Αποδοχή αιτήματος της Οργάνωσης Παραγωγών περί παραχώρησης νωπού προϊόντος (ροδάκινων)

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/09.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  294/2017
 
 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Αποδοχή αιτήματος της Οργάνωσης Παραγωγών περί παραχώρησης νωπού προϊόντος (ροδάκινων) ποσότητας 15 τόνων στο Δήμο Κορινθίων επικεφαλή εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κορινθίας που έχει οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34502/04-8-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
6.Νανόπουλος Βασίλειος
7. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9. Σούκουλης Ανδρέας
10.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
11.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
12.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας,
13.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία,
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή αιτήματος της Οργάνωσης Παραγωγών περί παραχώρησης νωπού προϊόντος (ροδάκινων) ποσότητας 15 τόνων στο Δήμο Κορινθίων επικεφαλή εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κορινθίας που έχει οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 33347/25-7-2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Έχοντας υπόψη.
  • Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 της 29ης Σεπτεμβρίου “σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών”
  • Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1369/2015 της 7ης Αυγούστου “για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΦΕΚ αρ. 1701/14-8-2015 ) “
  • Το με αριθ. 2436/17-7-2017 Τεύχος Δεύτερο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή   του κατ΄ εξουσιοδότηση Κνονισμού (ΕΕ) 2017/1165 Της επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων φρούτων (ΕΕ L 150,01-07-2017 ,Σελ .31)
δίνεται η δυνατότητα :
Σε Οργανώσεις Παραγωγών και Παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων, να διαθέσουν τα νωπά προϊόντα τους που αποσύρονται από την αγορά, για δωρεάν διανομή στους κάτωθι:
α)Κοινωνικές Συμπράξεις, που έχουν οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)», όπως διαλαμβάνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014, 
β) Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων
γ) Κοινωνικές υπηρεσίες Περιφερειών και
να διατεθούν στους κάτωθι τελικούς δικαιούχους –ωφελούμενους της δωρεάν διανομής :
α) οι ωφελούμενες μονάδες του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 22 του ν. 4445/2016 (A΄ 236), β. τα κοινωνικά παντοπωλεία, γ. οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/ FEAD)», δ. οι πολύτεκνοι γονείς με προστατευόμενα τέκνα, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα (17.280) ευρώ. Για κάθε ένα προστατευόμενο τέκνο, πέραν των τεσσάρων (4), το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ και ε. δημόσια σχολεία και παιδικές κατασκηνώσεις, στ. οι γονείς τριών (3) προστατευόμενων τέκνων, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκατέσσερις χιλιάδες (14.400) ευρώ. Οι αποδέκτες των παρ. 3δ και 3 στ υποχρεούνται να προσκομίσουν στον εκάστοτε φορέα διανομής αντίγραφο δημοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα η ιδιότητα της πολυτεκνίας και της τριτεκνίας αντίστοιχα, καθώς και αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος τρέχοντος έτους (εκκαθαριστικό).
Τα αποδεικτικά αυτά έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του φορέα διανομής για 5 χρόνια.
Η Οργάνωση Παραγωγών  ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. με το ανωτέρω σχετικό υπέβαλλε στο Δήμο Κορινθίων - ως δικαιούχο – αίτημα σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση νωπών ροδάκινων βάσει της παρ. 1 του άρθρου 10 της αριθ. 2339/77269 ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εργασίας ,κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Οι Οργανώσεις Παραγωγών συνάπτουν σύμβαση με τις αρχές της παρ 1 του άρθρου 10 στην οποία περιγράφεται ο τόπος ο τρόπος και ο χρόνος διανομής συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων .
ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ
α. Την αποδοχή αιτήματος της Οργάνωσης Παραγωγών ” ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε.΄΄περί παραχώρησης νωπού προϊόντος ροδάκινων   ) στο         Δήμο Κορινθίων , επικεφαλή εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας που έχει  οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)», όπως διαλαμβάνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014, ως δικαιούχο της δωρεάν διανομής προϊόντων  (ροδάκινων ) ποσότητας 15 τόνων.
β. Την σύναψη συμφωνητικού  μεταξύ του Δήμου Κορινθίων    με την Οργάνωση Παραγωγών ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε για την παράδοση – παραλαβή του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος
και γ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού>> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του:
·         Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 της 29ης Σεπτεμβρίου “σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών”
·         Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1369/2015 της 7ης Αυγούστου “για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΦΕΚ αρ. 1701/14-8-2015 ) “
·         Το με αριθ. 2436/17-7-2017 Τεύχος Δεύτερο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή   του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων φρούτων (ΕΕ L 150,01-07-2017 ,Σελ .31)
·         την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α)Την αποδοχή αιτήματος της Οργάνωσης Παραγωγών ” ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε.΄΄περί παραχώρησης νωπού προϊόντος ροδάκινων   ) στο         Δήμο Κορινθίων , επικεφαλή εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας που έχει οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)», όπως διαλαμβάνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014, ως δικαιούχο της δωρεάν διανομής προϊόντων (ροδάκινων ) ποσότητας 15 τόνων.
 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Κορινθίων   με την Οργάνωση Παραγωγών ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε, για την παράδοση – παραλαβή του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος.
.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 294/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 08 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment