Επί αιτήματος εξώδικου προσδιορισμού τιμής επικειμένων στο Ο.Τ. 218 του σχεδίου Πόλης Κορίνθου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/30.01.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 25/2018
 
Θέμα 20ο Η.Δ.: «Επί αιτήματος εξώδικου προσδιορισμού τιμής επικειμένων στο Ο.Τ. 218 του σχεδίου Πόλης Κορίνθου περιοχή Αγ. Γεωργίου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3425/26-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος, , αποχώρησε στο τέλος του4ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
17.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του5ου ΘΕΗΔ
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.ΛαμπρινόςΠαναγιώτης–Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10 Καρασάββας Ιωάννης
11.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επί αιτήματος εξώδικου προσδιορισμού τιμής επικειμένων στο Ο.Τ. 218 του σχεδίου Πόλης Κορίνθου περιοχή Αγ. Γεωργίου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1.                   την αριθμ. πρωτ. 22349/30-4-2014 αίτηση του κ. Κανάκη Ιωάννη με την οποία συντάσσεται με την γνωμοδότηση της εντεταλμένης για το ανωτέρω θέμα από το Δήμο Κορινθίων δικηγόρου κας Ψωμά Χριστίνας του Αναστασίου και ζητά όπως προσδιοριστεί η αποζημίωσή του για ρυμοτομούμενα επικείμενα της ιδιοκτησίας του σύμφωνα με τις τιμές που προτείνονται στη γνωμοδότηση περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας με αριθ. κτηματογράφησης 212 στο Ο.Τ. 218 που βρίσκεται στο σχέδιο Πόλης της Κορίνθου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου .
2.                   την από 30-10-2013 γνωμοδότηση της κας Χριστίνας Ψωμά του Αναστασίου,πληρεξούσιας Δικηγόρου και κατοίκου Κορίνθου Ερμού 39, στην οποία προτείνει σύμφωνα με τις αξίες των επικειμένων την αποζημίωση του ιδιοκτήτη κ. Κανάκη Ιωάννη συνολικού ποσού 40.846,54€ .
3.                   την αριθμ.428/30-10-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον εξώδικο προσδιορισμό  τιμής μονάδος επικειμένων αποζημίωσης του κ. Κανάκη Ιωάννη από τον Δήμο Κορινθίων για την ιδιοκτησία του με αριθ. κτηματογράφησης 212 στο Ο.Τ. 218 στο σχέδιο Πόλης της Κορίνθου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου για 1 μικρή ελιά με τιμή μονάδος 80 €/ελιάήτοι 1τεμ. Χ 80€ = 80 €, 6 (έξι) μεσαίες ελιές 110€/τεμ., ήτοι 6 τεμ. Χ 110€ =660€, 3 (τρία) μεγάλα πεύκα με τιμή μονάδος 300€/ τεμ. ήτοι 3 τεμ. Χ 300€ = 900€,  1 (ένα) μικρό πεύκο με τιμή μονάδος 60€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 60€ = 60€, 1 (μία) μεσαία γιούκα με τιμή μονάδος 20€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 20€ = 20€, 1 (μία) μικρή γιούκα με τιμή μονάδος 10€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 10€ = 10€, 1 (μία) μικρή λεμονιά με τιμή μονάδος 45€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 45€ = 45€, 2 (δύο) μεσαίες αμυγδαλιές με τιμή μονάδος 50€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 50€ = 100€, 1 (μία) μικρή αμυγδαλιά με τιμή μονάδος 40€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 40€ = 40€, 1 (ένα) μεσαίο κυπαρίσσι με τιμή μονάδος 60€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 60€ = 60€, 1 (μία) μικρή κορομηλιά με τιμή μονάδος 40€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 40€ = 40€, 1 (μία) μεσαία μουριά με τιμή μονάδος 70€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 70€ = 70€, 1 (μία) μικρή πορτοκαλιά με τιμή μονάδος 45€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 45€ = 45€, 1 (μία) μεσαία βερικοκιά με τιμή μονάδος 70€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 70€ = 70€, 2 (δύο) μικρές συκιές με τιμή μονάδος 45€/ τεμ. ήτοι 2 τεμ. Χ 45€ = 90€, 1 (μία) μικρή ροδιά με τιμή μονάδος 45€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 45€ = 45€, 1 (μία) μικρή μουσμουλιά με τιμή μονάδος 45€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 45€ = 45€, 7 (επτά) μεγάλες κληματαριές με τιμή μονάδος 40€/ τεμ. ήτοι 7 τεμ. Χ 40€ = 280€, 1 (ένα) βόθρο με τιμή μονάδος 500€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 500€ = 500€, 2 (δύο) πέργκολες με τιμή μονάδος 50€/ τεμ. ήτοι 2 τεμ. Χ 50€ = 100€, συρματόπλεγμα μήκους 113 μ. με τιμή μονάδος 5€/ μ. ήτοι 113 τεμ. Χ 5€ = 565€, μάνδρα μήκους 113 μ. με τιμή μονάδος 20€/ μ. ήτοι 113 τεμ. Χ 20€ = 2.260€, 1(μία) μεταλλική θύρα 2,21 τ.μ.. με τιμή μονάδος 27€/ μ. ήτοι 2,21μ. Χ 27€ = 59,67€, 11 (έντεκα) σκαλοπάτια . με τιμή βαθμίδας 14,67€/ μ. ήτοι 11τεμ. Χ 14,67€ = 161,37€, 1 (μία)οικία αυθαίρετη 48,84 τ.μ. αξίας 33.000€ και 1 (ένα) χαγιάτι μεταλλικό 118,5 κυβικά με τιμή μονάδος 13€/ κυβ. ήτοι 118,5 κυβ. Χ 13€ = 1.540.50€ .
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 ιδ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 5 του Ν. 4071/2012 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης για την αποζημίωση του κ. Κανάκη Ιωάννη από το Δήμο Κορινθίων, ρυμοτομούμενα επικείμενα ιδιοκτησίας του με. αρ. κτηματογράφησης 212 στο Ο.Τ. 218 στο σχέδιο Πόλης της Κορίνθου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου .
 
4.                   Καθορίζει ωςτιμή μονάδος των προς απαλλοτρίωση επικειμένων της εν λόγω ιδιοκτησίας 1 μικρή ελιά με τιμή μονάδος 80 €/ελιάήτοι 1τεμ. Χ 80€ = 80 €, 6 (έξι) μεσαίες ελιές 110€/τεμ., ήτοι 6 τεμ. Χ 110€ =660€, 3 (τρία) μεγάλα πεύκα με τιμή μονάδος 300€/ τεμ. ήτοι 3 τεμ. Χ 300€ = 900€,  1 (ένα) μικρό πεύκο με τιμή μονάδος 60€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 60€ = 60€, 1 (μία) μεσαία γιούκα με τιμή μονάδος 20€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 20€ = 20€, 1 (μία) μικρή γιούκα με τιμή μονάδος 10€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 10€ = 10€, 1 (μία) μικρή λεμονιά με τιμή μονάδος 45€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 45€ = 45€, 2 (δύο) μεσαίες αμυγδαλιές με τιμή μονάδος 50€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 50€ = 100€, 1 (μία) μικρή αμυγδαλιά με τιμή μονάδος 40€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 40€ = 40€, 1 (ένα) μεσαίο κυπαρίσσι με τιμή μονάδος 60€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 60€ = 60€, 1 (μία) μικρή κορομηλιά με τιμή μονάδος 40€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 40€ = 40€, 1 (μία) μεσαία μουριά με τιμή μονάδος 70€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 70€ = 70€, 1 (μία) μικρή πορτοκαλιά με τιμή μονάδος 45€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 45€ = 45€, 1 (μία) μεσαία βερικοκιά με τιμή μονάδος 70€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 70€ = 70€, 2 (δύο) μικρές συκιές με τιμή μονάδος 45€/ τεμ. ήτοι 2 τεμ. Χ 45€ = 90€, 1 (μία) μικρή ροδιά με τιμή μονάδος 45€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 45€ = 45€, 1 (μία) μικρή μουσμουλιά με τιμή μονάδος 45€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 45€ = 45€, 7 (επτά) μεγάλες κληματαριές με τιμή μονάδος 40€/ τεμ. ήτοι 7 τεμ. Χ 40€ = 280€, 1 (ένα) βόθρο με τιμή μονάδος 500€/ τεμ. ήτοι 1 τεμ. Χ 500€ = 500€, 2 (δύο) πέργκολες με τιμή μονάδος 50€/ τεμ. ήτοι 2 τεμ. Χ 50€ = 100€, συρματόπλεγμα μήκους 113 μ. με τιμή μονάδος 5€/ μ. ήτοι 113 τεμ. Χ 5€ = 565€, μάνδρα μήκους 113 μ. με τιμή μονάδος 20€/ μ. ήτοι 113 τεμ. Χ 20€ = 2.260€, 1(μία) μεταλλική θύρα 2,21 τ.μ.. με τιμή μονάδος 27€/ μ. ήτοι 2,21μ. Χ 27€ = 59,67€, 11 (έντεκα) σκαλοπάτια . με τιμή βαθμίδας 14,67€/ μ. ήτοι 11τεμ. Χ 14,67€ = 161,37€, 1 (μία)οικία αυθαίρετη 48,84 τ.μ. αξίας 33.000€ και 1 (ένα) χαγιάτι μεταλλικό 118,5 κυβικά με τιμή μονάδος 13€/ κυβ. ήτοι 118,5 κυβ. Χ 13€ = 1.540.50€ .
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 40.846,54€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Προϋπολογισμού έτους 2018 με Κ.Α. 30/7111.0008 και τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 153.620,50€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 25 / 2018.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης