Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2013

        

           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 19/06.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 423/2017
 
Θέμα μοναδικό «Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2013»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 και Ν. 3463/2006 άρθρο 163, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50676/02-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος,
9.       Βλάσσης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
4. Πανταζής Βασίλειος
5. Κορδώσης Χρήστος
6. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Σούκουλης Ανδρέας
9. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
10. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας,
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2013» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006, οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο, υποχρεούνται στην υποβολή απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως, στην Οικονομική Επιτροπή για τον προέλεγχο και κατόπιν έρχεται μαζί με την έκθεσή της προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση.
Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό  συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ο οποίος με τον αναπληρωτή του ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
Στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση  καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος  συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή ή του  αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι  αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.
Επειδή ο Δήμος Κορινθίων εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την υπ’ αριθμ. 11/170/20-05-2015 (ΑΔΑ: Ω1Π8ΩΛ7-Β0Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κ. Μποζίκας Γεώργιος του Ιωάννη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 29711 της Διεθνούς Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2013 και ο κ.. Κωτσαλάς Τριαντάφυλλος του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361, της Διεθνούς Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών, ως αναπληρωτής του.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το οικον. έτος 2013, προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄ αριθμ. 30/409/30-10-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013 η οποία έχει ως εξής:
Αριθμός Πρακτικού 30
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 30-10-2017
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..
Α π ό ν τ ε ς
1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).
 
 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 409η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 Δήμου Κορινθίων και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2013» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή προελέγχει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης κάθε οικονομικού έτους, συντάσσει την σχετική έκθεση και την υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), εκείνος που ενεργεί την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης είναι αυτά που περιγράφονται στις διατάξεις του απο 17-5/15-6-1959 Βασιλικού διατάγματος. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των  οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή  και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.
Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.»


Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον  ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Οικονομικής επιτροπής  αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και  διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό  συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση  καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος  συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή ή του  αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι  αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.
Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από τη  συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον  ορκωτό ελεγκτή – λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο.
Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του  ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο  Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του  ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 774/1980 (ήδη άρθρο 45 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριοπου κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52/28.02.2013 τεύχος Α’) και  παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από  απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά  από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως  και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή δημοσιεύονται, μετά την  έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία  τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του  νομού που εδρεύει ο Δήμος.
 


Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)
την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10
 το ΒΔ 17-5/15-6-1959
την υπ΄αρίθμ 11/170/2015 (ΑΔΑ: Ω1Π8ΩΛ7-Β0Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Κορινθίων για τα έτη 2013-2014, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής ο Μποζίκας Γεώργιος του Ιωάννη με Α.Μ ΣΟΕΛ 29711, με αναπληρωτή τον Κωτσαλά Τριαντάφυλλο του Δημητρίου με Α.Μ ΣΟΕΛ 21361, της Διεθνούς Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών
Την υπ΄αρίθμ. 19/205/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Προελέγχου απολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2013 σύμφωνα με την οποία  Θεωρήθηκαν ως καλώς γενόμενες οι εισπράξεις και πληρωμές της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής:
 
ΕΣΟΔΑ
Οικονομικό έτος 2013
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά έσοδα
25.042.331,64
24.386.141,37
656.190,27
Έκτακτα έσοδα
3.635.271,31
3.458.194,39
177.076,92
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
2.476.323,98
746.800,46
1.729.523,52
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ
13.651.890,70
777.687,79
12.874.202,91
Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
3.458.840,81
3.233.100,38
225.740,43
Χρηματικό Υπόλοιπο
9.142.823,74
9.142.823,74
0,00
ΣΥΝΟΛΟ
57.407.482,18
41.744.748,13
15.662.734,05
ΕΞΟΔΑ
Οικονομικό έτος 2013
Πληρωθέντα
Πληρωτέο Υπόλοιπο
Αδιάθετα
Γενικές υπηρεσίες
8.392.736,62
0,00
1.562.365,23
Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες
2.090.381,62
0,00
432.259,61
Υπηρεσίες Πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής
5.567.164,07
0,00
3.013.692,10
Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
4.131.029,07
0,00
4.012.353,65
Υπηρεσίες ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης
1.051.881,43
0,00
660.622,70
Υπηρεσία τεχνικών έργων
4.383.516,24
0,00
22.369.527,61
Υπηρεσίες πρασίνου
520.265,98
0,00
1.082.554,55
Υπηρεσία πολεοδομίας
186.777,25
0,00
140.197,79
Υπηρεσία νεκροταφείων
102.439,33
0,00
519.995,07
Δημοτική αστυνομία
134.501,39
0,00
107.507,61
Λοιπές υπηρεσίες
0,00
0,00
0,00
Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
4.731.611,16
0,00
15.742.098,17
Αποθεματικό
0,00
0,00
1.232,18
ΣΥΝΟΛΟ
31.292.304,16
0,00
49.644.406,27
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2013: 10.452.443,97€.
υποβάλλουμε:
Τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2013
Τις Οικονομικές Καταστάσεις οικονομικού έτους 2013 Δήμου Κορινθίων ήτοι, Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 31ης Δεκεμβρίου 2013, Ισολογισμό 31ης Δεκεμβρίου 2013, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 31ης Δεκεμβρίου 2013, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα 31ης Δεκεμβρίου 2013)
και παρακαλούμε όπως προβεί η Οικονομική Επιτροπή σε προέλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης και σε σύνταξη έκθεσης προκειμένου να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο
 
Παραθέτουμε δε την παρακάτω κατάσταση όπου φαίνονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της χρήσης έτους 2013 του Δήμου Κορινθίων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2013-31.12.2013
 
 
Χρήση 2013
 
Κύκλος εργασιών
24.219.409,11
Μείον:
Κόστος πωληθέντων
19.785.316,13
 
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (πλεόνασμα)
4.434.092,98
Πλέον:
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
227.540,33
 
Σύνολο
4.661.633,31
Μείον:
Έξοδα διοίκησης
4.966.581,46
Μείον:
Έξοδα δημοσίων σχέσεων
12.211,68
Μείον:
Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις -δωρεές
2.922.779,30
 
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (έλλειμμα)
-3.239.939,13
Πλέον:
Χρηματοοικονομικά έσοδα
471.686,71
Μείον:
Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων
4.021,96
Μείον:
Χρηματοοικονομικά έξοδα
123.805,39
 
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (έλλειμμα)
-2.896.079,77
Πλέον:
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.482.656,42
Πλέον:
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
2.470.227,29
Πλέον:
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
32.377,68
Μείον:
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
85.185,03
Μείον:
Έκτακτες ζημίες
103.125,78
Μείον:
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
111.128,33
Μείον:
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
1.300.000,00
 
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
489.742,48
 
Σύνολο αποσβέσεων παγίων
4.317.618,16
Μείον:
Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις
4.317.618,16
 
Αποτελέσματα χρήσεως (πλεόνασμα)
489.742,48
Ο κ. Νανόπουλος, παίρνοντας το λόγο, λέει πως είναι θετικό που υπάρχει πρόοδος στον προέλεγχο των στοιχείων οικονομικής διαχείρισης, αν και με καθυστέρηση. Λέει πως η μειοψηφία, κατά την πάγια θέση της, δεν ψηφίζει οικονομικές καταστάσεις που δεν έχουν εκθέσεις ελέγχου ορκωτών λογιστών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι βρίσκει κάτι μεμπτό στα στοιχεία οικονομικής διαχείρισης του οικονομικού έτους 2013.
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την με αριθμό 19/205/2015 απόφασή της, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις εισπράξεις και πληρωμές της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Κορινθίων, τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013 του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χρ. και Δημητρόπουλου Κ. με αρνητική ψήφο, διότι η μειοψηφία, κατά την πάγια θέση της, δεν ψηφίζει οικονομικές καταστάσεις που δεν έχουν εκθέσεις ελέγχου ορκωτών λογιστών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι βρίσκει κάτι μεμπτό στα στοιχεία οικονομικής διαχείρισης του οικονομικού έτους 2013)
Α.- Συντάσσει την έκθεση Οικονομικής Επιτροπής για τη διαχείριση χρήσεως του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2013 ως εξής:
Έκθεση Διαχειρίσεως Χρήσης 2013 της
Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο
1.       ΓΕΝΙΚΑ
Με βάση το Π.Δ.315/30-12-1999, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 4604/1-2–2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών o Δήμος μας υποχρεούται σε εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος.
 
Το 2013 ήταν η τρίτη χρονιά λειτουργίας του διευρυμένου λόγω Καλλικράτη Δήμου Κορινθίων. Πέραν από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται παρακάτω, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, συμβάλλει στην σωστή αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης και διάρθρωσης του Δήμου, καθώς και στην διαχρονική παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών του στοιχείων. Επίσης ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και η δημοσίευσή τους, συμβάλλουν σημαντικά στην εδραίωση της διαφάνειας και αξιοπιστίας όσον αφορά τα οικονομικά πεπραγμένα του Δήμου.
Τα βασικά στοιχεία των προς έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 αναλύονται ως ακολούθως.
2.        ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Το σύνολο των Εσόδων του Δήμου για την χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των € 29.903.897,54 και αναλύονται σε οργανικά, παρεπόμενων ασχολιών, έκτακτα και ανόργανα, προηγούμενων χρήσεων και από μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους.
 
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2013 ανά πρωτοβάθμιο Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει ως εξής:
Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
2013
Ποσά σε €
70
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
91.342,94
72
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
2.274.325,39
73
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
7.053.691,42
74
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
15.004.918,07
75
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ
22.671,62
76
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
471.686,71
 
(α) Σύνολο οργανικών εσόδων
24.918.636,15
 
81
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ
2.482.656,42
82
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
2.470.227,29
84
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
32.377,68
 
(β) Σύνολο εκτάκτων και ανόργανων εσόδων
4.985.261,39
Γενικό Σύνολο (α) + (β)
 
Οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων και έργων (Λ/43) της χρήσης 2013 (πέρα από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων) ανήλθαν στο ποσό των € 3.021.478,62.
Αντίστοιχα οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των                              32.601.924,39, όπως προκύπτει από τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα του 2013.
3.       ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η εξέλιξη των Εσόδων της χρήσεως 2013 σε σύγκριση με τη χρήση 2012 ανά πρωτοβάθμιο Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει ως εξής:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
 ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012
Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
2013
2012
Μεταβολή σε € (2013- 2012)
Μεταβολή σε % (2013- 2012)
70
Έσοδα πωλήσεων (αναγκαστικές προσκηρώσεις)
91.342,94
4.139,10
87.203,84
2106,83%
72
Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη, πρόστιμα & προσαυξήσεις 
2.274.325,39
3.208.376,60
-934.051,21
-29,11%
73
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα)
7.053.691,42
7.453.000,81
-399.309,39
-5,36%
74
Έσοδα από επιχορηγήσεις
15.004.918,07
18.674.710,79
-3.669.792,72
-19,65%
75
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
22.671,62
18.333,89
4.337,73
23,66%
76
Έσοδα κεφαλαίων
471.686,71
483.547,15
-11.860,44
-2,45%
 
(α) Σύνολο οργανικών εσόδων
24.918.636,15
29.842.108,34
-4.923.472,19
-16,50%
 
 
81
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.482.656,42
2.540.452,34
-57.795,92
-2,28%
82
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
2.470.227,29
2.699.832,18
-229.604,89
-8,50%
84
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
32.377,68
0,00
32.377,68
 
(β) Σύνολο εκτάκτων και ανόργανων εσόδων
4.985.261,39
5.240.284,52
-255.023,13
-4,87%
Γενικό Σύνολο (α) + (β)
29.903.897,54
35.082.392,86
-5.178.495,32
-14,76%
 
4.       ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων χρήσεως 2013 ανά πρωτοβάθμιο Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει ως εξής:
 
Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Ποσό σε €
25 & 26
Αναλώσεις υλικών και ανταλλακτικών
1.721.527,69
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
6.701.254,89
61
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 
1.088.190,29
62
Παροχές Τρίτων
2.897.469,83
63
Φόροι Τέλη
100.390,61
64
Διάφορα έξοδα
7.937.657,80
65
Τόκοι και συναφή έξοδα
123.805,39
66
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
4.317.618,16
67
Παροχές-Χορηγίες – επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις – δωρεές
2.922.779,30
68
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
4.021,96
78
Τεκμαρτά Έσοδα από Ιδιοπαραγωγή παγίων (Μείον)
0,00
 
(α) Σύνολο Οργανικών εξόδων
27.814.715,92
81
188.310,81
82
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
111.128,33
83
Προβλέψεις εκτάκτων κινδύνων
1.300.000,00
 
(β) Σύνολο εκτάκτων & ανόργανων εξόδων
1.599.439,14
Γενικό Σύνολο (α) + (β)
29.414.155,06
Αντίστοιχα οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των                                  31.292.304,16  όπως προκύπτει από τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα του 2013.
5.       ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η εξέλιξη των Εξόδων της χρήσεως 2013 σε σύγκριση με την χρήση 2012 ανά πρωτοβάθμιο Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
 ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2012
Κωδικός
Περιγραφή
2013
2012
Μεταβολή σε € (2013- 2012)
Μεταβολή σε % (2013- 2012)
25 & 26
Αναλώσεις υλικών και ανταλλακτικών
1.721.527,69
1.392.971,45
328.556,24
23,59%
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
6.701.254,89
7.243.180,50
-541.925,61
-7,48%
61
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 
1.088.190,29
1.350.367,30
-262.177,01
-19,42%
62
Παροχές Τρίτων
2.897.469,83
2.501.668,09
395.801,74
15,82%
63
Φόροι
100.390,61
82.312,09
18.078,52
21,96%
64
Διάφορα έξοδα
7.937.657,80
9.618.012,03
-1.680.354,23
-17,47%
65
Τόκοι και συναφή έξοδα
123.805,39
136.522,78
-12.717,39
-9,32%
66
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
4.317.618,16
4.848.538,11
-530.919,95
-10,95%
67
Παροχές – χορηγίες – επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις – δωρεές
2.922.779,30
3.112.178,14
-189.398,84
-6,09%
68
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
4.021,96
11.899,06
-7.877,10
-66,20%
78
Τεκμαρτά Έσοδα από ιδιοπαραγωγή παγίων (Μείον)
0,00
0,00
0,00
 
(α) Σύνολο Οργανικών εξόδων
27.814.715,92
30.297.649,55
-2.482.933,63
-8,20%
81
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα & έκτακτες ζημιές
188.310,81
223.337,41
-35.026,60
-15,68%
82
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
111.128,33
135.258,38
-24.130,05
-17,84%
83
Προβλέψεις εκτάκτων κινδύνων
1.300.000,00
2.200.000,00
-900.000,00
-40,91%
 
(β) Σύνολο εκτάκτων & ανόργανων εξόδων
1.599.439,14
2.558.595,79
-959.156,65
-37,49%
Γενικό Σύνολο (α) + (β)
32.856.245,34
-3.442.090,28
-10,48%
6.       ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Για το έτος 2013 το κόστος των παρεχομένων αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των                            € 19.785.316,13.
Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 4.966.581,46, τα έξοδα Λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 12.211,68, οι παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις –δωρεές ανήλθαν στο ποσό των € 2.922.779,30, τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανήλθαν στο ποσό των                    € 123.805,39 και τέλος οι προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων στο ποσό των € 4.021,96.
Στα παραπάνω ποσά αν προστεθούν και τα έκτακτα έξοδα ποσού 85.185,03, οι έκτακτες ζημιές ποσού               103.125,78, τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 111.128,33 και οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ποσού € 1.300.000,00, προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2013 τα οποία ανήλθαν στο ποσό των € 29.414.155,06.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2013 ποσού  € 29.903.897,54 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2013 ποσού  € 29.414.155,06 αποτελεί το λογιστικό πλεόνασμα της χρήσεως 2013 το οποίο ανέρχεται σε  € 489.742,48.
Συγκριτικά αναφέρουμε ότι η χρήση 2012 παρουσίασε πλεόνασμα  2.226.147,52.
Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των € 31.292.304,16, όπως προκύπτει από τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα του 2013.
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2013 € 32.601.924,39 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού  € 9.142.823,74  ήτοι συνολικό ποσό 41.744.748,13  μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2013  € 31.392.304,16  δίδει τα διαθέσιμα του τέλους της χρήσεως 2013, που ανέρχονται στο ποσό των  € 10.452.443,97  (όπως απεικονίζονται στον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα του 2013).
Τα διαθέσιμα στις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2013 εμφανίζονται στο λογαριασμό «Χρηματικά Διαθέσιμα» ποσού 11.757.886,02.
Εάν συσχετίσουμε τα διαθέσιμα του τέλους της χρήσεως 2013, που απεικονίζονται στον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα του 2013, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των € 10.452.443,97  με το υπόλοιπο των διαθεσίμων που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31/12/2013 στο λογαριασμό της Γενικής Λογιστικής «Χρηματικά Διαθέσιμα» ποσού € 11.757.886,02 παρατηρείται απόκλιση ποσού € 1.305.442,05                             η οποία οφείλεται στην καταχώρηση της 31/12/2013 της πληρωμής της προκαταβολής της μισθοδοσίας του 1ου 15μέρου του Ιανουαρίου του 2014, που πραγματοποιήθηκε εντός του Δεκεμβρίου του 2013, ποσού                    € 92.007,39, στην καταχώρηση της 31/12/2013 της πληρωμής Παρακαταθήκης Δικαιούχων αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης ποσού € 13.962,00, στις καταθέσεις δημοτών ποσού € 22.506,28, για την εξόφληση τελών για τις οποίες δεν είχε γίνει ταυτοποίηση έως 31.12.2013 ώστε να εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης, στις   μη εμφανισθείσες επιταγές την 31.12.2013 ποσού946.124,48 που αφορούν εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα για τα οποία οι δικαιούχοι δεν είχαν εισπράξει τις επιταγές από την Τράπεζα έως την 31.12.2013, στις καταθέσεις ποσού € 442.084,35 σε λογαριασμούς της Τράπεζας Ελλάδος που αφορούν χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ για τις οποίες δεν έχουν κοπεί γραμμάτια είσπραξης λόγω του γεγονότος ότι η έκδοση τους γίνεται ταυτόχρονα με τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και τέλος στις άγνωστες καταθέσεις δημοτών ποσού € 696,33 στη Συνεταιριστική Τράπεζα.
Αιτιολογία
Ποσό σε €
Προκαταβολές προσωπικού
-92.007,39
Παρακαταθήκη Δικαιούχων αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης
-13.962,00
Άγνωστες καταθέσεις
22.506,28
Μη εμφανισθείσες επιταγές
946.124,48
Γραμμάτια προς έκδοση χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ
442.084,35
Άγνωστες καταθέσεις
696,33
Σύνολο μεταβολών
1.305.442,05
7.       ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως στις 31.12.2013 ανέρχονται στο ποσό των 8.529.446,87 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 5.130.525,42, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 3.398.921,45.
8.       ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ενσώματες και Ασώματες Ακινητοποιήσεις)
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2013 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των € 208.103.441,04 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 145.860.694,78 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 62.242.746,26. Τα πάγια στοιχεία του Δήμου όπως αποτυπώνονται με βάση την αξία κτήσης τους μεταβλήθηκαν αυξητικά κατά την χρήση 2013 σε σχέση με τη χρήση 2012 κατά το ποσό των € 931.923,40.
9.       ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αφορούν τις συμμετοχές του Δήμου και αποτιμήθηκαν ως κάτωθι:
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
Αξία αποτιμήσεως 31.12.2012
Πρόβλεψη υποτίμησης έως την 31.12.2012
Αξία κτήσεως 31/12/2013
Αξία αποτιμήσεως 31.12.2013
Διαφορά αποτιμήσεως χρήσεως 2013
1
Κέντρο Νέων Κορινθίων
2.934,70
2.934,70
0,00
2.934,70
2.934,70
0,00
2
Τράπεζα Πελοποννήσου Α.Ε.
14.673,51
0,00
-14.673,51
14.673,51
0,00
0,00
3
Αναπτυξιακή Κορινθιακή Α.Ε.
135.811,68
0,00
-135.811,68
135.811,68
0,00
0,00
4
Αναπτυξιακή Βορείας Πελοποννήσου Α.Ε. (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.)
26.415,00
18.942,33
-7.472,67
26.415,00
19.140,00
197,67
5
Κ.Ε.Κ. Νομού Κορινθίας Α.Ε.
11.505,20
0,00
-11.505,20
11.505,20
0,00
0,00
6
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορινθίων
414.123,23
0,00
-414.123,23
414.123,23
0,00
0,00
7
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορινθίων
1.322.391,86
1.322.391,86
0,00
1.322.391,86
1.322.391,86
0,00
8
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Άσσου – Λεχαίου
30.000,00
0,00
-30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
9
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαρωνικού
10.000,00
0,00
-10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Τενέας
58.694,06
0,00
-58.694,06
58.694,06
0,00
0,00
11
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων (Δ.Α.Ε.Κ.)
300.000,00
307.268,52
7.268,52
300.000,00
317.514,74
10.246,22
 
ΣΥΝΟΛΟ
2.326.549,24
1.651.537,41
-675.011,83
2.326.549,24
1.661.981,30
10.443,89
10.   ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Η αξία των αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών στις 31/12/2013 ανέρχεται στο ποσό των                        € 130.872,17.
11.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το σύνολο των απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών στις 31/12/2013 ανέρχεται στο ποσό των € 15.662.734,05. Στο σύνολο των απαιτήσεων αυτών έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφάλειας συνολικού ύψους € 12.300.000,00.
12. ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Η εξέλιξη των Χρηματικών Διαθεσίμων της χρήσεως 2013 σε σύγκριση με την χρήση 2012 έχει ως εξής:
Διαθέσιμα
Έτους 2013
Έτους 2012
Μεταβολή
(2013-2012)
Ταμείο
32.159,38
9.829,29
22.330,09
Καταθέσεις όψεως
11.725.726,64
9.591.116,12
2.134.610,52
Σύνολο
11.757.886,02
9.600.945,41
2.156.940,61
13.   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Στον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2013 περιλαμβάνονται έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ύψους                        € 2.275.540,74, τα οποία αναλύονται ως εξής:
·         έσοδα από Δ.Ε.Η. μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013 ποσού 1.081.420,11 €.
·         επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων ΣΤ διμήνου 2013 ποσού 1.172.847,20 €.
·         τόκους προθεσμιακών καταθέσεων ποσού 21.273,43 €, τα οποία εισπράχθηκαν εντός της επόμενης χρήσης
Στον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2013 περιλαμβάνονται και έξοδα επόμενων χρήσεων ύψους 13.962,00 €,  τα οποία αφορούν Παρακαταθήκη Δικαιούχων αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης.
14.   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ.
Οι χρεωστικοί λογαριασμοί τάξεως αναλύονται σε:
Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού
 
 
 
 
80.936.710,43
15.    ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των € 38.405.371,57.
Εντός της χρήσεως 2013 μεταβλήθηκε κατά το ποσό των € 237.007,46, αυξάνοντας ισόποσα το Κεφάλαιο του Δήμου στο ποσό των € 38.405.371,57 και αντίστοιχα τους λογαριασμούς Γ.ΙΙ.1β. «Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως» κατά το ποσό των € 204.787,93 και Β.4. «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» κατά το ποσό των € 32.219,53.
16.    ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
Το υπόλοιπο των δωρεών την 31/12/2013 ανέρχεται στο ποσό των € 289.028,36.
17.    ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2013 οι επιχορηγήσεις επενδύσεων εμφανίζουν υπόλοιπο € 31.341.558,75. Το ποσό αυτό διαμορφώθηκε ως εξής:
Απογραφή έναρξης 1.1.2013
30.790.475,85
 
Εισροές χρήσης 2013
3.021.478,62
 
Μείον: Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
-2.470.395,72
 
Σύνολο
31.341.558,75
 
18.    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
Η χρήση 2013 παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους € 489.742,48. Στο ποσό αυτό εάν προσθέσουμε το πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων ύψους € 3.192.258,84 μεταφέρεται πλεόνασμα εις νέο ύψους                   € 3.682.001,32.
19.    ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Το ύψος της σχηματισθείσας πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία κατά την 31.12.2013 ανέρχεται στο ποσό των € 217.622,32.
Επιπλέον έχουν σχηματιστεί λοιπές προβλέψεις ποσού € 4.752.674,66, προς κάλυψη δικαστικών υποθέσεων τρίτων κατά του Δήμου.
20.    ΔΑΝΕΙΑ
Το υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 1.569.821,83, εκ των οποίων ποσό € 182.342,43 είναι αποδοτέο στη χρήση 2014.
21.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου κατά την 31.12.2013 ανέρχεται στο ποσό των € 3.529.192,69 (έναντι ποσού € 4.512.322,11 την 31.12.2012) και αναλύεται ως κάτωθι σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2012:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                    
31.12.2013                   
31.12.2012
Μεταβολή
(2013-2012)
Δάνεια Ταμιευτηρίων
1.387.479,40
1.569.821,83
-182.342,43
Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων                    
1.387.479,40
1.569.821,83
182.342,43
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                    
31.12.2013 
31.12.2012
Μεταβολή (2013-2012)
Προμηθευτές
819.614,15
1.971.740,43
-1.152.126,28
Επιταγές πληρωτέες
946.124,48
550.757,99
395.366,49
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
115.246,03
76.138,46
39.107,57
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
26.092,63
59.209,10
-33.116,47
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
182.342,43
190.248,57
-7.906,14
Πιστωτές διάφοροι
52.293,57
94.405,73
-42.112,16
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων                    
2.141.713,29
2.942.500,28
-800.786,99
22.    ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ.
Στον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2013 περιλαμβάνονται έσοδα επομένων χρήσεων ύψους                      € 773.810,27  και έξοδα χρήσεως δουλευμένα συνολικού ύψους 1.498.314,48που αναλύονται ως εξής:
                     Έσοδα επομένων χρήσεων:773.810,27
·         εισπράξεις από Δημοτικά τέλη και φόρους, αγνώστων καταθετών Τραπεζών Εθνικής, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Κύπρου, ποσού 22.506,28 €,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για σχολικό τροχονόμο 2.520,00 € ,
·         αδιάθετη επιχορήγηση για συντήρηση σχολικών κτιρίων 362.075,21€,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για μερική απασχόληση ποσού 7.455,00 €,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για πυροπροστασία ποσού 119.805,24€,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες ποσού 2.603,42 €,
·         αδιάθετα ειδικευμένα έσοδα Πρώην Δήμου Σολυγείας, ποσού 61.049,80 €
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για Πολιτική προστασία ποσού 13.367,45 €,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για μισθώματα σχολικών μονάδων ποσού 125.083,78 €,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για καταβολή προνοιακών επιδομάτων ποσού 26.555,88 €.
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για αποζημιώσεις μετακινήσεων εκτός έδρας ποσού 8.221,56 €.
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για δαπάνη μεταφοράς μαθητών ποσού 10.083,50€,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για δαπάνη σίτισης μαθητών μουσικών σχολείων ποσού 9.704,16€
·         αδιάθετο ποσό δωρεάς από το Καζίνου Λουτρακίου για τον εορτασμό των 150 ετών από την ίδρυση της Νέας Κορίνθου ποσού 2.778,99 €.
                 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα:1.498.314,48
·         Κατανάλωση ρεύματος ΔΕΗ, δικαιώματα ΔΕΗ μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2013 ποσού 321.557,60 €,
·         Δαπάνη καταβολής προνοιακών επιδομάτων ΣΤ διμήνου 2013 ποσού 1.176.756,88 €
 
23.         ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ.
Οι πιστωτικοί λογαριασμοί τάξεως αναλύονται σε:                                  
Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού
€ 80.936.710,43
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2013 ήτοι την 31/12/2013 έως και σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά την χρηματοοικονομική θέση του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε το έγγραφο για το λογαριασμό διαχείρισης που υποβλήθηκε από τον Ταμία, αποφασίζει:
1.      Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τον υποβληθέντα απολογιστικό πίνακα και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Έσοδα Χρήσης
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης
Προϋπολ/ντα
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά
2.949.509,10
2.952.736,90
2.952.736,90
000
Έκτακτα
262.351,65
262.351,65
262.351,65
0,00
Έκτακτα Ειδικευμένα
5.927.735,19
5.927.735,19
5.927.735,19
0,00
Σύνολο Α
9.139.595,94
9.142.823,74
9.142.823,74
0,00
Έσοδα Χρήσης
Προϋπολ/ντα
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα
33.231.965,43
25.042.331,64
24.386.141,37
656.190,27
Έκτακτα
16.810.551,43
3.635.271,31
3.458.194,39
177.076,92
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
3.073.845,33
2.476.323,98
746.800,46
1.729.523,52
Εισπράξεις από Δάνεια + ΠΟΕ
13.755.016,48
13.651.890,70
777.687,79
12.874.202,91
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
4.925.735,82
3.458.840,81
3.233.100,38
225.740,43
Σύνολο Β
71.797.114,49
48.264.658,44
32.601.924,39
15.662.734,05
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)
80.936.710,43
57.407.482,18
41.744.748,13
15.662.734,05
Β. Δαπάνες Χρήσης
Είδος
Προϋπολ/σες
Ενταλθείσες
Πληρωθείσες
Αδιάθετες Πιστώσεις
Δαπάνης
Σύνολο Εξόδων
80.935.478,25
31.292.304,16
31.292.304,16
49.643.174,09
Αποθεματικό
1.232,18
0,00
0,00
1.232,18
Σύνολο
80.936.710,43
31.292.304,16
31.292.304,16
49.644.406,27
Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης
Είδος Λογαριασμού
Χρηματικό Υπόλοιπο
Τακτικά
3.099.034,97
Έκτακτα
480.784,28
Έκτακτα Ειδικευμένα
6.872.624,72
Σύνολο
10.452.443,97
  1. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους Χρήσης με τις παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2013
31.12.2012
Μεταβολή %
Μεταβολή σε €
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
3.398.921,45
1.559.172,80
118,00%
1.839.748,65
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
62.242.746,26
64.991.729,59
-4,23%
-2.748.983,33
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
1.661.981,30
1.651.537,41
0,63%
10.443,89
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
63.904.727,56
66.643.267,00
-4,11%
-2.738.539,44
Αποθέματα
130.872,17
215.095,34
-39,16%
-84.223,17
Απαιτήσεις από πελάτες – λοιποί χρεώστες
3.454.741,44
2.921.699,35
18,24%
533.042,09
Χρεόγραφα
92.811,60
80.672,74
15,05%
12.138,86
Χρηματικά Διαθέσιμα
11.757.886,02
9.600.945,41
22,47%
2.156.940,61
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
15.436.311,23
12.818.412,84
20,42%
2.617.898,39
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
2.289.502,74
2.988.255,86
-23,38%
-698.753,12
 
 
 
 
 
Σύνολο Ενεργητικού
85.029.462,98
84.009.108,50
1,21%
1.020.354,48
 
 
 
 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
31.12.2013
31.12.2012
Μεταβολή %
Μεταβολή σε €
Κεφάλαιο
38.405.371,57
38.168.364,11
0,62%
237.007,46
Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις- δωρεές παγίων
31.631.226,11
31.087.925,11
1,75%
543.301,00
Αποθεματικά
539.249,56
8.436,95
6291,52%
530.812,61
Αποτελέσματα εις νέον
3.682.001,32
3.192.258,84
15,34%
489.742,48
Καθαρή θέση
74.257.848,56
72.456.985,01
2,49%
1.800.863,55
Προβλέψεις
4.970.296,98
5.002.674,66
-0,65%
-32.377,68
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.387.479,40
1.569.821,83
-11,62%
-182.342,43
Δάνεια βραχυπρόθεσμα
182.342,43
190.248,57
-4,16%
-7.906,14
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
819.614,15
1.971.740,43
-58,43%
-1.152.126,28
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.139.756,71
780.511,28
46,03%
359.245,43
Σύνολο υποχρεώσεων
3.529.192,69
4.512.322,11
-21,79%
-983.129,42
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
2.272.124,75
2.037.126,72
11,54%
234.998,03
 
 
 
 
 
Σύνολο Παθητικού
85.029.462,98
84.009.108,50
1,21%
1.020.354,48
 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2013-31.12.2013
 
 
 
Χρήση 2013
Χρήση 2012
Μεταβολή %
Μεταβολή σε €
 
 
Κύκλος εργασιών
24.219.409,11
27.360.340,76
-11,48%
-3.140.931,65
Μείον:
Κόστος πωληθέντων
19.785.316,13
21.618.929,48
-8,48%
-1.833.613,35
 
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (πλεόνασμα)
4.434.092,98
5.741.411,28
-22,77%
-1.307.318,30
Πλέον:
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
227.540,33
1.998.220,43
-88,61%
-1.770.680,10
 
Σύνολο
4.661.633,31
7.739.631,71
-39,77%
-3.077.998,40
Μείον:
Έξοδα διοίκησης
4.966.581,46
5.404.732,37
-8,11%
-438.150,91
Μείον:
Έξοδα δημοσίων σχέσεων
12.211,68
13.387,72
-8,78%
-1.176,04
Μείον:
Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις -δωρεές
2.922.779,30
3.112.178,14
-6,09%
-189.398,84
 
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (έλλειμμα)
-3.239.939,13
-790.666,52
309,77%
-2.449.272,61
Πλέον:
Χρηματοοικονομικά έσοδα
471.686,71
483.547,15
-2,45%
-11.860,44
Μείον:
Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων
4.021,96
11.899,06
-66,20%
-7.877,10
Μείον:
Χρηματοοικονομικά έξοδα
123.805,39
136.522,78
-9,32%
-12.717,39
 
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (έλλειμμα)
-2.896.079,77
-455.541,21
535,74%
-2.440.538,56
Πλέον:
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.482.656,42
2.540.452,34
-2,28%
-57.795,92
Πλέον:
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
2.470.227,29
2.699.832,18
-8,50%
-229.604,89
Πλέον:
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
32.377,68
0,00
32.377,68
Μείον:
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
85.185,03
124.853,89
-31,77%
-39.668,86
Μείον:
Έκτακτες ζημίες
103.125,78
98.483,52
4,71%
4.642,26
Μείον:
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
111.128,33
135.258,38
-17,84%
-24.130,05
Μείον:
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
1.300.000,00
2.200.000,00
-40,91%
-900.000,00
 
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
489.742,48
2.226.147,52
-78,00%
-1.736.405,04
 
Σύνολο αποσβέσεων παγίων
4.317.618,16
4.848.538,11
-10,95%
-530.919,95
Μείον:
Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις
4.317.618,16
4.848.538,11
-10,95%
-530.919,95
 
Αποτελέσματα χρήσεως (πλεόνασμα)
489.742,48
2.226.147,52
-78,00%
-1.736.405,04
 
 1. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τον υποβληθέντα απολογιστικό πίνακα με τις παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Έσοδα Χρήσης
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης
Προϋπολ/ντα
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά
2.949.509,10
2.952.736,90
2.952.736,90
0,00
Έκτακτα
262.351,65
262.351,65
262.351,65
0,00
Έκτακτα Ειδικευμένα
5.927.735,19
5.927.735,19
5.927.735,19
0,00
Σύνολο Α
9.139.595,94
9.142.823,74
9.142.823,74
0,00
Έσοδα Χρήσης
Προϋπολ/ντα
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα
33.231.965,43
25.042.331,64
24.386.141,37
656.190,27
Έκτακτα
16.810.551,43
3.635.271,31
3.458.194,39
177.076,92
Έσοδα παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
3.073.845,33
2.476.323,98
746.800,46
1.729.523,52
Εισπράξεις από Δάνεια + ΠΟΕ
13.755.016,48
13.651.890,70
777.687,79
12.874.202,91
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
6.925.735,82
3.458.840,81
3.233.100,38
225.740,43
Σύνολο Β
71.797.114,49
48.264.658,44
32.601.924,39
15.662.734,05
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)
80.936.710,43
57.407.482,18
41.744.748,13
15.662.734,05
Β. Δαπάνες Χρήσης
Είδος
Προϋπολ/σες
Ενταλθείσες
Πληρωθείσες
Αδιάθετες Πιστώσεις
Δαπάνης
Σύνολο Εξόδων
80.935.478,25
31.292.304,16
31.292.304,16
49.643.174,09
Αποθεματικό
1.232,18
0,00
0,00
1.232,18
Σύνολο
80.936.710,43
31.292.304,16
31.292.304,16
49.644.406,27
 
Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης
Είδος Λογαριασμού
Χρηματικό Υπόλοιπο
Τακτικά
3.099.034,97
Έκτακτα
480.784,28
Έκτακτα Ειδικευμένα
6.872.624,72
Σύνολο
10.452.443,97
 
2. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους Χρήσης με τις παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2013
31.12.2012
Μεταβολή %
Μεταβολή €
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
3.398.921,45
1.559.172,80
118,00%
1.839.748,65
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
62.242.746,26
64.991.729,59
-4,23%
-2.748.983,33
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
1.661.981,30
1.651.537,41
0,63%
10.443,89
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
63.904.727,56
66.643.267,00
-4,11%
-2.738.539,44
Αποθέματα
130.872,17
215.095,34
-39,16%
-84.223,17
Απαιτήσεις από πελάτες – λοιποί χρεώστες
3.454.741,44
2.921.699,35
18,24%
533.042,09
Χρεόγραφα
92.811,60
80.672,74
15,05%
12.138,86
Χρηματικά Διαθέσιμα
11.757.886,02
9.600.945,41
22,47%
2.156.940,61
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
15.436.311,23
12.818.412,84
20,42%
2.617.898,39
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
2.289.502,74
2.988.255,86
-23,38%
-698.753,12
Σύνολο ενεργητικού
85.029.462,98
84.009.108,50
1,21%
1.020.354,48
 
 
 
 
 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
31.12.2013
31.12.2012
Μεταβολή %
Μεταβολή σε €
Κεφάλαιο
38.405.371,57
38.168.364,11
0,62%
237.007,46
Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις- δωρεές παγίων
31.631.226,11
31.087.925,11
1,75%
543.301,00
Αποθεματικά
539.249,56
8.436,95
6291,52%
530.812,61
Αποτελέσματα εις νέον
3.682.001,32
3.192.258,84
15,34%
489.742,48
Καθαρή θέση
74.257.848,56
72.456.985,01
2,49%
1.800.863,55
Προβλέψεις
4.970.296,98
5.002.674,66
-0,65%
-32.377,68
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.387.479,40
1.569.821,83
-11,62%
-182.342,43
Δάνεια βραχυπρόθεσμα
182.342,43
190.248,57
-4,16%
-7.906,14
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
819.614,15
1.971.740,43
-58,43%
-1.152.126,28
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.139.756,71
780.511,28
46,03%
359.245,43
Σύνολο υποχρεώσεων
3.529.192,69
4.512.322,11
-21,79%
-983.129,42
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
2.272.124,75
2.037.126,72
11,54%
234.998,03
Σύνολο παθητικού
85.029.462,98
84.009.108,50
1,21%
1.020.354,48
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2013 – 31.12.2013
 
 
Χρήση 2013
Χρήση 2012
Μεταβολή %
Μεταβολή σε €
 
 
2012
2011
 
Κύκλος εργασιών
24.219.409,11
27.360.340,76
-11,48%
-3.140.931,65
Μείον:
Κόστος πωληθέντων
19.785.316,13
21.618.929,48
-8,48%
-1.833.613,35
 
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (πλεόνασμα)
4.434.092,98
5.741.411,28
-22,77%
-1.307.318,30
Πλέον:
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
227.540,33
1.998.220,43
-88,61%
-1.770.680,10
 
Σύνολο
4.661.633,31
7.739.631,71
-39,77%
-3.077.998,40
Μείον:
Έξοδα διοίκησης
4.966.581,46
5.404.732,37
-8,11%
-438.150,91
Μείον:
Έξοδα δημοσίων σχέσεων
12.211,68
13.387,72
-8,78%
-1.176,04
Μείον:
Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις -δωρεές
2.922.779,30
3.112.178,14
-6,09%
-189.398,84
 
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (έλλειμμα)
-3.239.939,13
-790.666,52
309,77%
-2.449.272,61
Πλέον:
Χρηματοοικονομικά έσοδα
471.686,71
483.547,15
-2,45%
-11.860,44
Μείον:
Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων
4.021,96
11.899,06
-66,20%
-7.877,10
Μείον:
Χρηματοοικονομικά έξοδα
123.805,39
136.522,78
-9,32%
-12.717,39
 
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (έλλειμμα)
-2.896.079,77
-455.541,21
535,74%
-2.440.538,56
Πλέον:
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.482.656,42
2.540.452,34
-2,28%
-57.795,92
 
Πλέον:
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
2.470.227,29
2.699.832,18
-8,50%
-229.604,89
 
Πλέον:
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
32.377,68
0,00
32.377,68
 
Μείον:
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
85.185,03
124.853,89
-31,77%
-39.668,86
 
Μείον:
Έκτακτες ζημίες
103.125,78
98.483,52
4,71%
4.642,26
 
Μείον:
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
111.128,33
135.258,38
-17,84%
-24.130,05
 
Μείον:
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
1.300.000,00
2.200.000,00
-40,91%
-900.000,00
 
 
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
489.742,48
2.226.147,52
-78,00%
-1.736.405,04
 
 
Σύνολο αποσβέσεων παγίων
4.317.618,16
4.848.538,11
-10,95%
-530.919,95
 
Μείον:
Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις
4.317.618,16
4.848.538,11
-10,95%
-530.919,95
 
 
Αποτελέσματα χρήσεως (πλεόνασμα)
489.742,48
2.226.147,52
-78,00%
-1.736.405,04
 
 Β.- Υποβάλλει την ως άνω έκθεσή της περί διαχείρισης χρήσης οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Κορινθίων στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς έγκριση.
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
                 Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/409/2017.-
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 31-10-2017
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να ψηφίσουν σχετικά με την έγκρισή του.  
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θεωρούμε θετικό το ότι έχουμε τον ισολογισμό του 2013, αλλά ο χρόνος καθυστέρησης της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και υποβολής του στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρκετά μεγάλος και ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγκρίνουμε τα αποτελέσματα απολογισμού –ισολογισμού, χωρίς με αυτό, να αμφισβητούμε την έκθεση του Ορκωτού.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και είδε
·         Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06
·         το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7
·         το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή
·         την υπ’ αριθμ. 30/409/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή του απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2013 και τη σχετική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής
·         την υπ’ αριθμ. 11/170/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του
·         τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του οικονομικού έτους 2013
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Νανόπουλου Βασίλειου, 2) Δημητρόπουλου Κωνσταντίνου, 3)Καραμαλίκη Μαρίας (Έρρικας) και 4) Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή).
 
1.       Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου Κορινθίων έτους 2013, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 30/409/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και παρουσιάζει:
Α. Έσοδα Χρήσης
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης
Προϋπολ/ντα
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά
2.949.509,10
2.952.736,90
2.952.736,90
000
Έκτακτα
262.351,65
262.351,65
262.351,65
0,00
Έκτακτα Ειδικευμένα
5.927.735,19
5.927.735,19
5.927.735,19
0,00
Σύνολο Α
9.139.595,94
9.142.823,74
9.142.823,74
0,00
Έσοδα Χρήσης
Προϋπολ/ντα
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα
33.231.965,43
25.042.331,64
24.386.141,37
656.190,27
Έκτακτα
16.810.551,43
3.635.271,31
3.458.194,39
177.076,92
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
3.073.845,33
2.476.323,98
746.800,46
1.729.523,52
Εισπράξεις από Δάνεια + ΠΟΕ
13.755.016,48
13.651.890,70
777.687,79
12.874.202,91
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
4.925.735,82
3.458.840,81
3.233.100,38
225.740,43
Σύνολο Β
71.797.114,49
48.264.658,44
32.601.924,39
15.662.734,05
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)
80.936.710,43
57.407.482,18
41.744.748,13
15.662.734,05
Β. Δαπάνες Χρήσης
Είδος
Προϋπολ/σες
Ενταλθείσες
Πληρωθείσες
Αδιάθετες Πιστώσεις
Δαπάνης
Σύνολο Εξόδων
80.935.478,25
31.292.304,16
31.292.304,16
49.643.174,09
Αποθεματικό
1.232,18
0,00
0,00
1.232,18
Σύνολο
80.936.710,43
31.292.304,16
31.292.304,16
49.644.406,27
Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης
Είδος Λογαριασμού
Χρηματικό Υπόλοιπο
Τακτικά
3.099.034,97
Έκτακτα
480.784,28
Έκτακτα Ειδικευμένα
6.872.624,72
Σύνολο
10.452.443,97
 
2.       Την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2013 όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
3.       Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7.
  1. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
  2. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης τόσο στο πρόγραμμα «διαύγεια» όσο και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19 / 423 / 2017.
 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 11 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 

Leave a Comment