Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας και πρωταθλήματος drift αυτοκινήτων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/06.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 427/2017
 
Θέμα 3ο Ε.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας και πρωταθλήματος drift αυτοκινήτων στην περιοχή του Αγ. Νικολάου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50679/02-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Κεφάλας Σταύρος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 8ου ΘΗΔ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 1ου
    ΘΕΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Σταυρέλης Νικόλαος
5. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
6. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7. Κορδώσης Χρήστος
8.Σούκουλης Ανδρέας
9. Καρασάββας Ιωάννης
10.Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας και πρωταθλήματος drift αυτοκινήτων στην περιοχή του Αγ. Νικολάου», επειδή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19-11-2017 και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα συνεδριάσει πάλι μέχρι τότε .
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 51068/06-11-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
 
<<Το αθλητικό σωματείο «STARTLINE» αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 50571/03.11.2017 έγγραφο τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας & πρωταθλήματος drift αυτοκινήτων, την Κυριακή 19.11.2017, στην περιοχή του Αγ. Νικολάου, στην Κόρινθο. Το αθλητικό σωματείο «STARTLINE» είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μέλος της αναγνωρισμένης, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ). Αποτελεί ένα από τα πιο ενεργά Σωματεία της χώρας μας το οποίο διεξάγει αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος αυτοκινήτων και καρτ για σαράντα και πλέον χρόνια σε όλη την επικράτεια.
Φέτος, θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας:
Α. αγώνας δεξιοτεχνίας, το πρωί της 19ης Νοεμβρίου 2017 και
Β. αγώνας drift/πλαγιολίσθησης, το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Μετά το πέρας των αγώνων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση απονομής επάθλων στους νικητές, στην παραλία Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μια εκδήλωση αθλητικού περιεχομένου η οποία σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας και προάγει τα οικονομικά συμφέροντα των κατοίκων του, ενόψει του πλήθους των παρισταμένων – διαγωνιζόμενοι, διοργανωτές και θεατές που αναμένεται να συμμετέχουν.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση των εν λόγω αγώνων, με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
 
1.           Προμήθεια επάθλων, ήτοι:
·         16 κύπελλα για τον αγώνα drift,
·         12 κύπελλα για τον αγώνα δεξιοτεχνίας και
·         60 μετάλλια,
   ποσού έως 417,63€ συμπ. Φ.Π.Α.
·         Αναμνηστικές πλακέτες,
 
   ποσού έως 220,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.           Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι:
·         150 αφίσες διαστάσεων 30εκ. x 40εκ.
·         Αυτοκόλλητα με τον αριθμό συμμετοχής για τα αυτοκίνητα των αγώνων, ήτοι: 50 τεμάχια διαστάσεων 30εκ. x 40εκ. και 25 τεμάχια διαστάσεων 20εκ. x 50εκ.,
   ποσού έως 585,90€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 1.223,53€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω διοργάνωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1.223,53€ σε βάρος του 15/6472.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51068/06-11-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας & πρωταθλήματος drift αυτοκινήτων, την οποία διοργανώνει το αθλητικό σωματείο «STARTLINE» και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 στην περιοχή του Αγ. Νικολάου στην Κόρινθο.
Β) Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.223,53€ με Φ.Π.Α. για την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
1.       Προμήθεια επάθλων, ήτοι:
·         16 κύπελλα για τον αγώνα drift,
·         12 κύπελλα για τον αγώνα δεξιοτεχνίας και
·         60 μετάλλια,
   ποσού έως 417,63€ συμπ. Φ.Π.Α.
·         Αναμνηστικές πλακέτες,
   ποσού έως 220,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
2 . Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι:
·         150 αφίσες διαστάσεων 30εκ. x 40εκ.
·         Αυτοκόλλητα με τον αριθμό συμμετοχής για τα αυτοκίνητα των αγώνων, ήτοι: 50 τεμάχια διαστάσεων 30εκ. x 40εκ. και 25 τεμάχια διαστάσεων 20εκ. x 50εκ.,
   ποσού έως 585,90€ συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 1.223,53€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων» .
Γ) Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 1.223,53€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 / 427/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 11 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment