Διαγραφές οφειλών επί του τέλους ακαθαρίστων εσόδων

  

                                                                                                                                
 
 
                                                                                           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 21/06.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 429/2017
 
Θέμα 9ο Η.Δ.: «Διαγραφές οφειλών επί του τέλους ακαθαρίστων εσόδων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50679/02-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Κεφάλας Σταύρος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 8ου ΘΗΔ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 1ου
    ΘΕΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Σταυρέλης Νικόλαος
5. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
6. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7. Κορδώσης Χρήστος
8.Σούκουλης Ανδρέας
9. Καρασάββας Ιωάννης
10.Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόταξε τη συζήτηση του 9ου κατά σειρά εγγραφής στην ημερήσια διάταξη θέματος ως 2ου με τίτλο «Διαγραφές οφειλών επί του τέλους ακαθαρίστων εσόδων», η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή από τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Παρτσινέβελος Κων/νος εκτός αιθούσης, λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις από 01/06/2017 και 11/10/2017 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
 
Α. << Η επιχείρηση Κοντογιαννάκης Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΚΩΔ. 49753, είναι χρεωμένη :
·         Στην εγγραφή 230 με 1.279,24€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2012 και στην εγγραφή 229 με 358,19€ ως πρόστιμο.
·         Στην εγγραφή 208 με 1.388,12€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2013 και στην εγγραφή 122 με 388,67€ ως πρόστιμο
·         Στην εγγραφή 190 με 982,83€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2014 και στην εγγραφή 188 με 275,19€ ως πρόστιμο.
 
Στις 25/05/17 μας προσκόμισε αίτηση διόρθωσης, της χρέωσης για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των ετών 2012 έως 2014 λόγω του ότι η ανωτέρω εταιρεία πέραν της δραστηριότητας της εστίασης έχει και έσοδα και από ασφαλιστικές μεσιτείες. Σύμφωνα με τα Ε3 των ετών 2012-2014 θα πρέπει να αφαιρεθούν τα έσοδα του κωδικού 453 που αφορά έσοδα από προμήθειες – μεσιτείες. Έτσι τα τέλη θα διαμορφωθούν ως εξής:
 
·         Στην εγγραφή 230 θα παραμείνει το ποσό των 623,30€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2012 και στην εγγραφή 229 με 174,52€ ως πρόστιμο.
·         Στην εγγραφή 208 θα παραμείνει το ποσό των 1.118,57€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2013 και στην εγγραφή 122 με 313,20€ ως πρόστιμο
·         Στην εγγραφή 190 θα παραμείνει το ποσό των 785,58€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2014 και στην εγγραφή 188 με 219,96€ ως πρόστιμο.
 
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει : όταν η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς την φορολογητέα ύλη.>>.
 
Β. <<Ο κος Μπακλώρης Σταύρος τ. Νικολάου με ΚΩΔ. 15151 είναι χρεωμένος :
·       Στην εγγραφή 12915 με 384,13€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 5% έτους 1993.
Στις 08/09/17 μας προσκόμισε αίτηση διαγραφής, της χρέωσης για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 1993 λόγω του ότι έχουν εξοφληθεί. Η αρ. 1677/1999 έκθεση κατάσχεσης της ΔΟΥ Κορίνθου που αφορούσε το ανωτέρω ποσό πλέον προστίμου & προσαυξήσεων δηλαδή τέλος 65.440 δρχ. πρόστιμο 65.440 δρχ & προσαυξήσεις 60.120δρχ διαγράφηκε την 17/03/2000 από την ΔΟΥ Κορίνθου σύμφωνα με το αρ. 597/01.7.2017 έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης που μας προσκόμισε ο ανωτέρω. Σημειώνουμε ότι το τέλος & το πρόστιμο σε ευρώ είναι 384,09€.
 
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει : όταν η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς την φορολογητέα ύλη.>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω εισηγήσεις και τις διατάξεις του άρθρου 174 § 1δ του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Τη διαγραφή μέρους των ποσών που είναι χρεωμένη η επιχείρηση «Κοντογιαννάκης Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ΚΩΔ. 49753 για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
Β. Τη διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένος ο κ. Μπακλώρης Σταύρος του Νικολάου στον ΚΩΔ. 15151 για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
 
Ο Πρόεδρος κατόπιν έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 48088/19-10-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
 << Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1.Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, επέβαλε το τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2539/1997 & σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας καταστήματος με αρ. 16097/10-05-2006 της επιχείρησης CORINTHIANPALACE ΑΕ & την 11449/25-05-2006 άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ΚΑΤΑΙ ΑΕ για τα έτη 2005-2011. Οι ανωτέρω εταιρείες διατηρούν δύο “Κέντρα διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου – μπαρ” στην Τ.Κ. Σολομού του Δήμου Κορινθίων και σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2539/4-12-1997 έχουν την υποχρέωση, να εισπράττουν υπέρ του Δήμου Κορινθίων τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων σε ποσοστό 5% και να το αποδίδουν μέσα στην ίδια προθεσμία απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Εάν δεν το αποδώσουν η Υπηρεσία του Δήμου βεβαιώνει το ποσό του τέλους, σύμφωνα με τα ακαθάριστα έσοδα που οι εταιρείες δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου επιβάλλοντας πρόστιμο σε ποσοστό 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης (άρθρα 6 παρ. 5 & 7 παρ. 6 Ν. 1080/80, άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 2946/01). Σημειώνουμε ότι τα ακαθάριστα έσοδα δηλώθηκαν από την ίδια την επιχείρηση στη Δ0Υ Κορίνθου και ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 47 του Νόμου 1416/84. Το τέλος υπολογίστηκε με 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2539/1997 & σύμφωνα με τις άδειες λειτουργίας των καταστημάτων.
2. Την υπ’ αριθμ. 19 / 415 / 26.11.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων στα διαμερίσματα εκτός αντικειμενικών αξιών, με τη διευκρίνιση ότι σε διττής χρήσεως άδεια τα καταστήματα θα καταβάλλουν το ανάλογο τέλος, με την προϋπόθεση ότι υποχρεούνται να αποδεικνύουν τα ξεχωριστά έσοδα από κάθε κατηγορία. Την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με αρίθμ. 63-18/01/2008 της ανωτέρω αποφάσεως.
3. Οι ανωτέρω δύο εταιρείες μετά την κοινοποίηση των εγγραφών σε βεβαιωτικό κατάλογο κατέθεσαν προσφυγές στο Πρωτοδικείο Κορίνθου με αίτημα συμβιβασμού επίλυσης της διαφοράς.
4.Τις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 για τα έτη 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 με την άποψη της Οικονομικής Υπηρεσίας.
5. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με αριθμ. 3/56/2010, 3/57/2010, 3/58/2010, 3/62/2010, 1/7/2011, 1/23/2011, 1/4/2013, 1/5/2013, 4/2/2013, 4/3/2013 μετά από τις προσφυγές των ανωτέρω επιχειρήσεων κατά των εγγραφών σε χρηματικό κατάλογο.
6. Τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με αρίθμ. 3/53/2011, 21/494/2011, 9/149/2013, 1/12/2014 οι οποίες εγκρίνουν όλα τα ανωτέρω πρακτικά της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις επιστρέφεται ο φάκελος στην Οικονομική υπηρεσία για αναπροσαρμογή των οφειλών.
7. Οι ανωτέρω εταιρείες είχαν υποβάλλει τις υπ’ αρίθμ. 13391, 13392/10.06.2008 αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 3649/08, αλλά δεν κατέβαλαν τη πρώτη δόση όπως όριζε ο νόμος, ούτε προσκόμισαν εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλα στοιχεία για να προσδιοριστεί το τέλος.
8. Εν συνεχεία επανήλθαν με τις υπ’ αρίθμ. 43131 & 43132/11.08.2014 αιτήσεις τους περί υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4257/2014 μετά τον ορθό επανυπολογισμό των μέχρι τότε τελών & προστίμων με βάσει τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Επιπλέον με την υπ’ αρίθμ. 43128/11.08.2014 αίτησή τους κατέθεσαν συμπληρωματικά στοιχεία & τις σχετικές δηλώσεις επί των ακαθαρίστων εσόδων. Με την υπ’ αρίθμ. 43579/13.08.2014 αίτησή τους ενέμειναν στα προηγούμενα αιτήματα (ορθός επανυπολογισμός, ρύθμιση του συνόλου των οφειλών) μετά την υποβολή και των φορολογικών τους στοιχείων.
9. Την υπ’ αρίθμ. απόφαση 126/2014 του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία καταργήθηκε η δίκη, λόγω του ότι με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών τελειούται ο συμβιβασμός.
10. Την από 06/11/2014 γνωμοδότηση δικηγόρου, για το αρ. 49077/16-09-14 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της 126/2014 αποφάσεως του τριμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της αποφάσεως της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών ολοκληρώθηκε η διαδικασία του συμβιβασμού.
11. Το αρ. πρωτ. 38905/09-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με διευκρινήσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύμφωνα με το οποίο οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν και τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες δημοσίευσής τους.
12. Το αρ. πρωτ. 25005/22-04-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ερωτήματος για οφειλές που έχουν περαιωθεί συμβιβαστικά στις φορολογικές επιτροπές του άρθρου 32 του Ν. 1080/80, σύμφωνα με το οποίο όπου προκύπτει συμβιβασμός (με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδοχής της απόφασης της επιτροπής) η προσφυγή καθίσταται άνευ αντικειμένου και δεν διαβιβάζεται στα διοικητικά δικαστήρια.
13. Το υπ’ αρίθμ. 63373/25-11-2014 έγγραφο νομίμου εκπροσώπου των ανωτέρω εταιρειών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει για τα έτη 2007-2011 για την εταιρεία CORINTHIANPALACE ΑΕ καθώς και για τα έτη 2009-2011 για την εταιρεία ΚΑΤΑΙ ΑΕ να προβείτε σε επανυπολογισμό του τέλους & διαγραφή μέρους των χρεών :
 
Η εταιρεία CORINTHIANPALACE ΑΕ είναι χρεωμένη:
1. στον κατάλογο 2/08.05.2009 στην εγγραφή 7/2009 με τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων με το ποσό των 61.726,97€ έτους 2007 και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 28.251,61€ & στην εγγραφή 8/2009 με πρόστιμο έτους 2007 με το ποσό των 14.814,47€ και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 6.780,38€.
2. στον κατάλογο 2/16.06.2011 στην εγγραφή 3/2011 με τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων με το ποσό των 51.355,34€ έτους 2008 και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 25.627,96€ & στην εγγραφή 4/2011 με πρόστιμο έτους 2008 με το ποσό των 24.650,56€ και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 12.301,42€.
3. στον κατάλογο 1/27.12.2012 στην εγγραφή 355/2012 με τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων με το ποσό των 50.842,96€ έτους 2009 και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 43.386,66€ & στην εγγραφή 396/2012 με πρόστιμο έτους 2009 με το ποσό των 20.337,18€ και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 17.354,66€.
4. στον κατάλογο 1/27.12.2012 στην εγγραφή 582/2012 με τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων με το ποσό των 24.421,94€ έτους 2010 και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 20.484,24€ & στην εγγραφή 581/2012 με πρόστιμο έτους 2010 με το ποσό των 7.326,58€ και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 6.145,27€.
5. στον κατάλογο 50/05.11.2013 στην εγγραφή 216/2013 με τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων με το ποσό των 21.379,54€ έτους 2011 και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 19.262,24€ & στην εγγραφή 215/2013 με πρόστιμο έτους 2011 με το ποσό των 6.413,86€ και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 5.778,67€.
 
Η εταιρεία ΚΑΤΑΙ ΑΕ είναι χρεωμένη:
1. στον κατάλογο 1/27.12.2012 στην εγγραφή 353/2012 με τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων με το ποσό των 21.442,31€ έτους 2009 και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 12.613,12€ & στην εγγραφή 354/2012 με πρόστιμο έτους 2009 με το ποσό των 8.576,92€ και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 5.045,24€.
2. στον κατάλογο 1/27.12.2012 στην εγγραφή 552/2012 με τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων με το ποσό των 16.762,13€ έτους 2010 και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 9.845,08€ & στην εγγραφή 551/2012 με πρόστιμο έτους 2010 με το ποσό των 5.028,64€ και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 2.953,53€.
3. στον κατάλογο 50/05.11.2013 στην εγγραφή 58/2013 με τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων με το ποσό των 12.054,96€ έτους 2011 και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 7.091,15€ & στην εγγραφή 57/2013 με πρόστιμο έτους 2011 με το ποσό των 3.616,49€ και θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 2.127,35€.
 
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινό­τητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δι­καιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη.
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για το εν λόγω θέμα αν θα διαγραφεί μέρος των χρεών ή όχι>>
 
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θεωρώ παράνομη την διαγραφή χρεών από τη στιγμή που λειτουργούν τα παραπάνω καταστήματα ως Εστιατόριο –Κέντρο Διασκέδασης. Αν ληφθεί παράνομη απόφαση θα υπάρξει καταλογισμός τόσο στο Δήμαρχο, όσο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει λοιπόν ο καθορισμός των τελών να γίνεται σύμφωνα με το περιεχόμενο της χορηγούμενης άδειας λειτουργίας. Γι΄ αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσουμε.
Ο κ. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι πρέπει να τηρηθεί η νομιμότητα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε αποφάσεις Δικαστηρίων. Η Οικονομική Υπηρεσία πρέπει να έχει υπευθυνότητα των όσων αναφέρει στην εισήγησή της. Δεν έχω αντίρρηση.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 48088/19-10-2017 εισήγηση,  τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2539/4-12-1997 και του άρθρου 174 § 1δ του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. : 1)Νανόπουλος Βασίλειος, 2)Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) και 3) Δημητριάδη -Κακούρου Μαρία)
 
Τη διαγραφή μέρους των ποσών που είναι χρεωμένη η εταιρεία «CORINTHIANPALACEA.E και η εταιρεία ΚΑΤΑΙ Α.Ε., για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 48088/19-10-2017 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 / 429/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 11 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment