Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Κορινθίων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/30.01.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 21/2018
 
Θέμα 16ο Η.Δ.: «Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3425/26-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος, , αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
17.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.ΛαμπρινόςΠαναγιώτης–Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10 Καρασάββας Ιωάννης
11.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Κορινθίων»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 Β (ν) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΔΚΚ.
4. Την από 29/9/2017 ανακοίνωση, για Δημόσια Διαβούλευση Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Κορινθίων στην ιστοσελίδα του Δήμου
5. Την αριθμ. 9/59/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Κορινθίων και ζήτησε από το Σώμα να τοποθετηθεί επ΄ αυτού.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη του τ’ ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου Κορινθίων, το περιεχόμενο του οποίου αναλυτικά έχει ως εξής:
 
   
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
 
1. Εισαγωγή
Ο Κανονισμός ισχύει για τους δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου. Σε ότι αφορά τους δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου περιλαμβάνει τα μέτρα προστασίας τους, τους κανόνες χρήσης, τις επιτρεπτές ή μη ενέργειες εντός-των ορίων τους, τους περιορισμούς στη χρήση τους, τη διάταξη για το οικολογικό αντιστάθμισμα και τις κυρώσεις για απαγορευμένες ενέργειες σε αυτούς.
 
2. Αρμόδιες Υπηρεσίες
Για την προστασία, συντήρηση και φροντίδα των δέντρων σε δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου, τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και την αποκατάσταση των ζημιών έχει την ευθύνη το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 
3. Μέτρα Προστασίας
Σε περίπτωση διενέργειας οικοδομικών εργασιών πλησίον των δέντρων, η αρμόδια δημοτική Υπηρεσία πρέπει να μεριμνά, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα με επιβάρυνση του Υπεύθυνου εκτέλεσης εργασιών, για:
α. περίφραξη του κορμού για την αποτροπή ζημιών
β. χρήση κατάλληλου φυτοχώματος με προσμείξεις οργανικών ουσιών σε επανεπιχώσεις ανοιγμάτων στην προστατευόμενη περιοχή των ριζών των δέντρων για την εξασφάλιση της ισορροπίας θρεπτικών ουσιών,
γ. αποτροπή της υποβάθμισης του πρασίνου
 
4. Κανόνες Χρήσης Δημόσιου/Δημοτικού Χώρου Πρασίνου από το Κοινό
α. Η χρήση του δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου και αναψυχής γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
β. Ο δημόσιος/δημοτικός χώρος πρασίνου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Για τη χρήση δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου εκτός των λειτουργιών για τις οποίες προορίζεται, απαιτείται άδεια της εκάστοτε αρμόδιας δημοτικής Υπηρεσίας.
γ. Η χρήση του δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου πρέπει να γίνεται με προσοχή, έτσι ώστε να αποτρέπεται η φθορά, η ρύπανση ή κάθε άλλη επιβάρυνση της βλάστησης και του εξοπλισμού, καθώς και η έκθεση σε κίνδυνο ή η ενόχληση των άλλων επισκεπτών.
 
5. Επιτρεπτές και μη επιτρεπτές ενέργειες σε δημόσιο/δημοτικό χώρο πρασίνου
Η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η μεταφύτευση, το κλάδεμα, η αυθαίρετη φύτευση, η φθορά ή η ρύπανση φυτικού οργανισμού δεν επιτρέπονται χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας δημοτικής Υπηρεσίας. Η άδεια δεν θα δίνεται σε καμιά περίπτωση παρά μόνο για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
Δεν επιτρέπονται ιδίως οι ακόλουθες επιβλαβείς ενέργειες :
α. η σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (π.χ. άσφαλτος, μπετόν),
β. οι εκσκαφές, διανοίξεις, οικοδομικές εργασίες,
γ. η τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων,
δ. η τοποθέτηση καλωδίων ή και πινακίδων πάνω στα δένδρα,
ε. το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων,
στ. η συμπίεση της επιφάνειας του εδάφους, π.χ. λόγω της διέλευσης ή στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων μηχανημάτων, εργοταξίων οικοδομών ή αποθήκευσης οικοδομικών υλικών ή μπάζων,
ζ. η αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών καθώς και λυμάτων,
η. το άναμμα φωτιάς για οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά καύση απορριμμάτων),
θ. η χρήση τοξικών χημικών.
Φθορά ή επιβάρυνση είναι και βλάβες της προστατευόμενης περιοχής του ριζικού συστήματος. Προστατευόμενη περιοχή του ριζικού συστήματος ορίζεται η επιφάνεια του εδάφους κάτω από την κόμη του δέντρου με επιπλέον 1,5 μ. σε δέντρα με κυλινδρική ανάπτυξη κόμης και επιπλέον 5 μ. προς όλες τις κατευθύνσεις.
 
6. Μη επιτρεπτές ενέργειες σε χώρο πάρκου
Δεν επιτρέπεται σε χώρο πάρκου:
α. η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση του εξοπλισμού του,
β. η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων και μηχανημάτων,
γ. η πρόκληση θορύβου,
δ. η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων ή η είσοδος τους σε παιδικές χαρές ή το μπάνιο τους σε δημόσια νερά. Εξαιρούνται οι σκύλοι-συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες,
ε. το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς,
στ. η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως τροχοφόρου οχήματος εκτός των οχημάτων που θα έχουν την απαιτούμενη άδεια.
 
7. Περιορισμοί στη χρήση
α. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία μπορεί με απόφασή της να ορίσει ώρες λειτουργίας και να θέσει περιορισμούς για χρήσεις σε ολόκληρο ή τμήμα χώρου πρασίνου.
β. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μπορεί να διαμορφώσει χώρους για ποδήλατο, skateboard, μπάλα, μπάνιο, χρήση βάρκας, ιππασία, μπάρμπεκιου.
γ. Οι ιδιοκτήτες σκύλων οφείλουν να μεριμνούν, ώστε οι σκύλοι τους να μην ρυπαίνουν τους δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου και να απομακρύνουν άμεσα τα περιττώματα τους. Εξαιρούνται οι σκύλοι – συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 
8. Οικολογικό αντιστάθμισμα
Σε περίπτωση κοπής ή καταστροφής δέντρων ή θάμνων ή κατάργησης δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου, ο Δήμος Κορινθίων υποχρεούται να αντικαταστήσει τη βλάστηση στον ίδιο χώρο ή εάν αυτό είναι ανέφικτο, να φυτεύει σε άλλο χώρο ή να δημιουργήσει αντίστοιχο ελεύθερο χώρο στην ίδια περιοχή ως “οικολογικό αντιστάθμισμα”. Στόχος είναι η αποφυγή της μείωσης του πρασίνου στην πόλη.
 
9. Παραβάσεις και κυρώσεις
Α) Όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης του δημόσιου/δημοτικού πρασίνου και προβαίνει στις κατωτέρω περιγραφόμενες παραβάσεις τιμωρείται με πρόστιμο. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίωνκατόπιν εισηγήσεως του τμήματος Πρασίνου. Η Υπηρεσία Αδειών Καταστημάτων και κάθε άλλη Υπηρεσία που έχει χορηγήσει σχετική άδεια, υποχρεούται στην άμεση αφαίρεσή της, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος της άδειας προέβη σε αυθαίρετη καταστροφή πρασίνου. Η Δημοτική Αστυνομία, εφόσον υφίσταται, υποχρεούται να συνδράμει με κάθε τρόπο για την επιβεβαίωση των γεγονότων και τον εντοπισμό του υπευθύνου καταστροφής πρασίνου. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων μεριμνά για την είσπραξη των προστίμων και των αποζημιώσεων. Σε περίπτωση αυθαίρετης καταστροφής πρασίνου το τμήμα Πρασίνου μεριμνά για την αποκατάστασή του.
Β) Τα ακολούθως αναφερόμενα πρόστιμα είναι κατ’ ελάχιστον. Η επιβολή προστίμου για τα δέντρα πέρα από την κατ’ ελάχιστον τιμή γίνεται με ειδική έγκριση από αρμόδια επιτροπή και με κριτήριο τη σπανιότητα, την υγεία και την ηλικία του δέντρου.
Γ) Επιπλέον τα πρόστιμα που αφορούν την ρίψη απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, επιβάλλονται σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα κανονισμό καθαριότητας.
Δ) Σε περίπτωση κοπής ή αφαίρεσης δένδρων ή θάμνων που έγινε κατόπιν χορηγήσεως σχετικής άδειας ο δικαιούχος της άδειας οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο αποζημίωση που προβλέπεται στη στήλη 1 του πίνακα 1. Η χωρίς άδεια κοπή, αφαίρεση η καταστροφή δένδρων ή θάμνων επισύρει τα πρόστιμα που προβλέπονται στη στήλη 2 του πίνακα 1.
 
Πίνακας 1
Περιγραφή Ενέργειας
1. Με άδεια του Δήμου
2. Χωρίς άδεια του Δήμου
Κοπή ή καταστροφή δένδρου
Α) για δένδρα που είναι ηλικίας έως τριών ετών από την ημέρα φύτευσης
90€
150 €
Β) για δένδρα ηλικίας τριών έως δέκα ετών
180 €
300 €
Γ) για δένδρα ηλικίας άνω των δέκα ετών
300 €
500 €
Κοπή ή καταστροφή θάμνου                                        . .
Α) για θάμνους που είναι ηλικίας έως τριών ετών από την ημέρα φύτευσης
25 €
40 €
Β) για θάμνους ηλικίας τριών έως δέκα ετών
50 €
80 €
Γ) για θάμνους ηλικίας άνω των δέκα ετών
90 €
150 €
Μείωση του χώρου πρασίνου (ανά τ.μ.)
240 €
400 €
 
I. Για την καταστροφή ή κλοπή εποχιακών φυτών, επιβάλλεται πρόστιμο 80€ ανά τ.μ. ή κατ’ εκτίμηση φυτού αντίστοιχα.
ΙΙ. Για την καταστροφή χλοοτάπητα, επιβάλλεται πρόστιμο 50 € ανά τ.μ.
III. Για την αυθαίρετη κλάδευση δένδρου ή θάμνου ή φθορά αυτού επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 50% του προστίμου ολικής καταστροφής ή κοπής.
IV. Για την αυθαίρετη φύτευση φυτικού υλικού επιβάλλεται πρόστιμο 20 € και άνω κατ’ εκτίμηση.
V. Για πρόκληση βλάβης στην προστατευόμενη περιοχή του ριζικού συστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 50 € ανά δένδρο. Σε περίπτωση ξήρανσης του δένδρου σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα θα γίνεται καταλογισμός της δαπάνης αντικατάστασής του, σύμφωνα με τον πίνακα 1. Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη από πτώση δένδρου ο υπαίτιος της πτώσης έχει και την ανάλογη αστική/ποινική ευθύνη.
VI. Για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών καθώς και λυμάτων, επιβάλλεται πρόστιμο 300 €, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και τις προκληθείσες συνέπειες στο πράσινο.
VII.    Για τη σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη περατό στο νερό (πχ. άσφαλτος, μπετόν) επιβάλλεται πρόστιμο 50 € ανά τ.μ.
 
VIII. Για τις εκσκαφές, διανοίξεις επιβάλλεται πρόστιμο 50 € ανά τ.μ.
IX. Για την τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων και πινακίδων σήμανσης πάνω σε δένδρα επιβάλλεται πρόστιμο 100 €/δένδρο.
Χ. Για το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων σε δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο 100 €.
XI. Για την κυκλοφορία και το παρκάρισμα σε πάρκα και άλση και άλλους χώρους πρασίνου χωρίς ειδική άδεια πάσης φύσεως τροχοφόρου, προβλέπεται κατ’ αρχάς η άμεση απομάκρυνσή του με δαπάνη του χρήστη και επιβάλλεται πρόστιμο 50 € για δίκυκλα, 150 € για Ι.Χ. και 300 € για φορτηγά.
XII. Για εγκατάλειψη οχήματος επιβάλλεται πρόστιμο 500 € γιο επιβατικά και τρέιλερ, 300 € για μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες και 1.500 € έως 5.000 € για μεγάλα οχήματα.
XIII. Για την κατάληψη δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου χωρίς άδεια με μπάζα ή άλλα υλικά ή αντικείμενα (πχ, τραπεζοκαθίσματα κλπ), επιβάλλεται -πρόστιμο 30 € ανά τ.μ. και ημέρα. Ειδικά για την περίπτωση των τραπεζοκαθισμάτων προβλέπεται έως και η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
XIV. Για το άναμμα και τη διατήρηση φωτιάς, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 € συν το κόστος για την αποκατάσταση των καταστροφών.
XV. Γ ία την καταστροφή σιδερένιου προστατευτικού κιγκλιδώματος χώρων πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο 60 € /μέτρο.
XVI. Για τη ρύπανση δημόσιων/δημοτικών χώρων πρασίνου που χρησιμοποιούνται από φορείς για τη διενέργεια εκδηλώσεων επιβάλλεται πρόστιμο από 500 € έως 1.000 €.
XVII. Για τη μερική ή ολική καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, εξαρτήματα αρδεύσεως) των δημόσιων/δημοτικών χώρων πρασίνου, επιβάλλεται πρόστιμο έως 600€/τεμάχιο.
XVIII. Γ ια τη ρύπανση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, πινακίδες σήμανσης) των δημόσιων/δημοτικών χώρων πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο 100 €.
XIX. Για την ανάρτηση απορριμμάτων σε δένδρα επιβάλλεται πρόστιμο 50€.
XX. Για εναπόθεση υπολοίπων κοπής δένδρων ή θάμνων ή κλαδιών χωρίς υπόδειξη των Υπηρεσιών του Δήμου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 60 €.
XXI. Για κατάληψη δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου από κάδους (σκάφες) για μπάζα, επιβάλλεται πρόστιμο 500 € την ημέρα.
XXII. Για   ρίψη   χαρτιών   και λοιπών μικροαντικειμένων από   πεζούς ή περιπατητές επιβάλλεται πρόστιμο 20 €.
XXIII. Για την είσοδο και ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων σε πάρκο ή το μπάνιο τους σε δημόσια νερά επιβάλλεται πρόστιμο 50 €.
XXIV. Για τη ρύπανση στα πάρκα, στα άλση, στις παιδικές χαρές από κατοικίδια ζώα, με εξαίρεση τους συνοδούς ατόμων με ειδικές ανάγκες, επιβάλλεται πρόστιμο 30 € στον κάτοχο του ζώου.
Ε) Αν κατά τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, δίδεται και άδεια αφαίρεσης φυτών, ο αιτών δικαιούχος της αδείας, εκτός από την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως υποχρεούται και σε αντικατάσταση των φυτών είτε στο ίδιο σημείο είτε στον ακάλυπτο χώρο του κτίσματος. Διαφορετικά, η αποζημίωση την οποία υποχρεούται να καταβάλλει σύμφωνα με τη στήλη 1 του πίνακα 1, ανέρχεται στο ποσό που επιβάλλεται ως πρόστιμο σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής.
                              
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 21 / 2018.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης