Έγκριση καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/30.01.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 22/2018
 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Έγκριση καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3425/26-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος, , αποχώρησε στο τέλος του4ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
17.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του5ου ΘΕΗΔ
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.ΛαμπρινόςΠαναγιώτης–Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10 Καρασάββας Ιωάννης
11.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού», ενημέρωσε τα Μέλη ότι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 199 του ΔΚΚ (ν. 3463/06) ορίζονται τα εξής: 
«… 6. Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού ή  κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελείται από  τρεις συμβούλους που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από τους οποίους  ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού  συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις  οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο  του Δήμου ή της Κοινότητας. Αν δεν υπάρχει δημοτικός ή κοινοτικός τεχνικός υπάλληλος, το  δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει ως τρίτο μέλος της επιτροπής τεχνικό υπάλληλο από  την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή αν δεν υπάρχει από άλλη δημόσια  υπηρεσία».
 
Με την αριθ. 56/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η επιτροπή παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
 
Με το αριθ. πρωτ. 1039/08.01.2017 Πρωτόκολλο καταστροφής υλικού, η ανωτέρω επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την καταστροφή των παρακάτω υλικών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού :
Α/Α
ΥΛΙΚΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ
1.
Εκτυπωτής HP 3005DN (SN:CNFW6C90H7, δεν ξεκινάει καθόλου)
1
2.
Οθόνη TurboXLM-17 (SN:P300608C0432, δεν ανάβει)
1
3.
Οθόνη LG Flatron W1934S-BN (δενανάβει)
2
4.
Οθόνη LG2240S (SN:012NDEZ6F876, σπασμένη)
1
5.
Οθόνη LGFLATRONL1900R (δεν ανάβει)
 
6.
SharpARM316 φωτοτυπικό (SN:7504183X, 75036043- χαλασμένα, δεν επισκευάζονται)
3
7.
SharpARM5520Ν φωτοτυπικό (SN:0305518Y, χαλασμένο έχει χυθεί developer εσωτερικά, δεν επισκευάζεται)
1
8.
Xerox Document Centre 425ST (πεπαλαιωμένοχαλασμένο)
1
9.
Τηλεόραση NordmendeSpectraSC63SF (πεπαλαιωμένη)
1
10.
HPdeskjet 920c (πεπαλαιωμένο-εκτός λειτουργίας)
1
11.
Πολυμηχάνημα OfficeJetG85 (SN: SGG26E0PHF, πεπαλαιωμένο-εκτός λειτουργίας)
1
12.
HPLaserJet 2100 (SN:FRGT318086, εκτός λειτουργίας )
1
13.
Πολυμηχάνημα HP 1315 (SN:Q5763A, εκτός λειτουργίας)
1
14.
Samsung SCX-3400F(SN:Ζ714Β8ΚC8Β002SL, σπασμένο)
1
 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του την παρ 6 του άρθρου 199 του ΔΚΚ (ν. 3463/06), την αριθ. 56/2016 Α.Δ.Σ., το αριθ. πρωτ. 1039/2017 Πρωτόκολλο καταστροφής και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την καταστροφή των κάτωθι υλικών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού διότι δεν έχουν καμία αξία και η τήρηση και φύλαξη αυτών δεν πρόκειται να φέρει κανένα όφελος στο Δήμο:
 
Α/Α
ΥΛΙΚΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ
1.
Εκτυπωτής HP 3005DN (SN:CNFW6C90H7, δεν ξεκινάει καθόλου)
1
2.
Οθόνη TurboXLM-17 (SN:P300608C0432, δεν ανάβει)
1
3.
Οθόνη LG Flatron W1934S-BN (δενανάβει)
2
4.
Οθόνη LG2240S (SN:012NDEZ6F876, σπασμένη)
1
5.
Οθόνη LGFLATRONL1900R (δεν ανάβει)
 
6.
SharpARM316 φωτοτυπικό (SN:7504183X, 75036043- χαλασμένα, δεν επισκευάζονται)
3
7.
SharpARM5520Ν φωτοτυπικό (SN:0305518Y, χαλασμένο έχει χυθεί developer εσωτερικά, δεν επισκευάζεται)
1
8.
Xerox Document Centre 425ST (πεπαλαιωμένοχαλασμένο)
1
9.
Τηλεόραση NordmendeSpectraSC63SF (πεπαλαιωμένη)
1
10.
HPdeskjet 920c (πεπαλαιωμένο-εκτός λειτουργίας)
1
11.
Πολυμηχάνημα OfficeJetG85 (SN: SGG26E0PHF, πεπαλαιωμένο-εκτός λειτουργίας)
1
12.
HPLaserJet 2100 (SN:FRGT318086, εκτός λειτουργίας )
1
13.
Πολυμηχάνημα HP 1315 (SN:Q5763A, εκτός λειτουργίας)
1
14.
Samsung SCX-3400F(SN:Ζ714Β8ΚC8Β002SL, σπασμένο)
1
 
 
Η διαδικασία επίβλεψης και βεβαίωσης της καταστροφής θα γίνει από την επιτροπή της παρ 6 του άρθρου 199 του ΔΚΚ.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 22 / 2018.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης