Απόφαση αριθμ. 8/105/2018

Αριθμός Πρακτικού 8

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-03-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Σταυρέλης Νικόλαος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της πλειοψηφίας εκλεγμένο με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 5/75/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8123/07-03-2017 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 και έως την αντικατάστασή του, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 5/76/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Καμπούρης Χαράλαμπος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Μαρτίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 8493/08-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οχτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Φαρμάκης Γεωρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 105η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση-εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη της πόλης της Κορίνθου», υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υπ’ αριθμ.5/59/2018 απόφασή της σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την εν λόγω παραχώρηση-εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη για την τοποθέτηση παιχνιδιών, ορίστηκε δε ημερομηνία δημοπρασίας η 27-02-2018. Επειδή κανένεας ενδιαφερόμενος δεν κατέθεσε προσφορά ενώπιον της επιτροπής την καθορισμένη ημέρα και ώρα, η δημοπρασία κηρυχθηκε άγονη και σύμφωνα με το Άρθρ.15 της σχετικής υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5999/15-02-2018 αναλυτικής διακήρυξης, με την υπ’ αριθμ. 7550/01-03-2018 ανακοίνωση Δημάρχου ορίστηκε η επανάληψη της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους, για τις 08-03-2018.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 08-03-2018 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας για την εν θέματι παραχώρηση-εκμίσθωση, σύμφωνα με το οποίο πλειοδότης για την παραχώρηση-εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη της πόλης της Κορίνθου για την τοποθέτηση παιχνιδιών, αναδείχθηκε η εταιρεία με την επωνυμία CHROSODIM Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.- Μαντάς Γεώργιος που πρόσφερε για την περίοδο των Απόκρεω έως το Πάσχα, το ποσό των εξακοσίων τριάντα ευρώ (630,00€) πλέον χαρτοσήμου 3,6%, με αναλογική αύξηση του μισθώματος εάν η εκμίσθωση είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μήνα ανά ημέρα και ανά τετραγωνικό μέτρο της έκτασης του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.

Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της ανωτέρω διαδικασίας, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 08-03-2018 πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας και την παραχώρηση-εκμίσθωση του εν θέματι χώρου στον πλειοδότη με την επωνυμία CHROSODIM Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.- Μαντάς Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, το από 08-03-2018 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας, τον φάκελο της εν θέματι δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 και αυτές του Π.Δ. 270/1981

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 08-03-2018 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας για την παραχώρηση-εκμίσθωση Κοινοχρήστου χώρου εμβαδού 400τ.μ. επί της πλατείας Παναγή Τσαλδάρη στην πόλη της Κορίνθου για την τοποθέτηση παιχνιδιών, την περίοδο των Απόκρεω έως το Πάσχα.

Β.- Ανακηρύσσει πλειοδότη της ανωτέρω δημοπρασίας την εταιρεία με την επωνυμία CHROSODIM Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.- Μαντάς Γεώργιος, με το ποσό των εξακοσίων τριάντα ευρώ (630,00€) πλέον χαρτοσήμου 3,6%, με αναλογική αύξηση του μισθώματος εάν η εκμίσθωση είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μήνα ανά ημέρα και ανά τετραγωνικό μέτρο της έκτασης του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις 16-04-2018.

Το μίσθωμα καταβάλλεται εξολοκλήρου στον Δήμο κατά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με όλους τους όρους που αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.Πρωτ. 5999/15-02-2018 αναλυτική διαξήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων για την εν λόγω δημοπρασία.

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/105/2018.-