Διαγραφή χρεώσεων από τέλη ύδρευσης

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/06.11.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 436/2017
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Διαγραφή χρεώσεων από τέλη ύδρευσης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50679/02-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Κεφάλας Σταύρος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 8ου ΘΗΔ
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 1ου
    ΘΕΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Σταυρέλης Νικόλαος
5. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
6. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7. Κορδώσης Χρήστος
8.Σούκουλης Ανδρέας
9. Καρασάββας Ιωάννης
10.Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 7ο ημερήσιας διάταξης θέμα  με τίτλο «Διαγραφή χρεώσεων από τέλη ύδρευσης», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 06.10.2017 εισήγηση η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
    
<< Στους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης του πρώην Δήμου Τενέας, υπάρχει χρέωση και οφειλή στο όνομα Τσιόγκας Αλέξανδρος με κωδικό οφειλέτη ΤΕΝ-28121 για το διάστημα από το Α’ 6μηνο 2001 έως τον Ιούνιο 2013.
Ο κ. Τσιόγκας Αλέξανδρος προσκόμισε την 29.09.2017 αντίγραφο του αριθ. 26952 συμβολαίου έτους 2009 όπου αναφέρεται ότι το ακίνητο στο οποίο επιβλήθηκε το τέλος ύδρευσης αγοράστηκε την 19/11/2009 από τον κ. Ξιφαρά Κων/νο του Θεοδώρου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει διαγραφή των χρεώσεων του κ. Τσιόγκα & αντίστοιχη χρέωση του πωλητή κ. Ξιφαρά Κων/νου ως εξής :
·         Αρ. Χρέους 53160 ποσού 558,61€ & αφορά ύδρευση από Α’ 6μηνο 2001 έως Α’ 6μηνο 2006.
·         Αρ. Χρέους 53329 ποσού 80,54€ & αφορά ύδρευση από Β’ 6μηνο 2006
·         Αρ. Χρέους 54515 ποσού 56,54€ & αφορά ύδρευση από Α’ 6μηνο 2007
·         Αρ. Χρέους 54119 ποσού 56,54€ & αφορά ύδρευση από Β’ 6μηνο 2007
·         Αρ. Χρέους 55251 ποσού 20,54€ & αφορά ύδρευση από Α’ 6μηνο 2008
·         Αρ. Χρέους 55673 ποσού 20,54€ & αφορά ύδρευση από Β’ 6μηνο 2008
·         Αρ. Χρέους 56704 ποσού 38,54€ & αφορά ύδρευση από Α’ 6μηνο 2009
 
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη. Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε.>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α)Τη διαγραφή οφειλής από τον βεβαιωτικό κατάλογο τέλους ύδρευσης του οφειλέτη κ. Τσιόγκα Αλέξανδρου με κωδικό ΤΕΝ-28121 του πρώην Δήμου Τενέας, που αφορά το χρονικό διάστημα από Α’ εξάμηνο του 2001 έως τον Ιούνιο 2009 συνολικού ποσού 831,85€ πλέον των προσαυξήσεων όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
Β) την χρέωση της ανωτέρω οφειλής στον κ. Ξιφαρά Κων/νο για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 / 436/ 2017.
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 11 – 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης