Κάλυψη θέσης προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ (άρθρ. 81

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/30.01.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 10/2018
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Κάλυψη θέσης προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ (άρθρ. 81 παρ. 1 Ν.4483/2017)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3425/26-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος, , αποχώρησε στο τέλος του4ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
17.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του5ου ΘΕΗΔ
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.ΛαμπρινόςΠαναγιώτης–Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10 Καρασάββας Ιωάννης
11.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κάλυψη θέσης προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ (άρθρ. 81 παρ. 1 Ν.4483/2017)» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Δημάρχου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Σύμφωνα με τον ν. 4483/2017 (ΦΕΚ107/Α’/31.07.2017), άρθρο 81, § 1 «Η παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/94 (Α’ 28), δεν εφαρμόζεται εφεξής για την κάλυψη θέσεων στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, στις περιπτώσεις επιτυχόντων, οι οποίοι είτε περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. από 1.1.2009 έως 31.12.2015, είτε διατέθηκαν προς διορισμό με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. σε αντικατάσταση – αναπλήρωση των ως άνω διοριστέων υποψηφίων, ακόμη και αν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (…). Σε περιπτώσεις όπου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, διαπιστώνεται ότι συντρέχει σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη η οποία επιβάλλει την κάλυψη θέσεων του α΄ εδαφίου, οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994. Για το σκοπό αυτόν οι αποφάσεις των οικείων Δημοτικών ή Διοικητικών Συμβουλίων του προηγούμενου εδαφίου διαβιβάζονται στο ΑΣΕΠ ταυτόχρονα με την υποβολή αιτήματος για την κάλυψη των κενών θέσεων.» 
                Ειδικότερα, με το άρθρο 81 του ν. 4483/2017 προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, η μη εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών αναπλήρωσης, για θέσεις ΟΤΑ α’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών που δεν καλύφθηκαν από τους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν μεταξύ των ετών 2009 και 2015. Σκοπός της διάταξης ήταν η άρση της υποχρεωτικότητας αναπλήρωσης θέσεων που δεν καλύφθηκαν από τους κατατεγέντες στους οριστικούς πίνακες, ενόψει ιδίως του σοβαρού ενδεχομένου να έχει εν τω μεταξύ μεσολαβήσει η μεταβολή των υπηρεσιακών αναγκών που οι διαδικασίες πρόσληψης κλήθηκαν αρχικώς να καλύψουν.
Παρά ταύτα, σε ορισμένες περιπτώσεις ΟΤΑ α’ βαθμού ή νομικών προσώπων αυτών, οι θέσεις που προκηρύχθηκαν μεταξύ των ετών 2009 και 2015 και δεν καλύφθηκαν από τους κατατεγέντες στους οριστικούς πίνακες εξακολουθούν να είναι αναγκαίες, για την κάλυψη υπαρκτών ακόμα, σοβαρών υπηρεσιακών κενών. Για το λόγο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους εν λόγω ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον διαπιστώσουν την αναγκαιότητα αυτή, να αιτηθούν την πλήρωση των κενών θέσεων με τις διαδικασίες αναπλήρωσης που προβλέπονται στην παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994.
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1.Το άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 4483/2017, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 134 του ν.4504/2017.
2.Την υπ’ αριθμ. 1/290Μ/2009 προκήρυξη του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ 207/τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ/11.05.2009), πλήρωσης οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
3.Το ΦΕΚ 1195/Γ΄/16.12.2010, όπου δημοσιεύθηκε ο πίνακας διοριστέων της ως άνω προκήρυξης.
4.Την υπ’ αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./58/οικ.15873/10.06.2016 απόφαση κατανομής του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 1823/τ.Β/21-06-2016).
 
 
 
5.Την υπ’ αριθμ. 1124/9.11.2016 απόφαση του Β’ Τμήματος του ΑΣΕΠ, με την οποία διατέθηκε προς διορισμό ο υποψήφιος Αθανάσιος Αγγελόπουλος του Ζαφειρίου, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ.
6.Την υπ’ αριθμ. 53019/28-12-2016 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων (ΦΕΚ 50/τ.Γ/26-01-2017) περί διορισμού του ως άνω υπαλλήλου, σε κενή οργανική θέση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων καθώς την υπ’ αριθμ. 25903/12-6-2017 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων (ΦΕΚ 667/τ.Γ/11-07-2017) περί ανάκλησης διορισμού, λόγω μη αποδοχής του διορισμού από τον ίδιο.
7.Τη διαπίστωση ότι η ως άνω θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ παραμένει κενή και είναι η μοναδική προβλεπόμενη θέση στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.
8.Το γεγονός ότι υφίσταται η ανάγκη για την κάλυψή της καθώς η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και ειδικότερα το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να λειτουργήσει με επάρκεια εφόσον δεν υπηρετεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ.
Εισηγείται:
 
Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας, με βάση τον ν. 4483/2017, άρθρο 81, §1, αποφασίσει για την κάλυψη της θέσης κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, λόγω σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης.>>
 
          Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Δημάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 81 § 1 του ν. 4483/2017 και του άρθρου 17 § 14 του ν. 2190/1994, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Την κάλυψη της κενωθείσας θέσης κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, λόγω μη αποδοχής του διορισμού από τον κ. Αθανάσιο Αγγελόπουλο του Ζαφειρίου, διορισθείς με την αριθμ. 1124/9.11.2016 απόφαση του Β’ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, λόγω σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και ειδικότερα στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων, εφόσον δεν υπηρετεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ στο Δήμο Κορινθίων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 10 / 2018.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης