλλά και λόγω των προβλημάτων που είναι πιθανόν να δημιουργηθούν εξαιτίας της ασάφειας του νόμου σχετικά με την αιτιολόγηση των προσφορών και του γεγονότος ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική προβλεπόμενη εκ του νόμου εγκύκλιος, καθώς επίσης και λόγω της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο έχει εκδώσει πράξεις για τέτοιου είδους διαδικασίες και δεν τις έχει κάνει δεκτές.  Καλεί την Οικονομική Επιτροπή να ψηφίσει είτε υπέρ του από 09-02-2018 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το εν θέματι έργο, είτε υπέρ της πρότασής του ως Προέδρου για ανάδειξη του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα MA.CON.STRUCTION TAEAE ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του εν θέματι έργου με μέση έκπτωση 63,17%.

  Ο κ. Ζώγκος ψηφίζει υπέρ της εισήγησης του Προέδρου για την ανάδειξη του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα MA.CON.STRUCTION TAEAE ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του εν θέματι έργου.

  Ο κ. Νανόπουλος ψηφίζει υπέρ της εισήγησης του Προέδρου για την ανάδειξη του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα MA.CON.STRUCTION TAEAE ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του εν θέματι έργου.

  Ο κ. Κορδώσης ψηφίζει υπέρ της εισήγησης του Προέδρου για την ανάδειξη του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα MA.CON.STRUCTION TAEAE ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του εν θέματι έργου.

  Ο κ. Δημητρόπουλος ψηφίζει υπέρ της εισήγησης του Προέδρου για την ανάδειξη του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα MA.CON.STRUCTION TAEAE ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του εν θέματι έργου.

  Ο κ. Βλάσσης ψηφίζει υπέρ της εισήγησης του Προέδρου για την ανάδειξη του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα MA.CON.STRUCTION TAEAE ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του εν θέματι έργου.

  Ο κ. Σταυρέλης ψηφίζει υπέρ της εισήγησης του Προέδρου για την ανάδειξη του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα MA.CON.STRUCTION TAEAE ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του εν θέματι έργου.

  Ο κ. Φαρμάκης ψηφίζει υπέρ της εισήγησης του Προέδρου για την ανάδειξη του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα MA.CON.STRUCTION TAEAE ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του εν θέματι έργου.

  Ο κ. Μπάκουλης ψηφίζει υπέρ της εισήγησης του Προέδρου για την ανάδειξη του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα MA.CON.STRUCTION TAEAE ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του εν θέματι έργου.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Απορρίπτει το από 09-02-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 66752 για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, διότι: α)ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας MA.CON.STRUCTION TAEAE διαβεβαίωσε για την δυνατότητά του και ικανότητά του για την έγκαιρη, ποιοτική και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις εκτέλεση του εν λόγω έργου, β)υπάρχει ασάφεια του νόμου 4412/2016 σχετικά με την αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών και δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι σχετικές προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου 88 του νόμου 4412/2016, όπως ισχύει, εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία έργου και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και για την εκτίμηση των παρεχόμενων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 88 του νόμου 4412/2016 εξηγήσεων, γεγονός που πιθανόν να οδηγήσει το Δήμο σε προβλήματα σχετικά με τις διαδικασίες την εκτέλεση του ως άνω έργου, γ)υπάρχει σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο έχει εκδώσει πράξεις για τέτοιου είδους διαδικασίες και δεν τις έχει κάνει δεκτές, γεγονός που πιθανόν να οδηγήσει το Δήμο σε προβλήματα σχετικά με τις διαδικασίες εκτέλεσης του ως άνω έργου.

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 52623 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25827 για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης, έργα Η/Μ 3ης Τάξης και έργα  Πρασίνου 1ης Τάξης με μέση έκπτωση 63,17% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

   Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/76/2018.-

 

                              

Επισυνάπτεται το από 09-02-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

Ελληνική Δημοκρατία    

Δήμος Κορινθίων           

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος  9/2/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 50516/2-11-17

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 17PROC002184189

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 66752

 

 

2 Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

                Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Π. Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 4.150.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο  την 9η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

1. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός, κλάδου ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος, πρόεδρος της Ε.Δ.

2. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

3. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

4. Βενετσάνος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

5. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, εκπρόσωπος ΟΤΑ, τακτικό μέλος

6. Κόκκινος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ, αναπληρωματικό μέλος &

7. Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ, τακτικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 31/445/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη:

(1)                 την υπ’ αριθμ. 50516/2-11-2017 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων,

(2)                 την υπ. αριθμ. 36/525/28-12-2017 Α.Ο.Ε. ,

(3)                 το αριθμ. 834/8-1-2018 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο κοινοποιήθηκε η αριθμ. 36/525/2017 Α.Ο.Ε. στους συμμετέχοντες με ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και ζητήθηκε η αιτιολόγηση αυτών, με καταληκτική προθεσμία υποβολής την Παρασκευή 19/01/2018 και ώρα 10:00

(4)                 το γεγονός ότι και οι οκτώ οικονομικοί φορείς που καλέστηκαν να υποβάλλουν αιτιολόγηση των προσφορών τους, το έκαναν εμπρόθεσμα μέσω της επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

 

προβαίνουμε στην αξιολόγηση των παρεχόμενων στοιχείων από τους διαγωνιζόμενους κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνονται και στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

 

 

 

MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ

Στον πίνακα οικονομικής ανάλυσης έργου παρατίθενται όλες οι εργασίες του έργου με την αντίστοιχη δαπάνη προσφοράς  και  την δαπάνη κόστους. Μετά την σύγκριση των δαπανών προσφοράς – κόστους, προέκυψε κέρδος στο σύνολο του έργου που αντιστοιχεί σε 6.343,05€.

 

Μελετώντας την αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας MA.CON.STRUCTION TAEAE, διαπιστώσαμε τα εξής:

Συγκεκριμένα:

1.   Η υποψήφια εταιρεία κατέθεσε αιτιολόγηση δαπανών κόστους του έργου ύψους 11.254,12€ η οποία περιλαμβάνει τις κρατήσεις 0,6 υπερ ΤΣΜΕΔΕ, κρατήσεις 0,06 υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ, ασφάλιση έργου και προμήθειες εγγυητικών 0,4%/τριμ.

2.       Η έκθεση αιτιολόγησης δεν συνοδεύεται από οικονομική προσφορά εργασίας υπεργολάβου ούτε αναλυτικού υπολογισμού κόστους εργασίας (βάσει δαπανών μηχανημάτων & εργατοτεχνικού προσωπικού), με αποτέλεσμα να μην τεκμηριώνονται οι τιμές μονάδος που έχουν καταγραφεί στον πίνακα δαπάνης κόστους.

Συνδυαστικά, οι περισσότερες τιμές των υλικών που παρουσιάζονται στον πίνακα δαπάνης κόστους, δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες προσφορές προμηθευτών.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις κυριότερες εργασίες του προϋπολογισμού, των οποίων η δαπάνη κόστους αποτελεί σημαντικό οικονομικό αντικείμενο του έργου.

§         Α.Τ. 81_Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής ομπρέλας.

Δεν τεκμηριώνεται η τιμή μονάδος κόστους (2.500,00€) καθώς δεν έχει προσκομιστεί προσφορά προμήθειας υλικού και εργασίας.

§         Α.Τ. 82_Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πέργκολας τύπου 1.

Δεν τεκμηριώνεται η τιμή μονάδος κόστους (5.000,00€) καθώς δεν έχει προσκομιστεί προσφορά προμήθειας υλικού και εργασίας.

§         Από Α.Τ. 86 έως Α.Τ. 95 & Α.Τ. 98 έως Α.Τ. 102_Φωτιστικά σώματα πλατείας και χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού.

Δεν έχουν προσκομιστεί προσφορές τόσο των φωτιστικών σωμάτων όσο και των χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού και δεν παρουσιάζεται καμία ανάλυση κόστους εργασίας τοποθέτησης τους.

3.       Μελετώντας το παράρτημα των προσφορών που συνοδεύουν την έκθεση αιτιολόγησης, διαπιστώθηκαν τα εξής:

§            Στον πίνακα δαπάνης – κόστους φαίνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η προσφορά από «ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΤΖΑΚΗ». Παρόλα αυτά οι τιμές στον πίνακα δαπάνης – κόστους των εργασιών με Α.Τ. 42, Α.Τ. 44, & Α.Τ. 48 δεν ταυτίζονται με την προσφορά του προμηθευτή. Δηλαδή οι τιμές μονάδος υλικών στην αιτιολόγηση είναι χαμηλότερες των τιμών προμηθευτή.

§            Η προσφορά για την προμήθεια σκυροδεμάτων C12/15, C16/20 και C20/25 της εταιρείας ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ, αναφέρεται σε έργο που βρίσκεται στην περιοχή της Αναβύσσου και όχι της Κορίνθου.

§            Οι τιμές της προσφοράς που έχει προσκομιστεί για τους σωλήνες υπονόμων σειρά 41, από την εταιρεία PanSolar, βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με τις τιμές που παρουσιάζονται στον πίνακα δαπάνης – κόστους της αιτιολογικής έκθεσης. Δηλαδή οι τιμές μονάδος υλικών στην αιτιολόγηση είναι χαμηλότερες των τιμών προμηθευτή. Επίσης στην τιμή δεν έχει συμπεριληφθεί το κόστος μεταφοράς των υλικών στον τόπο του έργου.

§            Όσον αφορά στην προσφορά υλικών άρδευσης από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΡΑΤΗ ΕΠΕ, δεν αναφέρεται ο τόπος προορισμού των υλικών και κατά συνέπεια στις τιμές μονάδος δεν έχει συμπεριληφθεί το κόστος μεταφοράς τους επί τόπου του έργου.

§            Οι τιμές της προσφοράς που συνοδεύουν την έκθεση αιτιολόγησης και αφορά το φυτικό υλικό, από την εταιρεία ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, βρίσκονται σε αναντιστοιχία (από Α.Τ. 201 έως Α.Τ. 207) με τις τιμές που παρουσιάζονται στον πίνακα δαπάνης – κόστους. Επίσης στην τιμή δεν έχει συμπεριληφθεί το κόστος μεταφοράς των υλικών στον τόπο του έργου.

§            Η τιμή προσφοράς υλικού τσιμεντοσωλήνα D1000mm από την εταιρεία ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ είναι 72,00 €/μέτρο ενώ στον πίνακα δαπάνης – κόστους της εξεταζόμενης αιτιολόγησης παρουσιάζεται 32,00€/μέτρο.

 

Ενδεικτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και διορθώνοντας την αναντιστοιχία των τιμών προσφοράς υλικών, σε όποια άρθρα του τιμολογίου αυτό ήταν εφικτό (εξαιρώντας το πιθανό κόστος μεταφοράς και διατηρώντας το ίδιο κόστος εργασίας), προέκυψε μια πρόσθετη δαπάνη της τάξεως των 39.178,00€ (327.272,00€ – 288.094,00€) . Οι υπολογισμοί αποτυπώνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω η αιτιολόγηση της εταιρείας MA.CON.STRUCTION TAEAE δεν εξηγεί κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους του έργου, διότι:

-      Δεν υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις ταύτιση των προσφορών που έχουν προσκομιστεί, με τις τιμές που αναγράφονται στον πίνακα δαπάνης-κόστους.

-      Δεν υπάρχουν προσφορές, σε πολλά υλικά (τα οποία αποτελούν σημαντικό ποσοστό του έργου), για τις τιμές που έχουν χρησιμοποιηθεί στον πίνακα δαπάνης-κόστους.

-      Δεν κατατεθεί οικονομική προσφορά για την δαπάνη εργασίας από υπεργολάβο ούτε έχει κατατεθεί αιτιολόγηση αναλυτικού υπολογισμού κόστους εργασίας (βάσει δαπανών μηχανημάτων & εργατοτεχνικού προσωπικού).

 

Εχοντας υπόψη τα παραπάνω η αιτιολόγηση της εταιρείας «MA.CON.STRUCTION TAEAE» δεν εξηγεί κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους του έργου που προτείνεται από αυτή, με αποτέλεσμα η ΕΔΔ να θεωρεί την συγκεκριμένη προσφορά ως απορριπτέα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016.

 

 

 

 

 

Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

 

Στον πίνακα οικονομικής ανάλυσης έργου παρατίθενται όλες οι εργασίες του έργου με την αντίστοιχη δαπάνη προσφοράς  και  την δαπάνη κόστους. Μετά την σύγκριση των δαπανών προσφοράς – κόστους, προέκυψε κέρδος στο σύνολο του έργου που αντιστοιχεί σε 9.210,05€.

 

Μελετώντας την αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, διαπιστώσαμε τα εξής.

Συγκεκριμένα:

          Η υποψήφια Κοινοπραξία κατέθεσε επαρκή έκθεση αιτιολόγησης η οποία περιλάμβανε την μεθοδολογία κατασκευής, παρόμοια έργα, χρονοδιάγραμμα κλπ.

          Επίσης κατέθεσε αιτιολόγηση των δαπανών κόστους του έργου (λειτουργικά έξοδα έδρας,  λειτουργικά έξοδα εργοταξίου, αμοιβές προσωπικού κ.α.), ύψους 87.221,54€

          Στον πίνακα δαπάνης κόστους υλικών εμφανίζονται για υλικά τα οποία αποτελούν σημαντικό οικονομικό αντικείμενο του έργου τιμές για τις οποίες δεν υπάρχει προσφορά προμηθευτή. Ενδεικτικά αναφέρεται: σκυρόδεμα κατηγοριών C16/20, C25/30, σωλήνες και φρεάτια για την κατασκευή του δικτύου ομβρίων. Δηλαδή δεν έχουν κατατεθεί για τα υλικά προσφορές από προμηθευτές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της δαπάνης της κατασκευής του έργου.

          Στον πίνακα δαπάνης κόστους εργασιών (υπεργολάβου) εμφανίζονται για εργασίες που αποτελούν σημαντικό οικονομικό αντικείμενο του έργου τιμές για τις οποίες δεν υπάρχει προσφορά υπεργολάβου ούτε αναλυτικός υπολογισμός κόστους εργασίας (βάσει δαπανών μηχανημάτων & εργατοτεχνικού προσωπικού) με αποτέλεσμα να μην τεκμηριώνονται οι τιμές μονάδος που έχουν καταγραφεί στον πίνακα δαπάνης κόστους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την κατασκευή του αναψυκτηρίου δεν έχει δοθεί καμία προσφορά τόσο σε υλικά όσο και σε εργασία (πχ : σιδηροκασκευές,  επιχρίσματα, χρωματισμοί, πλακάκια, θύρες, υαλοπίνακες, κλπ). Επίσης  για την αιτιολόγηση του κόστους του έργου για την ομάδα 2: ηλεκτρομηχανολογικά γίνεται γενική αναφορά από την υποβαλλόμενη προσφορά ότι το κόστος είναι 155.000,0€ χωρίς περαιτέρω ανάλυση του κόστους των υλικών και των εργασιών.

 

Εχοντας υπόψη τα παραπάνω η αιτιολόγηση της εταιρείας «Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ» δεν εξηγεί κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους του έργου που προτείνεται από αυτή, με αποτέλεσμα η ΕΔΔ να θεωρεί την συγκεκριμένη προσφορά ως απορριπτέα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016.

 

 

Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Στον πίνακα οικονομικής ανάλυσης έργου παρατίθενται όλες οι εργασίες του έργου με την αντίστοιχη δαπάνη προσφοράς  και  την δαπάνη κόστους. Μετά την σύγκριση των δαπανών προσφοράς – κόστους, προέκυψε κέρδος στο σύνολο του έργου που αντιστοιχεί σε 2.267,69€.

 

Μελετώντας την αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., διαπιστώσαμε τα εξής.

Συγκεκριμένα:

          Η υποψήφια Κοινοπραξία κατέθεσε έκθεση αιτιολόγησης η οποία περιλάμβανε παρόμοια έργα αναπλάσεων και λίστα μηχανημάτων.

          Επίσης κατέθεσε αιτιολόγηση των δαπανών κόστους του έργου (λειτουργικά έξοδα έδρας,  λειτουργικά έξοδα εργοταξίου, αμοιβές προσωπικού κ.α.), ύψους 105.004,0€

          Για την αιτιολόγηση του άμεσου κόστους του έργου γίνεται γενική αναφορά ανά ομάδα εργασιών της μελέτης δηλαδή : ομάδα 1.1: προεργασίες  – κόστος 98.217,68€ , ομάδα 1.2: όμβρια – κόστος 37.785,92€, ομάδα 1.3: επιστρώσεις – κόστος 719.702,25€, ομάδα 1.4: κατασκευές  – κόστος 190.513,63€, ομάδα 2: ηλεκτρομηχανολογικά – κόστος 196.760,15€, ομάδα 3: πράσινα – κόστος 56.603,35€.  Αρα συνολικό κόστος : 1.289.582,98€.

          Δεν κατατέθηκε ανάλυση κόστους από την οποία να προκύπτει πώς η εταιρεία κατέληξε στην προσφορά της. Επίσης δεν κατατέθηκε: 1) για την εργατική δαπάνη των εργασιών ανάλυση κόστους ούτε προσκομίζονται οικονομικές προσφορές και 2) για τα υλικά  δεν προσκομίζεται καμία οικονομική προσφορά.

 

Εχοντας υπόψη τα παραπάνω η αιτιολόγηση της εταιρείας «Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν εξηγεί κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους του έργου που προτείνεται από αυτή, με αποτέλεσμα η ΕΔΔ να θεωρεί την συγκεκριμένη προσφορά ως απορριπτέα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016.

 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.

 

Στον πίνακα οικονομικής ανάλυσης έργου παρατίθενται όλες οι εργασίες του έργου με την αντίστοιχη δαπάνη προσφοράς  και  την δαπάνη κόστους. Μετά την σύγκριση των δαπανών προσφοράς – κόστους, προέκυψε κέρδος στο σύνολο του έργου που αντιστοιχεί σε 132.713,57€.

 

Μελετώντας την αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.», διαπιστώσαμε τα εξής:

Συγκεκριμένα:

Η υποψήφια Κοινοπραξία κατέθεσε :

          Επαρκή έκθεση αιτιολόγησης η οποία περιλάμβανε την μεθοδολογία κατασκευής, χρονοδιάγραμμα, λίστα ιδιόκτητου μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.

          Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις για την εκτέλεση του έργου

          Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η συμμόρφωση στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση εργασίας και οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων

          Αιτιολόγηση των δαπανών κόστους του έργου (λειτουργικά έξοδα έδρας,  λειτουργικά έξοδα εργοταξίου, αμοιβές προσωπικού κ.α.), ύψους 257.891,78€

          Σε ποσοστό άνω του 90,0% της δαπάνης της κατασκευής του έργου κατέθεσε αναλυτικές προσφορές, τόσο για την προμήθεια των υλικών όσο και για την εργασία κατασκευής  τους και συνέταξε συγκριτικό πίνακα κόστους –προσφοράς με αναγωγή στο 100% των τιμών μονάδος, από το οποίο προκύπτει κέρδος : ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΟΣΤΟΣ = 1.418.512,95€ – 1.285.799,38€ = 132.713,57€  ήτοι 9,36% επί του Προϋπολογισμού.

 

Σuνεπώς η ΕΔΔ εκτιμά ότι η εταιρεία ««Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.» είναι η πρώτη εταιρεία από τη σειρά μειοδοσίας η οποία κατέθεσε αιτιολόγηση που δικαιολογεί εμπεριστατωμένα την έκπτωσή της και καταλήγει σε ένα εύλογο κέρδος.

 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η αιτιολόγηση της εταιρείας «Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.» εξηγεί κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους του έργου που προτείνεται από αυτή, με αποτέλεσμα η αιτιολόγησή της να γίνεται αποδεκτή. Κατά συνέπεια η προσφορά της σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016, κρίνεται αποδεκτή.

 

Η ΕΔΔ δεν προέβη στην αξιολόγηση των αιτιολογήσεων των συμμετεχόντων : SOLIS ΑΤΕ, P&C DEVELOPMENT S.A., Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, & Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.           Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.          Τη Διακήρυξη του έργου του θέματος όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 17PROC002184189 καθώς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

3.         Την μελέτη του έργου με Α.Μ. 71/2017 και τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 411/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

4.         Το άρθρο 88 του ν.4412/2016 «Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές» (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο : 1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.

5.         Το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4412/2016 βάσει του οποίου «οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης».

6.         Το άρθρο 21 του ν.4412/2016 «Εχεμύθεια» σύμφωνα με το οποίο «η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών». Επίσης σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

7.         Το άρθρο 26 «Επιλογή των διαδικασιών του ν.4412/2016 παρ. 3 δ)» Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:… δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.

8.         Την με αρ. 36/525/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΗ1ΡΩΛ7-Λ55) με την οποία η Οικονομική Επιτροπή αποδέχτηκε την από 21-12-2017 Εισήγηση της 1ης ΕΔΔ, που αφορά στην αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του Θέματος και ζητείται η Αιτιολόγηση των προσφορών από τους 8 πρώτους προσφέροντες στη σειρά μειοδοσίας κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού.

9.         Την υπ. αρ. πρωτ. 834/ 8-1-2018 Πρόσκληση με την οποία ζητήθηκε να καταθέσουν οι 8 προσφέροντες Αιτιολογήσεις σε προθεσμία κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 1 του ν.4412/2016.

10.     Τις συνέπειες των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (ΑΧΠ) ο οποίες μπορεί να είναι: η χαμηλή αποτελεσματικότητα και επιδόσεις της σύμβασης, η υποβάθμιση και μη επίτευξη ποιοτικών απαιτήσεων, η απώλεια πόρων για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, το κόστος καθυστέρησης και πιθανής επαναδημοπράτησης του αντικειμένου.

11.     Τη σημασία του εν λόγω έργου, ενός έργου υποδομής, για το Δήμο Κορινθίων.

12.     Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις οικονομικές προσφορές των προαναφερθέντων συμμετεχόντων.

13.     Τις Αιτιολογήσεις Ασυνήθιστων Χαμηλών Προσφορών των προαναφερθέντων συμμετεχόντων, όπως αυτές κατατέθηκαν.

 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη της εργοληπτικής εταιρείας «Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.», ως προσωρινού αναδόχου του έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση: Εμ. =51,26%.

Η αιτιολόγηση της προσφοράς της εν λόγω εταιρείας εξηγεί με τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους του έργου που προτείνεται.

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Κακάβας Νικόλαος                                                                             Καραΐσκος Ιωάννης

 

 

 

Θεοδοσίου Αναστασία                                                    Βενετσάνος Νικόλαος

 

 

 

Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος                                           Κόκκινος Νικόλαος

 

 

 

Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος