Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση με θέμα ‘’Πολιτιστική Διπλωματία’’

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                          
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/06.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 434/2017
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση με θέμα ‘’Πολιτιστική Διπλωματία’’ που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50679/02-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Κεφάλας Σταύρος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 8ου ΘΗΔ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 1ου
    ΘΕΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Σταυρέλης Νικόλαος
5. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
6. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7. Κορδώσης Χρήστος
8.Σούκουλης Ανδρέας
9. Καρασάββας Ιωάννης
10.Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 5ο ημερήσιας διάταξης θέμα  με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση με θέμα ‘’Πολιτιστική Διπλωματία’’ που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 47936/19-10-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
 
<< Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. 47299/17.10.2017 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εκδήλωση που διοργανώνει, με την κάλυψη της δαπάνης για τη χορήγηση της απαιτούμενης μικροφωνικής εγκατάστασης.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας αποτελεί επιστημονική, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με βασικό σκοπό την προαγωγή τού πολιτισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση των διπλωματικών επαφών της χώρας μας και στη σύσφιξη των σχέσεων της με άλλους λαούς, μέσα από τα πανανθρώπινα αγαθά που πρεσβεύει ο Πολιτισμός. Στα πλαίσια των δράσεων που αναπτύσσει το Ινστιτούτο για την αναβάθμιση του πολιτιστικού χαρακτήρα της χώρας μας, διοργανώνει στην Κόρινθο εκδήλωση με θέμα «Πολιτιστική Διπλωματία», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 στο Θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου.
Για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τη δαπάνη για την ηχητική της κάλυψη, ποσού έως 310,00€ με Φ.Π.Α. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:
α) με τη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης,
β)με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 310,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47936/19-10-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
– Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, στην εκδήλωση «Πολιτιστική Διπλωματία», στην οποία διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας που αποτελεί επιστημονική αστική και μη κερδοσκοπική εταιρεία και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 στο Θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου, και ώρα 19:00 .
– Εγκρίνει δαπάνη ποσού 310,00€ με Φ.Π.Α. για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.
– Η ανωτέρω δαπάνηθα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με Κ.Α. 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
– Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 310,00€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 / 434/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 11 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment