Κάλυψη θέσης προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (άρθρ. 81 παρ. 1 Ν.4483/2017

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 Από το Πρακτικό 1/30.01.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 9/2018
 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Κάλυψη θέσης προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (άρθρ. 81 παρ. 1 Ν.4483/2017)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3425/26-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος, , αποχώρησε στο τέλος του4ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
17.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του5ου ΘΕΗΔ
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.ΛαμπρινόςΠαναγιώτης–Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10 Καρασάββας Ιωάννης
11.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κάλυψη θέσης προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (άρθρ. 81 παρ. 1 Ν.4483/2017)» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Δημάρχου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Σύμφωνα με τον ν.2190/1994(ΦΕΚ28/Α’/03.03.1994), άρθρο 17, § 14 « (…) Διοριστέος που δεν αποδέχεται το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός έτους από το διορισμό του αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά σειρά στον «πίνακα κατάταξης-επιτυχίας υποψηφίων» υποψήφιο χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων».
 
Σύμφωνα με τον ν. 4483/2017 (ΦΕΚ107/Α’/31.07.2017), άρθρο 81, § 1 «Η παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/94 (Α’ 28), δεν εφαρμόζεται εφεξής για την κάλυψη θέσεων στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, στις περιπτώσεις επιτυχόντων, οι οποίοι είτε περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. από 1.1.2009 έως 31.12.2015, είτε διατέθηκαν προς διορισμό με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. σε αντικατάσταση – αναπλήρωση των ως άνω διοριστέων υποψηφίων, ακόμη και αν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (…). Σε περιπτώσεις όπου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, διαπιστώνεται ότι συντρέχει σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη η οποία επιβάλλει την κάλυψη θέσεων του α΄ εδαφίου, οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994. Για το σκοπό αυτόν οι αποφάσεις των οικείων Δημοτικών ή Διοικητικών Συμβουλίων του προηγούμενου εδαφίου διαβιβάζονται στο ΑΣΕΠ ταυτόχρονα με την υποβολή αιτήματος για την κάλυψη των κενών θέσεων.» 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1.Την §14, του άρθρου 17, του ν. 2190/1994, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 89, του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/Α’/23.07.2013).
2.Την §1, του άρθρου 81, του ν. 4483/2017, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 134, του ν.4504/2017 (ΦΕΚ184/Α’/29.11.2017).
3.Την υπ’ αριθμ. 1/290Μ/2009 προκήρυξη του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ207/τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ/11.05.2009), πλήρωσης οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
4.Το ΦΕΚ1195/Γ΄/16.12.2010, όπου δημοσιεύθηκε ο πίνακας διοριστέων της ως άνω προκήρυξης.
5.Την υπ’ αριθμ. 352/25.04.2016 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 462/25.05.2016 απόφαση του ιδίου τμήματος, με την οποία διατέθηκε προς διορισμό η κα. Κλεοπάτρα Κωνσταντακοπούλου του Χρήστου, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων)- Χωρίς Εμπειρία, σε αντικατάσταση διοριστέας η οποία δεν αποδέχτηκε τον διορισμό της.
6.Την υπ’ αριθμ. 43787/24.10.2016 βεβαίωση εγκατάστασης και ανάληψης υπηρεσίας, της κας Κλεοπάτρας Κωνσταντακοπούλου του Χρήστου.
7.Την από 14.06.2017 αίτηση παραίτησης της ανωτέρω υπαλλήλου.
 
8.Την υπ’ αριθμ. 28976/30.06.2017 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου Κορινθίων (ΦΕΚ728/Γ΄/25.07.2017), με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη παραίτησή της, λόγω αποδοχής άλλης θέσης στο δημόσιο και συγκεκριμένα στον Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης (ΦΕΚ728/Γ΄/25.07.2017).
9.Το γεγονός ότι η θέση κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων), η οποία κενώθηκε μετά την παραίτηση της υπαλλήλου, προκηρύχθηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του τέως Δήμου Κορινθίων, οι οποίες εξακολουθούν να υφίσταται και μάλιστα εξαιρετικά αυξημένες, λόγω του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων και δεδομένου ότι η καθαριότητα αποτελεί ιδιαιτέρως ευαίσθητο τομέα του Δήμου μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας, υπάρχει άμεση   ανάγκη για αναπλήρωση της παραιτηθείσας υπαλλήλου.
      
Εισηγείται:
Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας, με βάση τον ν. 4483/2017, άρθρο 81, §1, αποφασίσει για την κάλυψη της θέσης κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων) σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, λόγω σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης.>>
 
          Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 81 § 1 του ν. 4483/2017, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την κάλυψη της κενωθείσας θέσης κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων), λόγω παραίτησης της κας Κλεοπάτρας Κωνσταντακοπούλου του Χρήστου, διορισθείσας με την αριθμ. 462/25.05.2016 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ,  σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, λόγω σοβαρών  υπηρεσιακών αναγκών στο ευαίσθητο τομέα της Καθαριότητας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες είναι εξαιρετικά αυξημένες, λόγω του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου.

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 9 / 2018.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης