Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/30.01.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 26/2018
 
Θέμα 21ο Η.Δ.: «Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ Δήμου Κορινθίων στα Ο.Τ. 739,741, 747»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3425/26-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος, , αποχώρησε στο τέλος του4ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
17.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του5ου ΘΕΗΔ
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.ΛαμπρινόςΠαναγιώτης–Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10 Καρασάββας Ιωάννης
11.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ Δήμου Κορινθίων στα Ο.Τ. 739, 741, 747», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1.       την αριθμ. πρωτ. 27759/06-7-2016 αίτηση των κ.κ. : 1. Ηλία Βούλγαρη, 2. Ελένη Βούλγαρη, 3. Θεοφανής Βούλγαρη και 4. Καλλιόπη Βούλγαρη αρχικοί ιδιοκτήτες του με αριθ. κτηματογράφησης 0607054 σε ποσοστό 43,75 ο πρώτος και 18,75 έκαστος οι λοιποί περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων ιδιοκτησίας 415,25 τ.μ. εκ των οποίων 68 τ.μ. ο πρώτος και 115,75έκαστος οι λοιποί με αριθ. κτηματογράφησης 0607054 στο Ο.Τ. 739, 741, 747 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα –Δέλτα’’ Δ. Κορινθίων με το ποσό των 120€/τ.μ. σύμφωνα με την αρ. 512/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.
2. την από 18-11-2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας Δικηγόρου Κορίνθου Βαρβάρας Απ. Γιαλού, με την οποία αναφέρει ότι το αίτημα των κ.κ. : 1. Ηλία Βούλγαρη, 2. Ελένης Βούλγαρη, 3. Θεοφανής Βούλγαρη και 4. Καλλιόπης Βούλγαρη περί εξώδικου συμβιβασμού είναι προς το συμφέρον του Δήμου Κορινθίων γιατί αφ’ ενός θα αποφευχθούν δικαστικές διαδικασίες και δικαστικές δαπάνες και αφετέρου η προτεινόμενη τιμή μονάδος των 120,00 €/τ.μ. ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι η πλέον συμφέρουσα και ταυτόσημη με εκείνη (ΑΔΣ 512/13) που έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο.
3. την αριθμ.414/30-10-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο περί του εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος με την τιμή των 120,00 €/τ.μ. για την αποζημίωση των κ.κ. : 1. Ηλία Βούλγαρη, 2. Ελένης Βούλγαρη, 3. ΘεοφανήςΒούλγαρη και 4. Καλλιόπης Βούλγαρη από τον Δήμο Κορινθίων λόγω ελλείμματος γης εκτάσεως 415,25 τ.μ. ήτοι συνολική αποζημίωση (68+3* 115,75) *120 = 49.830,00€ για την ιδιοκτησία τους με κωδ. αριθ. κτηματογράφησης 0607054 στα Ο.Τ. 739, 741, 747 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα –Δέλτα» Δήμου Κορινθίων. 
Στους σημερινούς ιδιοκτήτες των τελικών οικοπέδων έχουν ήδη επιβληθεί οι σχετικές πράξεις εισφοράς σε χρήμα. Με την πράξη εφαρμογής αποδόθηκαν στους αρχικούς ιδιοκτήτες και αιτούντες της παρούσας τα τελικά οικόπεδα (05) στο ΟΤ 739 και (01) στο ΟΤ 741 τα οποία κατέτμησαν και σύστησαν κάθετες ιδιοκτησίες εκ των οποίων ήδη έχουν πουληθεί από το (05)/ ΟΤ.739 οι (03α) και (03β) και από το (01)/ΟΤ.741 η (01β). Οι εισφορές σε χρήμα που βαρύνουν τους αιτούντες είναι για τον πρώτο 15.523,86€, για τους λοιπούς τρεις έκαστο 6.653,08€ δηλ. συνολικά 35.483,10€ ενώ για τα πωληθέντα βαρύνονται οι αγοραστές.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 ιδ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 5 του Ν. 4071/2012 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης για την αποζημίωση των κ.κ. : 1. Ηλία Βούλγαρη, 2. Ελένης Βούλγαρη, 3. Θεοφανής Βούλγαρη και 4. Καλλιόπης Βούλγαρη από το Δήμο Κορινθίων σε ποσοστό 43,75 ο πρώτος και 18,75 έκαστος οι λοιποί, λόγω ελλείμματος γης συνολικής εκτάσεως 415,25 τ.μ. ιδιοκτησίας τους με αρ. κτηματογράφησης 0607054 στα Ο.Τ. 739, 741, 747 που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα –Δέλτα ‘’Δήμου Κορίνθου.
 
Καθορίζει ως τιμή μονάδος το ποσό των 120,00 €/τ.μ. για την αποζημίωση που οφείλει ο Δήμος, στους φερόμενους ιδιοκτήτες κ.κ. : 1. Ηλία Βούλγαρη, 2. Ελένη Βούλγαρη, 3. Θεοφανή Βούλγαρη και 4. Καλλιόπη Βούλγαρη, λόγω ελλείμματος γης συνολικής εκτάσεως 415,25 τ.μ., και αποζημιώνει :1. τον κ. Ηλία Βούλγαρη με το ποσό των 8.160,00 € ( 68τμ * 120€/τμ=8.160,00 €), 2.την κα Ελένη Βούλγαρη με το ποσό των 13.890,00€ (115,75τμ * 120€/τμ=13.890,00 €), 3. την κα Θεοφανή Βούλγαρη με το ποσό των 13.890,00€ (115,75τμ * 120€/τμ=13.890,00 €) και 4. την κα Καλλιόπη Βούλγαρη με το ποσό των 13.890,00€ (115,75τμ * 120€/τμ=13.890,00 €) για την ιδιοκτησία τους με αρ. κτηματογράφησης 0607054 στα Ο.Τ. 739, 741, 747 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα –Δέλτα» Κορίνθου.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 49.830,00€θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Προϋπολογισμού έτους 2018 με Κ.Α. 30/7111.0003 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» .
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 26 / 2018.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης