Τροποποίηση της αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε ότι αφορά το Πρόγραμμα ΣΒΑΚ

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/30.01.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 8/2018
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , σε ότι αφορά την αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης Σύστασης Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού για το Πρόγραμμα ΄΄Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα (ΣΒΑΚ)΄΄ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3425/26-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος, , αποχώρησε στο τέλος του4ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
17.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του5ου ΘΕΗΔ
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.ΛαμπρινόςΠαναγιώτης–Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10 Καρασάββας Ιωάννης
11.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ότι αφορά την αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης Σύστασης Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού για το Πρόγραμμα ΄΄Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα (ΣΒΑΚ)΄΄ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. την με αρ. 5/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , για τη σύναψη σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», Α.Π. 4: «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ».
2. την με αρ. 127.4.4./2017 απόφαση του Πράσινου Ταμείου για παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού μέχρι 28-2-2019
3. το από 22-1-2018 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου, για αποστολή τροποποιημένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης Σύστασης Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού του ανωτέρω προγράμματος και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης.
4. την από 26-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Λαμβάνοντας υπόψη :
(1)                 Την χρηματοδότηση του Δήμου Κορινθίων από το Πράσινο Ταμείο με το ποσό των 65.000,00 ευρώ για την εκπόνηση «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»
(2)                 Την αριθμ. 5/2017 Α.Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων περί «Προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες της από 30-12-2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» Α.Π. 4: «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τη χρηματοδότηση υλοποίησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου» και το γεγονός ότι ο Δήμαρχος υπέγραψε την εν λόγω σύμβαση
(3)                 Την ανακοίνωση της 27/01/2017 του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με την οποία οι επιλεγμένοι Δήμοι προς χρηματοδότηση, δεν θα πρέπει να προβούν σε έναρξη διαδικασιών προκήρυξης των ΣΒΑΚ, μέχρι να υπάρξει σχετική ανακοίνωση από το Πράσινο Ταμείο, σχετικά με την διαμόρφωση προδιαγραφών εκπόνησης των ΣΒΑΚ (συνημμένο)
(4)                 Την ανακοίνωση της 13/11/2017 του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με την οποία οι επιλεγμένοι προς χρηματοδότηση Δήμοι, μπορούν να προχωρήσουν σε διαδικασίες εκπόνησης των ΣΒΑΚ, θα πρέπει όμως μετά την έκδοση των κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών , τα εκπονούμενα ΣΒΑΚ να εναρμονιστούν με τα κατευθυντήρια αυτά πλαίσια
(5)                 Την αριθμ. 127.4.4./2017 Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού και τροποποιείται το άρθρο 4 της από 30/12/2016 σχετικής σύμβασης (συνημμένο)
(6)                 Το από 22/1/2018 σχετικό email του ΤΠ&Δ (συνημμένο)
  
Παρακαλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων όπως λάβει απόφαση για τα ακόλουθα:
 
Α) να αποδεχτεί την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χ.Π. του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» μέχρι την 28/02/2019 και την τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30/12/2016 σχετικής σύμβασης
Β) Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Κορινθίων, κ. Αλέξανδρος Πνευματικός να υπογράψει την εν λόγω τροποποιημένη σύμβαση στο ΤΠ&Δ.>>
 
                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, την αρ. 5/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, την αριθμ. 127.4.4./2017 απόφαση Δ.Σ. και το από 22-1-2018 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.       Αποδέχεται την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» μέχρι την 28/02/2019.
2.       Τροποποιεί την με αριθμ. 5/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το άρθρο 4 της από 30/12/2016 σχετικής σύμβασης, -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-, η οποία παρατείνεται μέχρι 28-2-2019.
3.       Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, για την υπογραφή της τροποποιημένης σχετικής σύμβασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 8 / 2018.
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης