Αναγκαιότητα μίσθωσης φορτηγών και φορτηγών ψυγείων για τις ανάγκες της πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/09.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 293/2017
 
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Αναγκαιότητα μίσθωσης φορτηγών και φορτηγών ψυγείων για τις ανάγκες της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 και την παράταση αυτής μέχρι 31-12-2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34502/04-8-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
6.Νανόπουλος Βασίλειος
7. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9. Σούκουλης Ανδρέας
10.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
11.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
12.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας,
13.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία,
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναγκαιότητα μίσθωσης φορτηγών και φορτηγών ψυγείων για τις ανάγκες της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 και την παράταση αυτής μέχρι 31-12-2017» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 33348/28-7-2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Έχοντας υπόψη.
·         ¨Την υπ’ αριθμ. 997/19-05-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας με θέμα «Ένταξη της Πράξης « «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
·         Την με αρ.423/29-11-2016 ΑΔΣ περί παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΄΄ και της πράξης ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016’’», και Τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016.
·         Τον οδηγό εφαρμογής   του Ε.Π. Ι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) της διαχειριστικής αρχής σύμφωνα με τον οποίο κεφ. Ι.1.5.1 Επιλέξιμες δαπάνες – προϋπολογισμός έργων 2..3    δίνεται η δυνατότητα στις κοινωνικές συμπράξεις να πραγματοποιήσουν δαπάνες που αφορούν: μίσθωση εξοπλισμού (Ψυγεία , οχήματα κ.α ) 
·         Την απόφαση του Δ.Σ με αρ.423/2016 περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 και την εγγεγραμμένη πίστωση για την εν λόγω δαπάνη στον Κ.Α. 60/6234.0001 με τίτλο :Μίσθωση εξοπλισμού οχημάτων για τα ανάγκες υλοποίησης του ΤΕΒΑ προϋπολογισμού : 10.000 ευρώ
 
εισηγούμαστε :
Την μίσθωση φορτηγών και φορτηγών ψυγείων για τις ανάγκες της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΈΤΡΩΝ 2015-2016»- της Κ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020
1.       Ειδικότερα   μίσθωση   φορτηγών για την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς και διακίνησης ειδών διατροφής και ειδών βασικής υλικής συνδρομής σε όλους σε όλους τους Δήμους /Εταίρους της ΠΕ Κορινθίας για την εξυπηρέτηση του προγράμματος ΤΕΒΑ , της πράξης ως εξής :
·         Μίσθωση φορτηγού οχήματος 5 – 7 τόνων 
·         Μίσθωση φορτηγού οχήματος ψυγείου 5-7 τόνων
2. Μίσθωση   Οχήματος Μεταφοράς (προσώπων απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες    
     του προγράμματος ΤΕΒΑ στις έδρες των Δήμων εταίρων )
     Οι εργασίες θα εκτελεστούν με Απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων στις οποίες θα καθορίζεται ο/η/οι   ανάδοχοι
      και το κόστος της υπηρεσίας ανά ομάδα εργασιών. Η εργασία θα εκτελείται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες 
      του προγράμματος.
ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ
Την μίσθωση φορτηγών και φορτηγών ψυγείων για τις ανάγκες της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΈΤΡΩΝ 2015-2016»- της Κ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω>> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Την αναγκαιότητα μίσθωσης φορτηγών και φορτηγών ψυγείων για τις ανάγκες της πράξης: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 και την παράταση αυτής μέχρι 31-12-2017, της Κ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 ως εξής :   
1 Για την μίσθωση φορτηγών για την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς και διακίνησης ειδών διατροφής και ειδών βασικής υλικής συνδρομής σε όλους τους Δήμους / Εταίρους της Π.Ε. Κορινθίας για την εξυπηρέτηση του προγράμματος ΤΕΒΑ :
·         Μίσθωση φορτηγού οχήματος 5 – 7 τόνων 
·         Μίσθωση φορτηγού οχήματος ψυγείου 5-7 τόνων
2. Μίσθωση Οχήματος Μεταφοράς (προσώπων απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος ΤΕΒΑ στις έδρες των Δήμων εταίρων )
  
Β) Η μίσθωση των οχημάτων θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει. 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 293/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 08 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment