Απόφαση αριθμ. 3/21/2018

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-02-2018

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 3743/29-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.    

  ΑΠΟΦΑΣΗ 21η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΤΩΝ 2017 & 2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ προϋπολογισμού μελέτης 1.069.400,58€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 23/278/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης κι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 48/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 20-10-2017.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 44278.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 26-10-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 22-01-2018 και το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν έξι φάκελοι προσφορών, των:

 

Οικονομικός φορέας

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

75617

2

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

78854

3

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ

76633

4

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

78639

5

Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε.

78889

6

ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ

75316

 

Στη συνέχει η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΕΕΕΠ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών.

  Εν συνεχεία η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 48/2017 σχετικής μελέτης και λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.  Από τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Προσφορά της ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι τα: α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α10, α/α12, α/α16, α/α18, α/α19, α/α20 α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της μελέτης.

Η τεχνική προσφορά της ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.48/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στα είδη α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α10, α/α12, α/α16, α/α18, α/α19, α/α20 α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

2. Προσφορά της Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι τα: α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/8 α/α9, α/α10 της μελέτης.

Η τεχνική προσφορά της Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.48/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στα είδη α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/8 α/α9, α/α10 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

3. Προσφορά της ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ

Τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ είναι τα είδη : α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α11, α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της μελέτης.

Η τεχνική προσφορά της ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.48/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στα είδη α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α11, α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

4. Προσφορά της GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ είναι τα είδη : α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α11,  α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της μελέτης.

Η τεχνική προσφορά της GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.48/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στα είδη με α/α9, α/α10, α/α11, α/α17, α/α21 οπότε αποκλείεται η προσφορά αυτής για τα συγκεκριμένα είδη, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 26-10-2017, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 22-01-2018, πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Για τα υπόλοιπα είδη της προσφοράς της, ήτοι για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α12, α/α16, α/α18, α/α19, α/α20, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 η προσφορά της GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

5. Προσφορά της Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε.

Σύμφωνα με το υποβληθέν ΕΕΕΠ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τα είδη α/α13, α/α14, α/α15, α/α25, α/α26, α/α27, α/α29, α/α30, α/α31, α/α32 της μελέτης.

Η τεχνική προσφορά της Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε. πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.48/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στα είδη με α/α13, α/α14, α/α15, α/α25, α/α26, α/α27, α/α29, α/α30, α/α31, α/α32 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

6. Προσφορά της ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ

Σύμφωνα με το υποβληθέν ΕΕΕΠ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ είναι τα είδη : α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8,, α/α9, α/α10, α/α11,  α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της μελέτης.

Η τεχνική προσφορά της ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.48/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στο είδος με α/α 11 οπότε αποκλείεται η προσφορά αυτής για το συγκεκριμένο είδος, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 26-10-2017, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 22-01-2018, πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.  Για τα υπόλοιπα είδη της προσφοράς της, ήτοι για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28  η προσφορά της ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται: (α)τον αποκλεισμό των προσφορών των οικονομικών φορέων 1)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ μόνο όσον αφορά στα είδη με α/α9, α/α10, α/α11, α/α17, α/α21 της αρ. 48/2017 μελέτης και 2)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ μόνο όσον αφορά στο είδος με α/α 11 της αρ. 48/2017 μελέτης, (β)την προώθηση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, αυτή της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, των προσφορών των οικονομικών φορέων 1)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α10, α/α12, α/α16, α/α18, α/α19, α/α20 α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, 2)Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/8 α/α9, α/α10 της αρ. 48/2017 μελέτης, 3)ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α11, α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, 4)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α12, α/α16, α/α18, α/α19, α/α20, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, 5)Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε. για τα είδη με α/α13, α/α14, α/α15, α/α25, α/α26, α/α27, α/α29, α/α30, α/α31, α/α32 της αρ. 48/2017 μελέτης και 6) ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση του από 26-10-2017, που σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 22-01-2018, πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, β)τον αποκλεισμό των προσφορών των οικονομικών φορέων 1)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ μόνο όσον αφορά στα είδη με α/α9, α/α10, α/α11, α/α17, α/α21 της αρ. 48/2017 μελέτης και 2)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ μόνο όσον αφορά στο είδος με α/α 11 της αρ. 48/2017 μελέτης και γ)την προώθηση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, αυτή της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, των προσφορών των οικονομικών φορέων 1)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., 2)Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 3)ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ, 4)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, 5)Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε., 6) ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ, για τα είδη της αρ. 48/2017 μελέτης, για τα οποία οι εν λόγω οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 26-10-2017, που μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 22-01-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 44278 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 1.069.400,58€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Αποκλείει από τον διαγωνισμό τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 78639 μόνο όσον αφορά στα είδη με α/α9, α/α10, α/α11, α/α17, α/α21 της αρ. 48/2017 μελέτης και 2)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 75316 μόνο όσον αφορά στο είδος με α/α 11 της αρ. 48/2017 μελέτης , διότι για τα είδη αυτά οι προσφορές τους δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη αρ. 48/2017 της αριθμ. 40166/11-09-2017 αναλυτικής διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 26-10-2017, που μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 22-01-2018, πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Αποδέχεται τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 75617 για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α10, α/α12, α/α16, α/α18, α/α19, α/α20 α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, 2)Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 78854 για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/8 α/α9, α/α10 της αρ. 48/2017 μελέτης, 3)ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 76633 για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α11, α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, 4)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 78639 για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α12, α/α16, α/α18, α/α19, α/α20, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, 5)Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 78889 για τα είδη με α/α13, α/α14, α/α15, α/α25, α/α26, α/α27, α/α29, α/α30, α/α31, α/α32 της αρ. 48/2017 μελέτης και 6)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 75316 για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, οι οποίες προχωρούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 26-10-2017, που μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 22-01-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/21/2018.-

                          

Επισυνάπτεται το από 26-10-2017 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»

 

Στην Κόρινθο, την 26-10-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 44278 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 40166/11-9-2017 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 40166/11-9-2017 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 44278. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 20-10-2017 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 26-10-2017 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 44278 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

 

 

Οικονομικός φορέας

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

19-10-2017, 11:54:01

2

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

20-10-2017, 10:51:01

3

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ

20-10-2017, 11:12:47

4

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

20-10-2017, 13:44:48

5

Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε.

20-10-2017, 13:51:20

6

ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ

20-10-2017, 13:57:12

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν δια-δοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

 

Οικονομικός φορέας

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

75617

2

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

78854

3

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ

76633

4

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

78639

5

Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε.

78889

6

ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ

75316

 

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό:

 

1.       Για την ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:

1.                   Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας Νο3797033435

2.                   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

3.                   Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με του όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές

4.                   Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Κορίνθου περί τήρησης μητρώου αρ. 40316

5.                   Γενικό Πιστοποιητικό καταχώρησης ΓΕΜΗ: 156360

6.                   Υπεύθυνη Δήλωση για τα προσφερόμενα είδη Feg Lubricants

7.                   Υπεύθυνη Δήλωση για τα δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών

8.                   Υπεύθυνη Δήλωση για τα προσφερόμενα λιπαντικά  και προσφερόμενα είδη πληρούν προϋποθέσεις και έχουν πιστοποιητικά ΑΡΙ-ΑCEA

9.                   Υπεύθυνη Δήλωση για τον τρόπο παράδοσης των λιπαντικών

10.                Υπεύθυνη  Δήλωση για την κατάθεση πιστοποιητικών που απαιτούνται στη διακήρυξη

11.                Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της Φιλιππάτος Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

12.                Τεχνικό φυλλάδιο προσφερόμενων προϊόντων

13.                Διεύθυνση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Προϊόντων, αρ. 30/004/000/1641, 30/004/000/1642, 30/004/000/4002, 30/004/000/4003  θέμα  “Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης”.

14.                Γενική Διεύθυνση Χημείου του κράτους, Διεύθυνση Πετροχημικών τμήμα Β’, αρ. 30/005/754/2013, θέμα  “Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης” από 11-6-2014

15.                ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Προϊόντων, αρ. 30/004/000/397 θέμα: γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου βαλβολινών από 31-3-2017

16.                Γενική Διεύθυνση  Γενικού Χημείου του κράτους, Διεύθυνση Ενεργειακών, βιομηχανικών και χημικών προϊόντων, Τμήμα Α’ -Ενεργειακών Προϊόντων, αρ. 30/004/000/473/2015, θέμα  “Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου λιπαντικών δίχρονων κινητήρων” από 06-02-2015

17.                ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Προϊόντων, Τμήμα Α’ -Ενεργειακών Προϊόντων, αρ.30/004/000/4511, θέμα “γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου βαλβολινών” από 21-3-2017

18.                Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και χημικών προϊόντων αρ. 30/004/000/3698/2016 θέμα : Καταχώρηση στο ΕΜΧΠ.

19.                Δ/νση Περιβ/ντος τμήμα Β’ επικίνδυνων ουσιών παρασκευασμάτων και αντικειμένων, αρ. 3018094/2924/2009  3019061/3074/2009 εγγραφή στο εθνικό μητρώο Χημικών προϊόντων “Φιλιππάτος Ε. & ΣΙΑ ΕΕ”

20.                Κατάλογος με τα Τεχνικά χαρακτηριστικά για λιπαντικά/βαλβολίνες/άλλα υγρά & προσφερόμενα είδη

21.                Τεχνική προσφορά συστήματος

 

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το EEEΠ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 3797033435/12-10-2017 από την Εθνική Τράπεζα (υποκατάστημα Κορίνθου) σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 10004776_18/19-1-2018 έγγραφο της Τράπεζας.

 

 

2.       Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

 

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:

1.                   Αποστολή δικαιολογητικών συμμετοχής σε Διαγωνισμό του Δ. Δημητρακόπουλος  Α.Ε. 

2.                   Πίνακας Δικαιολογητικών συμμετοχής

3.                   Εγγυητική Επιστολή Νο 8337/1001/0010138 Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας

4.                   Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνισμού

5.                   Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ (παλιό)

6.                   Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (νέο)

7.                   Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ γενικό περί μη τροποποίησης

8.                   Πιστοποιητικό επιμελητηρίου (επαγγέλματος)

9.                   Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό

10.                Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001

11.                Εγκρίσεις Γ.Χ.Κ.

12.                Τεχνικά φυλλάδια-TDS

13.                Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)       

 

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το EEEΠ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 8337/1001/0010138/19-10-2017 από την Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή σύμφωνα με το υπ. αρ. 47/19-1-2018 έγγραφο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας.  

 

 

3.       Για την ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ

 

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:

 1. Αίτηση προσφοράς
 2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
 3. Κατάλογος δικαιολογητικών
 4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΜΕΔΕ  Νο1734535
 5. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου ΒΕΑ (γενικό)
 6. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008  ΕΛΒΙΓΚΡΟ AEBEE
 7. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ΕΛΝΤΟΝΣ ΑΕΒΕ
 8. Νομιμοποιητικά έγγραφα
 9. Υπεύθυνη δήλωση προσφερόμενων ειδών
 10. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνισμού
 11. Τεχνικά φυλλάδια – TDS
 12. Εγκρίσεις του ΓΧΚ
 13. Τεχνική προσφορά συστήματος

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΕΕΕΠ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 1734535/03-10-2017 από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ.3212/17-01-2018 έγγραφο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 

4.       Για την GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

 

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ :

 1. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
 2. Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης Νο 750487
 3. Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων παροχή πληροφοριών για τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες
 4. Γνωστοποίηση ΓΧΚ αριθμού βαλβολινών αρ.:30/004/000/2747
 5. Γνωστοποίηση ΓΧΚ αριθμού καταλόγου λιπαντικών δίχρονων κινητήρων αρ.:30/004/000/2746
 6. Γνωστοποίηση ΓΧΚ αριθμού βαλβολινών αρ.:30/004/000/3005
 7. Γνωστοποίηση ΓΧΚ αριθμού καταλόγου λιπαντικών δίχρονων κινητήρων αρ.:30/004/000/3006
 8. Γνωστοποίηση ΓΧΚ αριθμού καταλόγου λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης αρ.: 30/004/000/1026
 9. Γνωστοποίηση ΓΧΚ αριθμού βαλβολινών αρ.:30/004/000/1027
 10. Γνωστοποίηση ΓΧΚ αριθμού καταλόγου λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης αρ.:30/004/000/2745
 11. Γνωστοποίηση ΓΧΚ αριθμού καταλόγου λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης αρ.: 30/004/000/2960
 12. TUV Inter Cert SAAR Πιστοποιητικό ISO 9001 no 16-Q-0411063-TIC
 13. Τεχνικά φυλλάδια – TDS
 14. Τεχνική προσφορά του συστήματος
 15. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνισμού

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΕΕΕΠ και το Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης με αρ. 750487/1-10-2017 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Το Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του και βεβαιώθηκε αυτή στις 22-01-2018 επί του εγγράφου του Δήμου με αρ. 2471/18-01-2018.

 

 

5.       Για την Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ :

 1. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης
 2. Γενικό Πιστοποιητικό
 3. ΑΑΔΕ αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
 5. Τροποποίηση καταστατικού ομόρρυθμης εταιρείας
 6. Ελληνικά Πετρέλαια, Κατάλογος προδιαγραφών αμόλυβδης Βενζίνης 95 RON
 7. Ελληνικά πετρέλαια , κατάλογος προδιαγραφών πετρελαίου κίνησης
 8. Ελληνικά πετρέλαια , κατάλογος προδιαγραφών πετρελαίου θέρμανσης
 9. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης
 10. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη αναγκαστικής διαχείρησης
 11. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη διαδικασίας εξυγίανσης-συνδιαλλαγής
 12. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη υπαγωγή στον Πτωχευτικό Κώδικα  αρθρ. 106
 13. Εγγυητική επιστολή Eurobank no7002019594
 14. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 15. Καταστατικό ομόρρυθμης εταιρείας
 16. Υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με τους όρους της διακήρυξης
 17. Υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια τεχνικών χαρακτηριστικών
 18. Υπεύθυνη δήλωση για τον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ
 19. Υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει πως τα προσφερόμενα προϊόντα είναι της εταιρείας EKO ABEE

20.   Υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνεται πως δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της εταιρείας από τον διαγωνισμό.

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΕΕΕΠ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 7002019594/12-10-2017 από την Eurobank Ergasias S.A. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με την από 18-1-2018 επιστολή της Eurobank Ergasias S.A.

 

 

6.       Για την ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ

  

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ :

 1. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση γενικών απαιτήσεων διακήρυξης
 3. Τεχνική προσφορά του συστήματος
 4. Πιστοποιητικό οικείου εμπορικού Επιμελητηρίου αρ.255229 4/10/2017
 5. Πίνακες προσωπικού (ΣΕΠΕ)
 6. Ιδρυτικό Καταστατικό αρ.6565
 7. ΦΕΚ ίδρυσης Α.Ε.
 8. ΦΕΚ σύστασης νέου Δ.Σ. και περί δικαιώματος υπογραφής
 9. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ αρ.461224.655173
 10. Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης αρ.461224.655176
 11. Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας αρ.461224.655174
 12. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης  ΓΕΜΗ 461224.655175
 13. Απόφαση Δ.Σ. περί συμμετοχής στο διαγωνισμό
 14. Τεχνική προσφορά – λίστα προσφερόμενων ειδών
 15. Εγγυητική Επιστολή ALPHA BANK GRZ104948
 16. Bιογραφικό -Εκθεση της εταιρείας ΙΜΠΕΧ ΑΒΕΕΕ
 17. Βεβαίωση Συμμετοχής στο ΣΕΔ.ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ
 18. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών αρ. Μητρ. 698/04-09-2017
 19. Πιστοποιητικό QCERTΙFICATE ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2008
 20. Πιστοποιητικό BUREAU VERITAS Certification ISO 9001:2015
 21. Υπεύθυνη δήλωση απαιτήσεων τεχνικής προσφοράς
 22. Πιστοποιητικά ISO παραγωγών
 23. Φυλλάδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών από την κατασκευάστρια εταιρεία PRISTA OIL.
 24. Εγκρίσεις του ΓΧΚ
 25. Επίσημες Εγκρίσεις κατασκευαστών αυτοκινήτων (approvals)
 26. Παρουσίαση της εταιρείας PRISTA HOLDING
 27. Ευρετήριο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς

 

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΕΕΕΠ και την εγγυητική επιστολή με αρ. GRZ104948/19-10-2017 από την ALPHA BANK σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το από 22-01-2018  έγγραφο της APLHA BANK.

 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

 

Οικονομικός φορέας

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

48632/24-10-2017

2

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

48541/23-10-2017

3

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ

48645/24-10-2017

4

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

48394/23-10-2017

5

Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε.

48729/24-10-2017

6

ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ

48643/24-10-2017

 

 

Διαπιστώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς:

 

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ

 

κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΕΕΕΠ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών.

 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση όλων των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 48/2017 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη της τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, επισήμανε τα παρακάτω:

 

1. Προσφορά της ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι τα: α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α10, α/α12, α/α16, α/α18, α/α19, α/α20 α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της μελέτης.

 

Η τεχνική προσφορά της ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.48/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στα είδη α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α10, α/α12, α/α16, α/α18, α/α19, α/α20 α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

 

 

2. Προσφορά της Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

 

Τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι τα: α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/8 α/α9, α/α10 της μελέτης.

 

Η τεχνική προσφορά της Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.48/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στα είδη α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/8 α/α9, α/α10 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

 

 

3. Προσφορά της ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ

 

Τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ είναι τα είδη : α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α11, α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της μελέτης.

 

Η τεχνική προσφορά της ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.48/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στα είδη α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α11, α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

 

 

4. Προσφορά της GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

 

Τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ είναι τα είδη : α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α11,  α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της μελέτης.

 

4.1    Για τα είδος α/α 9 «Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 20 lt)» της μελέτης προσφέρεται το είδος «GAND GLOBE SAE 30 S-3 DIESEL GASOLINE» της εταιρείας GAND OIL. Στο υποβληθέν κατατεθέν έγγραφο του Γ.Χ.Κ. με αρ. 30/004/000/2960/29-7-2016 (καταχώριση: αρ.6) αναφέρονται οι προδιαγραφές API: CD/SE και όχι οι μεταγενέστερες API: CF/SG, που είναι απαίτηση της μελέτης για το είδος αυτό.

 

4.2    Για τα είδος α/α 10 «Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Δοχείο 20 lt)» της μελέτης προσφέρεται το είδος «GAND MULTICO EXTRA PLUS SAE 15W40» της εταιρείας GAND OIL. Στο υποβληθέν κατατεθέν έγγραφο του Γ.Χ.Κ. με αρ. 30/004/000/2960/29-7-2016 (καταχώριση: αρ.1) δεν αναφέρεται η προδιαγραφή ACEA: B4, που αποτελεί απαίτηση της μελέτης για το είδος αυτό.

 

4.3    Για τα είδος α/α 11 «Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων (Δοχείο 1lt)» της μελέτης προσφέρεται το είδος «FORK OIL 10W – 20 FULL SYNTHETIC» της εταιρείας GAND OIL. Στο κατατεθέν τεχνικό φυλλάδιο της GAND OIL δεν γίνεται αναφορά στις προδιαγραφές: ZF TEML 02K, MAN M 3289, MB 345.0, BMW 81 22 9 407 758, τις οποίες πρέπει να καλύπτει το προσφερόμενο είδος, σύμφωνα με την μελέτη.

 

4.4    Για τα είδος α/α 17 «Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 4 lt)» βλέπε παρατήρηση αρ. 4.1 της παρούσης.

 

4.5    Για τα είδος α/α 21 «Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων (Δοχείο 1lt)» της μελέτης προσφέρεται το είδος «GAND GLOBE SAE 10W GASOLINE DIESEL» της εταιρείας GAND OIL. Στο κατατεθέν τεχνικό φυλλάδιο της GAND OIL δεν προκύπτει αν το προσφερόμενο είδος είναι κατάλληλο για γενικές λιπαντικές εφαρμογές, λιπαντικές εφαρμογές εξωτερικής χρήσεως, για απλή λίπανση όπως στις καδένες κοπής και απλά υδραυλικά συστήματα, όπως απαιτείται  σύμφωνα με την μελέτη.

 

 

Επομένως η τεχνική προσφορά της GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.48/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στα είδη με α/α9, α/α10, α/α11, α/α17, α/α21 οπότε αποκλείεται η προσφορά αυτής για τα συγκεκριμένα είδη. Για τα υπόλοιπα είδη της προσφοράς της, ήτοι για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α12, α/α16, α/α18, α/α19, α/α20, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 η προσφορά της GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

 

 

5. Προσφορά της Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Σύμφωνα με το υποβληθέν ΕΕΕΠ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τα είδη α/α13, α/α14, α/α15, α/α25, α/α26, α/α27, α/α29, α/α30, α/α31, α/α32 της μελέτης .

 

Η τεχνική προσφορά της Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε. πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.48/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στα είδη με α/α13, α/α14, α/α15, α/α25, α/α26, α/α27, α/α29, α/α30, α/α31, α/α32 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

 

 

6. Προσφορά της ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ

 

Σύμφωνα με το υποβληθέν ΕΕΕΠ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ είναι τα είδη : α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8,, α/α9, α/α10, α/α11,  α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της μελέτης.

 

6.1     Για τα είδος α/α 11 «Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων (Δοχείο 1lt)» της μελέτης προσφέρεται το είδος «FUCHS TITAN ZH LHM PLUS» της εταιρείας FUCHS GMBH. Στο κατατεθέν τεχνικό φυλλάδιο της FUCHS GMBH δεν γίνεται αναφορά στις προδιαγραφές: ZF TEML 02K, MAN M 3289, MB 345.0, BMW 81 22 9 407 758, τις οποίες πρέπει να καλύπτει το προσφερόμενο είδος, σύμφωνα με την μελέτη (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.48/2017).

 

Επομένως η τεχνική προσφορά της ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.48/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στο είδος με α/α 11 οπότε αποκλείεται η προσφορά αυτής για το συγκεκριμένο είδος. Για τα υπόλοιπα είδη της προσφοράς της, ήτοι για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28  η προσφορά της ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

 

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού σε συνεχείς συνεδριάσεις από τις 26/10/2017 έως και τις 22/01/2018, εισηγείται :

 

(Α) την προώθηση των προσφορών των οικονομικών φορέων:

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ

 

για τα είδη με το διακριτό σημάδι (Χ)  όπως φαίνεται στον Πίνακα Ι στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

 

Πίνακας Ι

 

α/α

Είδος

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗ-ΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ

1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 για βενζινοκινητήρες (Βαρέλι 208 lt)

X

X

X

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

X

X

X

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

3

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

X

X

X

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

4

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208lt)

X

X

X

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

5

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208lt)

X

X

X

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

6

Βαλβολίνη LS JCB (Βαρέλι 208 lt)

X

X

X

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

7

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Βαρέλι 208lt)

X

X

X

X

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

8

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

X

X

X

X

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

9

Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 20 lt)

Δεν κατέθεσε προσφορά

X

X

Μη αποδεκτή προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

10

Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Δοχείο 20 lt)

X

X

X

Μη αποδεκτή προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

11

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων (Δοχείο 1lt)

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

X

Μη αποδεκτή προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Μη αποδεκτή προσφορά

12

Υγρά φρένων (Δοχείο 500 ml)

X

Δεν κατέθεσε προσφορά

X

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

13

Βενζίνη αμόλυβδη

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

14

Πετρέλαιο κίνησης

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

15

Πετρέλαιο θέρμανσης

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

16

Λιπαντικό κινητήρα 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Δοχείο 4 lt)

X

Δεν κατέθεσε προσφορά

X

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

17

Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 4 lt)

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

X

Μη αποδεκτή προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

18

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Δοχείο 1 lt)

X

Δεν κατέθεσε προσφορά

X

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

19

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

X

Δεν κατέθεσε προσφορά

X

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

20

Λάδι αλυσίδας (Δοχείο 1lt)

X

Δεν κατέθεσε προσφορά

X

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

21

Υγρό υδραυλικών SAE 10W (Δοχείο 1 lt)

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

X

Μη αποδεκτή προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

22

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Δοχείο 1 lt)

X

Δεν κατέθεσε προσφορά

X

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

23

Γράσο γενικής χρήσης (Δοχείο 4 kg)

X

Δεν κατέθεσε προσφορά

X

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

24

Γράσο γραφίτη (Δοχείο 100 gr)

X

Δεν κατέθεσε προσφορά

X

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

25

Βενζίνη αμόλυβδη

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

26

Πετρέλαιο κίνησης

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

27

Πετρέλαιο θέρμανσης

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

28

Λιπαντικό κινητήρα 10W/40 για βενζινοκινητήρες (δοχείο 4lt)

X

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

29

Βενζίνη αμόλυβδη

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

30

Πετρέλαιο θέρμανσης

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

31

Πετρέλαιο θέρμανσης

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

32

Πετρέλαιο θέρμανσης

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Χ

Δεν κατέθεσε προσφορά

 

 

(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.1 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

Leave a Comment