Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του νομικού προσώπου ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/06.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 430/2017

 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του νομικού προσώπου ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50679/02-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Κεφάλας Σταύρος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 8ου ΘΗΔ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 1ου
    ΘΕΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Σταυρέλης Νικόλαος
5. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
6. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7. Κορδώσης Χρήστος
8.Σούκουλης Ανδρέας
9. Καρασάββας Ιωάννης
10. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος  - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο «Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του νομικού προσώπου ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την αριθ. 18/83/13-10-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» που αφορά την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2016 ο οποίος παρουσιάζει έσοδα και έξοδα ως κατωτέρω:
ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων
     11.085,44 €
Τροφεία παιδικών σταθμών
     89.886,01 €
Εισφορές μελών ΚΑΠΗ
       9.617,00 €
ΚΑΠ Τακτική οικονομική ενίσχυση Υπουργ. Εσωτερικών
 1.248.830,18 €
Σύνολο τακτικών εσόδων
 1.473.855,63 €
ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (εναρμόνιση οικ. κ επαγγ. ζωής)
 481.469,06 €
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (βοήθεια στο σπίτι )
 294.814,02 €
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (ΚΗΦΗ )
    46.256,07 €
Φόροι- εισφορές – κρατήσεις
 611.567,16 €
Σύνολο εκτάκτων εσόδων
1.434.106,31 €
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2016
2.907.961,94 €
Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2015
   940.205,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2016
3.848.167,39 €
 
 
ΕΞΟΔΑ
Δαπάνες 2016
2.769.519,89 €
Χρηματικό υπόλοιπο 2016
1.078.647,50 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
3.848.167,39 €
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 18/83/13-10-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» και τις διατάξεις των άρθρων 234 παρ. 3 και 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Μαρίας – Έρρικα Καραμαλίκη, 3. Βασιλείου Πανταζή) 
 
Εγκρίνει την με αριθ. 18/83/13-10-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» που αφορά την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2016 ως εξής:
ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων
     11.085,44 €
Τροφεία παιδικών σταθμών
     89.886,01 €
Εισφορές μελών ΚΑΠΗ
       9.617,00 €
ΚΑΠ Τακτική οικονομική ενίσχυση Υπουργ. Εσωτερικών
 1.248.830,18 €
Σύνολο τακτικών εσόδων
 1.473.855,63 €
ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (εναρμόνιση οικ. κ επαγγ. ζωής)
 481.469,06 €
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (βοήθεια στο σπίτι )
 294.814,02 €
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (ΚΗΦΗ )
    46.256,07 €
Φόροι- εισφορές – κρατήσεις
 611.567,16 €
Σύνολο εκτάκτων εσόδων
1.434.106,31 €
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2016
2.907.961,94 €
Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2015
   940.205,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2016
3.848.167,39 €
 
 
ΕΞΟΔΑ
Δαπάνες 2016
2.769.519,89 €
Χρηματικό υπόλοιπο 2016
1.078.647,50 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
3.848.167,39 €
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 / 430/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 11 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης